Hotărârea nr. 985/2019

Hotărârea 985/2019 - Închirierea prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement -Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 655270/1/18.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 655359/42/18.12.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere avizul comisiei de prețuri nr. 623777/17.12.2019;

Potrivit prevederilor art. 332-348 coroborat cu dispozițiile art. 310 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 312 alin. (2)-(4), (6) și (7) și ale art. 313 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Codului Civil, republicat;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă documentația de atribuire prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Durata închirierii este de trei ani, fără posibilitate de prelungire.

Art. 4. Prețul minim al închirierii este de 3802,38 lei/lună, care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației, lunar și succesiv, cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, până la momentul desfășurării licitației.

Art. 5. Datele de identificare și valoarea de inventar a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca, sunt cuprinse în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încrc '          '    '                        ;are,


dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Juridică și Di:

Nr. 985 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 985/2019

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOC A CLUJ-NAPOCA

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

LICITAȚIE PUBLICĂ

incinta


în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului mercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4 Complexului de Agrement - Baza sportivă Gheor


DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

LICITAȚIE PUBLICĂ

în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE CUPRINDE:

1. CAIET DE SARCINI
 • 2. FISA DE DATE A PROCEDURII

5

 • 3. CONTRACTUL-CADRU

 • 4. FORMULARE

CATET DE SARCINI

Informații generale privind obiectul licitației publice:

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3, închiriază prin licitație publică spațiul comercial cu terasă de alimentație publică aferentă acestuia, situat în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni.

Spațiul comercial cu terasa aferentă, reprezentând Lot 4, are destinația de Comerț cu amănuntul al produselor alimentare și al băuturilor, pe durata programului de funcționare al Complexului de Agrement -Baza Sportivă Gheorgheni.

Spațiul comercial cu terasă de alimentație publică aferentă, obiect al licitației se identifică astfel:

Lot 4 (spațiul hașurat galben cf. anexei) = 8,8 m2 - suprafață interioară +54 m2 - terasă de alimentație publică

o Utilități spațiu: curent electric, apă potabilă și aparat de aer condiționat care generează atât temperatură caldă cât și rece;

Condiții generale ale licitației publice:

Spațiul comercial cu terasa aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Bază Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, obiect al licitației publice, se va menține în stare corespunzătoare de folosință, pe toată durata închirierii, potrivit destinației acestuia.

Ofertantul câștigător, la încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, va preda amplasamentul liber de sarcini.

Autoritatea contractantă va asigura folosința netulburată a terenului pe toata durata închirierii. Ofertantul câștigător va asigura exploatarea terenului obiect al închirierii în regim de continuitate și permanență. Este interzisă subînchirierea terenului.

Ofertantul câștigător are următoarele obligații'.

o să achite facturile eliberate de către Municipiului Cluj-Napoca, aferente consumurilor de utilități conform contoarelor de curent electric și de apă instalate;

a să asigure respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător, respectiv să încheie contract de. salubritate și contract pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

o să plătească chiria în cuantumul și la termenele stabilite prin contractul de închiriere, ce face parte din documentația de atribuire.

o la semnarea contractului, să constituie în favoarea municipiului o garanție echivalentă chiriei aferente a 60 zile, calculată conform tarifului stabilit conform hotărârii de adjudecare a licitației de__________

1 /I               1 X x-» -» TX, x4 x-i xd                                                    n X~\ T Tl~t       ZI Z"»               Z>"»*z4 -1 -fr*» z4 Z-»

serviciului, în condițiile Art. 1516-1548 Cod Civil, fără punere în întârziere, somație sau altă procedură prealabilă;

Evaluarea pagubelor se va face de către prestator și achizitor, prin reprezentanții legali ai acestora. Pentru evaluarea pagubelor, prestatorul se obligă să se prezinte la primirea notificării în acest sens în maxim o oră de la primirea notificării telefonice/mail/fax. Dacă prestatorul nu se prezintă în termenul menționat anterior pentru evaluarea pagubei, prin persoana cu competență de reprezentare a acestuia, evaluarea se va realiza de către achizitor, iar prestatorul va accepta această evaluare;

Durata de închiriere va fi de 3 (trei) ani, fără posibilitatea de prelungire a acesteia.

Chiria percepută în perioada 1 aprilie - 31 octombrie va fi compusă din chiria spațiului plus chiria terasei aferente acestuia. în perioada 1 noiembrie-31 martie, chiria percepută va fi compusă din chiria spațiului reprezentând un procent de 17,93 % din valoarea ofertată. La solicitarea locatarului, terasa poate fi închiriată și în perioada 1 noiembrie - 31 martie, cu achitarea chiriei aferente acesteia.

Se va asigura respectarea prevederilor:

 • - Ordinului nr. 111/2008, actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală,

 • - Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998, precum și a

 • - Normelor generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind măsurile și condițiile necesare pentru a combate riscurile și a asigura adecvarea pentru consumul uman a produselor alimentare astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul nr. 852/2004/CE, privind igiena produselor alimentare, cu modificările în vigoare, ce includ:

 • - incintele utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie curate și întreținute în bună stare, să asigure un spațiu de lucru suficient și adecvat efectuării în condiții igienice a tuturor operațiunilor , să asigure condiții adecvate de manipulare și depozitare, cu reglarea temperaturii și capacitate suficientă pentru a păstra produsele alimentare la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate;

 • - suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare trebuie să fie în bună stare, ușor de curățat și, după caz, de dezinfectat;

 • - trebuie să existe un număr suficient de toalete cu jet de apă, racordate la un sistem de scurgere eficace, toaletele nu trebuie să comunice direct cu încăperile în care se manipulează produsele alimentare;

 • - trebuie să existe un număr suficient de chiuvete, amplasate în mod corespunzător și destinate spălatului pe mâini, care să dispună de apă potabilă curentă rece și caldă, cât și de materiale pentru spălatul și uscatul igienic al mâinilor;,

 • - trebuie să se prevadă vestiare adecvate pentru personal;

 • - produsele de salubrizare și produsele dezinfectante nu trebuie depozitate în zonele în care se manipulează produsele alimentare;


- trebuie să se prevadă mijloace adecvate pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide) pentru a se evita_acumularea lor.

Condiții specifice:

Ofertantul câștigător are următoarele obligații'.

 • •  să doteze spațiul închiriat cu toate obiectele de mobilier necesare desfășurării activității declarate prin oferta făcută. Nedeclararea destinației spațiului atrage după sine descalificarea ofertantului;

 • •  să realizeze investiții cu caracter de necesitate pentru păstrarea și întreținerea spațiului închiriat, având în vedere perioada de închiriere de 3 ani, fără posibilitate de prelungire, suficientă pentru amortizarea investițiilor făcute, fără compensare din chirie și fără pretenții de recuperare a investițiilor făcute după încetarea contractului;

o să nu aducă modificări interioare suprafețelor locative fără acordul prealabil al proprietarului;

® să nu amplaseze mobilier de terasă fără acceptul autorității contractante în ceea ce privește culoarea și materialul acestuia;

o programul de funcționare să fie inclus în intervalul orar 06:00 - 24:00;

« să organizeze zone speciale pentru fumat pe terasa aferentă spațiului comercial, semnalizate și dotate corespunzător și să permită fumatul doar în acele zone;

o spațiul aferent teraselor de alimentație publică nu va fi împrejmuit de nici un fel;

Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele:

Oferta este o manifestare de voință și trebuie să îndeplinească toate condițiile generale de validitate ale consimțământului, care în condițiile art. 1204 Cod civil trebuie să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză.

Raportat la prevederile art. 1188, alin. (1) Cod civil, unde se stipulează că: ”0 propunere constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conține suficiente elemente pentru formarea contractului și exprimă intenția ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar”, condițiile de validitate ale ofertei sunt:

 • a) oferta să fie completă, ceea ce presupune ca ofertantul să prezinte toate actele, respectiv toate formularele, completate în forma cerută, solicitate prin documentația de atribuire;

 • b) oferta să fie fermă respectiv să exprime voința neîndoielnică de a încheia contractul prin simpla lui acceptare, adică să fie neechivocă. Altfel spus, oferta trebuie să releve intenția ofertantului de a se angaja juridic în cazul unei acceptări. Caracterul neechivoc este dat de lipsa oricăror rezerve legate de conținutul acestei oferte, sens în care oferta care include clauze de negociere a elementelor esențiale ale contractului nu poate fi considerată ofertă valabilă. în acest sens, ofertantul va prezenta contractul de închiriere, ce face parte din documentația de atribuire, semnat fără obiecțiuni.

Ofertanții au obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada fixată de autoritatea contractantă în fișa de date a licitației - perioada de valabilitate a ofertei și care va fi menționată explicit de către ofertant în Formularul F3 (Formularul de ofertă).


Clauze referitoare Ia încetarea contractului de închiriere:

încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) - prin acordul părților contractante, cu notificarea prealabilă cu cel puțin 3 0 de zile înainte de către oricare dintre părți;

 • c) - pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor stabilite în sarcina locatarilor, de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței;

 • d) - în situația denunțării contractului de către locatar înainte de expirarea termenului de închiriere acesta datorează despăgubiri echivalente a 3 chirii;

 • e) - prin denunțarea unilaterală a contractului de către locator, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public;

 • f) prin notificarea rezilierii contractului de către locator în următoarele situații:

 • - în cazul neachitării timp de cel mult 2 luni consecutive a chiriei, indexată cu rata inflației;

 • - în cazul nerespectării destinației spațiului prin schimbarea acesteia fără acordul locatorului;

 • - dacă locatarul nu exploatează sau exploatează spațiul altfel decât stipulează prevederile contractului sau cele ale normelor legale în vigoare;

 • - în cazul în care locatarul pricinuiește însemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract sau, dacă înstrăinează fără drept părți ale acestuia sau întregul spațiu.

Rezilierea contractului poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile născute din contract.

Anexa prezentului caiet de sarcini cuprinde contractul de închiriere a spațiului comercial și a terasei aferent acestuia, planul de amenajare a'zonei privind identificarea spațiului/terasei. în acest sens, există posibilitatea vizitării spațiului ce constituie obiectul licitației.


v,y MOV " 80 m2terăsă + 8,8 m7- suprafață interioară @ ROȘU = 74 m7terasă + 8,8 rrv- suprafață interioară @ VERDE = 67 m2 terasă + 8,8 m2 suprafață Interioară

GALBEN = 54 m3 terasă + 8,8 m2 suprafață interioară


OFICIU iTJĂoĂS»j      3.10

3.1 &

5.OT

r >..»

âi.ro


’X^II ‘fc ^^îÂi"PRoiîCTARE .M


AS-tZ151


on.j ciAtm Aum-i*n ’uiuci

.1MNtN>XkUri.|lC«MTAMriMn


FIȘA DE DATE A PROCEDURII LICITAȚIEI PUBLICE

I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Municipiul Cluj-Napoca

Adresă: str. Moților nr. 3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod poștal: 400001

Țara: România

Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni

Persoana de contact: Marcel Pîrvu

Telefon: 0799.714.877

E-mail: marcel.pirvu(fi)primariaclujnapoca.ro

Fax: 0264-597500

Adresa autorității contractante: www.primariacluinapoca.ro

Principala activitate sau activități ale autorității contractante

 • □ ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 • □ agenții naționale

0 autorități locale

 • □ alte instituții guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați) _

igj Servicii generale ale administrațiilor publice

 • □ apărare

 • □ ordine publică/siguranță națională

 • □ mediu

 • □ economico-financiare

 • □ sănătate

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

 • □ altele (specificați)

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:_________________________________________

0 la adresa mai sus menționată

□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: de data limită pentru depunerea ofertelor:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1) Denumire contract: închirierea spațiului comercial cu terasă de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca.

 • 2) Legislația aplicată: O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 1777-1823 din Legea nr.

287/2009 - Codul Civil, republicată, Constituția României și Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr.___________.

in. REGULI PRIVIND OFERTA

Limba de redactare a ofertei

Oferta se redactează în limba română.

Depunerea ofertei

Adresa la care se depune oferta: Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7

Data limită pentru depunerea ofertei:                , ora

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea menționată sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

Modul de prezentare a ofertei

 • 1. Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune într-un singur exemplar, care trebuie să fie semnat de către ofertant.

