Hotărârea nr. 99/2019

Hotărârea 99/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Muncipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” – șapte autobuze electrice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” -șapte autobuze electrice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”- șapte autobuze electrice - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 151001/18.03.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” - șapte autobuze electrice;

Reținând prevederile art. 2 lit. j și 24 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și 25 alin. 4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin 5 lit. b, art. 39 alin. 2, art. 45 și 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce face parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” - șapte autobuze electrice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

(2 ) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Autobuzele electrice vor circula pe raza U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, pe unul din următoarele trasee:

  • -  linia 27, P-ța Gării-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 9,7 km;

  • -  linia 28, P-ța Mihai Viteazu-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 8,5 km;

  • -  linia 30, str. Aurel Vlaicu-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 17,2 km;

  • -  linia 32, str. Constantin Brâncuși-P-ța Mihai Viteazu, cu o lungime de 6,6 km;

  • -  linia 32B, str. Constantin Brâncuși-P-ța Gării, cu o lungime de 9,3 km.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate, respectiv 5934,44 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca.

Nr. 99 din 22 martie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.


STR. MOTILOR-NR. 1-3


Notă de recepție

Nr. 140625, din data: 12.03.2019

Cod de clasificare

■ *       Denunftrel'Tft5cjv         . ■

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414952 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414953 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414954-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8* 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414955 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

11.303.693,52


Notă de recepție

Nr. 150574, din data: 18.03.2019

X

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414956 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414957-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414958 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

8.477.770,14

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS.BUS&COACH SA............................................

CONTRACT             ......

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

Autobuz SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC

1

2.3.5.3

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV............................................................

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

AVIZ nr.......1263................/ data..22.12.2018..........................

Total facturat (fara TVA) lei.........................................................

Cheltuieli de transport (lei)......—.........................................................

Valoarea de inventar (lei).........2.825.923.38..........................................

Alte date:.............................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116EJB019926

Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

_____________ COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume LAURENȚIU PETREAN IOAN HOZA

NICULAE DOBOȘNume si prenume Semnat jra

VIRGIL PORUȚIU RĂZVÂN GHIURCO

DANIEL DRANCA HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN ’


■FLORIN MARIAȘIU

____________kiwd?


Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr .267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS.BUS&COACH SA..........,.................................

CONTRACT                               PtC. 3

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

Autobuz SOLARIS

URBINO 12 ELECTRIC

1

2.3.S.3

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV..........................................................

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ.....................................

AVIZ nr. ...41.................../data..19.01.2019....................

Total facturat (fara TVA) lei.........................................................

Cheltuieli de transport (lei)......—.................................................

Valoarea de inventar (lei).........2.825.923.38.................................

Alte date:.............................................................................

Număr de identificare (cod VIN) : SUU24116EJB019927

Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

■^-COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnatupa

Nume si prenume

Spmnatura

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

rAzvan ghiurco

IOAN HOZA

DANIEL DRANCA

NICULAE DOBOȘ

HORAȚIU POP

T f 'A          T’" V»

RLQRIN MARIAȘIU

CĂLIN ICLODEAN

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr.267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS. BUS&COACH SA..............................._.......

CONTRACT                  ... ,rm.

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

Autobuz SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC

1

2.3.5.3

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV............................................................

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

AVIZ nr. ...47................/data..23.01.2019....................

Total facturat (fara TVA) lei.........................................................

Cheltuieli de transport (lei)......—.................................................

Valoarea de inventar (lei) ...2.825.923.38.......................................

Alte date:.............................................................................

Număr de identificare (cod VIN) :SUU24116EJB019933

Anul fabricației:2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

Se/nnatyra

VIRGIL PORUȚIU

L

JJkURENȚIU PETREAN

RÂZVAN GHIURCO

oh>|

p

JOAN HOZA

DANIEL DRANCA

NICULAE DOBOȘ

HORAȚIU POP

FLORIN MARIAȘIU

CALIN ICLODEAN
COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr.267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS. BUS&COACH SA...................................„.......

CONTRACT.£.6!.).

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

1

Autobuz SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC

1

2.3.5.3

Nr de inventar

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV..........................................................

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ.

AVIZnr.......43................/ data...30.01.2019...................

Total facturat (fara TVA) lei.........................................................

Cheltuieli de transport (lei)......—.................................................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38....................................

Alte date:.............................................................................

Număr de identificare (cod VIN) :SUU24116EJB019928

Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ELpRIN MĂRIAȘIUMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr. 150577/18.03.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr.267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA............................................

CONTRACT FURNIZARE 236673 /15.05.2018................................

Poz.
Durata Normala


Nrde inventar
FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV.

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ.

AVIZnr. ...48................/ data..30.01.2019....................

Total facturat (fara TVA) lei..........................................

Cheltuieli de transport (lei)......---..................................

Valoarea de Inventar (lei) ...2.825.923.38........................

Alte date:..................................................................

Număr de identificare (cod VIN) :SUU24116EJB019934 Anul fabricației:2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RAZVAN GHIURCO DANIEL DRANCA


COMISIA DE RECEPȚIE semnatarii


Nume si prenume


LAURENȚIU PETREAN

IOAN HOZA

NICULAE DOBOȘ


Semnătură


HORAȚIU POP

CĂLIN ICLODEĂN

Primit in gestiune: VIRGlt-PORU


^^^.fLORIN MARIAȘIU
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr.267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA................................................

CONTRACT FURNIZARE 236673/ 15.05.2018......................................

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

Autobuz SOLARIS

URBINO 12 ELECTRIC

1

2.3.5.3

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

AVIZnr.......46................/ data...19.01.2019...............

Total facturat (fara TVA) lei..........................................

Cheltuieli de transport (lei)......---..................................

Valoarea de Inventar (lei)......2.825.923.38.....................

Alte date:..................................................................

Număr de identificare (cod VIN) :SUU24116EJB019932 Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

-COMISI.


'E RECEPȚIE


Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RAZVAN GHIURCO DANIEL DRANCA HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN


Semn:SemnăturăMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

18.03.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr. 150580/18.03.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA............................................

CONTRACT FURNIZARE 236672 /15.05.2018.................

Poz.
Durata Normala


Nr de inventar
FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV.

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ.

DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE............

AVIZnr. ...43................/data...06.02.2019

Total facturat (fara TVA) lei........................

Cheltuieli de transport (lei)......—................

Valoarea de inventar (lei) Alte date:.....................


2.825.923.38


Număr de identificare (cod VIN): SUU24116EJB019929 Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COM

Nume si prenume ~ SemriăEiya VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCCDANIEL DRANCA HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN

SIA DE RECEPȚIE


Nume sl prenume LAURENȚIU PETREAIOAN HOZA NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIAȘIU