Hotărârea nr. 974/2019

Hotărârea 974/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor situate în str. Câmpului nr. II/2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor situate în strada Câmpului nr. II/2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, strada Câmpului nr. II/2, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 652500 din 17.12.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 652599 din 17.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, strada Câmpului nr. II/2, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4), 382 alin. (2) lit. k) și 1), alin. (3) lit. b) și d) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 83;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 23512, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 23512/1, teren în suprafață de 2.565 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 23512/2, teren în suprafață de 233.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu topo. 23502, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 23502/1, teren în suprafață de 300 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 23502/2, teren în suprafață de 9.300 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu topo. 23560, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 23560/1, teren în suprafață de 4.860 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 23560/2, teren în suprafață de 400 mp.

Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu topo. 23559/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 23559/1/1, teren în suprafață de 5.153 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 23559/1/2, teren în suprafață de 389 mp.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Câmpului nr. II/2, compus din teren cu suprafața măsurată de 2.565 mp., provenind din CF nr. 325646 Cluj-Napoca, nr. topo. 23512/1 și construcții respectiv, CI - Atelier pentru școală, cu regim de înălțime P+1E, edificat în anul 1977, cu suprafața construită de 584 mp., suprafața construită desfășurată de 1168 mp., cu destinație curți construcții și construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 6, Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Câmpului nr. II/2, compus din teren cu suprafața măsurată de 11.100 mp., provenind din CF nr. 325646 Cluj-Napoca, nr. topo. 23512/2, CF nr. 336709 Cluj-Napoca, nr. topo. 23511, CF nr. 336703 Cluj-Napoca, nr. topo. 23502/2, CF nr. 325624 Cluj-Napoca, nr. topo. 23560/2, CF nr. 285811 Cluj-Napoca, nr. topo. 23559/1/2 și construcții respectiv, CI - unitate de învățământ cu regim de înălțime Dp+P+3E, edificată în anul 1977, cu suprafața construită de 879 mp., C2 - Cantină și Spații tehnico-administrative cu regim de înălțime Dp+P, edificată în anul 1977, cu suprafața construită de 564 mp., C3 - Cabina poartă cu regim de înălțime P, edificată în anul 1977, cu suprafața construită de 13 mp., C4 - construcție anexă cu regim de înălțime D+P, edificată în anul 1977, cu suprafața construită de 76 mp., cu destinație curți construcții, construcții administrative și social-culturale și construcții-anexă, domeniul public.

Art. 7. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în strada Câmpului nr. II/2, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în strada Câmpului nr. II/2, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 974 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)


Municipiul CIuj-Napoea, .intravilan, Str. Câmpului, Nr. II-2, Județul Cluj C. E. 325646 (Nr. OF. Vechi 3.9107) N-r.Top 235Î2

CONSILIUL LOCAL AL. MUNîClPILlLUI CLfJ-NAPOC A.

• S'fR-, MOȚILOR, NI?.. I-3

.. . MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDiCLiJJ

»

SX.GEOiWATICS INTEGRASE» SERVI autorizație seria.RO-B-J,• număr 1359/02,07.2&rt.

GEO'MATfCS

U-TBiMÂ-TSt) 3Bnvrei:S

CLUJ - NAPOCA

NOIEMBRIE 2019R.U M-Ă.R - ..


Pagina


Anexa nr. 11 la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărâri! Guvernului nr.- 96972002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! orașelor și comunelor din județul Cluj, municipiului Cluj-Napoca

municipiilor, cu excepția


..   3-447 ■


t.

2-       ’            MONITORUL OFICIAL. AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.. 248 bis/20,JII,200.6 '

• H O T Ă RAR! AL E G U V E RN U L li I ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9'69/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora' și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României,, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre-.

2. Articolul unic-va avea următorul cuprlnt „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și al munrlr și comunelor din județul Cluj a bunj. Si anexele nr... 1—80 care fac parte integrantă .hotărâre."

'3. După anexa nr...l.șe,.introduce o.ndua i nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului CluJ-Nap conținutul prevăzut' în anexa la prezenta hofăt


Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr.' 969/2002 , Tind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?*i ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului. Cluj-Nap.oca, publicată în Monitorul Oficial a.I României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:-. ...

'“1. Titlul hotărârii'va avea următorul cuprinsi-L- ... , ... „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și. comunelor

, ' din. județul Cluj" ■ '

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRI.CEÂNU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și Internele Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul finanțelor publito,’ Sebastfan. Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006.

■ Nr. 193.                            ,

t-

*

*

') Hotărârea Guvawtui nr. 193/2006 .a fost puHlioalâ- în Monitorul Oficial aJ României, Partea I, nr, 243 din 20 martie 2006 și în -acest număr bis.                            . ':                  ,

(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2&îi(.


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Comisia specială pentru întocmirea

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


însușit de Consiliul Local,

prin Hotărârea nr. 133 din 14 martie 2005 modificat prin Hotărârea nr. 68i din 20 seDtembiJe.2005


Primarul municipiului Cluj-Napoca

X       EMIL BOC

\


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.


--;----:-   7         :      "     —                             SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. « cri.

Codul le clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația Juridică actuală

0

1

2

3

4

5

: 6

1

. CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA                                                                                                                         •

•                                                                          -t-                                                                                                                                                                                                        ___________________________________________________;-------------------------------------------------------1----------------------------------------------------1-------------------------------------

1

.6.4.

Slă’dire Primărie

SliuMoților nr. 1-3

Ianuarie 1975

109,473,215.56

lligiu pe rolul instanțelor de udecală

•'2.1

.6.4.

Slâdire Primărie

P-ța Uhiril nr. 1 i

Decembrie 1^93

6.594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3

01195

Teren aferent sonslmcliei

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91

iliglu pe rolul Instanțelor de udecală

. 4

101196

. '

Teren-a ferent construcției

P-ța Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Cluj - Napoca

5

.2.1.

Gospodărie anexă qrădlnă Becaș

Colonia Becaș nr.24      0.^845^; Topo 13754

Marile 1984

•   530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

117,513,014.85

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

6

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană șl pediatrie

slr. Moților nr. 67

Municipiul Cluj - Napoca

7

1:6.2.

Cabinele medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

8

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

slr. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

10

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generală și pediatrie

str. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabiael medical individual Medicină generală și pediatrie

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinet Individual- medici de familie

slr. Horea nr. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2. •

Cabinei medical grupat Medici de familie

slr. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15 -

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală Medic de familie

slr. Pasleur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

I 16 ‘

1.6.2.

Medici de familie

Cabinet stomatologic + farmacie .        O                   >

Giordano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

'    17

1.6.2.■

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Farmacie

slr. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2.•

Dispensar de adulțl

slr. Pasleur nr. 58

? .1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.2.

