Hotărârea nr. 988/2019

Hotărârea 988/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza II ”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II” -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 656589/1/18.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 656678/444/18.12.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I -Faza II”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit. j, 24 și 29 alin. 7, alin. 11 lit. m din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și 25 alin. 4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 307 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce face parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate și reprezintă suma de 14087.30 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.


Itefan Tarcea


lunicipiului,

>CA


Nr. 988 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Ț_


'THflflRRflJBBBDKZaZ


se zEffiisssw ............'   3'Wra:                                       iWffiawwffl® ... '1WHW


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 1-3


Anexă la Hotărârea nr. 988/2019

Magazia: PRIMĂRIE - MIJLOACE DE TRANSPORT URBAN 213.03


Notă de recepție

Nr. 649, din data: 16.12.2019Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

ramasa

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415040-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415041-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8 .

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415042-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415043-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415044-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96.

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415045-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415046-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415047-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415048-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415049-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415050-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415051 -0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415052-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415053-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415054-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8* 12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415055-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

--

Valoarea TOTALĂ:

46.957.628,48

X O (TU

--Troleibuz 35

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 649407 din 16.12.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586295/07.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008233/16.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

\ Cheltuieli de transport (lei)-

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020560

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIADE-^ECEPTIE

Nume si prenume

Semnătură

/              Nume si prenume

^emnatyjEa^l

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RÂZVAN GHIURCO

|               IOAN HOZA

HORAȚIU POP

r

GABRIEL LUPSA

I

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586295/07.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008232/16.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020553

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură}

X

Nume si prenume

Șepinatuța-

VIRGIL PORUȚIU

T xi

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

x^v

s

IOAN HOZA

/   f

HORATIU POP

tVa rlP’.V’-

T

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUCOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586295/7,12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008231/16.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020551

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


:OMISrA7DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

Șepnqatu^r

VIRGIL PORUȚIU

—. —L

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

/  3-

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 649412 din 16.12.2019

A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586265/7.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008229/16.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020550

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

"Semnătură)

Nume si prenume

Serpnatur^

VIRGIL PORUȚIU

1

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

7

HORAȚIU POP

\             GABR1EL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIASIUCOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586265/07.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008228/16.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020542

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

''Semnătură

Nume si prenume

.J5emnatij£a

VIRGIL PORUȚIU

l

LAURENTIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

—'TAr.

IOAN HOZA

HORATIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIASIll

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU
COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586265/7.10.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 48610082227/16.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020533

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

Șemnatujg^

VIRGIL PORUȚIU

——

LAURENȚIU PETREAN

RÂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

2;

CĂLIN ICLODEAN

A

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUCOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586295/7.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008230/16.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020530

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

^Semnătură--'

7-----

Nume si prenume

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RÂZVAN GHIURCO

p IOAN HOZA

HORAȚIU POP

>              GABRIEL LUPSA

f TI         1

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


16/12/2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 649420 din 16.12.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586265/07.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008221/13.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020559

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


l/\ DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

. S na nații i?»-’

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

z o

-r . "

HORATIU POP

GABRIEL LUPSA

/ x-y ■

CĂLIN ICLODEAN

>

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUTroleibuz 43


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


16/12/2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 649422 din 16.12.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586265/7.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008222/13.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020531

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

^CP M1SIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume             <

Semnaturla

Nume si prenume

Sepnnațura

VIRGIL PORUȚIU

ZZT \

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

/

HORAȚIU POP          K

GABRIEL LUPSA

Z      ■

CĂLIN ICLODEAN            , J

FLORIN MARIASIU

I

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUTroleibuz 44


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


16/12/2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 649426 din 16.12.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586265/07.20.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008218/12.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020558

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMIȘIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnatlira

Nume si prenume

Șe/nnatur;a

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

.. X. \\'

IOAN HOZA

/ Wl.

HORATIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUPROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 649428 din 16.12.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR, 586191/07.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de

inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008217/12.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020545

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

^COMlSlA.pE RECEPȚIE

Nume si prenume              <►

Semnătură '

Nume si prenume

■Șefnnatu^—

VIRGIL PORUȚIU

\           LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

A               IOAN HOZA

T7

HORAȚIU POP

*            GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUCOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586191/07.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008214/11.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020557

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

^GONjlSIĂ DE RECEPȚIE

Nume si prenume

<

Semnaturi

Nume si prenume

.Semnătură-

VIRGIL PORUȚIU

_

LAURENȚIU PETREAN

RÂZVAN GHIURCO

XA

IOAN HOZA

/

HORAȚIU POP

’X             GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

v A

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU
COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586191/07.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008213/11.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020555

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


•COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

vSe/hnatin>

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

\                IOAN HOZA

/ -

HORATIU POP

-w'rX',

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUCOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586191/7.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008212/11.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020549

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586191/07.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008211/11.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020543

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

< "'Semnatara'''

Nume si prenume

Serjinatm^-

VIRGIL PORUTIU

LAURENTIU PETREAN

RÂZVAN GHIURCO

X

IOAN HOZA

_

'l - rT

HORATIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

T—

-- .

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU4*2Troleibuz 50


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


16/12/2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 649438 din 16.12.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 586191/07.12.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008189/10.12.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020538

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE, RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIASIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU

\

'-'l /

> /

li£


Hotărârea 988/2019 conține 19 pagini.