Hotărârea nr. 987/2019

Hotărârea 987/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 pentru aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca în activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri”, de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 pentru aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca în activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri”, de pe raza

municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 pentru aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca în activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri”, de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 654779/1/17.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 654837/441/17.12.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 pentru aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca în activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri”, de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

In conformitate cu prevederile Cap. V. Prețuri și tarife din Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea nr. 202/2017;

în temeiul art. 129 al (2) lit b) din OUG nr. 57/2019 și pct.l din Ordinul nr. 1792/2002 privind Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale actualizată;

Văzând Avizul nr. 647662/17.12.2019 al comisiei de prețuri;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 pentru aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca în activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri”, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform articolelor noi după cum urmează:

  • 1. Aștemere geotextil - 21,89 lei/mp;

  • 2. Aștemere geogrilă - 23,15 lei/mp;

  • 3. Frezare îmbrăcăminți cu lianți bituminoși, adâncime 6 cm - 49,05 lei/mp.

Art. H . Anexa completată conform Art I constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.HL Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 987 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ANEXĂ LA HCL NR. 987/2019

OBIECTIV: "Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier

De pe poduri" de pe raza Municipiului Cluj Napoca

Nr. Crt.

ARTICOL

U.M

Lei/UM (fara TVA) 2019

1

Plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt cilindrat, cu decaparea îmbrăcăminții

TO

501,52

2

Plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt cilindrat, cu frezarea îmbrăcăminții

TO

481,86

3

Reparații prin stropiri succesive executate mecanizat

TO

320,53

4

Plombări cu mixtură stocabilă, în sezonul rece

TO

2.124,41

5

Plombare gropi cu asfalt turnat -

TO

1.239,63

6

Plombare gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment rutier

MC

578,88

7

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos

ML

24,45

8

Badijonarea fisurilor la îmbrăcăminți asfaltice

ML

13,51

9

Beton asfaltic : BA16

TO

397,93

10

Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 12,5; MAS16

TO

527,55

11

Beton asfaltic deschis : BAD20

TO

284,54

12

Anrobat bituminos cu criblură: AB31,5

TO

273,90

13

Mortar antifisură

TO

836,94

14

Aștemere Geocompozit tip50x50 kN/m

MP

41,85

15

Aștemere strat subțire bituminos la rece, pentru drumuri urbane trafic intens-17 kg/mp -un strat(h=8 cm)

MP

25,22

16

Tratament bituminos simplu

MP

22,27

17

Frezare îmbrăcăminți cu lianți bituminoși, adâncime 4 cm

MP

34,76

18

Frezare îmbrăcăminți cu lianți hidraulici, adâncime 4 cm

MP

34,77

19

Reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei

MP

13,62

20

Scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros (300mc/km) urmată de compactare

MP

50,98

21

Plombarea gropilor izolate cu amestec optimal

MC

221,17

22

Strat balast cilindrat

MC

90,02

23

Strat de piatră spartă cu împănare și înnoroire- mc

MC

347,41

24

întreținere cu materialul obținut din frezare

MP

15,13

25

întreținerea drumurilor de pământ prin reprofilare, urmată de pichetarea platformei drumului

100 MP

21,98

26

Lucrări de pavaj din piatră naturală calupuri 9x9x9

MP

174,60

27

Refacere pavaje vechi

MP

35,90

28

Trotuare cu dale de beton vibropresat -pe suport existent

MP

84,23

29

Trotuare cu dale de beton vibropresat -inclusiv strat suport

MP

113,89

30

Mixtură asfaltică executată la cald pentru trotuar, pusă în opera

TO

432,36

31

Decapare îmbrăcăminți cu lianți bituminoși, adâncime 4 cm

MP

54,66

32

Plombare gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment (alei,trotuare, scări pietonale)

MC

516,18

33

Pavaje carosabile -dale din beton vibropresat- pe suport existent

MP

90,10

34

Pavaje carosabile -dale din beton vibropresat-inclusiv strat suport

MP

132,74

35

Curățirea șanțurilor, a rigolelor, manual

MC

85,50

36

Curățirea șanțurilor, a rigolelor, mecanic

MC

62,12

37

Curățirea (săpătura) platformei drumului, manual

MC

87,15

38

Curățirea (săpătura) platformei drumului, mecanic

MC

63,85

39

Montat guri scurgere noi

BUC

848,54

40

Rigole din dale de beton 50x50

MP

123,00

41

Rigole pereate

MP

77,16

42

Rigole transversale străzii

ML

730,98

43

Pozat borduri mari de granit, noi pe fundații din beton simplu -ml

ML

201,78

44

Pozat borduri de granit recuperate pe fundații din beton simplu - ml

X ML

39,32

45

Pozat borduri mici din beton, noi, pe fundații din beton simplu - ml

ML

40,90

46

Pozat borduri prefabricate mari din beton, noi, pe fundații din beton simplu/"f           '

\ml

68,46

47

Pozat bordură pentru accese                                      f ” (

|â H

80,91

48

Demontat borduri-ml                                     5

49,63

49

Strat balast stabilizat- mc                                            \ t         ™     /

^o/mc

255,94

50

Canalizare D200, adâncime = 1,5 m-ml

ML

164,62

51

Canalizare D300, adâncime = 1,5 m-ml

ML

237,18

52

Canalizare D400, adâncime = 3 m-ml

ML

259,86

53

înființare gură de scurgere nouă

BUC

1.466,39

54

Ridicat la cotă guri de scurgere existente - buc

BUC

358,63

55

Ridicat la cotă cămine carosabile existente cu plăci prefabricate-buc

BUC

371,66

56

Montat cămine carosabile cu plăci prefabricate noi-buc

BUC

1.440,33

57

Ridicat la cotă cămine necarosabile-buc

BUC

358,61

58

Montat cămine necarosabile noi-buc

BUC

517,34

59

Confecții metalice-kg

KG

47,72

60

Spargere betoane- mc

MC

413,89

61

Dren

ML

129,36

62

Blocaj piatră

MC

232,56

63

Zid de sprijin h=0,5 M

ML

175,06

64

Zid de sprijin h=l,0M

ML

301,89

65

Zid de sprijin h=l,5 M

ML

509,61

66

Execuție podețe cu d=800mm și lungime de 6 ml -preț/buc

BUC

6.206,00

67

Execuție podețe cu d=600mm și L=6 m-preț/buc

BUC

4.630,25

68

Execuție podețe cu d = 300 mm și L=3,00 m -preț/buc

BUC

1.654,54

69

Pavele de piatră carosabil 12x20x8 cm

MP

420,81

70

Pavele tip mare pt trotuare 24x49x8

MP

463,97

71

Pavele tip mare pt trotuare 20x40x8 fiamată

MP

476,26

72

Trotuare cu dale de beton tip mozaic -pe suport existent

MP

174,43

73

Trotuare cu dale de beton tip mozaic -inclusiv strat suport

MP

205,10

74

Canalizare DN160 mm

ML

111,06

75

Canalizare DN630 mm

ML

538,53

76

Montat cămin vizitare D=1000 mm; h=0.25m

BUC

1.187,06

77

Montat cămin vizitare D=1000 mm;h=1.0m

BUC

1.254,05

78

Strat nisip pilonat

MC

185,40

79

Turnare beton armat în cofraje

MC

1.127,65

80

Tencuieli

MP

91,35

81

Hidroizolație împotriva umidității la fundația clădirilor

MP

22,80

82

Zidărie din piatră brută

MC

517,92

83

Zidărie din borduri recuperate .