Cabinele medicale

slr. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

1.6.2.

Dispensar de adulți

P-ța Mihai Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.III.2006
,.*) Anexa este reprodusă în facsimil53   1.6.2.


54 ■ 1.6.2.


.55’ 1.6.2.


56   1.6.2.


57   1.6.2.


58   1.6.2.


59' 1,6,2.

•60 1.6.2.


61 1.6.2.


■62 1-.6.2.


63


1.6.2.


.64    1.6.2.


■ 65    1.6.2. ■

•66 1.6.2.

67   1.6.2,

.68 1.6,2.

 • 69  • 1.6.2.

 • 70   1.6.2.

 • 71   1.6.2.

 • 72   1.6.2.


 • 73   1.6.2,

 • 74   1.6,2.

75- 1.6.2.


76   1.6.2.


77   1.6.2. •


78   1.6.2.


 • 79  , 1.6.2.

 • 80   1.6.2.


81   1.6.2.

82   1.6.2..


83   1.6.2.


84   1.6.2.


85   1.6.2.


Școala "Ion Creangă"___________

Teren - 1200 mp______________

Școala nr. 21____________________

Teren - 4553 mp______________

Liceul "E. Pora"_________________

Teren - 19890 mp_____________

Școala nr. 6_____________________

Teren - 3975 mp______________

Școala "Liviu Rebreanu"________

Teren - 104-59 mp______________

Școala nr. 3 •____________________

Teren- 29760 mp_____________

Lic. Teoretic "Lucian Blaga"______

Teren - 16397 mp_____________

Școala nr. 1_______________________

Liceul Romulus Ladea__________

Teren - 4478 mp______________

Grup Școlar Agricol11 Al.Borză" Teren - 1000 mp______________

Colegiul Pedagogic *' Gh. Lazăr'”


Grup Școlar Forestier


Teren - 2448 mp___________________

Liceul teoretic "Gheorghe Șincal"_______

teren - 11319 mp____________________

Grup Școlar "Victor Babeș"___________

Liceul Teologic "EMANUEL"_________

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"______

Liceul de Informatica "Tiberiu Popovici" Școala nr. 10__________________________

Liceul Teoretic Balory Istvan___________

Liceul Teologic Romano-Catolic_______

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"


Liceul Teoretic "Avram lancu"

Școala N. lorga______________

Liceul "Waldorf*

Teren - B27 mp_________

Școala nr. 9_________________

Teren - 880mp

Școala nr. 1.3"Nicolae lorga"


Școala nr. 16 "C. Brancuși"__________

Teren - 7285 mp_________________

Colegiul National "Emil Racoviță"

Liceul Teoretic "Apaczai CJanos"

Teren-5476 mp _____________

Liceul Teoretic "George Barițiu"

Școala "Alexandru Vlahuță"

Teren - 7995 mp_________________

Grup Școlar Electrotehnic

Lic. Teologic Adventist" Maranalha" Grup Școlar Induslrie ușoară %•_,


Grup Școlar Poștă și Telecomunicații


Grup Școlar "Unirea"


Aleea Peana nr. 2-4


slr. Gr. Alexandrescu nr. 16


slr. Mogoșoaia nr. 6


str. Meziad nr. 4


slr. Moldoveanu nr. 1


slr. Retezai nr, 4


slr. Băișoara nr. 2-4


Aleea Herculane nr. 4 slr. Dorobanților nr. 56


slr. Al. Vaida Voievod nr. 57


slr. Al. Vaida Voievod nr. 55


str. Horea nr. 51 P-ța Gării f.n.- cămin


slr. Avram lancu nr. 33


b-dul 21 Decembrie nr, 7. slr. ITOclombrie nr, 3 b-dul 2TDecembrie nr.94-96 Calea Turzii nr, 140-142 str. Zorilor nr. 27____________

str. M. Kogălnlceanu nr. 2 str. Universității nr. 10 slr. Constanța nr. 6


slr, O. Ghibu nr, 25_______

slr. Maramureșului nr. 151

slr. Corneliu Coposu nr. 20


Calea Baciului nr. 18A


slr. Râzboleni nr. 67


Slr. Horticultorilor nr. 1


str. M. Kogălniceanu nr. 9

str, I.C. Brălian'u nr. 26


slr. Emil Isa'c nr. 10 str. Al Vlahuță nr. 44-48


str. Câmpului


str. Taberei nr. 3 -’?-slr. Moților nr.58 str. Valea seacă f.n. str. Moților nr. 78-80


str. Paris nr. 60____________


1

—--5-----

•      5:

■6      . - ' I

-

1

1972

2 (J55.508.00 N

Municipiul Cluj - Napoca

1973,1978

2,242.59

4unicipiul Cluj - Napoca

1983

1,803,581.10

Municipiul Cluj - Napoca

1975

1,177,147.70

Municipiul Cluj - Napoca

1977

’ 2,783,202.36

Municipiul Cluj - Napoca

1978

0.03

Municipiul Cluj - Napoca

1773, 1974   '

4,506,007.02

Municipiul Cluj - Napoca

1965

Municipiul Cluj - Napoca

1935/1972

2.654,797.48

Municipiul Cluj - Napoca

4,552,913.16

Municipiul Cluj - Napoca

1971,1974     ■ •

1977

5,694,017.34

Municipiul Cluj - Napoca

. -

1,594,984.52

1,325,420.81

Municipiul Cluj - Napoca

1801

i

4,811,395.68

1,114,240.06

Municipiul Cluj - Napoca

195?

164.30

Municipiul Cluj - Napoca

1970

Municipiul Cluj - Napoca

1938

355.16

Municipiul Cluj - Napoca

1975/1979

5,515,678.23

Municipiul Cluj - Napoca *

1991

■ 14,786.88

Municipiul cluj - Napoca. ■ .

1739

1,705.00

Municipiul Cluj - Napoca

„ 1821

61.90

Municipiul Cluj - Napoca

1B91;1938;

1980;1928

6,228,027.17

Municipiul Cluj - Napoca

1990

7,910,682.55

Municipiul Cluj ? Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1936

• 94,110.00

Municipiul Cluj —Napoca

1925

500,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1929, 1954

1962

.   2,138,691.76

Municipiul Cluj - Napoca

1970

5,441,245.87

Municipiul Cluj - Napoca

1870/1968

357.1$

Municipiul Cluj - Napoca

1927/1928

1.218.5C

Municipiul Cluj - Napoca,

1939

1,250,000.0

Municipiul Cluj - Napoca *

1969

2,962,077.2

Municipiul Cluj - Napoca'

1977

28,252,466.9

Municipiul Cluj - Napoca

1975    ‘ ”

44,942,975.3

11,003,634 ;5

63,540.0

5 Municipiul Cluj - Napoca

1

0

1906/1936

1965

4,555,737.6

6 Municipiul Cluj - Napoca

1976

iMunicipiul Cluj-.- Napoca

1974

8,239,028.96 jMunicIpiul C’.uj'- Napoca

__; - - rR - --g!

2            J


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA l,.Nr. 248 blș/20.111.2006


II


10006593509


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 325646 Comuna/Oraș/Municipiu:


Lamcpl. a<4Xj\ si i . c .7--X :v j .»•: • ț: T A jî      iMpAliî C j


Nr.

SO752

Ziua

11

Luna

05

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară CIuj-Mapoca


i

Cluj

Adresa: Loc.

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23512

2.798

Teren pentru Construire Atelier

TEREN Necunoscut-


Nr. CF vechi:39107


B. Partea II. Proprietari și acte

■ înscrieri privitoare la dreptul.de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2884 / 01/06/1977

Decret nr. de expropriere, nr. 250/1974, din 01/06/1977 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al             »

 • 1) STATUL ROMAN, în administrarea

 • 2) G8GCL A JUD. CLUJ

•C. Partea HI. SARCIIHI .


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

v • . .

Document care conține, date cu caracter personal nmJ-duua ria

J

________Carte Funciară Nr. 325646 Comuna/Oraș/Municipiu:'Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea 0

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații/Referințe

Top:23512

2.798

Teren p.entru Construire Atelier

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


, ■              ,__________DETALII LINIARE IMOBIL/., ■, ■, ..

Geometria pentru acest imobil iw a fost găsită.


Date referitoare.0a teren


Crt

Categorie folos nța

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

-

-

-

-


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentulextras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin' _ care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt, susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                                           ,‘ -

RON, -Chitanța interna nr.2,1233/11-05-2017 in suma de 20, entru serviciul de codul nr. 272.

•' Asistent Registrator,

CARLA CORINA TODORAN PESCARUS

lAl

S-a achitat.tariful de publicitate imobiliară


20

cu


Data soluționării,

15-05-2017

Data eliberării,

/ /

7    --


(parafa ^șelmnătura)

I
4 Document care conține date cu caracter personal, protejate de-prevederile Legii          Pagin'a 2 din 2
100065-93509

"-A \îf :pr

X :;'hațC’|W»|4W IC I


■ Carte Funciară Nr. 325646


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU BMFORMARE '.'

Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cîuj-ftJapoca


Nr.

80752

Ziua

11

- Luna

05

Anul

2017


A. Partea L Descrierea imoMtsîui

TEREN Necunoscut                                                            Nr. CF vechi:39107


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj'

Nr.

Cri

Nr cadastral

Nr. '

Suprafața* (mpj

Observații / Referințe

Al

Top: 23512

.2.798     ' !

Teren pentru Construire AtelierB. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul.de proprietate și alte drepturi reale

Referințe-

2884 / O3L/OS/1977

Decret nr. de expropriere, nr. 250/1974, din 01/06/1977 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETAiE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 ’ ,

Al -

 • 1) STATUL ROMAN, în administrarea              ț

 • 2) G9GCL A JUD. CLUJ


■C. Partea 8U. SARCINI .


■ înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT ■     ■Carte Funciară Nr. 325646 Comuna/Oraș/Municlpiu:''CluJ-Napoca Anexa Nr. I La Part®a 0             . . • •• ' • .

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

'             ■      Observații / Referințe

Top'; 23512

■2.798 ■ ..

Teren pentru Construire Atelier .

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

, , • p'EtÂLiiLiniareiMPBiL

Gemtetria pentaf '.acest imobil fiu a ifest găsită:

Oate referitoare.8a teren

Crt

Categorie folosință''

Intra vil a n

Suprafața

(mp)

Tarla

• Parcelă ■

Nr. topo

Observații / Referințe

1

■ curți ■ construcții

-

-

-

-


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată, de acest

■ birou.

Prezentul'extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin’ _ care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt, susceptibile de orice modificare,-in condițiile legii.                                                          •   ■ —

S-a achitat.tariful de 20 publicitate imobiliară

Data'soluționării,

15-05-2017

Data eliberării,


CU


RON, -Chitanța interna nr.21233/11-05-2017 in suma de 20, entru serviciul de codul nr. 272.

■ Asistent Registrator,

CARLA CORINA TODORAN PESCARUS■)»»(parafa ș\£ețnnâtura)[parafa și semnătura)
personal. protejate de-nrevederile Legii


i

t- ,

Pagină 2 dig 2
ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, Str. Câmpului, Nr. II-2, jud.Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren: Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Str. Câmpului,

Nr. II-2, județul Cluj-Napoca. TEREN:

Număr

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Observații

1

Cc

2565

Teren împrejmuit: la N, S si V - gard din plasa; la E - gard din plasa si calcan

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construită (mp)

Observații

CI

CAS

584

ATELIER PENTRU ȘCOALA cu regim de înălțime P+1E, edificată în anul 1977, avand suprafața construita desfasurata de 1168 mp

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verifîcându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). In aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. In cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totala LEICA TCR 407 ce asigura o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totala. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografîc 1970. Proiecția Stereografîca 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFÎC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute inregistrari GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

io


Data întocmirii: 11.2019


■                         f Vg, \

Persoana juri’dica-aiițqrjzață: V\

S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICESSRL Semnătura șiștainpih


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. Câmpului, Nr. 11-2, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJParcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584346.981

390344.151

3.382

2

584347.931

390347.397

26.745

3

584349.393

390374.102

8.888

4

584350.150

390382.958

21.726

5

584351.239

390404.657

20.362

6

584352.071

390425.002

2.436

7

584352.168

390427.437

5.222

8

584346.952

390427.696

9.382

9

584337.580

390428.128

17.587

10

584320.017

390429.052

11.960

11

584319.349

390417.111

22.845

12

584296.514

390417.796

27.329

13

584311.586

390394.999

7.663

14

584315.769

390388.578

19.053

15

584326.350

390372.733

4.909

16

584328.992

390368.596

5.079

17

584331.506

390364.183

2.527

18

584332.362

390361.805

2.533

19

584332.860

390359.321

9.914

20

584334.288

390349.510

2.663

21

584335.509

390347.143

2.508

22

584337.402

390345.498

2.515

23

584339.609

390344.291

4.170

24

584343.384

390342.520

2.510

25

584345.880

390342.787

1.114

26

584346.723

390343.515

S = 2565 mp

A

V---•calculul SUPRAFEȚELOR ■

Str. Câmpului, Nr. 11-2 Municipiul CIuj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Parcela ;2) C-1

■ Nr, Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(iri+1)

X [IT1]

Y[m]

27

584345.803

390394.667

33.049

8

584346.952

: 390427.696

9,382

9

584337.580

'390428.128

2.4'97

28

584337.465

■390425.634

8.609

29

584328.867

390426.061

24.417

•30

•'534327.674

390401.673

0.717

■31

534326.957

390401.682

6.072

32

534326.751

390395.614

19.075

S = 584 rp

> ’

INVENTAR DE COORDONATE

Str. Câmpului, Nr. 11-2, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

584346.981

390344.151

2

584347.931

390347.397

3

584349.393

390374.102

4

584350.150

390382.958

5

584351.239

390404.657

6

584352.071

390425.002

7

584352.168

390427.437

8

584346.952

390427.696

9

584337.580

390428.128

10

584320.017

390429.052

11

584319.349

390417.111

12

584296.514

390417.796

13

584311.586

390394.999

14

584315.769

390388.578

15

584326.350

390372.733

16

584328.992

390368.596

17

584331.506

390364.183

18

584332.362

390361.805

19

584332.860

390359.321

20

584334.288

390349.510

21

584335.509

390347.143

22

584337.402

390345.498

23

584339.609

390344.291

24

584343.384

390342.520

25

584345.880

390342.787

26

584346.723

390343.515

27

584345.803

390394.667

28

584337.465

390425.634

29

584328.867

390426.061

30

584327.674

390401.673

31

584326.957

390401.682

32

584326.751

390395.614ANEXA NR. 1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2565 mp

Str. Câmpului, Nr. II-2, CLUJ-NAPOCA

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2565

Teren împrejmuit

la N, S si V - gard din plasa; la E - gard din plasa si calcan

Total

2565

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

584

ATELIER PENTRU ȘCOALA cu regim de îna!țim,e-P-j4E^edificată în anul 1977, avand suprafața construita desfasur-ăta4lQ’V 168 mp

Total

584

i a M )i-

Suprafața totala masurata a imobilului = 2565 mp

Suprafața din act = 2565 mp                      ' >

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

■ RO-B-J7f359,

v? c2pnfir[p ^executarea măsurătorilor la teren, y corectitudinea intocrriirii documentației cadastrale Ț sicoresponde’nta acesteia cu realitatea din teren S Sî-.-.Li p.       VSerndatura si stampila

~ VOICULESCU $.<               .

Datak11.2019                        Lk

.         .               ; ’J L

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data :                                 Stampila BCPI

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Str. Câmpului, Nr. II-2, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

325646(Nr. CF. vechi

39107)

A+l

23512

Teren pentru construire Atelier

2798

STATUL ROMÂN in administrarea GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

336709(Nr. CF. vechi 39107)

A+l

23511

Teren pentru construire Cantina

778

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

3 3 6703 (Nr. CF. vechi

39107)

A+l

23502

Teren pentru construire școala -

12 săli clasa

9600

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a

GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

325624(Nr. CF. vechi 39107)

A+l

23560

Alei si spatii verzi

5260

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

28581 l(Nr. CF. vechi

39107)

A+l

23559/1

Alei si spatii verzi

5542

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

23978

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

23512/1

Teren pentru construire Atelier

2565

STATUL ROMÂN in administrarea GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

Nou

23512/2

Teren pentru construire Atelier

233

STATUL ROMAN in administrarea GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

336703(Nr. CF. vechi 39107)

23502/1

Teren pentru construire școala -

12 săli clasa

300

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

Nou

23502/2

Teren pentru construire școala -

12 săli clasa

9300

STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

325624(Nr. CF. vechi 39107)

23560/1

Alei si spatii verzi

4860

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

Nou

23560/2

Alei si spatii verzi

400

STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

28581 l(Nr. CF. vechi

39107)

23559/1/1

Alei si spatii verzi

5153

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

Nou

23559/1/2

Alei si spatii verzi

389

STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

23512/1

Nou

Teren cu construcții, CI - ATELIER PENTRU ȘCOALA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, EDIFICAT IN ANUL 1977, AVAND SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA DE 1168 MP ;

2565

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

■+Nu sunt

■-J’     CERTIFIC,

■?          DE

Total suprafață măsurată = 2565 mp                                                             :          ' f r

întocmit: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVIC^^I?8U •.

Aut. RO-B4IJ, Nr. 1359 .

Data: Decembrie 2019


boctwehtatse tehnica-

PENTRU ÎNSUȘIRE PICT

.M-rmi'dpnd CTaj-Nupoca, Intravilan, -Str. Câmpului, Nr. II-2, Județul Cluj C-F. 325646 (Lfe. CIL Vechi 39107.) Nr.Top 23512 C. F. 3367.09.(Nr. CF. Vechi 39107) Nit.Top.23511 C. F. 336703 (Nr. CE. Vechi 39107) Nr.Top23.50-2 C. F. 325624 (Nr. C.F. Vechi 3.9107) ■ Nr.Top-23560 C. F. 235311 (Nr. CK Vechi 39:107) Nr.Top 2'3559/1

li


CLUJ-NAPOCA

OCTOMBRIE 2019ALA pj Ț g A I

UI IX (XVIII) - NL 248 .blș XgGI) ceCRSTEi HOTĂRÂRI fl ALTE ACTE ;

S _ ssa&â---8     “        “  ““X— ~  ■ “         ~~

asm .                             ■*                                                      7

Amw fib T1' la Helăfârșa Șlwe'fftulul Ar. 103» pmiiru wdirteaw șl cemplstar» h’otfirfell SuvSTiWhii nr.           privind mia»

cMItito! ai juriului (M P" «f fflunîeiplltor, wsștM »'8l»r <iin ^lul CM' ■eu §*W|la rnUfil&WU'yi WW®a ................ »'”4'w

2                   MONITORUL OFICIAL AL FțOMĂNlEI, PARTEA I, Nr, 24Ș bfe/20.lll.ă()06

■ H O T Ă MÂR; ALE GUVERNE L UI ROMĂ N

guvernul româniei

HOTĂRÂRE

■pentru modificarea șl complfetarea Hotărârii Guvernului nr, 969/2002 privind atestarea ddmeniuli.il publicai județului Cluj, precum șl al municipiilor; ora.

șl comunei»' din județul Cluj, cu excepția munlolpîulul CIuJ-Nâpoca*)

In temeiul ari,. T08 din Gomillujla Somările!, republica®,

Guvernul Rofflftntel udcptă ptexeiiia hotărâre,

Arllcol uîiliî. -- Hetârârem Guvernului nr. uas/suos it 'vinci atestarea/domeniului public: al.jtttețultil Cluj, preeom Li al municipiilor, ■orașdior șl cwnunslw clin Judbju! .Cluj, ou &xâ@p|la municipiului Olijj-Napoaa, publicați în Monitorul Oficial til România!, Partea I, nr, ȘM și S04 bis clin 17 âsptamLiiTi! B002, eu modlllcihlte ulterioare, sa nrodllioU șl sa ecnipioteasă ciupii etern urerieasâl . ,

2, Articolul linie va aveți următorul suprim „Articol unic. - sa elesta apartenența public eil |udejull)i Cluj, preoțim și al munl*» șl oornunâlor din Jiielejul Cluj a bw\ j>i anaxels nr, l-Ed care fac pârtii integrantă’ hotărârii,"

3. După anexa ito.Xsș, Intrpdușp uitouăj w, 1!, oii titlul ,,lrivontni’ui bunurilor c domeniului public iii municipiului Citij-Nap canjlflutiij prevășut fri amaxa la prăsonta hâtlii


’-'f, Ti.tllil ii'oȘrâi'll vn ovaș ucmăta'u! cuprlnm. , ,.„ .

privind frizam. âomsnlM puidlo al&uj, piwtim al a! nnmidpUlw, Qrafrioi‘șl ccmuntden’

'* dlhjuckițul ■ ’

PR1M,«MINISTRU

CĂLIN POPESOU«.TÂN)CEANU

p. Ministrul atMlnlșrrp;l«l și Internai? Paul Victor litoijto, așereter ei® slcTl Ministrul fltianțoitir publiU,‘ Stibnutlan Teodor Gh&orgite VlaâuiJ

SWiif&șll, 9 Ipbîiiărfe i0Q8,

■ Nr. IM

’) i'it'iăfâttia .eu«!M«lul nr, T';3®000 a .hai pcNIcalr. to Meiteivl Ofcial al RtmiăriW, Patlsii I, m, ©te din »•naillo e<W afitial tiliȘiflr bfe, .
»• .

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEI

M V ;V| I >'I.‘4 Af.Â

.« » c.15.0 .1X5 X c Ș!

> ■ :rj? rf               r,<


EXTRAS DE CARTE FU MOARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336709 Cluj-Napoca


Nr. cerere Ziua

179819

19

Luna

09

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:39107


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr,

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:23511

778

i’ i ■

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2884 / 01/06/1977

  Cerere nr. 2884, din 01/06/1977 emis de și Decretul de expropriere nr. 250/1974;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă>a                    ♦

  • 2) G.I.G.C.L.JUDETUL CLUJ

 • C. Partea III. SÂRC8N8 .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2

>■


^Extrase pentru informare orviine la adresa epay.ancpi.ro

Carte Funciară Nr. 336709 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Naj

Anexa Nr. 1 La Partea S

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 23511

778

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.__DETALII LINIARE IMOBIL ________,

Geometria pentru nee&t imobii nu a /«ttg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

778

-

- •

23511

Teren pentru construire cantina

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.32311/19-09-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

Asistent Registrator, AM ALIA M INTEL! AN

Referent,

23-09-2019

---------

Data eliberării,

1          1

\               i              ■

/ /

(parafa și semnătura)

(parafa și semnătura)

1 '' '.

... .i       .                                         *

! ■ »

I

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

• . ’ * •

Ș"

...âSCEL.

C-K .U .» Jî            i? .șu

f :."r;VÂ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

. PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336703 Cluj-Napoca


Nr. cerere

179818  |

Ziua

19

Luna /'

09

Anul

2G19

Cod v

erificare

1111

II llllillî

100073757975 ..


A. Partea I. Descrierea .imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:391C7 '

■ B. Partea IL Proprietari și ac?e---<>


’ f.'

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2884 /01/06/1977            v

Decret nr. de expropriere nr. 25.0/1974, plân de situație anexat și cerere, dir

01/06/1977 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 ■

; Al r;

 • 1) STATUL ROMÂN, îp administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.L. JUD, CLUJ -

*


/Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:23502

9.600

Teren pentru construire școală - 12 săli < lasă. .  .

G Partea Iii. SARCINI .


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe          j

NU SUNT

ț

Document care conține date cu caracterpersonal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.       ■            ■ ' Pagina.l din 2

--.--------------------------------------------------- 4 extrase pentn. wronr!a>« on-line ia sdresși-epay.ancpl.ro                                                                      ■   > . -rorniuUt •{«șFa-iMvr-

Carte Funciară Nr. 336703 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea!

Teren

. Nr cadastral

Suprafața (mp)*

-------------~~——~_ .. ..

Observații / Referințe

Top:23502

9.600

Teren pentru construire școală - 12 săli clasă.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

:   DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru     im&bii w-afi»

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință .

Intra vilan

Suprafața

. (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

9.600

-

23502

Teren pentru construire școală -.12 săli clasă.

Certific că:prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.            '

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.32311/19-09-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționam, 23-09-2019


Data eliberării, /./


Document care conține date cu caracter personal; protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 2 din 2       >

--- ———————-- —                     -—                    ...

Extrase rJentaAnformareon-tine te adresa epay.ancpi.ro ‘                                        .   ■                         Fwi Iîi v*ullr,e* 3.1


Carte Funciară Nr. 325624 Corr

j-Napoca

Nr.

B0754

• Ziua

11

Luna

05

Anul

2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara CLUJ

Biroul de'Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-IMapoca

Partea 0. Descrierea omoMoiui

TEREN) Intravilan        ■<' ..                                                                Nr. CF vechi:39107

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Jud, Cluj

Mr.

Cri

Wr cadastral

Mir.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23560

5.260


Eh Partea 88. Proprietari Ș8-acte

. Înscrieri privitoare Sa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2884 / 01/07/1977

Decret nr. 250/1974, din 01/07/1977 emis de

.. Bl

Intabulare, drepț de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

’     Al

 • 1) .STATUL ROMÂM, în administrarea operativă a

 • 2) : G.l.G.C.L A JUDEȚULUI CLUJ

C. Partea HL SÂiRCDMS .


T Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, ■ drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

. . NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 325624 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Asiexa Nr. 1 La-Partea 1!

Terem

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:23560

5.260

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

'   ._______________DETALII LINIARE IMOBIL . -____________________

penfry acest nu a fcșt

Date referitoare ia terer?

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

larla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5.260

-

-

-

Alei si spații verzi

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 20 ROM,.-Chitanța interna nț.21233/11-05-2017 in suma de 20, pe publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

15-05-2017

ri.^-B-ORȘAN


Data eliberării,

a                     •


10944087    ________________________ Carte Funciară Nr. 285811 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

" EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU ^FORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


fir.

80758

Ziua

11

Luna

05

Anul

2017A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                                                            Nr. CF vechi:39107


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, JucL Cluj

Nr.

Crd

Nr cadastral Nr.

