Hotărârea nr. 991/2019

Hotărârea 991/2019 - Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 657604/1/18.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 657739/462/18.12.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi -Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 17 lit. i, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin (3) lit. k, ale art. 9 alin. (2) lit. d, ale art. 32 lit. e, ale art. 43 alin. 5, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. f, ale art 6 lit. 1, ale art. 9 lit. g, ale art. 20 alin (1) lit. c și d, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, precum și ale Ordinului nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale precum și ale O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată prin Anexa 5 din O.U.G. nr. 74/2018;

Văzând avizul Comisiei de specialitate, precum și al Comisiei de prețuri și tarife nr. 632299/17.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 393/2019 privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. H. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. HI. Tarifele prevăzute la art. I. vor fi aplicate începând cu data de 1.01.2020.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie^urbană și spații verzi, și Direcția Economică.


ițipiul CJujțNapoca.


Art. V. Prezenta hotărâre se comunică operatorilor de salubriz

țe dțq ședință,

arcea


Nr. 991 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa la Hotărârea nr. 991/2019


DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI SERVICIUL ECOLOGIE URBANA

Tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj Napoca, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 31/2019


Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase de mobilier


ectarea, transportul, depozitarea deșeurilor e&Lțate din activități de ucții și demolări

GfesJ) lonarea deșeurilor ftipfiajere reciclabile (hârtie, astic, metal, sticlă)


Tarif aprobat TVA inclus, pentru Persoane fizice și Agenți economici/Instituții publice


Persoane fizice


lei/pers

10,92


lei/mc


53,25


Agenți economici/Instituții publice

lei/mc

76,32Notă : Pentru deșeurile nesortate se va aplica o majorare de tarif de 25% la tarifele de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate