Hotărârea nr. 978/2019

Hotărârea 978/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019, completată prin Hotărârea nr. 364/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019, completată prin Hotărârea nr. 364/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019, completată prin Hotărârea nr. 364/2019;

Reținând Referatul de aprobare nr. 652594/17.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 652738/17.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019, completată prin Hotărârea nr. 364/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1 și 2, 333 alin. 1 și 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 22 din H.G. nr. 1275/2000, actualizată, ale art. 1 din H.G. nr. 310/2007, actualizată și ale art. 26 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 40/1999, actualizată;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 434/2015, nr. 93/2019 și Procesul-verbal al Comisiei mixte de repartizare, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, din data de 12.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. (1) Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019 așa cum a fost completată prin Hotărârea nr. 364/2019, cu poziția 6, în sensul atribuirii locuinței sociale situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25, identificată în CF nr. 251490-C1-U34 (CF vechi: 108649), sub nr. Cadastral -251490-C1-U34, nr. Topografic 23371/S/XXV, doamnei Ciorca Iulia, înscrisă la poziția 6 din lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019.

  • (2) . Valoarea de inventar a locuinței sociale prevăzută la alin. 1 este de 450.901,60 lei.

  • (3) . Prețul minimal de închiriere se calculează în conformitate cu H.G. nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe, aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, societăților naționale și regiilor autonome.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcții Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Biroul Mass-media.


de ședință, efan Tarcea


genial municipiului, Roșea

Nr. 978 din 19 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)