“Suprafața* (mp)

Observații / Referințe ■

Al

Top: 23559/1

5.542

Alei si spatii verzi


Înscrieri privitoare !a dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe          1

2884 / 01/06/1977

Decret nr. 250/1974;                           i                                   ,

Bl

Intabulare, drept'de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1'

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, in administrarea

 • 2) G.l.G.C.L JUD CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 15735)

C. Partea SSL SÂKC8M0 „

»

NU SUNT

Referințe

Înscrieri privind dezmembramintele d re ptiu! oi de proprietajâli^, drepturi reale de garanție șa sarcini .l

ri


________Carte Funciară Nr. 285811 Comuna/Oraș/Municiplu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea i

Teren

; Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

i Top: 23559/1

5.542

Alei si spatii verzi

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

. DETALII LINIARE liMOBil

Gsmwtris p&m atest Imobil no a    găsită.

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

-

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest oirc-u.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin

■ care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt ! susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

Ș-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța publicitate imobiliară


cu codul nr. 272.


interna nr.21233/11-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de


Data soluționării, 11-05-2017

Data eliberării,

15.^ W

Asistent Registrator,

KINGA SZABOU


ANEXA 1.33


MEMORIUTEHNIC


1. Adresa imobil: intravilan Municipol Cluj - Napoca, Sțr.. Câmpului, Nn 11-2, jud.Cîuj, 2: Tipul lucrării: Prima ■înregistrare imobil

3 . Situația din teren: Imobilul este situat în .intravilanul Municipiului Cluj Napoca,. Str. Câmpului, Nr. 11-2, județul Clxțj-Napoca.

TEREN:                                                      .

Număr

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Observații.

.1

Cc

11.100

Teren împrejmuit: laN si V - gard: din plasa; la E - gard din sarma ghimpata si gard din plasa; la S - gard din plasa si calcan


Construcție:


Denumire construcție

Destinație

■ Suprafața construită (mp)

Observații

CI

CAS

879

Unitate de învățământ cu regim de înălțime .Dp.l-.P+3E, edificată în. anul 1977

C2

CAS

564

Cantina si Spatii Tehnico - Administrative cu regim, de înălțime Dp+.P, edificată în anul. 1977

03

CA

13

Cabina poarta cu regim de înălțime P, edificată în anul 1977

C4

CA

76

Construcție anexa cu regim de înălțime D+P, edificată în anul 1977

d.Operațiuni topo-cadastraîe efeciuate:


Prima operațiune a.fos:recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a. ridicărilor topografice) cu .estimarea densității etenientelor care, urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, acei (tentație, căi. de comunicație, etc,) adică elementele caracteristice care trebuie să .fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezica de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-șe și: integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicăriitopografice.                   s                                       ,

Măsurătorile topografice de detaliu ș-au realizat eu tehnologie GNSS utilizând. metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din.teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real. cu. furnizarea, de la o baza a corecțiilor RTK prin mcdein radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații, se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de-Determinare a poziției ROM.POS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ÂNCPI,. în... căzui în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metodă de ridicare cinematică cu postp.ro.ces.are a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate pr.n metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totala LEICA TCR 407 . ce asigură o precizie , de 3“ pentru direcții si 2mm+2pp.m pentru distante, si o stafie LE1CA TCT 1203 avand aceleași, caracteristici.

Măsurătorile. au foșț compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La. teren, au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si. înălțimile. semnalelor pentru fiecare punct.. La unele puncte.de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost, comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totala. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS — metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul d'e coordonate folosit la. ridicările topografice este Stereografic 1970.. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon ITIPER V .și a serviciului ROMPOS® RTK coordonatele fiind determinate in sistem. STEREOGRAFIC 1970 cri ajutorul softului.TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANC.PI) si integrat, in softul Magnet Field (Topccn.) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de. indesire si detaliu intr-un. fișier text asigurând o precizie de ■+/— 3cm.. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - RO.MPOS RTK facand .dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu .fixe utilizând 2 inițializări, una folosind o stafie de referința reala, si una foloșmt o stafie de referința virtuala. Au fost comparate coordonafete.puncte.16r obținute-in soluția, fixed rezultând.diferente mici (max. l-2(Cm).

Data întocmirii: 10,201.9


Persoană:

■ s.c.geqMatO'I»grA


S         t "'Semnă

-■* r.irii.'L'i           •

/ț? C- - v: i~ ?•/?’.- 0-1 5 U

VG.cntEscy

FiX.;fiiCA //x

,.f.....

SăfîgDCAT AgX


J^pWjcs ' s; WEUflATEO g/

»• .


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. Câmpului, Nr. 11-2, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+.1)

X[m]

Y[m]

1

584418.413

390386.731

4.031

2

584418.160

390390.75-

6.766

3

584418.399

390397.516

1.600

4

584418.547

390399.109

4.379

5

584418.601

390403.488

2.201

6

584418.639

390405.689

2.197

7

584418.735

390407,88.4

10,881

8

584418.912

390418.764

9,217

9

584419.033

390427.980

3.838

10

584419.053

390431.81.8

23.585

11

584411.452

390454.145

11.189

12

584409.453

390465.154

44.467

13

584401.122

390508.834

10.022

1.4

584391,132

390509.629

5.155

15

584391.314

390504.477

34.682

16

584388.371

390469.920

•   5.809

17

584382.624

390470.766

17.507

18

584381.138

390453.322

5.974

19

584375.171

390453.606

8.953

20

584366.228

390454.032

52.365

21

584370.672

390506.208

8.557

22

584368.635

390514.519

2.733

23

584366.599

390516.342

.3.425

24

.584363.201 .

390515.912

4.951

25

584358.326

390515.048

2.491

26

584355.874

390514.610

2.604

27

584353.331

390514.049

4.965

28

584348.529

390512.786

2.534

29

584346.119

3905-2.002

4.978

•30

584341.435

390510.316

5.000

31

584336.957

390508.092

.2.576

32

584334.709

390506.835

4.978

33

584330.423

390504.304

4.953

34-

584326.414

390501.395

4.065

35

584323.403

3904.98.664

'   3.524

36

584321.159

390405.947

5.027

37

584318.112

39049T.949

8.127

38

584313.497

3904.85.259

' 7.549

39

584309.094

390479.127

2.450

40

584307.606

390477.181

1.593

. 41

584306.653

39047Ș.904

5.000

42

584304.036

390471.643

5.052

43

584301.828

390467.100

6,464


44

584298.820

390461.378

8.490

45

584294.062

390454.347

8.695

46

584292.755

390445.751

7.441

47

584290.767

390438.581

5.028

48

5.84289.79.6

390433.648

2.569

49

584289.777

390431.079

2.465

50

584290.498

390428.722

12.473

51

584296.514

390417.796

22.845

52

584319.349

390417.111

11,960

53

584320.017

390429.052

17.587

54

584337.580

390428,128.

