Hotărârea nr. 983/2019

Hotărârea 983/2019 - Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 – 0+915.089. Proiect din inițiativa primarului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 - 0+915.089

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 -0+915.089 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 654724 din 17.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 654746 din 17.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 - 0+915.089;

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1), (2) și (3) lit. e), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și (3), art. 7 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 263/2006 privind finanțele publice locale, Ordinul 700/2014 al Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Văzând Hotărârea nr. 797/2019 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 - 0+915.089 din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând Procesul-verbal nr. 4636/2019 al O.C.P.I Cluj, prin care a fost recepționată documentația Plan topografic aferent coridorului de expropriere în vederea elaborării studiului de fezabilitate tronson din strada Moș Ion Roată din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj;

Văzând și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), art. 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 - 0+915.089, în suprafață de 12.015 mp., potrivit documentației „Plan topografic realizat în sistemul național de proiecție Stereografic 1970, în vederea identificării imobilelor ce se suprapun peste coridorul de expropriere avizat și recepționat de către O.C.P.I. Cluj, prin Procesul-verbal nr. 5352/2019, conform Anexei 1 și care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local, a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1.

Art. 3. Se aprobă lista imobilelor, a proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care se suprapun peste amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 -0+915.089 și sunt afectate de coridorul de expropriere, identificate pe baza evidențelor O.C.RI. Cluj, conform Anexei 2 și care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 5. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, stabilite în baza rapoartelor de evaluare, conform Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă alocarea de la bugetul Municipiului Cluj-Napoca a sumei de 1.812.480 lei, reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale prevăzute la art. 5 și virarea acesteia într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Cluj-Napoca la dispoziția proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 -0+915.089 din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 7. Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 - 0+915.089 din municipiul Cluj-Napoca” și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate, se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și prin afișare pe pagina de internet a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 8. Intenția de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate vor fi notificate prin poștă tuturor proprietarilor.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 983 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 983/2019

DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICA PLAN DE SITUAȚIEObiectul Documentație

Plan de situație pentru “Modernizare tronson Strada Mos Ion Roata si extindere rețele, km 0+264 - km 0+915.089 si intocmirii documentațiilor cadastrale aferente “

Beneficiar

Municipiul Cluj-Napoca

Executant

SC ACAD TOP STUDIO S.R.L.
Oficiul! de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Adresa BCPI: Localitate: Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr.53, Cod postai 400436. lud Cluj, Tel. 0264/431032, 0264/434800, 0364/101233 Fax. 0264/598857, 0364/116263_____'___

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 5352 / 2019 întocmit astăzi, 11/12/2019, privind cererea 242403 din 10/12/2019

având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din .........

 • 1. Beneficiar: PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

 • 2. Executant: Gross Adrian Laurentiu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan de situație coridor de expropriere " Modei tronson Strada Mos Ion Roata si extindere rețele "

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cada sin Publicitate Imobiliară CLUJ conform avizului de incepere a lucrărilor:

  |Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  146323

  02.08.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166486

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166482

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166485

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166483

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166487

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166489

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  626669/45/45

  04.12.2019

  act administrativ

  DIRECȚIA PATRIMONIULUI

  166490

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  197542

  11.10.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166491

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 5352 au fost recepționate 1 propuneri:

* Memoriul tehnic;

Plan topografic (în format analogic și digital - format dxf.), scara 1:1000;

Inventarul de coordonate al imobilului în format digital;

Calculul analitic al suprafețelor;

Dovada achitării tarifelor legale- scutit;

în urma verificării planului topografic pentru suprafața de 12015 mp, categoria de folosință diurn, iril/mvil-m s-a constatat că a fost întocmit conform prevederilor legale în vigoare și nu există impedimente pcrrr: recepția acestuia.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator [Tip eroare |Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef
A NC PI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj'-Napoca

Adresa BCPI: Localitate: Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod, Nr.53, Cod posta! 400436, jud Clui, Tel. 0264/431032, 0264/434800, 0364/101233 Fax. 0264/598857, 0364/116263

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 5352 / 2019

întocmit astăzi, 11/12/2019, privind cererea 242403 din 10/12/2019 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

 • 1. Beneficiar: PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

 • 2. Executant: Gross Adrian Laurentiu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan de situație coridor de expropriere " Modernizam tronson Strada Mos Ion Roata si extindere rețele "

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ conform avizului de incepere a lucrărilor:

  |Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  1146323

  02.08.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166486

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166482

  166485

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166483

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166487

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166489

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  626669/45/45

  04.12.2019

  act administrativ

  DIRECȚIA PATRIMONIULUI

  166490

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  197542

  11.10.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

  166491

  03.09.2019

  act administrativ

  OCPI CLUJ

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 5352 au fost recepționate 1 propuneri:

* Memoriul tehnic:

Plan topografic (în format analogic și digital - format dxf.), scara 1:1000;

Inventarul de coordonate al imobilului în format digital;

Calculul analitic al suprafețelor;

Dovada achitării tarifelor legale- scutit;

în urma verificării planului topografic pentru suprafața de 12015 mp, categoria de folosință drum, intravU. s-a constatat că a fost întocmit conform prevederilor legale în vigoare și nu există impedimente ocntm recepția acestuia.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator |Tip eroare |Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef


Inspector

Ml HAI KON RADI
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Năpoca


Căncpî

A(.INf|.\ A VHOMU

1' > CAO-.KU f M /I 7»tCHyn SU.lhilHU


EXTRAS DE CARTE FUMCSARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 300879 Cluj-Napoca


Nr. cerere

166482

Ziua

03

Luna

09

Anul

2019 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

300879

Din acte: 24.348

Masurata: 24.399

 • B. Partea HO. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reaîe

  Referințe

  145604 / 25/11/2013

  Act Notarial nr. 2102, din.22/11/2013 emis de VISU CORNELIU (act administrativ nr. 130604/24-10-2013 emis de OCP1 CLUB);

  Bl

  Se înființează cartea funciara 300879 a imobilului cu numărul cadastral 300879/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarui cadastral 20239 (identificator electronic 274026) înscris in cartea funciara 179449 (identificator electronic 274026);

  Al

  Act nr. comasare 3854, din 28/08/2008 emis de BNP STANCU TUDOR DAN (documentația cadastrală 103663 din 27.08.2008);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu anterior de cumpărare și schimb, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) SC CHESTER GROUP 1NVESTMENTȘ SRL

  OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 274026/Cluj-Napoca, Înscrisa prin încheierea nr. .105151 din 29/08/2008;

 • C. Partea Iii.,SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Preferințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

300879

Din acte: 24.348 Masurata: 24.399

* Suprafața este c

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ba teren

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

1

2

39.712

4

5

18.115

7

8

4.84

10

11

22.508

13

14

20.708

16

17

13.992


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

11.551

5

6

29.214

8

9

9.05

11

12

22.715

14

15

9.917

17

18

8.229


Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

14.96

6

7

21.174

9

10

11.88

12

13

6,558

15

16

12.666

18

19

7.037


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

24.399

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segmeni

19

20

8,653’

20

21

11.13

21

22

16.559

22

23

9.647

23

24

14.302

24

25

9.385

25

26

21.446

26

27

16.438

27

28

11,626

28

29

8.738

29

30

7.93

30

31,

7.985

31

32

5.323

32

33

20.884

33

34

1.951

34

35

4.172

35

36

2.941

36

37

3.553

37

38

5.56

38

39

4.99

39

40

9.985

40

41

25.148

41

42

2.313

42

43

39.945

43

44

1.589

44

45

7.109

45

46

11.547

46

47

7.559

47

48

9.233

48

49

7.31

49

50

6.635

50

51

1.461

51

52

27.407

52

53

14.34

53

54

3.4

54

55

4.968

55

56

4.662

56

57

5.454

57

58

8.094

58

59

6.264

59

60

2.568

60

61

3.222

61

62

2.889

62

63

3.005

63

64

4.476

64

65

2.444

65

66

6.5

66

67

2.244

67

68

3.444

68

69

2.246

69

70

8.785

70

71

2.315

71

72

3.98

72

73'

7.467

73

74

0.421

74

75

3.321

75

76

3.306

76

77

7.296

77

78

3.995

78

79

9.245

79

80

6.047

80

81

" 3.704

81

82

4.102

82

83

7.723

83

84

2.039

84

85

2.767

85

86

4.684

86

87

9.452

87

88

6.749

88

89

4.196

89

90

4.269

90

91

18.858

91

92

12.643

92

93

5.225

93

94

7.014

94

95

5.912

95

96

13.012

96

97

11.049

97

98

0.439

98

99

1.312

99

100

1.445

100

101

1.541

101

102

0.172

102

103

20.975

103

104

7.608

104

105

6.096

105

106

2.181

106

107

3.6

107

108

4.091

108

109

3.644

109

110

2.577

110

111

1.533

111

112

0.95

112

113

1.051

113

114

0.62

114

115

2.311

115

116

2.551

116

117

3.935

117

118

2.979

118

119

2.534

119

120

2.312

120

121

1.716

121

122

0.24

122

123

4.755

123

124

4.433

124

125

4.661

125

126

4.815

126

127

2.321

127

128

2.103

128

129

4.585’

129

130

3.151

130

131

1.436

131

132

1.739

132

133

3.014

133

134

13.156

134

135

10.13

135

136

6.728

136

137

9.134

137

138

6.841

138

139

8.638

139

140

6.445

140

141

5.654

141

142

5.146

142

143

5.96

143

144

5.949

144

145

4.818

145

146

5.662

146

147

5.206

147

148

4.434

148

149

5.341

149

150

8.358

150

151

6.786

151

152

4.374

152

153

3.513

153

154

0.194

154

155

0.662

155

156

0.883

156

157

0.903

157

158’

1.628

158

159

0.954

159

160

1.124

160

161

1.274

161

162

0.917

162

163

0.911

163

164

1.031

164

165

1.183

165

166

0.852

166

167

10.993

167

168

12.975

168

169

4.918

169

170

12.52

170

171

7.618

171

172

14.136

172

173

6.865

173

174’

1.107

" 174

175

1.882

175

176

1.455

176

177

0.697

177

178

1.532

178

179

1.961

179

180

1.767

180

181

1.086

181

182

2.336

182

183

5.694

183

184

5.694

184

185

14.096

185

186

7,835

186

187

8.133

Document ca

re conține date cu caracter pers

1, protejate c

le prevederile Legii Nr. 677/2001.

Paginat? din 5

Pune

începu

t Puncl t sfârșii

t      Lungime

t      segment

Puncl

începui

t Pune

sfârși

:      Lungime

t      segment

Puncl

începui

Puncl sfârșii

Lungime segment

18’

7    18E

r           9.765

18E

18£

7.737

18S

19C

• 11.8

19(

)    191

8.271

191

191

6.461

192

193

10.203

19:

5    194

11.51

194

195

8.954

195

196

10.226

19f

197

12.249

197

19E

10.463

198

199

10.866

19Î

200

11.863

200

201

8.688

201

202

13.195

20;

203

8.492

203

204

9.827

204

205

15.255

205

206

11.461

206

207

12.283

207

208

18.521

205

209

23.621

209

210

26.311

210

211

14.504

211

212

14.649

212

213

12.401

213

214

16.531

214

215

15.146

215

216

17.453

216

. 217

12.267

217

218

15.251

218

219

13.355

219

220

14.457

220

221

8.613

221

222

8.671

222

223

6.806

223

224

8,586

224

225

8.027

225

226

3.921

226

227

8.881

227

228

17.093

228

229

19.63

229

230

18.704

230

231

7.392

231

232

12.918

232

233

19.223

233

234

13.765

234

235

9.738

235

236

12.275

236

237

6.747

237

238

2.15

238

239

2.259

239

240

1.01

240

241

l.-7** 4

241

242

2.095

242

243

2.24

243

244

2.^ ;

244

245

1.346

245

246

0.463

246

247

1.669

247

248

1.882

248

249

1.969

249

250

0.448

250

251

0.69

251

252

1.865

252

253

1.157

253

254

1.178

254

255

1.079

255

256

0.463

256

257

0.584

257

258

1.119

258

259

1.116

259

260

1.182

260

261

2.904

261

262

4.719

262

263

40,734

263

264

14.533

264

265

20.633

265

266

12.993

266

267

15.999

267

268

17.681

268

269

16.509

269

270

17.831

270

271

13.953

271

272

19.813

272

273

9.338

273

274

4.508

274

275

10.714

275

276

14.566

276

277

11.876

277

278

9.773

278

279

12.381

279

280

11.058

280

281

19.293

281

282

6.383

282

.283

6.382

283

284

22.627

284

285

3.884

285

286

2.344

286

287

0.5991

287

288

1.321

288

289

1.667

289

290

1.58

290

291

1.448

291

292

1.234

292

293

2.034

293

294

1.312

. 294

295

3.

