Hotărârea nr. 993/2019

Hotărârea 993/2019 - Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 657716/1/18.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 658431/19.12.2019 al Serviciului Resurse umane, al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (4), 6 și 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și ale O.U.G nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Adresa nr. 272/19.12.2019 a Sindicatului CIVITAS;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) începând cu data de 1.01.2020, se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și coeficienții aferenți fiecărei funcții, grad/treaptă profesională prevăzuți în Anexa 1 (Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consililui local al municipiului Cluj-Napoca) și Anexa 2 (Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Salariile de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională pentru gradația 0, sunt stabilite prin înmulțirea coeficientului din anexe cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

  • (3) Salariile de bază care sunt acordate în raport cu vechimea în muncă sunt determinate potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statele de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității aparatului de specialitate al primarului sau serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sunt cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 și sunt acordate potrivit prevederilor art. 38 din legea-cadru.

Art. 3. (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca se asigură de fiecare ordonator de credite, în condițiile legii.

(2) Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.

Art. 4. La nivelul de competență stabilit, ordonatorii de credite vor emite acte administrative individuale privind stabilirea salariului lunar cuvenit salariaților din subordine, începând cu data de 1.01.2020 - în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 1109/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și Hotărârea nr. 745/31.10.2019 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 1109/2018 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane, Direcția Economică și șefii serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 993 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)
Anexa 1 la Hotărârea nr. 993/2019


România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Serviciul Resurse umane


Nomenclatorul

și ierarhia funcțiilor publice din Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consililui local al municipiului Cluj-Napoca cuprinzând coeficienții și salariul de bază corespunzător


a) Funcții publice de conducere

Nr.crt

Funcția

Nivelul studiilor

GRAD I

GRAD II

Coeficient

Salariu de bază

Coeficient

Salariu de bază

1

Secretar general al unității administrativ-teritoriale (municipiul Cluj-Napoca)

S

7,90

17.617

7,99

17.818

2

Director general

S

7,30

16.279

7,75

17.283

3

Arhitect-șef

s

7,30

16.279

7,75

17.283

4

Director general adjunct

s

6,90

15.387

7,30

16.279

5

Director, șef compartiment, director executiv

s

6,50

14.495

6,90

15.387

□ , ■unt

Director adjunct, contabil șef, inginer șef, șef sector, director executiv /așlfunct

s

6,38

14.227

6,50

14.495

'T \

"ȘeCsefviciu, arhitect șef la nivel de oraș

s

6,00

13.380

6,35

14.161

8 J

;Șdf 5ârj/iciu audit public

s

6,10

13.603

6,37

14.205

Sefjjșiyou, șef oficiu

s

5,50

12.265

5,90

13.157salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


b) Funcții publice generale de execuție

Nr.crt

Funcția

Gradul

profesional

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază la grada

ia

0

1

2

3

4

5

1

Auditor

superior

S

3,53

7.872

8.462

8.885

9.329

9.562

9.801

principal

S

2,92

6.512

7.000

7.350

7.718

7.911

8.109

asistent

s

2,33

5.196

5.586

5.865

6.158

6.312

6.470

2

Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, expert, inspector, polițist local

superior

s

3,34

7.448

8.007

8.407

8.827

9.048

9.274

principal

s

2,75

6.133

6.593

6.923

7.269

7.451

7.637

asistent

s

2,20

4.906

5.274

5.538

5.815

5.960

6.109

debutant

s

1,65

3.680

3.956

4.154

4.362

4.471

4.583

3

Referent de specialitate, polițist local (SSD)

superior

SSD

2,65

5.910

6.353

6.671

7.005

7.180

7.360

principal

SSD

2,20

4.906

5.274

5.538

5.815

5.960

6.109

asistent

SSD

1,85

4.126

4.435

4.657

4.890

5.012

5.137

debutant

SSD

1,55

3.457

3.716

3.902

4.097

4.199

4.304

4

superior

M

2,16

4.817

5.178

5.437

5.709

5.852

5.998

principal

M

1,76

3.925

4.219

4.430

4.652

4.768

4.887

Rcfcient, polițist local

O      a x

■r <      .zsr’.*’       *•»    X

A

asistent

M

1,66

3.702

3.980

4.179

4.388

4.498

4.610

debutant

M

1,52

3.390

3.644

3.826

4.017

4.117

4.220

Anexa 2 la Hotărârea nr. 993/2019

România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Serviciul Resurse umane

Nomenclatorul

și ierarhia funcțiilor contractuale din Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consililui local al municipiului Cluj-Napoca cuprinzând coeficienții și salariul de bază corespunzător

a) Funcții contractuale de conducere

Nr.crt.

Funcția

Nivelul studiilor

GRADI

GRAD II

Coeficient

Salariu de bază

Coeficient

Salariu de bază

1

Administrator public

S

7,00

15.610

8,00

17.840

2

Director general

s

6,89

15.365

7,34

16.368

3

Director general adjunct

s

6,35

14.161

6,89

15.365

4

Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment

s

6,11

13.625

6,45

14.384

5

Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer'șe’f

s

6,05

13.492

6,38

14.227

6

Șef serviciu, șef secție

s

5,50

12.265

5,89

13.135

7

Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu         ‘

s

5,00

11.150

5,55

12.377

/Notă:Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporuFcfe’V^chime în muncă la nivel maxim b) Funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr.crt

Funcția

Gradul/ treapta profesional(ă)