MC

285,60

84

Montat cămin vizitare D=800mm; h=1.0 m

BUC

938,74

85

Montat cămin vizitare D=800mm; h=0.25 m

BUC

771,58

86

Rigole scafe

ML

90,04

87

Desfacere tencuieli/marmură/beton/piatră/etc

MP

72,90

88

Demontat și montat grilaj rigole transversale străzii

ML

68,72

89

Amenajare teren cu pământ vegetal în zona adiacentă lucrărilor

MC

115,30

90

Tencuieli decorative

MP

92,34

91

Glafuri din piatră de granit

MP

459,86

92

Mixtură asfaltică excutată la cald pentru piste de biciclete (culoare roșie) pusă în operă

TO

766,72

93

Impermeabilizare soclu

MP

211,21

94

Impermeabilizare trotuar

MP

763,59

95

Montare pavaje cu calupuri de andezit 8x8x8 cm

MP

272,20

96

Montare pavaje cu calupuri de andezit 12x12x12 cm

MP

353,42

97

Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x30x(40-80) cm

MP

587,03

98

Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x90x160 cm

BUC

1.071,06

99

Pozat bordura mare de andezit 15x15 cm, noua

ML

142,89

100

Montare pavaje cu calupuri de andezit 18x18x18 cm

MP

525,35

101

înființare guri de scurgere înglobate

BUC

3.344,88

102

Montare cadru prefabricat tip PI

BUC

1.880,45

103

Montare cadru prefabricat tip P2

BUC

2.227,i37

104

Montare cadru prefabricat tip CO

BUC

3.309,60

105

Montare cadru prefabricat tip CI

BUC

4.274,69

106

Montare cadru prefabricat tip C2

BUC

4.979,12

107

Montare cadru prefabricat tip C2'

BUC

4.573,76

108

Montare cadru prefabricat tip C2"

BUC

4.307,27

109

Montare cadru prefabricat tip C3

BUC

12.115,75

110

Montare aripa prefabricata tip A0

BUC

2.164,86

111

Montare aripa prefabricata tip Al

BUC

2.961,92

112

Montare aripa prefabricata tip A2

BUC

3.815,18

113

Montare aripa prefabricata tip A3

BUC

4.946,26

114

Montare dala prefabricata tip D2C

BUC

2.163,75

115

Montare dala prefabricata tip D2M

BUC

2.276,10

116

Montare dala prefabricata tip D3C

BUC

2.452,31

117

Montare dala prefabricata tip D3M

BUC

2.733,18

118

Montare dala prefabricata tip D4C

BUC

3.044,62

119

Montare dala prefabricata tip D4M

BUC

3.325,50

120

Montare dala prefabricata tip D5C

BUC

3.928,53

121

Montare dala prefabricata tip D5M

BUC

4.321,76

122

Montare elevație prefabricata tip LO

BUC

2.460,40

123

Montare elevație prefabricata tip LI

BUC

2.746,33

124

Montare elevație prefabricata tip L2

BUC

3.009,79

125

Montare elevație prefabricata tip L3

BUC

3.374,36

126

Execuție ancora chimica

BUC

28,39

127

Montare pavaje cu calupuri de granit recuperate(l 8*18*18)

MP

124,66

128

Pozat bordura granit dreapta 25*50*8 noua pe fundație din beton simplu

ML

124,94

129

Nacelă cu braț telescospic

ORA

46,94

130

Schelă metalică tubulară

MP

23,00

131

Piloti D=300 mm

ML

2.304,11

132

Astemere geotextil

MP

21,89

133

Astemere geogrila

MP

23,15

134

Frezare imbracaminti cu lianți bituminosi, adâncime 6 cm

MP

49,05

PROIECTARE

MODERNIZĂRI STRĂZI

1

Măsurători topo

1000 mp

400,00

2

Expertize+DALI/SF

obiectiv

4.400,00

3

Studii geo-LEI/FORAJ (h=l .5 ml)

Foraj (1.5 ml)

500,00

4

Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor/acordurilor/studiilor necesare

obiectiv

1.400,00

5

Proiect tehnic

1000 mp

1.750,00

6

DTAC

1000 mp

1.000,00

REPARAȚII STRĂZI

1

Măsurători topo

1000 mp

400,00

2

Studii geo-LEI/FORAJ (h=1.5 ml)

Foraj (1.5 ml)

500,00

3

Expertize

obiectiv

3.000,00

4

Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor/acordurilor/ștudjijpr^eș^gaje ■

obiectiv

1.400,00

5

PT-lei/1000 mp                                         /

1000 mp

1.750,00

6

DTAC-lei/1000 mp                                 /\ *

\ 1000 mp

1.000,00