295

296

1.268

296

297

2.79

297

298

1.503

298

299

2.137

299’

300

1.612

300

301

3.116

301

302

1.376

302

303

1.494

303

304

4.13

304

305

2.842

305

306

1.695

306

307

9.182

307

308

9.861

308

309

10,227

309

310

7.442

310

311

16.893

311

312

14.209

312

313

8.698

313

314

9.675

314

315

2.936

315

316

7.031

316

1

17.753

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 niiHimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât vaioarea 1 milimetru.

___________________________________________Carte Funciară Nr. 300879 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/09/2019, 08:53TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud, Cluj

Nr

Cri

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

300866

Din acte: 9.979 Masurata: 10.000


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

145604 / 25/11/2013

Act Notarial nr. 2102, din 22/11/2013 emis de VISU CORNELII! (act administrativ nr. 130604/24-10-2013 emis de OCPI CLUI;);

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 300866 a imobilului cu numărul cadastral 300866/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 20239 (identificator electronic 274026) înscris in cartea funciara 179449 (identificator electronic 274026);

Al

145606 / 25/11/2013

Act Notarial nr. 2103, din 22/11/2013 emis de VISU CORNELIEI;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEdare în plată, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) BIRICA ȘTEFAN, bun propriu

Act Notarial nr. 2104, din 22/11/2013 emis de VISU CORNELIU;

B6

Se notează convenția încheiată între SC. CHESTER GROUP INVESTMENTS SRL și Birică Ștefan, având ca obiect obținerea tuturor autorizațiilor necesare realizării infrastructurii pentru utilități precum și a drumurilor de acces.

Al


C. Partea Bll. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nn 1 La Partea a

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

300866

Din acte: 9.979 Masurata: 10.000

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ja teren

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

1

2

14.174

4

5

1.749

7

8

10.227

10

11

1.695

13

14

1.494

16

17

1,612


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

2

3

70.634

5

6

16.893

8

9

9.861

11

12

2.842

14

15

1.376

17

18

2.137


Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

3

4

105,962

6

7

7.442

9

10

9.182

12

13

4.13

15

16

3.116

18

19

1.503


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

10.000

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

19

20

2,79

20

21

1.268

21

22

3.269

22

23

1.312

23

24

2.034

24

25

1.234

25

26

1.448

26

27

1.58

27

28

1.667

28,

29

1.321

29

30

0.599

30

31

2.344

31

32

3.884

32

33

22.627

33

34

6.382

34

35

6.383

35

36

19.293

36

37

11.058

37

38

12.381

38

39

9.773

39

40

11.876

40

41

14.566

41

42

10.714

42

43

4.508

43

44

19.502

44

45

0.004

45

46

16.706

46

47

55.147

47

48

7.535

48

49

8.265

49

50

9.364

50

1

5.19

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active ta data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare onilne disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

11/10/2019, 08:48

Anexa !\!r. 1 La Partea ii

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 465/1/3/2

3.000

* Suprafața este c

eterminată in pianul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometrici pentru acest imobil nu ti/«?.?/g.vrî.

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

1

arabil

-

3.000

-

-

465/1/3/2

i

1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G, nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedura! al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.iro/verifkare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de ia momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/09/2019, 08:53


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

165490

Ziua

03

Luna

09

Anul

2019Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI Afif.Nl IA AiAHUSAt- V M C A O A A » < c st fi »ck mm imamiiu-k


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 265465 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului!

  TEREN Necunoscut


Nr. CP vechi;3712 Someșeni

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Moș Ion Roată, Nr. 27, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top; 465/1/3/2

3.000

...

 • B. Partea OL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  23570/22/06/2006

  Sent

  nta Civila nr. 686/2006 emis de Judecătoria Cluj-Napoca (DOS. 2441/2005);

  Bl

  Intabuiare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Hotarare Judecătoreasca, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) SZABO ȘTEFAN, și soția

  • 2) SZABO KATALIN, bun comun

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3712 Someșeni)

 • C. Partea Iii. SARC8NII .

  înscrieri privind dezmembrămîntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


-ÂNCPI.

n » C.i IM ț H r M >nurnțTL‘ ninuum


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 300867 Cluj-Napoca

Nr. cerere

166487

Ziua

03

Luna

09

Anul

2019


Co

veri

ficare

III

Ih

1

iii

li

I? JlliLi kIBII II iyllilli

100072850754


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

300867

Din acte: 10.083 Masurata: 10.105

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  145604 / 25/11/2013

  Act Notarial nr. 2102, din 22/11/2013 emis de ViSU CORNELIU (act administrativ nr. 130604/24-10-2013 emis de OCPI CLU|;);

  Bl

  Se infiinteaza cartea funciara 300867 a imobilului cu numărul cadastral 300867/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 20239 (identificator electronic 274026) înscris in cartea funciara 179449 (identificator electronic 274026);

  Al

  145607 / 25/11/2013

  Act Notarial nr. 2103, din 22/11/2013 emis de ViSU CORNELIU;

  B5

  Intabuiare, drept de PROPRIETATEdare în plată, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) BIRICĂ ȘTEFAN, bun propriu

  Act Notarial nr. 2104, din 22/11/2013 emis de VISU CORNELIU;

  B6

  Se notează convenția încheiată între SC. CHESTER GROUP INVESTMENTS SRL și Birică Ștefan, având ca obiect obținerea tuturor autorizațiilor necesare realizării infrastructurii pentru utilități precum și a drumurilor de acces.

  Al


  C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 5

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

300867

Din acte: 10.083 Masurata: 10.105

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ba teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment («(m)

1

2

55.147

3

4

27.928

5

6

16.629

7

8

54.608

9

10

40.981


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(” (m)

2

3

86.1451

4

5

11.376

6

.     7

18.785

8

9

25.199

10

11

38.826


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

10.105

-

-

-

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(*♦ (m)

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(*• (m)

11

12

12.081

12

13

1.968

13

14

3.566

14

15

3.645

15

16

3.903

16

17

2.551

17

18

2.36

18

19

2.803

19

20

3.037

20

21

3.227

21

22

4.209

22

23

3.958

23

24

21.059

24

25

28.241

25

26

10.571

26

27

13.133

27

28

11.622

28

29

17.073

29

30

12.106

30

31

11.724

31

32

13.92

32

33

20.224

33

34

31.228

34

1

3.624

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art, 3 din O.U.G, nr. 41/2016, exclusiv în mediu! electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/vef-ificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/09/2019, 08:48TEREN Extravilan


Adresa: Nr, FN, jud. Cluj

Nr, Crt

Nr, cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

323387

7.300

Teren împrejmuit;

imobiî înregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei pianulu parcelar


B. Partea JIU. Proprietari șî acte


înscrieri privitoare la dreptuî de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

179389/25/10/2016

Act Administrativ nr. 3332/5183, din 17/08/2006 emis de CJPSDDPAT Cluj; înscris Sub Semnătură Privata nr. 86, din 26/07/2016 emis de Bodor Ecaterina; Act Administrativ nr, 438748, din 18/10/2016 emis de Municipiul Cluj-Napoca, Direcția Impozite si Taxe Locale; Act Notarial nr. 58, din 06/04/2007 emis de Notar Public lakab Etelka;

B2

se notează faptul că imobilul de sub A+l se află sub incidența art.3 alin.(l) din Legea 17/2014

Al

84

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 3/4

Al

1) BODOR ECATERINA

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/4

Al

1) BODOR ECATERINA

B6

Imobii inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

Al


G Partea II!. SARCENE .


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Mr. 1 La Partea 8

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

323387

7.300

Imobil înregistrat in pianul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

* Suprafața este c

eterminată In planul de proiecție Stereo 70.

Datsrefeiiitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra vilart

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

NU

2.900

102

122

imobil înregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar

2

arabil

NU

4.400

102

123

imobil înregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita ipsei planului parcelar

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan,

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•• (m)

1

2

113.549

2

3

39.016

3

4

45.347

4

5

128.05

5

6

25.199

6

1

54.608


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPi conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de iegisiația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/09/2019, 08:53


TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Mos Ion Roată, Nr. 18, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

325469

Din acte: 671,324 Masurata: 690.898

Teren împrejmuit;


B. Partea HO» Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

67886 / 24/04/2017

Act Administrativ nr. 496, din 30/10/1979 emis de CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI CLUJ; Act Administrativ nr. 595, din 17/11/1980 emis de UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE CLUJ; Act Administrativ nr. 44917, din 15/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 50474, din 22/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 4759, din 02/04/1980 emis de CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr, 784, din 18/08/1969 emis de MINISTERUL CAILOR FERATE; Act Administrativ nr. 113810, din 20/08/2014 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 44918, din 15/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 760, din 04/09/2014 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Normativ nr. M 71, din 08/10/1977 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Administrativ nr. 111128, din 01/02/2012 emis de BCPi CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 210, din 04/05/1929 emis de COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU EXPROPRIERE SI ÎMPROPRIETĂRIRE A JUDEȚULUI CLUJ; Act Administrativ nr. 1986, din 07/09/1956 emis de COMITETUL EXECUTIV AL SFATULUI POPULAR AL REGIUNII CLUJ; Act Administrativ nr. A1407, din 19/04/2017 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Normativ nr. 1705, din 29/11/2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 44912, din 15/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 114, din 09/05/1980 emis de CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI CLUJ; Act Normativ nr. 988, din 18/12/1968 emis de CONSILIUL SUPERIOR AL AGRICULTURII; Act Administrativ nr. 599, din 24/10/1979 emis de CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 329, din 15/07/1978 emis de CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI; Act Administrativ nr. 44911, din 15/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 140831, din 08/12/2011 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. S/B3/1668, din 29/09/1992 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Normativ nr. 812, din 15/07/2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Normativ nr. 653, din 22/10/1956 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE ALE REPUBLICII ROMANE; Act Normativ nr. 8, din 10/01/1964 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE ALE R.P.R; Act Administrativ nr- 483, din 03/05/1961 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE ALE R.P.R; Act Administrativ nr. 113808, din 20/08/2014 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. S/SMG 31, din 05/06/2001 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Normativ nr. M 415, din 11/10/1963 emis de MINISTERUL FORTELORaHMATE ALE R.P.R; Act Administrativ nr. 50470, din 22/03/2016 emis de BCPi CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 408, din 16/07/1969 emis de MINISTERUL AFACERILOR INTERNE;

Bl

intabulare, drept de PROPRIETATEdomeniu public, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al ~~

1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

3) MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

OBSERVAȚII: DOMENIU PUBLIC


C. Partea iii. SARCINI .


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referi

NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea li

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

325469

Din acte:

671.324 Masurata:

690.898

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare ia teren

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

1

2

18.444

4

5

27.059

7

8

117.681

10

11

97.226


Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

2

3

21.183

5

6

36.3

8

9

41.498

11

12

74.954


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

30.454

6

7

2.585

9

10

17.509

12

13

69,536


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:

671.324 Masurata:

690.898

Imobil împrejmuit

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Pune începu

t Pune t sfârși

t      Lungime

t      segment

Pune începu

t Pune t sfârși

t      Lungime

t      segment

Punct Punct

început sfârșit

Lungime segment

1

3     1

4        124.895

1

4      1

5            9.057

1.

5      1

5

23.578

1

6 1

7          30.371

1

7      1

3          60.767

li

3       1«

9

100.149

1

9      2<

3          10.371

2

3      2

1          14,898

2:

L       2'

?

10.066

2

2      2:

3         83.681

2.

3       2<

î          31.613

2<

1 2!

12.72

2

5      2(

5         19.877

2f

5       2'

1          29,692

2;

2i

3

85.778

’ 2

3      25

48.84

25

3(

7.462

3(

33

76.867

3

1      32

34.909

3:

3:

17.205

33

3*

15.006

3*

4      35

25.215

35

38

30.294

36

31

27.417

3'

7      38

109.927

3E

39

40.77

39

4C

19.306

4(

)      41

26.733

41

41

44.434

42

43

25.097

4:

44

24.086

44

45

16.556

45

46

30.654

4f

47

54.44

47

48

24,708

48

49

47.348

4<

)     50

110.485

50

51

94.85

51

52

3.193

52

53

18.399

53

54

22.455

54

55

38,45

55

56

8.423

56

57

4.811

57

58

24.633

58

59

31.638

59

60

65.939

60

61

66,506

61

62

29.042

62

63

20.18

63

64

117.212

64

65

80.882

65

66

42.415

66

67

14.628

67

68

6.519

68

69

17.261

69

70

13.813

70

71

9.411

71

72

11.648

72

73

13.023

73

74

4.466

74

75

4.077

75

76

9,996

76

77

4.361

77

78

3.483

78

79

5.943

79

80

5.534

80

81

9.333

81

82

5.733

82

83

21.769

83

84

2.35

84

85

7.593

85

86

2.367

86

87

16.666

87

88

14,476

~ 88

89

2.421

89

90

8.364

90

91

4,482

91

92

2.525

92

93

5.524

93

94

30.385

94

95

21.991

95

96

31.188

96

97

13.967

97

98

36.951

98

99

17,272

99

100

15.427

100

101

41.298

101

102

4.796

102

103

26.964

103

104

8.848

104

105

7.22

105

106

16.611

106

107

17,803

107

108

10.182

108

109

5.604

" 109’

110

5.376

110

111

5.024

111

112

20.678

~ 112

113

13.723

113

114

5,797

114

115

6.176

"'115

116

11.06

116

117

38.123

117

118

23,399

118

119

0.259

119

120

27.311

120

121

5.167

121

122

24.684

122

123

12.904

123

124

11.463

124

125

29.909

125

126

9.49

- 126

127

2.529

~' 127

128

4.269

128

129

9.007

129

130

10,113

130

131

7.359

131

132

5.242

132

133

6.491

133

134

10.634

134

135

0.972

135

136

14.065

136

137

39.95

137

138

21.942

138

139

11.151

139’

140

74.309

140

141

30.007

141

142

34.04

142

143

6.768

143

144

10.028

144

145

58.154

145

146

12.462

146

147

29.495

147

148

7.462

148

149

54.825

149

150

32.557

150

151

59.498

151

152

49.574

152

153

27.189

153

154

29.366

154

155

24.603

155

156

48.24

156

157

33.2

157

158

32.726

158

159

11.365

159

160

32.411

160

42.874|

** Lungtoăîîe segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 d, flimetru, *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 3, milimetru.

__Carte Funciară Nr. 325469 Comuna/Oraș/Municipiu; Cluj-Napoca ' Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art, 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet, Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/09/2019, 08:53

Oficiul de Cadastru și publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ZĂNCPT

AtitNFP -VlTWS.Hl .1» » (: A 1>A A UV M

tl Ji JCHVn Mioxtni A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

166485

Ziua

03

Luna

09

Anul

2019

100072850756


Carte Funciară Nr. 284560 Cluj~Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Mos Ion Roata, Nr, 18, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

284560

Din acte: 17.145 Masurata: 11,249

B. Partea BL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

140783 / 08/12/2011

Act Normativ nr. 812, din 15/07/2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (inscris sub semnătură privata nr, 292/06-09-2011 emis de MINISTERUL APARAR1I NAȚIONALE PRIN UNITATEA 02444 ; act normativ nr, 1705/29-11-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. A500/18-06-1983 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; act administrativ nr. 1045764/01-11-2011 emis de ANCPI;);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuaia 1/1

A1/B.2

1) STATUL ROMÂN, in administrarea

3) MINISTERULUI APARARII NAȚIONALE

 • C. Partea SIL SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămîntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Teren


________Carte Funciară Nr. 284560 Comuna/Oraș/Municipiu; Cluj-Năpoca Anexa Mr. 1 La Partea I!

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

284560

Din acte: 17,145 Masurata: 11.249Date referitoare ia teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

11.249

-

-

Teren cu destinație speciala, număr imobil din inventar WAPN: 3072 Someseni

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

9.19

4

5

12.144

7

8

5.376

10

11

17.803

13

14

8.848

16

17

41.298

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

7.815

5

6

11.495

8

9

5.604

11

12

16.611

14

15

26.964

17

18

15.427

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

6.875’

6

7

10.54

9

10

10.182,

12

13

7,22

15

16

4.796

18

19

17.272

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

19

20

36.951

20

21

13.967

21

22

31.188

22

23

21.991

23

24

30.385

24

25

5.524

25

26

2,525

26

27

4.482

27

28

8.364

28

29

2.421

29

30

14.476

30

31

16.666

31

32

1.225

32

33

10.372

33

34

43.053

34

35

3.039

35

36

3.522

36

37

8.741

37

38

3.714

38

39

13.953

39

40

13.02

40

41

36.98

41

42

11.369

42

43

33.571

43

44

6.503

44

1

8.959

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pentru acest imo

bil exîsta următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

162729

28-08-2019

06-09-2019

întabuîare sau înscriere provizorie

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat a! ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma’fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/09/2019, 08:53

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil:

Imobilul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca.

 • 2. Tipul lucrării:

Planul de situație s-a intocmit in vederea identificării imobilelor aflate in domeniul public si privat ce se suprapun peste amplasamentului lucrării de investiție “ Modernizare tronson Strada Mos Ion Roata si extindere rețele, km 0+264 - km 0+915.089 si intocmirii documentațiilor cadastrale aferente

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

In faza studiului de fezabilitate s-a stabilit zona afectata de lucrările de modernizare a străzii. Pentru modernizarea străzii este necesara supralargirea ei pe anumite tronsoane.

Supralargirea străzii implica exproprierea, in baza Legii 255/2010, a porțiunilor din imobile ce se suprapun peste amplasamentul lucrării de investiție.

Conform Legii 255/2010 exproprierea pentru cauze de utilitate publica comporta mai multe etape.

Primăria mun. Cluj Napoca a parcurs prima etapa, si anume in baza studiului de fezabilitate s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai lucrări de interes.

In vederea indeplinirii celei de-a doua etape cea de consemnare a sumei individuale aferente, reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor este nevoie de identificarea imobilelor ce se suprapun peste amplasamentul lucrării de investiție.

Prezenta documentație se incadreaza in art. 261 si 262 lit.c) din Regulamentul de avizare, recepție si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul 700/2014 al Directorului Genearal al A.N.C.P.I. (numit in continuare REGULAMENT).

Deoarece suprafața studiata este sub 100 ha, iar scopul acestei documentații nu este de întocmire a planului de urbanism general sau zonal, conform art. 253 din REGULAMENT, nu a fost nevoie de solicitarea avizului de începere a lucrării.

 • 4. Situația juridică a imobilului

Strada Mos Ion Roata are numărul cadastral 335863, este înscrisa in CF 335863 Cluj-Napoca, iar suprafața din cartea funicare este de 14.11 lmp.

Amplasamentul lucrării de investiție “Modernizare tronson Strada Mos Ion Roata si extindere rețele, km 0+264 - km 0+915.089 si intocmirii documentațiilor cadastrale aferente “ este de 12.015mp.

Din studierea datelor extrase din aplicația e-Terra a rezultat ca amplasamentul se suprapune peste un număr de 7 imobile aflate in domeniul privat, un imobil aflat in domeniul public de interes local si doua imobile aflate in domeniul public de interes național.

Suprafața totala a terenului ce va fi expropriat este de 12.015mp.

S-au intocmit liste separate pentru imobilele din domeniul public si domeniul privat, liste ce s-au atașat prezentei documentații.

Documentația fiind intocmita pentru Primăria mun. Cluj-Napoca, in scopul amenajării teritoriului, se va inregistra in aplicația e-Terra in regim de urgenta, fiind scutita de achitarea tarifului aferent, conform art. 8 alin b.) din Ordinul nr. 16/2019 al Directorului General al A.N.C.P.I..

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

Cluj-Napoca

STETCO ILEANA

A

326245

326245

31

2

2

Cluj-Napoca

GAZDAC FELICIA RODICA

A

326280

326280

3

3

3

Cluj-Napoca

SC CHESTER GROUP INVEST SRL

A

300879

300879

768

4

4

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

300866

300866

113

5

5

Cluj-Napoca

SZABO ȘTEFAN

SZABO KATALIN

A

465/1/3/2

265465

1327

6

6

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

300867

300867

520

7

7

Cluj-Napoca

BODOR ECATERINA

A

323387

323387

1078

8

8

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Dr

335863

335863

6165

9

9

Cluj-Napoca

STATUL ROMAN

MINISTERUL APARARII

NAȚIONALE

Cc

325469

325469

1127

10

10

Cluj-Napoca

STATUL ROMAN

MINISTERUL APARARII

NAȚIONALE

Cc

284560

284560

883

TOTAL GENERAL (mp)

12015

întocmit

S.C. ACAD TOP STUDIO S.R.L.

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral

/

Nr topo

Nr.

carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

Cluj-Napoca

STETCO ILEANA

A

326245

326245

31

2

2

Cluj-Napoca

GAZDAC FELICIA RODICA

A

326280

326280

3

3

3

Cluj-Napoca

SC CHESTER GROUP INVEST SRL

A

300879

300879

768

4

4

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

300866

300866

113

5

5

Cluj-Napoca

SZABO ȘTEFAN

SZABO KATALIN

A

465/1/3/2

265465

1327

6

6

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

300867

300867

520

7

7

Cluj-Napoca

BODOR ECATERINA

A

323387

323387

1078

TOTAL GENERAL (mp)

3840

întocmit

S.C. ACAD TOP STUDIO S.R.L.

Nr. Crt.

Nr. din plănui anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.Cadastral

/

Nr topo

Nr.

carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

8

Cluj-Napoca

Municipiul CLUJ-NAPOCA

Dr

335863

335863

6165

2

9

Cluj-Napoca

STATUL ROMAN

MINISTERUL APARARII

NAȚIONALE

Cc

325469

325469

1127

3

10

Cluj-Napoca

STATUL ROMAN

MINISTERUL APARARII

NAȚIONALE

Cc

284560

284560

883

TOTAL GENERAL (mp)

8175

întocmit,

S.C. ACAD TOP STUDIO S.R.L.Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral

/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața ds

expropriat (mp)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

Cluj-Napoca

STETCO ILEANA

A

326245

326245

31

2

2

Cluj-Napoca

GAZDAC FELICIA RODICA

A

326280

326280

3

3

3

Cluj-Napoca

SC CHESTER GROUP INVEST SRL

A

300879

300879

768     |

4

4

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

300866

300866

113

5

5

Cluj-Napoca

SZABO ȘTEFAN

SZABO KATALIN

A

465/1/3/2

265465

1327

6

6

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

300867

300867

520

7

7

Cluj-Napoca

BODOR ECATERINA

A

323387

323387

1078

TOTAL GENERAL (mp)

3840

întocmit

S.C. ACAD TOP STUDIO S.R.L.

MondEv Real Estate S.R.L.

Evaluări și consultanță

București, Calea Griviței 198

Tel: 0747.276.766

Membru Corporativ

©ANEVAR

ASOCIAȚIA NAȚIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZAT! OIN ROMÂNIA

Autorizația nr.0575RAPORT OE EVALUARE


ESTIMAREA VALORII SPECIALE (DE DESPĂGUBIRE), CONFORM LEGII 255/2010, A

TERENURILOR CE VOR FI EXPROPRIATE ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE: * Modernizare tronson str.Moș ion Roată și extindere canalizare pluvială *.

BENEFICIAR: Mun.Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Moților nr.3.

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport de evaluare fiind copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise unor terți evaluatorului și ai clientului lucrării.DECEMBRIE 2019


SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE.

OBIECTUL EVALUAT:

TEREN NECESAR A FI EXPROPRIAT

TIPUL PROPRIETĂȚII:

PROPRIETATE IMOBILIARĂ.

PROPRIETAR:

CONFORM TABELELOR ANEXATE LA RAPORT.

