Hotărârea nr. 975/2019

Hotărârea 975/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Wolfgang Amadeus Mozart, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 652464 din 17.12.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 652563 din 17.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) și 13 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1825;

Văzând Hotărârea nr. 33/2014 modificată prin Hotărârea nr. 516/2014, precum și Sentința civilă nr. 5086/2015 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, în dosar nr. 6769/211/2015, rămasă definitivă și irevocabilă;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 5.684 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 1.572 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Wolfgang Amadeus Mozart, cu suprafața măsurată de 2.047 mp., provenind din CF nr. 305717 Cluj-Napoca, nr. topo. 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, CF nr. 308638 Cluj-Napoca, nr. topo. 13923, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu data prezentei își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 33/2014 modificată prin Hotărârea nr. 516/2014.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 975 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 975/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada WOLFGANG AMADEUS MOZART

domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                       5

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr, 369/2002 privind atestarea domeniului public si .Judelui Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca•................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 testarso domeniu!'.’» public al județului Cluj, precum și si municipiilor și comunelor din județul Cluj, cu excepția murncipiuiiu Ciuj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

‘•/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ar al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"


 • 2. Articolul unJc va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la cjnmi public al județului Cluj, precum și ai municipillo'- => șl comunelor din județul Cluj a bunurilor anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. _ ;ez hotărâre. “

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. I1, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor.

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministru! finanțelor publice, Ssbastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.


.ini


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970
strada Wolfgang Amadeus Mozart, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X [in]

Y

[m]

1

5X4531.9701

392808.0640

2

5X4538.7261

392X10.2460

3

5X4538.6081

392X10.7650

4

584538.9991

392813.2680

5

5X4539.637C

392X23.1380

6

5X4540.9521

392X40.4670

7

5X4541.5731

392846.5330

8

5X4543.17X1

392858.4590

9

584543.9901

392866.4350

10

584544.1969

392873.6279

11

584543.7529

392880.4097

12

584544.2406

392X84.3088

13

584544.3990

392X94.2760

14

584535.2570

392930.5560

15

584534.0480

392935.2040

16

584532.4100

392941.X700

17

5X4530.5850

392949.2730

18

584529.0655

392955.6107

19

584526.1600

392954.9410

20

584525.3663

392958.3499

21

584518.5990

392989.8081

22

584519.3050

392989.9710

23

584505.0103

39304X.5660

24

584502.8460

393054.8210

25

584502.8455

393054.8208

26

584495.3481

393086.3839

27

584496.7119

393086.8845

28

584496.4930

393087.4810

29

584494.2530

393096.9210

30

584493.6409

393097.2237

31

584493.1930

393096.3180

32

584488.6802

393086.9733

33

584490.2570

3930X6.7990

34

584495.9590

393060.6220

35

584498.0210

393051.1544

36

584503.7888

393024.6753

37

5X4503.30X2

393024.7390

38

584503.8290

393022.5370

39

584507.1190

393009.0110

40

584508.2470

393003.5850

41

584510.4X70

392994.5670

42

584512.5250

392986.4160

43

584514.5800

392977.5X00

44

584518.3260

392962.1490

45

584519.66X0

392958.1000

46

5X4520.4520

392954.6200

47

584521.4250

392950.4920

48

5X4521.9090

392948.3430

49

5X4522.72X0

392944.7650

50

584524.2740

392937.8370

51

584525.6010

392931.5050

52

584526.5520

392925.2890

53

5X4529.2030

392917.0760

54

584530.5540

392912.8520

55

584531.6600

392909.3830

56

5X4533.3850

392904.1150

57

584534.4130

392900.5450

58

584535.2570

392895.9710

59

584535.3170

392893.4300

60

584536.0910

3928X4.2010

61

584535.9010

392882.4970

62

584536.7780

392874.2720

63

584536.7590

392X64.2990

64

584536.2620

392858.7450

65

5X4535.3500

392848.4130

66

584534.5810

392848.3060

67

584534.6900

392845.7000

68

584535.5330

392845.5430

69

584534.7620

392837.4900

70

584533.9570

392829.1500

71

584533.4210

392X23.4740

72

584532.6840

392X15.6420 1

iii


Data: Octombrie 2019Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Wolfgang Amadeus Mozart, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Data: Octombrie 2019Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