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază la grada

ia

0

1

2

3

4

5

1

Auditor

IA

S

3,10

6.913

7.431

7.803

8.193

8.398

8.608

I

s

2,68

5.976

6.424

6.745

7.082

7.259

7.440

II

s

2,12

4.728

5.083

5.337

5.604

5.744

5.888

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier, consilier manager de proiect

IA

s

3,05

6.802

7.312

7.678

8.062

8.264

8.471

I

s

2,64

5.887

6.329

6.645

6.977

7.151

7.330

II

s

2,09

4.661

5.011

5.262

5.525

5.663

5.805

debutant

s

1,50

3.345

3.596

3.776

3.965

4.064

4.166

3

Consilier juridic

IA

s

3,35

7.471

8.031

8.433

8.855

9.076

9.303

I

s

2,90

6.467

6.952

7.300

7.665

7.857

8.053

II

s

2,26

5.040

5.418

5.689

5.973

6.122

6.275

debutant

s

1,60

3.568

3.836

4.028

4.229

4.335

4.443

4

Tehnician economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

IA

SSD

2,60

5.798

6.233

6.545

6.872

7.044

7.220

I

SSD

2,05

4.572

4.915

5.161

5.419

5.554

5.693

II

SSD

1,66

3.702

3.980

4.179

4.388

4.498

4.610

debutant

SSD

1,35

3.011

3.237

3.399

3.569

3.658

3.749

5

Referent, inspector, referent casier

IA

M

2,05

4.572

4.915

5.161

5.419

5.554

5.693

I

M

1,71

3.812

4.099

4.304

4.519

4.632

4.748

II

M

1,54

3.434

3.692

3.877

4.071

4.173

4.277

debutant

M

1,25

2.788

2.997

3.147

3.304

3.387

3.472

Nr.crt

Funcția

Gradul/ treapta profesional(ă)

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază la grada.

ia

0

1

2

3

4

5

6

Arhivar

IA

M

2,16

4.817

5.178

5.437

5.709

5.852

5.998

I

M

1,80

4.014

4.315

4.531

4.758

4.877

4.999

II

M

1,65

3.680

3.956

4.154

4.362

4.471

4.583

debutant

M

1,21

2.698

2.900

3.045

3.197

3.277

3.359

7

Agent agricol

I

M

1,68

3.746

4.027

4.228

4.439

4.550

4.664

II

M

1,53

3.412

3.668

3.851

4.044

4.145

4.249

debutant

M/G

1,27

2.832

3.044

3.196

3.356

3.440

3.526

8

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf

IA

M

2,09

4.661

5.011

5.262

5.525

5.663

5.805

I

M/G

1,76

3.925

4.219

4.430

4.652

4.768

4.887

debutant

M/G

1,27

2.832

3.044

3.196

3.356

3.440

3.526

9

Secretar

M/G

1,65

3.680

3.956

4.154

4.362

4.471

4.583

debutant

M/G

1,27

2.832

3.044

3.196

3.356

3.440

3.526

10

Administrator

I

M

2,06

4.594

4.939

5.186

5.445

5.581

5.721

II

M

1,95

4.349

4.675

4.909

5.154

5.283

5.415

11

Șef depozit

I

M

2,04

4.549

4.890

5.135

5.392

5.527

5.665

II

M

1,82

4.059

4.363

4.581

4.810

4.930

5.053

12

Casier, magaziner

M/G

2,01

4.482

4.818

5.059

5.312

5.445

5.581

debutant

M/G

1,27

2.832

3.044

3.196

3.356

3.440

3.526

13

Șef formație pază/pompieri

M/G

2,31

5.151

5.537

5.814

6.105

6.258

6.414

14

Portar, paznic, pompier, guard, agent de securitate intervenție, bufetier, manipulant bunuri, curier

M/G

1,71

3.813

4.099

4.304

4.519

4.632

4.748

Nr.crt

Funcția

Gradul/ treapta profesionai(ă)

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de bază la gradai

ia

0

1

2

3

4

5

15

Bucătar, lenjereasă

M/G

2,07

4.616

4.962

5.210

5.471

5.608

5.748

16

îngrijitor

MZG

1,50

3.345

3.596

3.776

3.965

4.064

4.166

debutant

M/G

1,21

2.698

2.900

3.045

3.197

3.277

3.359

17

Maistru

I

M/G

2,15

4.795

5.155

5.413

5.684

5.826

5.972

11

M/G

2,04

4.549

4.890

5.135

5.392

5.527

5.665

18

Șofer

I

M/G

2,04

4.549

4.890

5.135

5.392

5.527

5.665

II

M/G

1,95

4.349

4.675

4.909

5.154

5.283

5.415

19

Muncitor calificat

I

M/G

2,04

4.549

4.890

5.135

5.392

5.527

5.665

II

M/G

1,95

4.349

4.675

4.909

5.154

5.283

5.415

III

M/G

1,73

3.858

4.147

4.345

4.572

4.686

4.803

IV

M/G

1,63

3.635

3.908

4.103

4.308

4.416

4.526

20

Muncitor necalificat

I

M/G

1,39

3.100

3.333

3.500

3.675

3.767

3.861

II-fără sporuri

M/G

1,21

2.698

2.900

3.045

3.197

3.277

3.3593K ȚSIfflK .     MBOTBE


Notă:

Salariile de.Bhză stabili salarizarea funcți i lor de ' primarului de sector alini b'OKa


illXpentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și pentru Ja^abinetul primarului comunei, orașului și municipiului și viceprimarilor, precum și cabinetul președintelui consiliului județean, cabinetul PtinHgj^iului București și cabinetul primarului general al municipiului București.

4 ) >•]

W

* y