BENEFICIAR :

Mun.Cluj-Napoca.

AMPLASAMENT:

Mun.Cluj-Napoca

DATA EVĂLUĂRII:

11.12.2019

CURS VALUTAR:

1 EURO = 4,778 LEI

DREPTUL EVALUAT:

DREPTUL DE PROPRIETATE

SCOPUL EVĂLUĂRII.'

Estimarea valorii speciale ( de despăgubire), în temeiul Legii 255/2010, a terenurilor afectate de execuția lucrării de utilitate publică: „Modernizare tronson str.Moș Ion Roată și extindere canalizare pluvială

Localitate

Nr.lmobile

Suprafața

(mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

Cluj-Napoca

7

3.840

1.812.480

Total

3.840

1.812.480

Rezultatul evaluării este consemnat în anexele prezentului raport deA. .< --evaluare.                            %

/> W® Și'j

ANiVf’K..v-

Declarație de conformitate.

Ca elaborator declar că raportul de evaluare pe care îl semnez a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor de Evaluare a Bunurilor și cu ipotezele si condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau altor persoane care au interese legate de client, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

Certificare.

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune, inclusiv suma ce-mi revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezylțat

A S

O,

prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. .Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea, acestui raport, în concordanță cu Standardele de Evaluare a Bunurilor.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent.

 • 7. In elaborarea raportului de evaluare am avut in vedere prevederile art.5 alin.1 și art.11 alin 7,8 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, de cursul de schimb valutar, de prețurile de ofertare/vânzare a unor bunuri identice/similare, dar si starea reală a bunurilor evaluate la data inspecției efectuată in teren.

 • 8. Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii, precum și considerentele privind valoarea sunt: valoarea a fost exprimată ținând cont de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport; valoarea este o predicție; este subiectivă si nu conține TVA-ul.

Prezentul raport se supune normelor ANEVAR și poate fi expertizat (la cerere) și verificat în conformitate cu SEV-400* Verificarea evaluărilor*. La data elaborării acestui raport evaluatorul a îndeplinit cerințele programului de educație continuă a ANEVAR , având încheiată asigurarea de răspundere profesională.

Rezultatele și informațiile cuprinse în lucrare se consideră a fi corecte, chiar dacă redactarea nu a reținut, integral și întotdeauna, detaliile metodologiei de evaluare care au condus la rezultatele prezentate/evidențiate.

y-

Lucrarea a fost redactată în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) pentru beneficiar. Prezentul raport de evaluare a fost întocmit de Ing. Ostiadal Valentin, evaluator autorizat-membru titular ANEVAR ( Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania), legitimația nr.18563, specializarea *Evaluari de Bunuri Imobile* domiciliat în București, strada Calea Grivitei 198, BI.C, sc.A, ap. 13, tel. 0747.276.766, e-mail: valentinostiadal@qmail.com.

ING. OSTIADAL VALENTIN.

EVALUATOR AUTORIZAT- MEMBRU TITULAR ANEVAR, LEG.18563.CUPRINS.

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

CAPITOLUL. 1 - INTRODUCERE

1.1 .Identificarea evaluatorului și a competenței acestuia

1.2.Obiectul și scopul evaluării

 • 1.3. Beneficiarul și clientul lucrării

 • 1.4. Bazele evaluării

 • 1.5. Dreptul evaluat

 • 1.6. Data evaluării

 • 1.7. Data inspecției

1.8.Surse de informare

1.9.Ipoteze si ipoteze speciale

l.lO.Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

CAPITOLUL.2 - PREZENTAREA DATELOR

CAPITOLUL.3 - ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZĂRI

CAPITOLUL.4 - ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE SPECIFICE

 • 4.1. Definirea pieței

CAPITOLUL.5 - EVALUAREA PROPRIETĂȚII

 • 5.2. Estimarea valorii terenului prin metoda comparației directe

CAPITOLUL.6 - ESTIMAREA VALORII PREJUDICIULUI CAUZAT

PROPRIETARULUI/PROPRIETARILOR

CAPITOLUL.7 - OPINIE ASUPRA VALORII; CONCLUZII

ANEXE/DOCUMENTE UTILIZATE IN EVALUARE

CAPIT0LUL.1- INTRODUCERE

1.1.Identifica rea evaluatorului și a competenței acestuia.

MondEv Real Estate S.R.L. a fost înființată în anul 2016, cu sediu! în București, str. Calea Griviței 238, bi.C, ap.12. societatea este înscrisă în Tablou! membrilor corporativi a! ANEVAR sub nr.0575

Ing. OSTIADAL VALENTIN, Legitimația nr.18563 / 2019

Adresa: București, strada Calea Griviței 198, BI.C, sc.A, ap. 13, tel. 0747.276.766, e-mail: valentinostiadal@qmail.com.

1.2.Obiectul și scopul evaluării.

Obiectul evaluării îl constituie terenul proprietate privată, necesar a fi expropriat pentru execuția lucrării de utilitate publică: „Modernizare tronson str.Moș Ion Roată și extindere canalizare pluvială

Scopul evaluării îl constituie estimarea valorii speciale (valorii de despăgubire) a terenului necesar a fi expropriat, conform legii 255/2010, pentru execuția lucrării de utilitate publică: „Modernizare tronson str.Moș Ion Roată și extindere canalizare pluvială ”.

 • 1.3.Beneficiarul si clientul lucrării.

Beneficiarul lucrării:

Mun.Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Moților nr.3.

Raportul de evaluare rezultat este destinat spre folosința exclusivă a beneficiarului.

Clientul lucrării:

Mun.Cluj-Napoca.

Având în vedere cerințele Standardelor de Evaluare a Bunurilor și Codul Deontologic, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de clientul și destinatarul lucrării.

EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE (TERENURI) ÎN VEDEREA EXPROPRIERII

 • 1.4. Bazele evaluării.

Baza teoretica

Baza de evaluare folosită în prezentul Raport de evaluare o reprezintă “Valoarea specială (de despăgubire)” estimată conform prevederilor Legii 33/1994 și Legii 255/2010.

în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, sev 100- Cadrul general pgf.43, definiția “Valorii speciale(în cazul nostru valorii de despăgubire) este: Valoarea specialaeste o suma care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special.

Valoarea specială”, poate apărea când un activ are caracteristici care îl fac mai atractiv pentru un anumit cumpărător, decât pentru alți cumpărători de pe piață. Aceste caracteristici pot fi caracteristicile fizice, geografice, economice sau juridice ale unui activ.

Va/oarea de piață cere desconsiderarea oricărui element al valorii speciale, deoarece se presupune că există un cumpărător hotărât și nu un anumit cumpărător hotărât.

Valoarea de paiațăeste suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent si fara constrângere.”( Cf. SEV 100-Cadrul general, pgf.29)

Cumpărătorul special este un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are valoare specială, datorită avantajelor rezultate din deținerea dreptului de proprietate asupra acestuia, avantaje care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

Valoarea specială ar putea fi asociată cu elemente ale valorii de exploatare continuă, și cu valoarea de investiție, subiectivă sau de expropriere(despăgubire).

Conform legislației actuale despăgubirea se compune din valoarea reala a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite.

Legea nr.33/1994 art. 26, alin.2 prevede ca „ La calcularea cuantumului

despăgubirilor expertii, precum si instanțele vor tine seama de prețul cu care -.   . -v

8' ’

8                              ©snaM

EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE (TERENURI) ÎN VEDEREA EXPROPRIERII se vând, în mod obișnuit, imobile de același fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum si de daunele aduse proprietarului său, după caz, altor persoane îndreptățite, luând în considerare si dovezile prezentate de aceștia”

Evaluaioruiui i se cere sa ignore utilizarea agricolă curenta, indicând o aită valoare decât valoarea de piață, o valoare specială, diferită de valoarea de piața.

Valoarea de piață cere desconsiderarea oricărui element al valorii speciale, deoarece se presupune ca în orice moment există un cumpărător hotărât și nu un anumit cumpărător hotărât.

Valorile prezentate ca opinii în prezentul raport de evaluare nu includ TVA.

Baza legala

 • - Legea nr. 33/27.05.1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • - Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

 • - HGR 53/19.01.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

-Standardele de Evaluare a Bunurilor.

 • 1.5.DreptuI evaluat

Proprietatea imobiliară este definită ca fiind terenul și acele elemente create de om și care sunt atașate terenului. Este „lucrul” fizic, tangibil, care poate fi văzut și atins, împreună cu toate adăugirile pe teren, deasupra lui și subterane.

Termenul proprietate, în sens juridic, poate fi definit mai degrabă ca drept de proprietate decât ca o entitate fizică precum teren, clădiri și obiecte ale proprietății personale. Proprietatea reprezintă un concept juridic ce se referă la toate avantajele, drepturile și beneficiile legate de deținerea acesteia. Dreptul de proprietate se referă la un anumit avantaj (profit) sau la toate avantajele implicate de exercitarea acestuia. Trebuie făcută distincția între termenul de proprietate imobiliară, ca entitate fizică și exercitarea dreptului de proprietate asupra

aaW!

, io

EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE (TERENURI) ÎN VEDEREA EXPROPRIERII titularul îl poate folosi, vinde, închiria ori înstrăina în alt mod, având obțiunea de a exercita oricare din aceste atribute sau nici unul. Păstrarea dreptului de dispoziție echivalează cu nuda proprietate.

Dreptul de proprietate este dreptul de proprietate asupra întregului imobil. Conform art.44 aiin.2 din Constituție se arată că ..Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu o dreaptă si prealabilă despăgubire

 • 1.6. Data evalwării.

La baza efectuării evaluării au stat analizele si calculele efectuate de evaluator, dar si informațiile obținute din presa și publicațiile de specialitate privind nivelul prețurilor de tranzacționare, la data întocmirii raportului, 11.12.2019, pe piața liberă, a unor proprietăți similare. Curs valutar de 1Euro =4,778 Lei.

 • 1.7. Data inspecției.

Proprietățile evaluate au fost inspectate de evaluator perioada 08-09 Decembrie 2019 . Evaluarea a fost realizată în perioada 10.12.2019-13.12.2019.

l.S.Surse de informare.

-Informații privind situația juridica a proprietății, puse la dispoziție de către clientul lucrării.

-Inspecția proprietății.

-Informații de pe piața imobiliară locală:

 • - H.G.R nr.1546/ 23.09.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile și a celor forestiere, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari.

 • - Standarde de Evaluare a Bunurilor.

 • - Legea nr. 33/27.05.1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 • - Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și

  local.
 • - HGR 53/19.01.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/14.12.2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesara realizării unor obiective de interes național, județean și local.

 • - STUDIU DE PIAȚĂ - Fond Imobiliar Județul Cluj. Camera notarilor publici Cluj -2019

 • - Reviste și publicații de specialitate.

 • - Metodologia elaborării studiilor pedologice, voi I,II,III, București,1987.

 • - Arhiva și biblioteca personală a evaluatorului.

 • - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată.

-Site-urile: www.imobiliare.ro ; www.olx.ro ; www.multecase.ro.

1.9.Ipoteze si ipoteze speciale.

ipoteze

La baza evaluării stau o serie de ipoteze prezentate în cele ce urmează, opinia evaluatorului este exprimata în concordanță cu aceste ipoteze și concluzii, precum și cu celalalte aprecieri din acest raport. Principalele ipoteze de care s-a tinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt:

 • • Dimensiunile proprietății/proprietăților au fost preluate din descrierea legală a

acestora (documentație topografica sau/și cadastrală, alte acte);

 • • Nu s-au pus la dispoziția evaluatorului extrasele de carte funciară ci tabele

avizate de către reprezentantul UAT-ului în condițiile prevăzute de Legea nr.255/2010

 • • informațiile furnizate de terți sunt considerate a fi corecte dar nu se acorda

garanții asupra acurateței lor.

 • • Toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile și materialul

graphic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-și facă o imagine despre proprietate

 • • Evaluatorul nu are cunoștință de posibile litigii generate de elemente ascunse

sau vecinătăți care sa afecteze proprietatea/proprietățile evaluate;

Se presupune o deținere responsabilă și un management competent al

proprietății/proprietăților.Legttoîtia W.