 • 2.  Prezentarea ofertei: Oferta se depune la sediul autorității contractante, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

 • 3. Plicul exterior conține:

 • - fișa cu informații privind ofertantul (Formularul FI);

-declarație de participare, semnată de ofertant, în original, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formularul F2);

 • - acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, astfel cum sunt precizate la Capitolul IV ”Participanții la licitația publică”;

 • - act doveditor privind intrarea în posesia caietului de sarcini (cuprins în Formularul F2).

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta.

 • 4. Plicul interior conține oferta propriu-zisă.

Oferta propriu-zisă cuprinde toate documentele precizate la Capitolul VI. "CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE”. Se completează în acest sens și Formularul F3.

Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum și sediul

/tu

social al acestuia.

1

(

Ofertele care nu respectă prevederile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul de prezentare a ofertei vor fi eliminate.

Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului și va fi valabilă până în data de                     (z/l/a), inclusiv

Garanția de participare

 • 1. Garanția de participare la licitația publică organizată în vederea închirierii spațiului comercial cu terasă de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, este de 200 lei.

Garanția de participare va fi valabilă până în data de (z/l/a), inclusiv.

 • 2. Modul de constituire a garanției pentru participare:

Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi constituită în următoarele forme:

 • - depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante;

 • - depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24 de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata în contul deschis la R017TREZ2165006XXX006924.

 • 3. Modul de restituire a garanției pentru participare:

Garanția de participare se restituie tuturor ofertanților în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

Deschiderea ofertelor

Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, respectiv data de

, ora

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă va anula procedura și va organiza o nouă licitație.

 • IV. PARTICIPANȚH LA LICITAȚIA PUBLICĂ

 • 1. Are dreptul de a participa la licitație orice persoană juridică, română sau străină, care îndeplinește

cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor

către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;


 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

 • 2. Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Cluj-Napoca în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 3. Actele doveditoare îndeplinirii condițiilor de participare la licitație sunt:

 • - dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • - copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului;

 • - dovada privind achitarea obligațiilor fiscale. în acest sens se va prezenta certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și cele ale autorității publice locale. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante și să fie emise cu mai puțin de 30 de zile anterior datei desfășurării licitației;

Notă: în cazul ofertanților persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care să ateste că aceștia nu înregistrează obligații fiscal restante în condițiile legii incidente în țara de rezidență, la momentul prezentării.

 • - declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al societății, semnată în original, din care să rezulte că aceasta nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

 • - declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al societății, semnată în original, din care să rezulte că aceasta nu a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Cluj-Napoca, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează în condițiile menționate la punctul 2.

Lipsa oricăruia dintre aceste documente duce la considerarea nerespectării prevederilor modului de prezentare al ofertei.

 • V. MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROCEDURII LICITAȚIEI PUBLICE

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul de prezentare a ofertei.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească condițiile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul de prezentare a ofertei. în caz contrar, autoritatea locală este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal susmenționat de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Simt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caizii

d^sarcinf

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea acestei proceduri.

Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute, conform titlului VI. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire privind capacitatea economico-financiară a ofertanților.

Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.

în cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

în cazul în care nu există o ofertă clasată pe locul doi, admisibilă, se anulează procedura de licitație, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile legii, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea. Prețul minim al închirierii este de 3802,38 lei/lună, care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației, lunar și succesiv, cu indicele prețului de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, până la momentul desfășurării licitației.Valoarea minimă ce poate fi ofertată este de 3802,38 lei/lună.

Lot 4 = 3802,38 lei/lună, conform nomenclatorului de mijloace fixe (codul de clasificare 1.5.12.), a H.C.L.-ului nr. 1016/2018, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 0,57 lei/mp/zi, a H.C.L.-ului nr. 143/2010, privind aprobarea tarifelor pentru închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor în celelalte zone și a indicilor prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică în data de 06.12.2019. Chiria percepută în perioada 1 aprilie - 31octombrie va fi compusă din chiria spațiului plus chiria terasei aferente acestuia. în perioada 1 noiembrie-31 martie, chiria percepută va fi compusă din chiria spațiului reprezentând un procent de 17,93 % din valoarea ofertată. La solicitarea locatarului, terasa poate fi închiriată și în perioada 1 noiembrie - 31 martie, cu achitarea chiriei aferente acesteia.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru bunul proprietate publică licitat.

