Hotărârea nr. 984/2019

Hotărârea 984/2019 - Solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Npoca, str. Spaliul Independenței nr. 6, înscris în CF nr. 276313 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenței nr. 6, înscris în CF nr. 276313 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenței nr. 6, înscris în CF nr. 276313 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 654758/1/17.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 654829/45/42/17.12.2019 al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenței nr. 6, înscris în CF nr. 276313 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 292 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenței nr. 6, înscris în CF nr. 276313 Cluj-Napoca, compus din: teren în suprafață de 6.273 mp., cu nr. cad. 276313, sala sporturilor, cu nr. cad. 276313-C1, sala de tenis de masă, cu nr. cad. 276313-C2 și obelisc, cu nr. cad. 276313-C3, cu păstrarea destinației avută în prezent, motivat de asigurarea unui management comun al infrastructurii sportive la nivelul municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 984 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)