VîlM j *

'■’ocfeȘjxar

 • • Se presupune că toate licențele, autorizațiile și acordurile de funcționare,

precum și orice alte cerințe legale necesare funcționării, au fost sau pot fi obținute și/sau reînnoite pentru utilizările considerate în acest raport ca fiind cele mai probabile;

 • • Nu s-a realizat nicio investigație suplimentară privind prezența sau absența

unor substanțe toxice (poluante). Evaluarea s-a realizat în ipoteza în care proprietățile nu sunt afectate de nici un astfel de aspect, care ar face ca oricare dintre proprietăți să valoreze mai mult sau mai puțin;

 • • Alegerea abordărilor și aplicarea metodelor de evaluare sunt considerate a fi

rezonabile doar prin prisma faptelor și informațiilor disponibile la data evaluării;

 • • Estimarea valorii de piață pentru proprietatea descrisă în Raport a fost

realizată numai prin utilizarea informațiilor pe care evaluatorul le-a cunoscut la data evaluării. Dacă se va demonstra că au existat și alte informații, pe care evaluatorul nu le-a cunoscut la data evaluării și care ar fi putut influența valoarea finală, atunci evaluatorul este exonerat de orice prejudiciu, existent sau potențial, datorat acestui aspect;

® Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării. Situația actuală a proprietății imobiliare cât și scopul pentru care va fi achiziționată a stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate si ’ 1 a modalităților de aplicare a acestora.

 • • Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii informații considerate adevarate și

corecte, obținute din surse pe care le consideră credibile.

 • • Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de

evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor și informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării.

 • • Evaluatorul nu a efectuat studii geotehnice ale amplasamentului evaluat, ci a

luat în considerare elementele caracteristice în baza constatărilor vizuale de la fața locului și în baza informațiilor primite de la reprezentanții clientului lucrării.

Ipoteze speciale

® Nu s-au identificat ipoteze speciale.EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE (TERENURI) ÎN VEDEREA EXPROPRIERII l.lO.Restricții de utilizare, difuzare sau publicare.

 • • Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare

consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil.

 • • Folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea în prealabil a

acordului scris al clientului și evaluatorului nu este permisă.

 • • Evaluatorul nu-și asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în

afara clientului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu acceptă responsabilitatea pentru niciun fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport. Suprafețele de teren evaluate se bazează pe valorile înscrise în documentele puse la dispoziția evaluatorului de către solicitantul raportului/reprezentanții acestuia. Evaluatorul presupune că cel care citește raportul a primit/știe situațiile legate de restricții ( dacă există).

® Acest raport nu se poate publica sau utiliza în alt scop, fără acordul prealabil, în scris, al evaluatorului. Publicarea parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar și evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate față de altă persoană, în nicio circumstanță. Folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea în prealabil a acordului scris al clientului și evaluatorului nu este permisă. Nici prezentul raport, nici părți ale sale ( în special concluzii referitoare la valori și identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil, scris, al evaluatorului.

CAPITOLUL.! - PREZENTAREA DATELOR^

 • 2.1. Descrierea investiției

Modernizarea sectorului de drum de pe strada Moș ion Roată, reprezintă o prioritate a Municipiului Cluj-Napoca, întrucât strada face legătura între Str.Calea Someșeni și viitorul cimitir al orașului, Cimitir care se construiește în căpătui Sud-Vestic al acestei străzi.

Obiectivele propuse prin realizarea acestui proiect sunt:

 • • îmbunătățirea calității vieții în comunitate

 • • Modernizarea căilor de acces înspre cimitirul de pe strada Moș Ion Roată

 • • Implementarea strategiei de dezvoltare locală aprobată prin H.C.L. nr.493/2014

prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca, place se trasează liniile directoare de dezvoltare și amenajare urbanistică pentru următorii 10-15 ani.

Oportunitatea investiției presupune:

 • 1. Asigurarea accesului (auto și pietonal) spre viitorul cimitir al municipiului Cluj-Napoca de pe strada Moș Ion Roată.

 • 2. Extinderea părții carosabile.

Scopul Major al obiectivului de investiții este modernizarea străzii Moș Ion Roată în vederea asigurării unei circulații optime pentru toți participanții la trafic, spre și dinspre cimitirul proiectat la capătul sud-vestic ia străzii Moș Ion Roată.

Modernizarea tronsonului de drum cuprins între punctul A, identificat cu coordonatele cadastrale >(“398338.228 și Y-587234.3876 și tronsonul de drum Autorizat din cadrul cimitirului, poziționat pe strada Moș Ion Roată. Lungimea tronsonului modernizat va fi de aproximativ 765m. Lungimea rețelei de canalizare pluvială care se extinde este de aproximativ 900m.

 • 2.2. Prezentarea situației actuale

în prezent, capătul nordic al străzii Moș Ion Roată este modernizat, dar din punctul cu coordonatele X=398338.228, Y=587234.3876 înspre capătul Sud-Vestic strada Moș Ion Roată nu respectă profilul prevăzut în PUG.

Pe sectorul de stradă propus pentru modernizare, drumul este din pământ, cu lățimea de 4.00m, având destinația de drum de exploatare agricolă.

Pe trosonul nemodernizat, nu există iluminat public, trotuare, canalizare pluvială, mobilier urban sau alte dotări minime necesare unei străzi urbane.

în prezent sunt în desfășurare lucrările de construire a noului cimitir care va avea amplasamentul în capătul sud-vestic al străzii Moș Ion Roată, lucrare propusă a se finaliza în Martie 2020.

 • 1.3. Descrierea proprietății imobiliare

Suprafețele de teren ce fac obiectul evaluării au numerele de carte funciară și cadastral prevăzute în tabel și se afla situate pe teritoriul administrativ al Mun.Cluj Napoca din jud.Cluj.

Terenurile s-au diferențiat, în timp, prin termeni care încearcă să arate fie destinația lor, de teren agricol, pădure, drum, construcții, ape, etc., fie prin modul de folosință, respectiv pe sectoare de activitate, după criterii economice. O astfel de clasificare a terenurilor, împreună cu codificarea lor, suprimă descrierea cerută de cadastru și facilitează identificarea acestora în sistemul informațional adoptat.

în prezent, se destind cinci categorii de terenuri, fiecare cu o sferă largă, în care sunt incluse mai multe categorii de folosință. Aceeași categorie de folosință se poate regăsi în două sau mai multe categorii de terenuri.

Categoria de folosință este o caracteristică a terenurilor definită de utilizarea lor concretă. Acest atribut al parcelei, individualizat printr-un cod, servește implicit nevoilor cadastrului general, asigurând o înregistrare ordonată a tuturor suprafețelor, contribuind la întocmirea cărții funciare, inclusiv la evaluarea terenurilor. Ca noțiune fundamentală a cadastrului, ea nu mai este partajată, însă categoriile de folosință se împart uneori și în subcategorii, necesare la stabilirea

măsurilor agrotehnice.QSWM '

VÂIEÎO

.esfcim«ia Nr. 12583

Valah»! 2019

' Ă'ecw!izara:.’- Vv

Efectiv, categoriile de folosință au apărut și s-au diversificat în decursul timpului în funcție de cerințele oamenilor. Dacă pământul nu a fost folosit inițial ca pășune, s-a trecut ulterior la cultivarea terenurilor cu mâl adus de ape, constituind astfel o categorie de folosință aparte arabilul, cu timpul, pe baza unor cereri tot mai variate, agricultura a început să producă pentru piață, iar în cadrul terenurilor au apărut noi subdiviziuni Vii, Livezi, diverse culturi etc.Destinații terenuri

I Nr. cri? • Destinația}terenului ' * ‘ j.. ij     f 5 f

j'/ Simbol (rod): (

1

Terenuri cu destinație agricolă

TDA

2

Terenuri cu destinație forestieră

TDF

3

Terenuri aflate permanent sub ape

TDH

4

Terenuri din intravilan

TDI

5

Terenuri cu destinație specială

TDS

Categorii de folosință terenuri

1 Terenuri cu construcții

construcții

C

curți și construcții

CC

diguri

CD

cariere

CA

parcuri

CP

cimitire

CI

terenuri de sport

cs

piețe și târguri

CT

pajiști și ștranduri

CPJ

. talazuri pietruite

CTZ

fâșie de frontieră

CFF

exploatări miniere și petroEere

CMP

alte terenuri cu construcții

CAT

' 2 Arabil

arabil prc-priu-zis

A

pajiști cultivate

AP

grădini de legume

AG

orezarii

AO

sere

AS

solarii și răsadnițe

ASO

câpșunării

AC

alte culturi perene

AD

3 Pășuni

pășuni curate

P

pășuni împădurite

PP

pășuni cu pomi fructiferi

PL

pășuni cu tufărișuri și mărăciniș

PT

4 Finețe

fânețe curate

F

fânețe cu pomi fructiferi

FL

fânețe împădurite

FPF

fânețe cu tufărișuri și mărăciniș

T

Vii

vii

vii nobile

VN

vii hibride

VH

plantații hamei

pepiniere viticole

p

Livezi

livezi clasice

L

. livezi intensive și superintensive

LI

livezi plantații arbuști

LF

. plantații dud

LD

• pepiniere pomicole

LP

Păduri și alte-terenuri de veaetație

păduri

PD

: perdele de protecție

PDP

’ forestiera

tufărișuri și mârăcinișuri

PDT

răchitării

PDR

pepiniere silvice

PDPS

Terenuri cu ape

ape curgătoare

HR

: lacuri și bălți naturale

HB

lacuri de acumulare

HA

amenajări piscicole

HP

ape cu stuf

HS

: canaturi

HC

marea teritorială

HM

Drumuri și căi ferate

autostrăzi

DA

drumuri naționale

DN

drumuri județene

DJ

drumuri comunale

DC

străzi și ulițe

DS

drumuri de exploatare

: (agricole, silvice, petroliere, industriale etc.)

DE

drumuri și poteci turistice

DT

căi ferate

DF

W Terenuri neproductive


nisipuri zburătoare

NN

feolovanișuri. stâncării. pietrișuri

NB

râpe, ravene. torenți

NR

săraturi cu crustă

NS

mocirle și smârcuri

NNf

gropi împrumut, deponîi

NO

halde

NH* “SS3


CAPIT0LUL.3 - ANALIZA CELEI MAI BUNE UTILIZARL

3.1. Analiza celei mai bune utilizări. Considerații generale.

Cea mai bună utilizare reprezintă utilizarea rezonabilă, probabilă și iegaiă a unui teren liber sau construit care este:

 • • Fizic posibilă

 • • Permisă legal

 • • Fezabilă financiar

o Maxim productivă

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt: anticiparea, schimbarea, cererea și oferta, etc.

De regulă, vânzătorii de terenuri, anticipând că pe terenul lor, sau pe o porțiune din terenul lor, va trece un obiectiv de interes național ( autostradă, modernizare DN..) sunt motivați să solicite un preț cât mai mare pe mp neluând în calcul următoarele aspecte:

s faptul că aparița acestor obiective în peisajul imobiliar local determină modificări în piața imobiliară locală în sensul schimbării chiar a utilizării de bază, din teren agricol în teren construibil.cu consecințele de rigoare.

 • □ este imoral și nelegal ca să soliciți sume mai mari tocmai expropriatorului care a creat sițuatia de creștere a prețurilor în piața imobiliară locală. De altfel legiuitorul a prevăzut în mod expres aceasta situație în art.26, alin. 1 din Legea 33/1994 care prevede: „Despăgubirea se compune din valoarea reala a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”.

 • □ daca un tip de amplasament este foarte rar întâlnit într-o anumită zonă, presiunea competiției de piață poate crește valoarea terenului dincolo de profitabilitatea acestuia.

Valoarea terenului este afectată, în mod substanțial, de jocul între cerere și ofertă, dar cea care determină valoarea, pe o anumita piață, este utilizarea economică a amplasamentului.

Pentru stabilirea tipului de teren am folosit clasificarea stabilită de Legea 18/1991, art.2 care le împarte în: terenuri cu destinație agricolă, terenuri cu destinație forestieră, terenuri aflate permanent sub ape, terenuri intravilane și terenuri cu destinații speciale.

Baza evaluării realizate în raport este valoarea de despăgubire ( expropriere) așa cum a fost definită în cuprinsul raportului cât și precizările exprese din lege referitoare la valorile din expertizele întocmite pentru camerele notarilor publici.