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă, conform modelului (Formularul F3), care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Punctajul se calculează astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acordă punctajul maxim respectiv 40 pct.

 • b) Pentru o valoare ofertată mai mică decât cea mai mare valoare ofertată, ponderea se calculează astfel:

Pondere valoare ofertată_n=valoare ofertată_n / valoare maximă ofertată x 40 pct.

 • b) capacitatea economico-financiară a ofertanților;

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20 % din punctajul total.

Capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționată mai jos).

Ofertantul trebuie să prezinte dovada că va avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egală cu cuantumul a 4 chirii raportate la prețul ofertat lei/lună (ofertantul va lua în considerare propunerea financiară exprimat în formularul de ofertă Formularul F3).

Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentat în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile în cont, linii de credit cu valoare disponibilă, depozite bancare) pentru valoarea declarată;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioadă de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.


Punctajul se calculează astfel:

a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni de derulare a contractului se acordă punctajul maxim respectiv 20 pct.

b) Pentru un nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni de derulare a contractului mai mic decât cel mai mare nivel ofertat, ponderea se calculează astfel:

Pondere valoare ofertată_n=valoare ofertată_n / valoare maximă ofertată x 20 pct.

 • c) protecția mediului înconjurător;

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20 % din punctajul total.

Ofertantul trebuie să facă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firmă de specialitate în vedere implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmează să fie desfășurată.

în acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractul de colaborare cu o firmă de specialitate în vedere implementării acestui sistemului de protecție, acte ce trebuie să fie în valabilitate la momentul prezentării lor.

Neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu.

 • d) condiții specifice impuse de natura bunului închiriat.

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20% din punctajul total.

Ofertantul trebuie să prezinte copie după statutul societății și/sau actul constitutiv al societății în care este precizat ca obiect de activitate aceea de alimentație publică (coduri CAEN 5610 și/sau 5630).

Neprezentarea acestui document duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu.

Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire privind capacitatea economico-financiară a ofertanților.

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata daunelor interese a căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată.


-------NeîncheierearcontractuhHnrrtermerrTde-20Me^ite--ealendarNtKeMe4a-data7Tealizării--eomun±eărH-dm culpa ofertantului câștigător atrage după sine plata daunelor interese a căror cuantum se stabilește ca fiind chivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată.

VII. MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

Ofertantul care un interes legitim în legătură cu contractul de închiriere ce are ca obiect spațiul comercial și terasa de alimentație publică aferentă și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecință directă a încălcării dispozițiilor prezentei documentații de atribuire are dreptul de a ataca acest act sau decizia nelegală, respectiv poate solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale judiciară.

Nu se contestă și nu se atacă injustiție decizia autorității contractante referitoare la alegerea procedurii licitației publice în scopul atribuirii contract de închiriere a spațiul comercial și terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrem<             ivă Gheorgheni din


municipiul Cluj-Napoca.

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr._________________________din_____________

încheiat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr.____, a licitației publice organizată în data de_____________și

a Raportului procedurii nr.___________.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

J

Ari. 1 Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, reprezentat prin primar, EMIL BOC, identificat prin CUI 4305857, în calitate de locator și

SC_________________ cu sediul în municipiul______________, str.______________ ap.______înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ____ sub nr. ___________, având cod unic de

înregistrare ____________ și cont bancar RO ___________________________ deschis la ___________________

reprezentată prin___________________, în calitate de locatar.

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4 (compus din 8,8 m2 - suprafață interioară și 54 m2 - terasă de alimentație publică), amplasat în incinta Complexului de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca.

IU. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3 Municipiul Cluj-Napoca are următoarele obligații:

 • a) să pună la dispoziția locatarului, liber de sarcini spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, în cadrul Complexului de

Agrement — Bază Sportivă Gheorgheni;

 • b) să predea părții contractante pe baza de proces verbal de predare-primire, prin organul de specialitate, în stare corespunzătoare de folosință, spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, în suprafață de 8,8 m2 - suprafață interioară și 54 m2 - terasă de alimentație publică;

 • c) să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra spațiului comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă închiriate;


 • d) să încaseze chiria în conformitate cu prevederile prezentului contract de închiriere;

 • e) să controleze executarea obligațiilor titularului dreptului de închiriere și respecțg

\ .o ~      -*

având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosința obiectului-c titularul dreptului de închiriere, starea integrității bunului și destinația în care este folosit; y

 • f) să asigure folosința netulburată a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă pe tot timpul închirierii.

