Hotărârea nr. 980/2019

Hotărârea 980/2019 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 1/3), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 (cota de 1/3), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 (cota de 1/3), 12, 13, 14, 15, 16,

 • 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 654687/1/17.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 654699/49/17.12.2019 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 (cota de 1/3), 12, 13, 14, 15, 16, 17,

 • 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020;

Reținând nota de constatare nr. 287/2.12.2019 a Direcției Inspecție și control prin care se constată starea tehnică de clădire neîngrijită;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 2 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 (cota de 1/3), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatislăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2016.


ite si taxe locale.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția im

Președinte de ședj rtță, Ec. Dan Ștefan

Contrasemnează:


Secretarul gcnerș^al

Jr. Auror

Nr. 980 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 980/2019

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Zaharie Victor, Zaharie Natalia - ap. 1

 • 2. Ceauranu Mihai Bogdan- ap. 2

 • 3. Beauran Rareș Grigore, Beauran Marta - ap. 3

 • 4. SC GRADIENT SRL - ap. 4

 • 5. Crișan Olimpia, Crișan Olimpiu Lidențiu - ap. 5

 • 6. Kun Arpad Ferencz, Kun Edit - ap. 6

 • 7. Grosaru Ioana, Oluc (fostă Chilea) Irina Maria- ap. 7

 • 8. Brad Teodor, Brad Alina - ap. 8

 • 9. Raduța Raluca - ap. 9

 • 10. Man Rada, Man Comeliu Adrian - ap. 10

11 .Mihat Ildiko - ap. 11 (cota de 1/3) 12.Susa Viorel, Susa Elvira - ap. 12

 • 13. Făt Loredana - ap. 13

 • 14. Kruppa Tunde - ap. 14

 • 15. Policiuc Matei, Policiuc Liliana, Enciu Alexandrina - ap. 15

 • 16. Niciu Aurel, Niciu Adriana Eugenia - ap. 16

 • 17. Tokes Attila, Tokes Cristina Tunde - ap. 17

 • 18. Czentye Zoltan Vilmos, Czentye Tunde Melinda - ap. 18

 • 19. Vig Erzsebet - ap. 19

 • 20. Trifan Radu Lucian - ap. 20


21 .Brici Roxana Angela - a


22.Poltorac Virgil, Poltorac

23 .Maier Ioan, Maier Olimț

 • 24. Molnar Emeric