Cea mai bună utilizare reprezintă utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Ținând seama de starea de funcționalitate a proprietății evaluate, dar și de amplasamentul acesteia, cea mai buna alternativă analizată, posibilă și fezabilă este cea de teren destinat realizării lucrării de utilitate publică: „Modernizare tronson str.Moș Ion Roată și extindere canalizare pluvială

CAPIT0LUL.4 - ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE SPECIFICE.

4.1. Definirea pieței.

Piața imobiliara se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopui de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere si oferta.

J

Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. Cumpărătorii și vânzătorii nu sunt întotdeauna bine informați, iar actele de vânzare-cumpărare nu au loc în mod frecvent. De multe

19


Z'SS« 1

EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE (TERENURI) ÎN VEDEREA EXPROPRIERII ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile.

Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții. Sunt puțin lichide și de obicei procesul de vânzare este lung.

în cazul proprietăților evaluate, pentru identificarea pieței imobiliare specifice, s-au investigat o serie de factori, începând cu tipul proprietăților.

CAPIT0LUL.5 - EVALUAREA PROPRIETĂȚII.

Câteva dintre principiile evaluării, care influențează valoarea terenului sunt anticiparea, schimbarea, cererea și oferta, etc.

Așadar, cum vânzătorii anticipează că pe o porțiune din terenurile lor se deschide un nou obiectiv, în acest caz modernizarea străzii Mos Ion Roată care va face legătura cu viitorul cimitir, sunt motivați să solicite un preț cât mai mare pe mp, de multe ori schimbând chiar utilizarea de bază, de exemplu din teren agricol în teren construibil, în final rezultând o creștere a prețului terenurilor, fapt confirmat de situații precedente din alte zone, cu deschidere la centură, autostradă, etc.

Baza evaluării realizate în prezentul raport de evaluare este valoarea de expropriere - despăgubire, așa cum a fsot ea definită mai sus, cât și de precizările din lege referitoare la valorile din expertizele întocmite pentru camerele notarilor publici.

■ Pentru estimarea “Valorii speciale(valorii de despăgubire) a suprafețelor de teren, a fost utilizată Metoda comparației directe.

Evaluarea a fost realizată pentru starea de fapt existentă la data inspecției și pentru categoria de folosință - conform listei vizate de primărie - a imobilului în cauză, precum și niveiul valorilor estimate în grila notarilor publici.

5.L Evaluarea terenurilor

Evaluarea terenurilor presupune aplicarea metodelor aferente asupra terenurilor a căror situație juridică este clarificată, ele fiind în proproprietate și pot fi transferate integral la data tranzacției. Metodele de evaluare a terenului liber, utilizate în practica profesională sunt derivate din cele trei abordări tradiționale ale valorii - abordarea prin piață (comparația directă), prin venit și prin cost. Acestea sunt:

 • > Comparația directă

 • > Metode Alternative

 • 1. Extracția

J

 • 2. Alocarea

 • > Metodele capitalizării venitului

 • 3. Capitalizarea directă: tehnica reziduală a terenului

 • 4. Capitalizarea directa: capitalizarea rentei funciare

 • 5. Actualizarea: analiza fluxului de numerar actualizat/analiza parcelării și

dezvoltării

> Metoda comparației directe.

Se utilizează la evaluarea terenului liber sau care se consideră liber pentru scopul evaluării. Comparația directă este metoda cea mai utilizată și preferată atunci când exista date comparabile. Prin această metodă prețurile și informațiile referitoare la loturi similare, sunt analizate, comparate și ajustate în funcție de asemănări și diferențieri. Elementele de comparație sunt: drepturile de proprietate, restricțiile legale, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, condițiile pieței, localizarea, caracteristici fizice, utilități disponibile, zonarea și cea mai bună utilizare. Elementele de comparație care diferă, de la caz la caz, sunt caracteristicile fizice, utilitățile disponibile, topografia, localizarea.

> Metoda extracției

Extracția este o variantă a metodei alocării terenurilor în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare a unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimată prin costul de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Concluzia asupra valorii obținută prin aplicarea acestei metode nu este, în general, convingătoare deoarece încrederea în metoda extracției depinde de precizia estimării valorilor construcțiilor aferente proprietății, de precizia cu care se estimează deprecierea funcțională și cea rezultată din cauze externe, care se adaugă celei fizice.

Având în vedere că nu există suficiente informații în acest sens, această metodă nu s-a aplicat.

> Metoda alocării

Terenurile libere din localitățile urbane cu o dezvoltare imobiliară intensă pot fi atât de rare, încât valoarea lor să nu poată fi estimată prin comparația directă. Vânzările de terenuri libere din zonele rurale pot fi foarte rare și prin urmare datele comparabile pot să nu fie adecvate.

Metoda alocării se bazează pe principiul echilibrului și pe conceptul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau normai între valorea terenului și valoarea proprietății imobiliare, pentru anumite categorii de proprietăți imobiliare din anumite localizări. Când proprietatea imobiliară subiect include construcții mai noi, rezultatului acestui raport i se atribuie, în general, mai multă siguranță.

Metoda alocării nu conduce la indicații decisive privind valoarea terenului subiect, dar poate fi utilizată în stabilirea valorii acestuia când numărul de vânzări de terenuri libere este insuficient, însă există informații J despre proprietăți imobiliare construite.

Având în vedere că nu există suficiente informații în acest sens, această metodă nu s-a aplicat.

> Metoda reziduală a terenului

Poate fi utilizată în estimarea valorii terenului atunci când nu sunt disponibile date privind parcele similare de teren liber. Această metodă se bazează pe principiul echilibrului și pe cel al contribușiei, care se referă la echilibrul dintre cei patru factori de producție (pământului, capitalului, munca și coordonarea antreprenorială), adică teren, capital, forță de muncă și management.

Metoda poate fi folosită atunci când

 • - Valoarea construcției este cunoscută sau poate fi estimată cu

precizie.

 • - Venitul net din exploatare anual generat de proprietatea imobiliară

este stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat.

 • - Pot fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren,

cât și pentru construcția aferentă terenului.

Metoda reziduală poate fi folosită în cazul în care vânzările de proprietăți comparabile lipsesc, ca verificare a rezultatelor obținute prin aplicarea metodei directe sau în verificarea fezabilității financiare și a utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament.

Având în vedere că nu există suficiente informații în acest sens, această metodă nu s-a aplicat.

22> Metoda capitalizării rentei funciare

în esență, metoda presupune că proprietarul își arendează pământul, iar în acest caz arenda încasată pe hectar reprezintă renta funciară (renta solului). Renta funciară este venitul obținut de dreptul de proprietate asupra unui teren agricol.

Pornește de la următoarele premise:

 • - există o singură piață pe care poate fi vândută producția agricolă;

 • - întreaga producție agricolă este direcționată spre această piață;

 • - pământul este omogen din punct de vedere al fertilității;

 • - pentru simplificare, se consideră că se cultivă o singură cultură -grâu.

Diferența dintre venituri și costuri reprezintă, în sens tehnic, renta și devine rentă în sens economic atunci când este plătită proprietarului funciar. Să presupunem că nu se plătește renta. Un fermier observă că diferența dintre venituri și costuri depinde de plasarea terenului în raport cu piața de desfacere: astfel, această diferență crește pe măsură ce distanța față de piață scade. în consecință, renta plătită de el va fi proporțională cu această diferență: cu cât diferența va fi mai mare, cu atât renta va fi mai mare.

Competiția dintre fermieri pentru terenurile cele mai bine plasate face ca profitul suplimentar al fermierilor care cultivă terenuri mai apropriate de piață să fie preluat de către proprietar sub formă de rentă (așa cum am arătat mai sus, renta este direct proporțională cu diferența dintre venituri și costuri și invers proporțională cu distanța față de piața de desfacere). Astfel, fermierului îi revine doar profitul normal, care poate fi considerat o formă de plată a muncii.

Renta funciară apare ca fiind rezultatul unei duble condiționări:

- pe de-o parte depinde de situarea terenului în raport cu piața de desfacere;

- pe de altă parte, depinde de cerere, respectiv de preț;

Competiția face ca profiturile suplimentare (supraprofiturile) să fie încasate de proprietarii funciari sub formă de rentă și, în același timp, ca fiecare fermier să obțină profit normal indiferent de plasarea terenului său, astfel încât să fie motivat să producă.

Din punct de vedere teoretic, fermierului îi este indiferent unde se află terenul său, cu condiția, ca mărimea rentei funciare să nu depășească diferența dintre venituri și costuri.

Indiferent de ajustarea mărimii rentei funciare de către proprietari, în raport cu prețul de desfacere, aceasta va trebui să-i asigure fermierului profitul normal.

în același timp, pe piața bunurilor se stabilește prețul de echilibru, în mod simultan sau iterativ. Acesta corespunde unei oferte care egalează cererea, ofertă care corespunde acelei suprafețe de teren care asigură satisfacerea cererii. Oferta de teren este influențată deci de mărimea rentei și de cererea de produse agricole.

Sintetizând, putem concluziona că:

 • - pentru fiecare utilizator potențial de teren există un set de rente oferite astfel încât utilizatorului îi este indiferentă situarea de-a lungul oricăreia dintre aceste funcții;

 • - prețul de echilibru (renta de echilibru) pentru un anumit teren este găsit prin compararea ofertelor de rentă ale potențialilor utilizatori, ulterior aiegându-se cea mai bună dintre acestea;

 • - cantitatea de pământ de echilibru este determinată prin selectarea ofertelor de rentă corespunzătoare fiecărui utilizator.

Prețul pământului reflectă raritatea acestuia, calitatea, precum și cheltuielile aferente întreținerii și exploatării sale (inclusiv impozite și taxe).

Din punctul de vedere al unui economist, activitatea agricolă se deosebește de alte activități prin aceea că principala resursă utilizată -solul - nu este perfect reproductibilă: un element fundamental al procesului de producție nu poate fi creat de om, consecința fiind aceea că, în mare parte, condițiile de producție sunt impuse de către natură. în

termeni economici, aceasta înseamnă că, în cazul resurselor naturale, curba ofertei este relativ rigidă la variațiile prețului.

5.2. Estimarea valorii terenului prin metoda comparației directe

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

Prin această metodă prețurile și informațiile referitoare la loturi similare, sunt analizate, comparate și ajustate în funcție de asemănări și diferențieri.

Elementele de comparație sunt: drepturile de proprietate, restricțiile legale, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, condițiile pieței, localizarea, caracteristici fizice, utilități disponibile, zonarea și cea mai bună utilizare. Elementele de comparație care diferă, de la caz la caz, sunt caracteristicile fizice, utilitățile disponibile, topografia, localizarea.

în general, pentru fiecare criteriu de comparație sunt necesare ajustări ale prețurilor din tranzacțiile comparabile. Mărimea ajutărilor depinde de datele existente.

Ajustările pentru drepturile de proprietate, finanțare, condițiile pieței și condițiile de vânzare se fac înaintea celor referitoare la localizare si caracteristicile fizice. Toate ajustările aplicate în cadrul abordării prin piață trebuie întotdeauna să fie ancorate în piață și trebuie prezentate în cadrul raportului de evaluare, într-o formă logică si ușor de înțeles.

Metodele de identificare și cuantificare a condițiilor se clasifică în două categorii:

- Cantitative: analiza pe perechi de date, analiza datelor secundare, analiza statistica, analiza costurilor

- Calitative: analiza comparațiilor relative, analiza tendințelor, analiza clasamentului, interviuri.

Ținând cont de tipul proprietăților imobiliare evaluate (terenuri libere în intravilanul și extravilanul localităților analizate), la aplicarea metodei, am utilizat analiza

comparațiilor relative.Etapele parcurse în aplicarea metodei comparațiilor directe sunt:

 • - Cercetarea pieței pentru obținerea informațiilor despre tranzacții

de proprietăți imobiliare comparabile

 • - Verificarea veridicității datelor;

 • - Alegerea criteriilor de comparație și elaborarea unei analize

comparative pe fiecare criteriu;

 • - Utilizarea elementelor de comparație pentru ajustarea adecvată a

prețului de vânzare a fiecărei proprietăți comparabile (ajustare);

 • - Analiza datelor și stabilirea unei valori;

Concluzie:

Pentru terenurile aflate in Mun.Cluj-Napoca care fac obiectul prezentului raport, valoarea de piață recomandată de evaluator prin metoda comparațiilor de piață este de: 86 Euro/mp x 4.778 = 411 Lei/mp.