5X4531.9701

392808.0641

7.100

5X4538.7261

392810.2461

0.532

5X453X.60XI

392X10.7651

2.533

5X4538.9991

392813.26X1

9.891

5

584539.6371

392823.13X1

17.379

5X4540.9521

392X40.4670

6.098

5X4541.5730

392846.5330

12.034

8

5X4543.1780

392X58.4591

8.017

9

584543.9900

392X66.4350

7.196

10

5X4544.1969

392873.6279

6.796

11

5X4543.7529

392X80.4097

3.929

12

5X4544.2406

392X84.308X

9.968

13

584544.3990

392X94.2760

37.414

14

584535.2570

392930.5560

4.X03

15

5X4534.04X0

392935.2040

6.864

16

584532.4100

392941.8700

7.625

17

584530.5X50

392949.2730

6.517

IX

584529.0655

392955.6107

2.982

19

584526.1600

392954.9410

3.500

20

584525.3663

392958.3499

32.17X

21

5X4518.5990

392989.8081

0.725

22

5X4519.3050

392989.9710

60.313

23

584505.0103

393048.5660

6.619

24

584502.8460

393054.8210

0.001

25

584502.8455

393054.8208

32.441

26

584495.3481

393086.3839

1.453

27

584496.7119

3930X6.8845

0.635

28

584496.4930

393087.4810

9.702

29

584494.2530

393096.9210

0.6X3

30

5X4493.6409

393097.2237

1.010

31

584493.1930

393096.3180

10.377

32

584488.6802

393086.9733

1.586

33

5X4490.2570

393086.7990

26.791

34

584495.9590

393060.6220

9.690

35

5X4498.0210

393051.1544

27.100

36

5X4503.7888

393024.6753

0.485

37

5X4503.30X2

393024.7390

2.263

38

584503.8290

393022.5370

13.920

39

584507.1190

393009.0110

5.542

40

584508.2470

393003.5850

9.292

41

5X4510.4870

392994.5670

8.402

42

5X4512.5250

3929X6.4160

9.072

43

5X4514.5X00

392977.5800

15.879

44

584518.3260

392962.1490

4.266

45

5X4519.66X0

392958.1000

3.567

46

5X4520.4520

392954.6200

4.241

47

5X4521.4250

392950.4920

2.203

48

584521.9090

392948.3430

3.671

49

5X4522.7280

392944.7650

7.098

50

5X4524.2740

392937.8370

6.470

51

5X4525.6010

392931.5050

6.288

52

5X4526.5520

392925.2890

8.630

53

584529.2030

392917.0760

4.435

54

5X4530.5540

392912.X520

3.641

55

584531.6600

392909.3830

5.543

56

5X4533.3850

392904.1150

3.715

57

584534.4130

392900.5450

4.651

58

584535.2570

392895.9710

2.542

59

584535.3170

392893.4300

9.261

60

5X4536.0910

392884.2010

1.715

61

584535.9010

392882.4970

8.272 *

62

5X4536.7780

392874.2720

9.97/

63

X4536.7590

392X64.2990

5.5/6, >

64

84536.2620

392858.7450

10. $2

65

X4535.3500

392848.4130

<w

66

84534.5810

592848.3060

2J508

67

84534.6900

92845.7000

04x57

68

84535.5330

92845.5430

8.690   '

69

84534.7620

92X37.4900

S.&9

70

X4533.9570

92829.1500

5.701

71 5X4533.4210

92823.4740

7.867'

72 15X4532.6840

92815.6420

7.612 ’

S = 2047 mp P=605.357m


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Wolfgang Amadeus Mozart, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren-. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 62 neîmprejmuit; din punctul nr. 62 până în punctul nr. 60 de strada Adrian Marino; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 52 de gard din beton și lemn; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 51 de strada Worlfgang Goethe; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 46 de gard din metal și beton; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 44 de Aleea Leonida Neamțu; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 37 de gard din lemn, beton și metal; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 32 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 32 până în punctul nr. 30 neîmprejmuit- stradă;

-în latura de Nord: din punctul nr. 30 până în punctul nr. 25 neîmprejmuit; din punctul nr. 25 până în punctul nr. 23 de strada Carmen Silva; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 18 neîmprejmuit; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 13 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 2 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Vest: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de Calea Turzii.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu: numărul topografic 13923 înscris în Cartea Funciară numărul 308638 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 475 m2; numărul topografic 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 305717 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7256 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2047 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2047 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem d<


Data întocmirii:


Octombrie 2019


W/
ANCEI

« K f. a »  5 ’ x i<


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 305717 Cluj-Napoca


: Nr. cerere !

