Hotărârea nr. 989/2019

Hotărârea 989/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deşeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015, Hotărârea nr. 588/2019 și Hotărârea nr. 634/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015, Hotărârea nr. 588/2019 și Hotărârea nr. 634/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015, completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015, Hotărârea nr. 588/2019, și Hotărârea nr. 634/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 657622/1/18.12.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 657724/462/18.12.2019, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015, completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015, Hotărârea nr. 588/2019 și Hotărârea nr. 634/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 17 lit. i al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 alin. (3) lit. k, art. 9 alin. (2) lit. d, art. 43 alin. 5 ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. f, ale art. 6 lit. 1, ale art. 9 lit. g, art. 20 alin (2) lit. c și d, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificarea tarifelor pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale se aprobă prin hotărâri ale autorității deliberative, în conformitate cu metodologia stabilită prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată prin Anexa 5 din O.U.G. nr. 74/2018, precum și ale Ordinului nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

Văzând avizul Comisiei de specialitate, precum și al Comisiei de prețuri si tarife nr. 644081/17.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 309/2015, astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015, Hotărârea nr. 588/2019 și Hotărârea nr. 634/2019, după cum urmează:

„Art 1. Se aprobă tariful de 141,21 lei/tonă, fără T.V.A., pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale și tariful de 58,74 lei/tonă, fără T.V.A., pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor din construcții și demolări, activități prestate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca”.

Art. II. Tarifele prevăzute la art. I. vor fi aplicate începând cu data de 1.01.2020.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia\Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.


ral al municipiului, l^Roșca


Nr. 989 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)