Grila de calcul, explicațiile ajustărilor și comparabilele se regăsesc în Anexele 2 si 3.

CAPIT0LUL.6 - ESTIMAREA VALORII

PREJUDICIULUI CAUZAT

PROPRIETARULUI/PROPRIETARILOR

Dauna reprezintă excedentul valorii de piață corespunzător valorii de satisfacție sau valorii speciale pentru proprietar.

Principiul pentru estimarea valorii prejudiciului cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite - se vor avea în vedere conceptele, procesele și metodele aplicabile în cazul evaluării afacerilor.

Având în vedere prevederile Legii 33/1994, considerentele de mai sus și situația specifică (la data exproprierii) din fiecare cauză, evaluatorul a identificat următoarele posibile tipuri de daune:

 • 1. cheltuieli ce nu mai pot fi recuperate, în legătură cu:

 • a) exploatații agricole și/sau zootehnice, de orice natură

 • b) apărarea, menținerea și dezvoltarea fondului natural funciar, a faunei și bazinelor piscicole

 • c) exploatarea și întreținerea terenurilor, a construcțiilor și a infrastructurii aferente, precum și a utilităților

 • d) chiriile pentru ocuparea terenului și/sau a clădirilor

 • 2. clauze contractuale activate din cauza imposibilității continuării normale a acestora cum ar fi:

 • a) penalizări și/sau penalități, de orice natură

 • b) dobânzi și majorări la dobânzi

 • c) Altele

 • 3. Activități producătoare de venit și/sau afaceri afectate, prin:

 • a) încetarea definitivă a activităților (desființare)

 • b) întreruperea activităților pe o perioada de timp determinată

 • c) Diminuarea activităților pe o perioadă de timp determinată

 • d) Strămutarea activităților și revenirea, într-o perioadă de timp determinată

 • 4. Altele specifice și/sau neprevăzute:


 • a) Divizarea parcelei (lotului de teren)

 • b) Mărirea distanței până la parcela rămasă

 • c) Drumuri secundare necesare

 • d) Schimbarea destinației terenului rămas (sau interdicția de a construi pe acesta)

 • e) Perioada de neutilizare a terenului (de la data când este înștiințat de preluarea terenului până la data achitării despăgubirii)

 • f) Taxe notariale și comisioane pentru cumpărarea unei suprafețe echivalente în altă locație

J

 • g) Restricții de folosire conform planului de amenajare a teritoriului

Conform prevederilor art.26 alin.3 din L 33/1994, dacă partea de imobil rămasă neexpropriată va dobândi un spor de valoare ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua se va face o reducere a daunelor.

Vtd = Vtu + ( Di + D2 + D3 + D4 - Sv)

Vtd = Valoarea totală de despăgubire

Vtu = Valoarea de piață a terenului (valoare unitară)

Di = Daune ce nu pot fi recuperate

D2 = Daune financiare

D3 = Daune - încetare activitate, întrerupere, mutare

D4 = Daune specifice/neprevăzute

Sv = Spor de valoare a imobilului rămas

Concluzie

Pentru terenurile aflate in Mun.Cluj-Napoca care fac obiectul prezentului raport, valoarea de despăgubire recomandată de evaluator prin metoda comparațiilor de piață este de: 98.8 Euro/mp x 4.778 = 472 Lei/mp.

fâr " OSÎiĂDM \ SVAl» tegîtimatiaNr-

„C Valabil? J

CAPȚȚDUJU7_^_0P[N[E_ASUPRA

VALORII: CONCLUZII.

în urma studiului documentelor avute la dispoziție, analizelor și calculelor efectuate, a informațiilor obținute de evaluator de pe piața imobiliară au rezultat valorile prezentate în cuprinsul raportului de evaluare.

Având în vedere însă prevederile Legii 255/2010 și Legii 33/1994, rezultatele obținute, relevanta acestora si informațiile care au stat la baza estimării lor, dar si scopul evaluării și caracteristicile proprietăților imobiliare, în opinia evaluatorului valoarea de despăgubire estimată pentru proprietățile supuse exproprierii ține seama de : prețul cu care se vând, în mod obișnuit, proprietăți imobiliare de același fel si în aceeași unitate administrativ teritorială, daunele aduse proprietarului sau după caz, altor persoane îndreptățite, luând în considerare și dovezile prezentate, valorile din grila notarilor publici existentă la data întocmirii raportului de evaluare.

în formularea opiniei asupra valorii speciale (de despăgubire) evaluatorul a ales valoarea de despăgubire/specială cea mai apropiata de valoarea existentă în Grilele notarilor publici din jud Cluj, conform prevederilor art.5 alin.(1) și ari. 11 alin.(8) din Legea 255/2010 obținute au fost sintetizate și consemnate Anexa 1.

Concluzie finală:

în urma studiului documentelor avute la dispoziție, analizelor și calculelor efectuate, a informațiilor obținute de evaluator de pe piața imobiliară/diverse surse și a concluziilor de mai sus estimez că valoarea terenului evaluat pe care trebuie să o ia în considerare beneficiarul lucrării -Compania Naționala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere SA - în vederea acordării de despăgubiri să pornească de la valorile prezentate în : “Lista cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică: „Modernizare tronson str.Moș Ion Roată și extindere canalizare pluvială

în elaborarea raportului de evaluare prevăzut la art.5 din Legea 255/2010 si art.11 al in. (8) evaluatorul a fost obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77* alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

EVALUATOR AUTORIZAT- MEMBRU TITULAR A.N.E.V.A.R., LEG.18563.


ANEXE/DOCUMENTE UTILIZATE IN EVALUARE

 • I.  Listă cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de

utilitate publică: „Modernizare tronson str.Moș Ion Roată și extindere canalizare pluvială ”, proprietarii sau deținătorii acestora, precum si sumele aferente despăgubirilor - Mun.Cluj-Napoca (Anexa nr.1).

 • II.  Fișa de evaluare prin metoda comparațiilor de piață a terenurilor (Anexa nr.2 ).

 • III.  Comparabile utilizate în calculul prețului terenurilor afectate. (Anexa nr.3).

 • IV.  Extrase din grilele notariale. (Anexa nr.4).

Lista imobilelor aflate in domeniul privat care se suprapun peste amplasamentul obiectului de investiții

Modernizare tronson Strada Mos Ion Roata si extindere rețele, km 0+264 - km 0+915.089 si intocmirii documentațiilor cadastrale aferenteNr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ

— teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Intravilan/

Extravilan

Nr.cadastral

/

Nr topo

Nr.

carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

Cluj-Napoca

STETCO ILEANA

A

Intravilan

326245

326245

31

14.632

2

2

Cluj-Napoca

GAZDAC FELICIA RODICA

A

Intravilan

326280

326280

3

1.416

3

3

Cluj-Napoca

SC CHESTER GROUP INVEST SRL

A

Intravilan

300879

300879

768

362.496

4

4

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

Intravilan

300866

300866

113

53.336

5

5

Cluj-Napoca

SZABO ȘTEFAN

SZABO KATALIN

A

Intravilan

465/1/3/2

465/1/3/2

1.327

626.344

6

6

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

Intravilan

300867

300867

520

245.440

7

7

Cluj-Napoca

BODORECATERINA

A

Intravilan

323387

323387

1.078

508.816

TOTAL GENERAL (mp)

3.840

L812.4800%

90,000

1,000.00

90

-5%

Preț oferta €                                                   150,001

Suprafața- m2                     Diverse suprafețe            1,362.00

Preț oferta €/m2              ___________________________________110

Ajustare pentru negociere               0%                    -12%

Valoarea ajustare

-13                        -6                         -4

Explicație ajustare

In urma discuțiilor telefonice, marja de negociere pentru proprietățile comparabile variat intre 5-15%

Drept de proprietate

deplin

similar

similar

similar

Ajustare

0%

0%

0%

Valoarea ajustare

0.00

0.00

0.00

Preț ajustat

96.9

83.6

86.0

Ajustarea pentru dreptul de proprietate este 0 deoarece toate

Explicație ajustare

comparabilele sunt libere la vanzare, similar subiectului

Condiții de finanțare

la piața

similar

deplin

deplin

Ajustare

0%

0%

0%

Valoarea ajustare

0.0

0.0

0.0

2t ajustat

97

84

86

Ajustarea pentru condiții de finanțare este 0 deoarece tranzacțiile se

Explicație ajustare

bazeaza pe capital propriu.

Condiții de vanzare

cash

similar

similar

similar

Ajustare

0%

0%

0%

Valoarea ajustare

0.0

0.0

0.0

Preț ajustat

97

84

86

Ajustarea pentru condiții de vanzare este 0 deoarece nu am identificat

Explicație ajustare

motivații speciale pentru vanzare pentru niciuna dintre comparabile

Condiții de piața

2019

2019

2019

2019

Ajustare

0%

0%

0%

Valoarea ajustare

0.0

0.0

0.0

Explicație ajustare

Suprafața

Ajustare

Valoarea ajustare


Diverse suprafețe


1,362

0%

0.0


3,081 2% 2.00


1,000 0%

0.00


Explicație ajustare


Alte ajustări

Ajustare

Valoarea ajustare


liber


Comparabila nr.2 a fost ajustata pozitiv, intrucat suprafața mai mare fata de suprafețele proprietatilor-subiect o face mai greu vandabila.

liber

0.00%

0


liber

0.00%

0


liber

0.00%

0


Explicație ajustare


Nu au fost necesare ajustări pentru acest element de calcul

Ajustare neta ajustare bruta

Număr ajustări

Euro

86


4.7787


doare adoptata

Curs Euro

Rotunjire la                                3

Evaluatorul a dat cea mai mare importanta comparabilei care a necesitat minimul de ajustări si cea mai mica ajustare bruta. Comparabila 3, a necesitat cea mai mica ajustare bruta si se apropia cel mai mult ca si caracteristici de proprietatea subiect, fiind cea mai apropiata de zona proiectului. Prețul de vanzare ajustat al proprietății comparabilei a indicat ca valoarea acesteia este 86 euro/mp, adica 411 lei/mp la un curs Euro de 4.778.

” CSTÎÂDM

1.12 7 U^imatiaNr.125® V;hb‘12019

0^1 imobiliare.ro

Teren 1362 mp de vanzare în Cluj-Napoca, zona Someseni

Cluj-Napoca, zona Someseni

ID Anunț: #X10R13009


Actualizat în 19.11.2019


150.000 EUR

Comision: 2%


Diverse suprafețeLocalizare

Ajustare

Valoarea ajustare explicație ajustare

Acces/ Vizibilitate

Ajustare

Valoarea ajustare

Explicație ajustare

Zonare

Ajustare

Valoarea ajustare


Str.Elicei

0%

0

Str.Tractoriștilor

0%

0

Str. Radu Tudoran

0%

0

Nu au fost necesare ajustar proprietățile fiind situate in

i pentru acest element de zone cotate asemanator

calcul, toate

Bun/buna

similar

similar

similar

0%

0%

0%

0

0

0

Nu au fost necesare ajustări pentru acest element de calcul

Centura

Traian Vuia /Aeroport

Cartier Someseni

Cartier Someseni

-11%

0.00%

0.00%

-11

0

0

Comparabila nr.l a fost ajustat negativ deoarece este poziționată intr-o zona cotata superior fata de proprietatea subiect, avand un acces mai bun la


Explicație ajustare


Utilitati

Ajustare

Valoarea ajustare

Explicație ajustare


aeroport.

toate

toate

toate

toate

0%

0%

0%

0

0

0

Nu au fost necesare ajustări pentru acest element de calculDetalii

ld intern 32859 Agenția Eden Imobiliare va oferă spre vanzare teren in Cluj-Napoca, zona Someseni la 100 m de str Traian vuia, strada asfaltata.Terenul are suprafața de 1362 mp , cu front la strada de cca 22 ml.Pe suprafața terenului exista o casa cu 2 camere si bucatarie.Este amplasat in zona LIP.se poate construi o casa individuala, un duplex sau construcții pentru servicii.