208S45

Ziua     1

25

:• Luna      i

10

Anul     i

2019 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:28611

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Zona Caiea Turzii, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

13922/1/7/1/1/1/ 1/2/1/1/1/1/1/1/1/ 1/1

7.256

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  4815 / 30/11/1974

  Act nr. Art 45,131 din Legea 115/1938 emis de Statului CAP si a planului de împărțire si delimitare;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE ÎNFRĂȚIREA CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 28611)

  26843 / 24/02/2015

  Act Administrativ nr. 516, din 22/12/2014 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 165830/21-11-2014 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 169260/28-11-2014 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 351/18-09-2014 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 4302/06-01-2015 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE; act administrativ nr. 339230/304/07-01-2015 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR SI REGISTRU AGRICOL;);

  B5

  Se radiază notarea cererii de reexaminare de sub B4.

  Al

  B6

  Se notează respingerea cererii de reexaminare depusă de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - SERVICIUL EVIDENTĂ PATRIMONIU SI CADASTRU având ca obiect reexaminarea încheierii cu numărul 5937/2015.

  Al

  1531

  527 / 16/09/2015

  Hotarare Judecătoreasca nr. SENTINȚA CIVILA NR.5086/2015, din 21/05/2015 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA;

  B7

  Se notează posesia în favoarea

  Al

  1) MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  1261

  377 / 05/07/2019

  Act Administrativ nr. 342525, din 03/07/2019 emis de Primarul Municipiului CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 353991, din 10/07/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 346729, din 05/07/2019 emis de Primăria Mun. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 388, din 23/04/2019 emis de Consiliul Locala CLUI-NAPOCA;

  B10

  Imobilul se suprapune parțial cu coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții "Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca"

  Al

  208545 / 25/10/2019

  Act Administrativ nr. 540281/45/455, din 22/10/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 544073, din 23/10/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 694, din 16/10/2019 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA;

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 1 din 3

Carte Funciară Nr. 305717 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Mapoca


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe ,

/

Bll

- se modifică numărul topografic al imobilului de sub Al de la 13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1  - la

13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 și i se diminuează suprafața de la 8273 mp. - la 7256 mp., iar diferența de 1017 mp. se transcrie în CFE nou- formată 337196 Cluj Napoca, în favoarea Municipiului Cluj Napoca

Al


C. Partea HI. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referh,*e

NU SUNT

Zo^

ACarte Funciară Nr. 305717 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

. A-


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

13922/1/7/1/1/1/1/

2/1/1/1/1/1/1/1/1/1

7.256

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


_________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobii nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilart

Suprafața

(mp)

Taria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

7.256

13922/1/7/1/ 1/1/1/2/1/1/1/ 1/1/1/111/1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.

Data soluționării, 06-11-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator,

as!Stei)t             princigaj

(parafă șfsemnătura)Pagina 3 din 3

ggf CARTE FUNCIARA NR. 308638 COPIE

. ANCP1 oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

ahkxtm naționala ...                .      . .            . . V

r cat. li/jT-yrt i:n n J f MASA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Cluj-Napoca

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN                                                                                 Nr. CF vechi: 1473

Adresa:-

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 13923

475

Drum înainte de BecaQ

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 1473)

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

imobilul se abnotează din cartea funciară, namaifacând obiect de circuladie publică

________Al________|___________________

(provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN Adresa: -

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13923

-

Drum înainte de BecaD

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosința

Intra vilan

Supraf (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. ropografic

Observații / Referințe

1

drum

-

475

-

-TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiu) Cluj-Napoca, Intravilan , strada Wolfgang Amadeus Mozart, Județul Cluj


A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

308638

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13923

Drum înainte de

Becaș

475

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

305717

(Nr. CF. vechi 28611)

A+l

13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1

-

7256

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE ÎNFRĂȚIREA CLUJ-NAPOCA în posesia MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

7731

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

305717

(Nr. CF. vechi 28611)

13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

-

5684

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE ÎNFRĂȚIREA CLUJ-NAPOCA în posesia MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

-

1572

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE ÎNFRĂȚIREA CLUJ-NAPOCA în posesia MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13923,

13922/1/7/1/1/1/1/2/1/1/I/1/1/1/I/1/1/2

Nou

Strada Wolfgang

Amadeus Mozart

2047

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2047 mp

Data: Octombrie 2019


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imc iii lui (mp)

Adresa imobilului

_

2047

Municipiul Cluj- Napoca, strada Wolfgang Amadcus Mozart, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


1

Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2005 a fost publicată în Morftoru. Oficial al României, Partea I, nr. 24S din 20 m rtle 2006 , si în acest număr fals.