Hotărârea nr. 990/2019

Hotărârea 990/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 633/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 633/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 633/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 657636/1/18.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 657698/462/18.12.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 633/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 17 lit. i, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (3) lit. k, ale art. 9 alin. (2) lit. d, ale art. 32 lit. e, ale art. 43 alin. 5, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. f, ale art. 6 lit. 1, art 9 lit. g, ale art. 20 alin. (1) lit. c și d, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Acordul-cadru de servicii nr. 17611/12.01.2018, modificarea/ajustarea tarifelor în cadrul acordului-cadru se aprobă prin hotărâri ale autorității deliberative, în conformitate cu metodologia stabilită prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordinului nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, precum și ale O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată prin Anexa 5 din O.U.G. nr. 74/2018;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate, precum și al Comisiei de prețuri și tarife nr. 632462/17.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 633/2019 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Tarifele prevăzute la art. I. vor fi aplicate începând cu data de 1.01.2020.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, și Direcția Economică.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA        Anexă la Hotărârea nr. 990/2019

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI

SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

Tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.

Nr

ort

Activitatea

Cantitate maximă

Acord cadru

Unitatea de măsură (UM)

Preț unitar lei/UM fără TVA

1

Măturat și aspirat mecanizat trotuare și carosabil

619819,02

1000 mp

8,01

2

întreținere străzi

1687813,37

1000 mp

6,30

3

Măturat manual carosabil și trotuare

697777,84

1000 mp

14,25

4

Spălat din furtun

324794,29

1000 mp

18,74

5

Curățat manual rigole

2184,00

1000 ml

553,18

6

Stropit din paleți

209706,16

1000 mp

4,63

7

Curățat manual zăpada și gheața

6225,44

1000 mp

448,25

8

încărcat, transportat zăpada și gheața

136959,22

mc

9,04

9

Pluguit

192495,51

1000 mp

3,06

10

Combaterea poleiului cu sare pură

320825,86

1000 mp

17,05

11

Combaterea poleiului cu emulsie de sare

16041,29

1000 mp

27,53

12

Combaterea poleiului cu soluție de clorură de calciu

64165,17

1000 mp

15,88

13

Combaterea poleiului cu amestec de sare și nisip

16041,29

1000 mp

25,09

14

Curățarea de zapadă a gurilor de scurgere

6240,00

\   5,16

•v\