Art.4 SC ______________________________SRL are următoarele obligații:

 • a) să preia spațiul comercial cu terasa de alimentație publică, reprezentând Lot 4, atribuit de către locator;

 • b) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite;

 • c) să plătească chiria în cuantumul și la termenele stabilite prin prezentul contract de închiriere;

 • d) să execute investiții privind lucrările de reparații necesare și utile amenajării spațiului pe cheltuiala proprie, fără pretenții de compensare a chiriei cu contravaloarea reparațiilor și fără a solicita restituirea investițiilor la încetarea contractului, inclusiv rezilierea unilaterală din partea locatorului. Reparațiile asupra spațiului comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă, se vor executa doar de furnizorul acestuia în perioada de garanție. Lucrările asupra amenajării spațiului comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă nu vor afecta funcționalitatea acestora, vor fi demontabile și nu vor afecta garanția oferită de către furnizor;

 • e) să utilizeze spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă în strictă conformitate cu destinația stabilită prin HCL și prin prezentul contract de închiriere;

 • f) să organizeze, sa coordoneze activitatea comercială și să utilizeze spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă, obiect al contractului de închiriere, cu maximă prudență și diligență;

 • g) să asigure aprovizionarea cu materii prime, cu materiale (sau fond de marfă - după caz) în vederea desfășurării în bune condiții a activității comerciale;

 • h) să încheie contracte cu furnizorii de servicii de salubritate și să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurării desfășurării activității prevăzută în prezentul contract de închiriere;

 • i) să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de închiriere altor persoane fizice sau juridice decât cu acordul prealabil, scris al autorității contractante;

 • j) să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității specifice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv acordul de funcționare conform legislației incidente în materie;

 • k) să respecte toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public;

 • l) să asigure normele în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor;

 • m) la semnarea contractului, locatarul va constitui în favoarea municipiului o garanție echivalentă a chiriei

aferente a 60 zile, respectiv_______ lei calculată conform prețului ofertat, astfel cum este prevăzut în

hotărârea de adjudecare a licitației, de_________lei/lună;

La data semnării contractului locatarul va face dovada depunerii acestei garanții prin O.R nr.______________la banca_______________________.

în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile de natură financiară ce decurg din contract, din suma constituită drept garanție urmează să fie acoperite debitele (chirie + accesorii) înregistrate. Executarea garanției se va face în cazul în care locatarul înregistrează debite mai vechi de 30 zile, urmând ca la împlinirea acestui termen să se procedeze la rezilierea contractului de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, diferența rezultată din executarea garanției pentru acoperirea debitelor (cl accesorii aferente celor 30 de zile de întârziere) va acoperi parțial debitele ce se vor înregistra până la momentul eliberării amplasamentului, urmând ca în cazul în care garanția nu acoperă integral debitul înregistrat la data eliberării amplasamentului se va proceda la promovarea unei acțiuni în pretenții în acest sens;

 • n) să vireze până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă, chiria lunară stabilită în urma procedurii

de închiriere a spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă, cuantificată raportat la tariful stabilit conform hotărârii de adjudecare a licitației de______lei/lună, indexabilă succesiv cu indicele

prețurilor de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, în contul nr. R022TREZ21621A300530XXXX deschis la Bancă Naționala - Trezoreria Cluj. Chiria lunară se datorează începând cu data procesului verbal de predare-primire și se va actualiza începând cu data licitației;

 • o) să achite taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a locatarului, conform legislației în vigoare;

 • p) să restituie pe bază de proces verbal spațiul comercial împreună cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4 la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, în starea tehnică și funcțională avută la data preluării, mai puțin uzura aferentă exploatării normale;

 • q) să achite facturile eliberate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, aferente consumurilor de utilități conform contoarelor de curent și de apă instalate la fiecare spațiu în parte;

 • r) să asigure condițiile ce se impun în vederea respectării prevederilor actelor de reglementare pentru operatorii din sectorul alimentar, respectiv:

 • 1) Ordinul 111/2008, actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare nonanimală,

 • 2) Normele de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor prevăzute în ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998,

 • 3) Normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind măsurișe și condițiile necesare pentru a combate riscurile și a asigura adecvarea pentru consumul uman a produselor alimentare, cu modificările în vigoare.

