Hotărârea nr. 98/2019

Hotărârea 98/2019 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 (privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 (organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru „Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 (organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru „Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 108453/28.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 (organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru „Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate);

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 3 alin. 1 lit. j), 104 și 105 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. - Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017, în sensul modificării cuantumului premiilor care urmează a fi acordate, după cum urmează: premiul I - contract de proiectare - cu o valoare estimată de 1.476.149 lei fără T,VA;j premiul II - 70.000 lei și premiul III - 45.000 lei.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează membrii juriului, Direcția Generală de Urbanism, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Secretarii Jr.


Nr. 98 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)