Caracteristici

Suprafață teren:

1362 mp

Tip teren:

construcții

Front stradal:

22 m

Clasificare teren:

intravilan

Nr. fronturi:

1

Construcție pe teren:

Nu

Specificații

Utilități

 • • Apa

 • • Gaz

 • • Curent

Alte detalii zonă

 • • Amenajare străzi: asfaltate

Alte detalii

ld intern 32859 Agenția Eden Imobiliare va oferă spre vanzare teren in Cluj-Napoca, zona Someseni la 100 m de str Traian vuia, strada asfaltata.Terenul are suprafața de 1362 mp , cu front la strada de cca 22 ml.Pe suprafața terenului exista o casa cu 2 camere si bucatarie.Este amplasat in zona LIP.se poate construi o casa individuala, un duplex sau construcții pentru servicii.


Anunț tipării folosind ssiviciile vAVw.imobihare.to~'!Porlal<.i| afacerilor imobiliare'"esjfâmatia Nr. 185®   5-

>sdalizar«»-" „      '

IDcWn71.html#19ccba5d2f


ni ooo €Dumitru Ta rus

Pe site din aug .2019

Anunțurile utilizatorului

Teren intravilan, 3081mp, front 30mp, Someseni

Rsncrt&azn


Cluj’Napoca, Județ Cluj Adaugat La 20:30.30 noiembrie 2019. Număr anunț: 190989575
Oferit de


Agenție3 081 m3


(PiMcDonalds:


La Mec un job de 4 ore îți aduce 1.300 lei net


MIVEA MtN


UMBRELLA ESTATE oferă sprevanzare teren intravilan, construcții. zona străzii Tractoriștilor, cartierul SomesenLTercnul are o suprafața de 3081mp. frontul stradal este de 30mp, accesul se face pe un drum public asfaltat. Beneficiază de toate utilitățile care ce afla la limita proprietarii.

" OSÎIÂDM fi VfcW iii ivjWm*'3 ^r'1S5&> , >■•.***’X.


90 €

Neg.xrateii


S3 Trimite mesaj


V 0733168684


J -■

Cluj-Napoca, județ Cluj V Vezi pe harta

;l

......i o


Proprietar

Pe site din aug 2019


Anunțurile utilizatorului


Vând Teren Someșeni

Cluj-Napoca, județ Cluj    O Adaugat de pe telefon La 19:42.26 noiembrie 2019,

Număr anunț 190349464


tfrfoMplaceO


ȘTOferit de


Proprietar


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila

(PiMcDonalds:


1000 m2

La Mec un job de 4 ore îți aduce 1.300 lei net


Vând teren Someșeni lOOOmp pe strada Radu Tudoran preț 90 Euro mp.

Tel: 733 - arata telefon -
_


C2WȚWW5LFONDUL IMOBILIAR

DIN LOCALITĂȚILE DE PE RAZA CIRCUMSCRIPȚIEI JUDECĂTORIEI CLUJ-NAPOCA

Actualizat la: decembrie 2013

CLUJ-NAPOCA

NR. CRT.

LOCAȚIA

VALORI

Ap. Su (mp)

<40

Ap. Su (mp) 40-70

Ap.

Teren intravilan

Construcție -casa (lemn, chirpici)

Construcție - casă (piatră, cărămidă, bea, beton)

Construcție - spații de birouri > administrative

Construcție • spapi comerciale

Construcție -spații industriale (structura metalica)

Construcție -spații industriale (structura beton armat, cărămidă, bea)

Anexe (lemn, tabla)

Anexe (piatra, cărămidă, bea, baton)

Anexe amenajări

Su (mp) >70

Suprafața până ta 500 mp

Pentru partea de suprafață care exceda 500 mp

Fără utilități în apropiere *

leirmp

Jeiftnp

tetfmp

leUmp

leifmp

leftmp

leUmpScd

IsiimpScd

teUmpScd

leUmpScd

lebmpScd

lei/mpScd

fel/mpScd

lei/mpScd

lei'mpScd

1

Andrei Mureșanu

5,800.00

5,680.00

5.570.00

1,610.00

1,610.00

960.00

2,530.00

5,270,00

5,790.00

870.00

950.00

110.00

200.00

5.00

2

Baciu

4,020.00

3,940.00

3,860.00

220.00

130.00

50.00

680.00

1,820.00

4,280.00

4,700.00

730.00

810.00

90.00

140.00

5.00

3

Becas

4,890.00

4,790.00

4.690,00

260.00

190.00

50.00

780.00

2,050.00

4.610.00

5,070.00

730.00

810.00

90.00

160.00

5.00

4

Becas Borhanci

4.890.00

4,790.00

4.690.00

260.00

190.00

50.00

780.00

2,050.00

4,610.00

5,070.00

730.00

810.00

90.00

160.00

5.00

5

Bor banei

4,890.00

4,790.00

4.690.00

260.00

200.00

50.00

780.00

2.050.00

4,610.00

5.070.00

730.00

810.00

90.00

160.00

5.00

6

Bulgaria

5,010.00

4,910.00

4,810.00

520.00

350.00

50.00

830.00

2,160.00

4,790.00

5,250.00

870.00

950.00

100.00

160.00

5.00

7

Bună Ziua

5,500.00

5,390.00

5,280.00

800.00

800.00

50.00

880.00

2,300.00

4,940.00

5.420.00

730.00

810.00

100.00

190.00

5.00

a

Centru

5,800.00

5,680.00

5,570.00

1.750.00

1,750.00

960.00

2,530.00

5,270.00

5,790.00

870.00

950.00

110.00

200.00

5.00

9

Colina

4,950.00

4.850.00

4.750.00

470.00

350.00

50.00

780.00

2.050.00

4,610.00

5.070.00

870.00

950.00

90.00

160.00

5.00

10

Dămbu Rotund

4.890.00

4,790.00

4.690.00

530.00

370.00

50.00

780.00

2.050.00

4,610.00

5,070.00

870.00

950.00

90.00

160.00

5.00

11

Dămbu Rotund.'Lombului

4,590.00

4,500.00

4,410.00

360.00

260.00

50.00

730.00

1,930.00

4,440.00

4,880.00

870.00

950.00

90.00

150.00

5.00

12

Făget

4,220.00

4.140.00

4,060.00

210.00

100.00

50.00

600.00

1,560.00

3,950.00

4,340.00

730.00

810.00

80.00

130.00

5.00

13

Gheorgheni

5,500.00

5.390.00

5,280.00

1,030.00

1,030.00

920.00

2,420.00

5,110.00

5,610.00

870.00

950.00

100.00

190.00

5.00

14

Ghoorgheni Est

5,330.00

5.220.00

5.120.00

950.00

950.00

50.00

880.00

2,300.00

4,940.00

5.420.00

870.00

950.00

100.00

190.00

5.00

15

Grădinile Mânăștur

5,630.00

5.520.00

5.410.00

1,100.00

1,100.00

920.00

2,420.00

5,110.00

5,610.00

870.00

950.00

100.00

190.00

6.00

16

Grigorescu

5,500.00

5,390.00

5,280.00

1,100.00

1,100.00

50.00

920.00

2,420.00

5,110.00

5,610.00

870.00

950.Q0

100.00

190.00

5.00

17

Gruia

5,500.00

5,390.00

5.280.00

1,030.00

1,030.00

920.00

2,420.00

5,110.00

5,610.00

870.00

950.00

100.00

190.00

5.0Q

18

Gruia Vest

4,950.00

4.850.00

4.750.00

450.00

340.00

50.00

780.00

2,050.00

4,610.00

5,070.00

870.00

950.00

90.00

160.00

5.00

19

Iris

4,890.00

4.790.00

4.690.00

520.00

350.00

50.00

780.00

2,050.00

4,610.00

5,070.00

870,00

950.00

90.00

160.00

5.00

20

între Lacuri

5,200.00

5,100.00

5.000.00

770.00

580.00

50.00

830.00

2,160.00

4.790.00

5,250.00

870.00

950.00

100.00

160.00

5.00

21

Măgură - Valea Chintaului

4,290.00

4,200.00

4.120.00

210.00

100.00

50.00

640.00

1,680.00

4,120.00

4,520.00

870.00

950.00

80.00

140.00

5.00

22

Mânaștur

5,140.00

5.040.00

4.940.00

730.00

540.00

830.00

2,160.00

4,790.00

5,250.00

870.00

950.00

100.00

160.00

5.00

23

Mânastur Nord

4,950.00

4,850.00

4.750.00

850.00

850.00

780.00

2,050.00

4.610.00

5,070.00

870.00

950.00

90.00

160.00

5.00

24

Manaștur Sud

5,330.00

5.220.00

5,120.00

730.00

540.00

50.00

880.00

2.300.00

4,940.00

5,420.00

870.00

950.00

100.00

190.00

5.00

25

Marăști

5,330.00

5,220.00

5,120.00

850.00

850.00

880.00

2,300.00

4,940.00

5,420.00

870.00

950.00

100.00

190.00

5.00

26

Semicentral

5,750.00

5.640.00

5.530.00

.       920.00

2,420.00

5,110.00

5,610.00

870.00

950.00

100.00

190.00

5.00

27

Someșeni

4,770.00

4,670.00

4.580.00

400.00

210.00

50.00

3 73000

1,930.00

4,440.00

4,880.00

870.00

950.00

90.00

150.00

5.00

28

Sopor

5,400.00

5,290.00

5,180.00

588,'M

TÎ8.58

sb.ss'

640.00

1,680.00

4,120.00

4,520.00

730.00

810.00

80.QQ

140.00

5.00

29

Zorilor

5,440.00

5.330.00

5.220.00

770.00

770.00

880.00

2,300.00

4,940.00

5,420.00

870.00

950.00

100.00

190.00

5.00

30

Zorilor Sud

5,390.00

5.280.00

5.170.00

580.00

580.00

50.00

830.00

2,160.00

4.790.00

5,250.00

870.00

950.00

100.00

160.00

5.00

- a cărui locație este la distanța semnificativa fața de zonele de interes imobiliar și la distanța semnificativă fața do locul de branșare posibila la orice tip de utilități

Ing. Alexandru Gliga

0730.011.935, nBpoca.btg'gmailcom.. www.napocabusjness.ro


NR.CRT,

TIP

DENUMIRE

cartier

DENUMIRE VECHE

736

Aleea

Moldovean»

manasi ur

737

Strada

Moldovei

GRĂDINILE MANASTUR

738

Strada

Moldovita

ZORILOR SUD

739

Strada

Molidului

GRUIA

740

Strada

Mol! Hlenier

MĂGURĂ - VALEA CHIN FAULUl

74!

Strada

Molnar Piuaru

MARAS1T

741

Strada

Morarilor

DAMBU ROTUND!LOMBULUI

743

Strada

Moriaz Zsigmond

MANASTUR SUD

744

SfradîJ. .

Morii                .                       .   .

745

Strada

Mas Ion Roată

SOMESENI i

747

Strada

Movilei

MANASTUR

Anexa 4 la Hotărârea nr. 983/2019


Lista imobilelor aflate in domeniul privat care se suprapun peste amplasamentul obiectului de investiții

Modernizare tronson Strada Mos Ion Roata si extindere rețele, km 0+264 - km 0+915.089 si intocmirii documentațiilor cadastrale aferente


Nr. Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ — teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Intravilan/

Extravilan

Nr.cadastral

/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

Cluj-Napoca

STETCO ILEANA

A

Intravilan

326245

326245

31

14.632

2

2

Cluj-Napoca

GAZDAC FELICIA RODICA

A

Intravilan

326280

326280

3

1.416

3

3

Cluj-Napoca

SC CHESTER GROUP INVEST SRL

A

Intravilan

300879

300879

768

362.496

4

4

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

Intravilan

300866

300866

113

53.336

5

5

Cluj-Napoca

SZABO ȘTEFAN

SZABO KATALIN

A

Intravilan

465/1/3/2

465/1/3/2

1.327

626.344

6

6

Cluj-Napoca

BRICA ȘTEFAN

A

Intravilan

300867

300867

520

245.440

7

7

Cluj-Napoca

BODOR ECATERINA

A

Intravilan

323387

323387

1.078

508.816

TOTAL GENERAL (mp)

3.840

L812.480,

îU:o'+'.’.

V~. .î*             .