Corelativ cu prevederile acestor acte de reglementare, va lua măsurile ce se impun în vederea asigurării și a următoarelor prevederi (astfel cum reies din Regulamentul nr. 852/2004/CE, privind igiena produselor alimentare, cu modificările în vigoare):

 • -  incintele și spațiile comerciale utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie curate și întreținute în bună stare, să asigure condiții adecvate de manipulare și depozitare, cu reglarea temperaturii și capacitate suficientă pentru a păstra produsele alimentare la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate;

 • -  suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare trebuie să fie în bună stare, ușor de curățat și după caz, de dezinfectat;

 • -  produsele de salubrizare și produsele dezinfectante nu trebuie depozitate în zonele în capa, se manipulează produsele alimentare;

- trebuie să se prevadă mijloace adecvate pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide) pentru a se evita acumularea lor.

 • s) Chiria percepută în perioada 1 aprilie - 31 octombrie va fi compusă din chiria spațiului plus chiria terasei aferente acestuia. în perioada 1 noiembrie-31 martie, chiria percepută va fi compusă din chiria spațiului reprezentând un procent de 17,93% din valoarea ofertată. La solicitarea locatarului, terasa poate fi închiriată și în perioada 1 noiembrie - 31 martie, cu achitarea chiriei aferente acesteia;

ș) în situația deteriorării/distrugerii totale a spațiului comercial sau a terasei aferente acestuia din culpa locatarului acesta este obligat la despăgubirea locatorului conform răspunderii civile delictuale (damnum emergens și lucrum cessans). în situația deteriorării, locatorul va efectua pe cheltuiala locatarului o expertiză de evaluare din partea unui evaluator autorizat, independent, care va stabili cuantumul pagubelor. Pagubele trebuie restituite locatorului, iar la sfârșitul perioadei de închiriere se vor putea compensa din garanția depusă.

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

Ari. 5 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 3 ani, fără posibilitate de prelungire, începând cu data procesului verbal de predare-primire a bunului proprietate, respectiv de la data de_______________până la

data de______________.

 • V. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Ari. 6 - Modificarea clauzelor prezentului contract de închiriere se poate face numai prin acordul părților contractante, prin încheierea unor acte adiționale în acest sens.

Art. 7 - încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) - prin acordul pârtilor contractante, cu notificarea prealabilă cu cel puțin 30 de zile înainte de către oricare dintre părți

 • c) - pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor stabilite în sarcina locatarilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 3 și 4 al prezentului contract, de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței. Locatarul este pus în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligațiilor contractuale cuprinse la art. 4, în conformitate cu dispozițiile art. 1553 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată.

 • d) - prin denunțarea contractului de către locatar înainte de expirarea termenului de închirere.

în această situație locatarul datorează despăgubiri ce se calculează ca fiind echivalentul a 3 chirii.

 • e) - prin denunțarea unilaterală a contractului de către locator, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • f) prin notificarea rezilierii contractului de către locator în următoarele situații:


- în cazul neachitarii timp de cel mult 2 luni consecutive a chiriei, indexată cu rata inflației.

 • - în cazul nerespectarii destinației spațiului prin schimbarea acesteia fără acordul locatorului.

 • - daca locatarul nu exploatează sau exploatează spațiul altfel decât stipulează prevederile contractului sau cele ale normelor legale în vigoare.

 • - în cazul în care locatarul pricinuiește însemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract, sau, dacă înstrăinează fără drept părți ale acestuia sau întregul spațiu.

Rezilierea contractului poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile născute din contract.

 • VI. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

Art. 8 - Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție având legătură cu prezentul contract de închiriere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabilă. In caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIL CLAUZE SPECIALE

Art. 9 - Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de închiriere.