9.382

55

584346.952

390427.696

5.222

56

584352.168

390427.437

2.436

57

584352.071

390425,002

20.362

58

584351.239

390404.657

21.726

59

584350.150

390382.958

8.883.

60

5843.49.393

390374.102

26.745

61

584347.931

390347.397

3.382

62

584346.981

390344.151

6.244

63

584353.198

3.90343.569

8.347

64

584352.650

390335.240

4.332

65

584356.972

390334.945

34.029

66

584390.926

390332.692

9.254

67

584400.117

390331.610

4.013

68

584404.130

390331.595

4.090

69

584408.219

390331.703

3.374

70

584409.570

390334.795

6.984

71

584409.635

390341.779

51.600

72

584358.074

390343.794

0.752

73

584358.095

390344.546

5.311

74

584352.794

390344.879

47.612

75

584355.401

390.392.420

52.029

76

584407.333

390389.240

4.855

77

584411.482

390386,719

2.387

• 78

584411.384

390384.334

0.286

79

584411.667

390384.292

1.752

80

584413.260

390385.022

5.429

S = 11'

00 mpoAA"

(CAT

%

ZARE  S

£<'    CpftT.I-f

rA\ ZFgertb-zT v

-Ar  AW AUTOR!

o

?    autorT

i’’ Ls

./■RE    -S

Seria R

Nr. 1359/0;

□-B-J

.07.2018

U VCLCU.t..E;.':Cf; m

A,

:             ,L.A

GSOm'HCȘ

1NTEGRĂT2D ?

SERVICES /


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Ștr. Câmpului, Nr. 11-2, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCAParcela (2) CI

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de. contur

Lungimi laturi

D..(i,i+1)

X[m]

Y [mj

81

584375.497

390426.276

24.586

82

■ 584376.580

390450,838

9.708

83

584366.880

390451.244

8.782

84

584366.575

390442.467

1.8.875

85.

584347.724

390443:414

20.823

86

584348.747

390464.212

9.491

87.

584339.265

39,0464.634

36.544

54

584337.580

390423.128

9; 382

55

584346.952

390427.696

5.222

56

584352.168

390427.437

13.628

88

584365.779

390426.759

9.730

S = 87p mp
Parcela (4) C3

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi.

D(i,i+1j

X[m]

Y [m]

93

584357.203

390339.550

3.557

94

584357.579

390343.087

3.626

95

584353.973

390343.474

3.561

96

584353.652

390339.927

3.571

S - 13 mp
Parcela (3) C2

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,.i+'|)

X [m]

Y[m]

89

584407.618:

■ 390395.937

30.546

90

584408.835

390426.509

18.445

91

584390.410

390427.363

30.573

92

584389.161

390396.816

18.476

S = 564 mp


Parcela (5) C4

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1.)

X[m]

Y [ml

97

584320.452

390467.797

6.664

98

584321.518

390474.375

11.413

99

584310.252

390476.201

6.664

100

584309.186

390469.623

11.413

[s = 76

- -

AUt.-Ao-r-f 'O.aJtESCu .;INVENTAR DE COORDONATE

Str, Câmpului, Nr. 1.1-2, Municipiul Cluj-Napoca, județul.CLUJ - NAPOCA


Nr.

P.ct.

X m]

Y [ml .

1

584418.413

390336.731

2 j

584418.160

390390.754

3

584418.399

390397.516

4

584418.547

390399:109

5:

584418.601

390403.488

6

584418.639

390405.689

7.

584418.735

390407.884

8

584418.912

3904'8.764

.9

584419,033

390427.980

10

.584419.053

390431.818

11

584411.452

390454.145.

12

584409.453

390465.154

13

584401.122

390508,834

1.4

584391.132

390509.629

15.

584391.314

390504.477

16

584388.371

390469.920

17

584382.624

390470.766

18

5843.81.138

390453.322

19

584375,171

390453.606

20

584366.228

390454.032

21

584370.672

39.0503.208

.22.

. ,584368.635

390514,519

23

584366.599

39051-3.342

24

584363.201

390515.912

25

584358,326.

390515.048

26

584355.874

390514.610

27

584353,331

390514.049.

28

584348.529

390512.786

29 .

584346:119

.390512.002

30

584341.43'5

390510.316

31

584336.957

390503,092

32

584334.709

.390506.835

33

584330.423

• 390504.304

34

584326.414

39050*.395

35

584323.403

390498.664

36

584321,159

390495,947

37

584318.112

390491,949

38

584313.497

'  390485.259

39

584309.094

39047S.127

40

584307,606

390477.181

41

. 584306.'653

390475.904

42

584304,036.

39047' .643

43

584301,828

390467.100

.44

58429.8.820

.390^61.378

45

584294.062

390^-5 A 347

46

584292.755

390A45.751

47

584290.767

390438.581

48

584289.796

390.433.648

49

584289.777

390431 079

50

584290,498

390428 722

. 51

584296.514

39041779652

584319.349

390417.111

53

584320.017

390429.052

54

584337,580

390428.128

55

584346.952.

390427.696

56

584352.168

390427.437

57

584352.071

390425.002

.58

584351.239

390.404.657

59

584350.150

390382.958

60 .

584349.393

390374.102

61

584347.931

390347.397

62

584346.981

390344.151

63

584353,198

390343.569

64

584352.650

390335.240

.65

584356.972

.390334,945

66

.  584390.926

390332.692

67

584400.117

390331.610

68

584404.130

390331,595

69

584408.219

39.0331,703

70 .

584409.570

390334,795

71

584409.635

390341.779

72,

584358.074

390343.794

.73

584358.095'

390344.546

74

' 584352.794

390344.879

75

584355.401

390392.420

76

584407.333

. 390389.240

77

584411.482

390386.719.-

78

584411.384

390384.3^

79

f 584411.667

390384/2^

80

584413.260

39038^.022/

81

584375.497

390426,2761.

82

584376.580

390450.838

83

584366.880

390451.244

84

584366.575

390442/1$? .

85

584347.724

390443.414 .

86

584348.747

390464.212:'/

87

584339.265

390464.W'

88

584365.779

390426.^9//

89

584407.618

390395..W

90

584408.835

390426W

91 .

584390.410.

390427.3.68

92

584389.161.

390396.81®;;

93

584357.203

390339.55® •

94

584357.579

390343.087

95

584353.973

390343,474

96

584353.652

390339.927

97

584320.452

390467.797:

98

584321.518

390474.375/

99

584310.252

390476.201/

100

584309.186

390469,623''’SEtîFfCAT

E-R

iTORttAf.E

O-C-F C45!-cuu-scc '.             •                                                         , ANEXA NR.1,35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


584205


Municipiul CLIJ-NAPOCA .


