Hotărârea nr. 976/2019

Hotărârea 976/2019 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 652539/17.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 652739/45/30/41/17.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 296 alin. 2 și 7, art. 286 alin. 4, Anexa 4 alin. 6 și ale art. 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 555 și 863 Cod civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declararea ca bun de interes public local imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25, identificat cu nr. cadastral 251490-C1-U34, înscris în CF nr. 251490-C1-U34, cu suprafața utilă de 79,54 mp.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului identificat la art. 1, cu destinația de locuință socială.

(2) Valoarea de inventar a imobilului este de 450.845,00 lei.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Contras Secretarul Jr. Auror

Nr. 976 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)