Art. 10 - Prevederile prezentului contract nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică, iar terții au acțiune în justiție numai împotriva părții cu care a contractat, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

Art. 11 - Neîndeplinirea obligațiilor pecuniare din partea locatarului, atrage plata unei penalități de 0,5% /zi întârziere, din valoarea ratelor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art. 12 - Forța majoră exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract de închiriere, în condițiile art. 1351 Cod civil. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Nu constituie cauze de forță majoră și nu pot fi invocate de părți pentru a se apăra de neexecutarea obligațiilor:

 • - blocajul financiar existent în economia națională

 • - dificultățile de lichiditate

 • - creșterile intempestive ale prețurilor

 • - incapacitatea de plată a unei bănci, sau alte asemenea cauze care, deși provin de la un terț, sunt și rămân previzibile

Art. 13 - Constituie caz de forță majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și intervenit

după intrarea în vigoare a prezentului contract de închiriere care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile parțial sau total.


Art. 14 - Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți, evenimentului în termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului în termej

evenimeiiLiuui m iernieii ac j zuc. înpsa iiounuaiii evenimentului in icnncijui uivvimww* iduce la decăderea părții aflate în caz de forță majoră din dreptul de a fi exonerată de răspufid^^/LL^^ '

Art. 15 - în situația denunțării contractului de către locatar înainte de expirarea icimcnulvi de închiriere


acesta datorează despăgubiri echivalente a 3 chirii.

vm. DISPOZIȚII FINALE

Art. 16 - Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin acte adiționale.

Art. 17 - Prezentul contract are ca anexe:

 • - documentația de atribuire,

 • - actele adiționale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru părțile contractante.

Art. 18 - Prezentul contract reprezintă titlu executoriu în cazul nerespectării de către locatar a prevederilor contractuale și poate fi executat conform legislației în vigoare, de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

Art. 19 - Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 20 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate cu valoare de original și având aceeași forță probantă.

LOCATOR,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR,

EMIL BOC


LOCATAR,

SC_____________________


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, OLIMPIA MOIGRĂDAN

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUS

DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE,

DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI

MANAGEMENT PROIECTE

DIRECTOR,

O VID IU CÎMPEAN

SERVICIUL ADMINISTRARE

BAZA SPORTIVĂ GHEORGHENI

ȘEF SERVICIU,

MARCEL PÎRVU

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele ofertantului:

 • 2. Codul fiscal____________________________

 • 3. Număr înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului______________________________________

 • 4. Adresa sediului (localitate, stradă, număr, ap.):

 • 5. - Telefon:__________________________

 • - Fax:_____________________________________________________________________________

 • - E-mail:________________________________________________________________________________

Ofertant,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

9

Subs emnatul,________________________________________________________________________

reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele ofertantului)

cu sediul în

(localitate, adresă: strada, număr, apartament)

Declar pe propria răspundere, că doresc să particip la licitația publică organizată în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasă de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca de către Municipiul Cluj-Napoca, din data de_________________.

Declar că am cunoștință de conținutul documentației de atribuire și că am intrat în posesia caietului de sarcini prin următorul mod:

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

Operator economic, (semnătură autorizată)

data deOFERTANTUL __________________________________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către______________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

Examinând          documentația          de          închiriere,          subsemnații

_________________________________________________________________________________, reprezentanți ai ofertantului:

(denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să închirieri spațiului comercial cu terasă de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca pentru suma de:

__________________lei/lună, adică____________________________________________________________________lei/lună. (suma în cifre și în litere)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă până la data de __________________________________________ (ziua/luna/anul, precizate în documentația de închiriere). și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm că:

|_| nu depunem ofertă alternativă.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția în conformitate cu prevederile documentației de închiriere.

Data______/______/_________

ANEXA 2 Ia Hotărârea nr. 985/2019

OFICIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - LOT 4, AMPLASAT ÎN

COMPLEXUL DE AGREMENT- BAZA SPORTIVĂ GHEORGHENI

• Datele de identificare și valoarea de inventar a oficiului de alimentație publică - Lot 4, amplasat în Complexul de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni

Nr.

crt.

Denumire

Suprafață interioară

Suprafață terasă

Valoare de inventar oficiu de alimentație publică

Valoare de inventar teren aferent (62,8 m2)

1.

Oficiu de alimentație publică

8,8 m2

54 m2

63.487,03 lei

/&Â.A /OG—

13.814,19 lei

'*1 \