Str. Mehedinți

r

L

- H

J

(£)

NC 313981

5

Mr---

T

i


i                      81

_

Sp*P»2E

Jk

88

T ~

84   83

57

58     20

p

56

I ?

i t

i w

i

:-----4

i

55

C1

DptP*3E

p-ie               j~

54

52        _

1

53


Nr. cadastral

Suprafața masurata

».                  Adresa imobilului

11100 mp .

Str. Câmpului, Nr. 11-2, CLUJ-NAPOCA ■

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA *A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința i Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc ■      ;    11100  •

Teren împrejmuit: la N si V - gard din plasa; la E - gard din sarma ghimpata si gard din plasa; la S - gard din plasa si calcan

Total                j 11100   ’

B. Date referitoare la construcții


Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

879

Unitate de învățământ cu regim maxim de înălțime Dp+P+3E, edificată în anul 1977

C2

CAS

564

Cantina si Spatii Tehnico - Administrative cu regim de înălțime Dp+P, edificată în anul 1977

C3

CA

13

Cabina poarta cu regim de înălțime P, edificată în anul 1977

C4

CA

76

Construcție anexa cu regim de înălțime D+P, edificată în’anul 1977

Total

1532

Suprafața totala masurata a imobilului = 11100 mp Suprafața din act = 11100 mp


Confirm execut.area'rriăsuratorjțQ^lă tere'h, 'V* \ corectitudinea intocmi/ir^ppuroe^știelSâdâBtra^i si corespondenta acesțeia'cu7feălitafea'Sirutereri.--fȘemnatutcftsi sțșfnpîla.’^’^-O/^ o


Inspector:


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa


Stampila BCPI
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ ' (FIȘA IMOBILULUI)Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Năpoca, Intravilan ,Str. Câmpului, Nr. II-2,. Județiti Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

TOPO- •

325646(Nr. CF. vechi

39107)

1

23512

Teren pentru construire Atelier

2798

STATUL ROMAN in administrarea GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

3367Q9(Nr. CF. vechi 39107)

A+l

23511

Teren pentru construire Cantina

778

STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

336703(Nr. CF. vechi

39107)

AU

23502

Teren pentru construire școala -

12 săli clasa

9600

STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

325624(Nr. CF. vechi 39107)

A+l

23560

Alei si spatii verzi

5260

STAT UL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUD..CLUJ

Nu sunt

285811 (Nr. CF. vechi

39107)

Al 1

23559/1

Alei si spatii verzi

5542

STA I UL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. OLUJ

Nn sunt

l oial suprafață

23978

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

. Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

23512/1

Teren pentru construire Atelier

2565

STATUL ROMAN in administrarea GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

Nou

23512/2

Teren pentru construire Atelier

233

STA TUL ROMÂN in admmlstrareii GIGCL A JUb CLUJ

Nit sunt

336703(Nr. CF. vechi 39107)

23502/1

Teren pentru construire școala -

12 șali clasa

300

STATUL RQMÂN in administrarea operativa a

GIGCL AJU.D. CLU.T,,

Nu suni

Nou

23502/2

Teren pentru construire școala -

12 săli clasa

9300

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUb. CLUJ

Nu sunt

325624(Nr. CF. vechi 39107)

23560/1

Alei si spatii verzi

4860

STATUI. ROMAN in administrarea operativa a GIGCL A JLHȚ CLUJ

Nu sunt

Nun

23560/2

Alei si spatii verzi

400

STATUL ROMÂNin administrarea operativa a GIGCL A JUb. CLUJ

Nu sunt

28581 !(Nr. CF. vechi

391.07)

23559/1/1

Alei si spatii verzi

5153

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A JUD. CLUJ

Nu sunt

Nou

23559/1/2

Alei si spatii verzi

389

*

STATUL ROMÂN in administrarea operativa a GIGCL A J UD. CLUJ

Nu sunt


//’


%\ ?CERTIFICAT Di-AUTORIZARE S«LsȚQ-il-p' ,7r. \;G^ULSGCu j/£a7țicâ


Vi, \

" T.?-

ACARTEA FUNCIARĂ

Nr. CE

Număr

Descrierea imobilului

■Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

23512/2

23511

23502/2

23560/2 23559/1/2-'

Nou-

Teren ca construcții,

CI - UNITATE DE INVATĂMANT CU REGIM MAXTM DE ÎNĂLȚIME Dp+PT3E EDIFICATA IN ANUL 1977;

.02 - CANTINA S( SPATII TEHNICO-ADMINISTRATIĂR CU REGIM DE ÎNĂLȚIME Dp+P, EDIFICATA IN ANUL 1977; C3 - CABINA POARTA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P. EDIFICATĂ IN ANUL 1977; .

C4- CONSTRUCȚIE ANEXA CUREG1M DE ÎNĂLȚIME D+P, EDIFICATATNANUL 1977;

1110.0

MUNICIPIUL CI.UJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 11100 mp

.        . ,           ..                             ,                                                   .------------------------------------------------.----------------------------------------------           .r- „ . .                     ----------.------------------,---------„----------.--


bata: Noiembrie .2019■' autokTzahe V

Seria RO-g-j 1 Nr. 1358/02.07.2018 i

GgOMATiCS â . INTEGRATEp- M SERvICESf A. srl /r^y


INTEGRAȚIRtS.E^WES.SRL y'” -yy y CERTIFICAT

/          L\~         5\.

AUTORIZARE 0:’

' SW» hO-5-Fffr. «§9 gî

i VQ.OJLESCU £•' '% FLCmCA. / •
s


’ i$f 4 .. >


SWBBSaWWî

'^'!H .<.--> ..• -’.'tf • ‘r-x*/;% « s -.4$ S-.        țu-/.; :- V .

' ’' ' " ’ .......... ......

•4,^<$*■5 jj ’ ? V j •:'«'/ ;'•<'? ‘ ./.i/ț s; ;.:vtu-,'      .

. ■> 7n. -                         '1 ••■'•..■•.’■.■• .. -

te®       ^xGlPHfeD'î ■ W^-WJCA ''

••'■■ ‘ —■ ■ ■ ..... ,. ”' ■' ‘

:W Șr.toegr--,,   ..

■'                           CT'"nzXîI^Zv3^§S


ateșiSjLM"


.....?■ «%•

^iV '■y’ ' '    “

&»#W«WAS8a -W &r. Vwr


•i'J


:f ».,-- o.....—o-fr'«țl <                                                                                                                    ' ’

r ',.

, «ȘSRS

F         ț

-W

■ •■ Â ;. ' •a • h‘ •

\Ai\ :,<

h ■ -;‘ • .,

•i.,

,'

• V:t

VW


AL