Hotărârea nr. 973/2019

Hotărârea 973/2019 - Însușirea Documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în str. Taberei nr. 3, din municipiul Cluj-Napoca, aferent Colegiului de Servicii în Turism Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Taberei nr. 3, din municipiul Cluj-Napoca, aferent Colegiului de Servicii în Turism „Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Taberei nr. 3, din municipiul Cluj-Napoca, aferent Colegiului de Servicii în Turism „Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 652617 din 17.12.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 652759 din 17.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Taberei nr. 3, din municipiul Cluj-Napoca, aferent Colegiului de Servicii în Turism „Napoca” în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) și 37 alin. (31) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. b), 87 alin. (4), 105, 382 alin. (2) lit. k) și 1), alin. (3) lit. b) și d) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 84;

Văzând Certificatul de atestare a edificării construcției nr. 94 din 1.03.2013 precum și Procesul-verbal de constatare nr. 712 din 15.10.2019 al Direcției Generale Poliția locală;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilului-teren intravilan cu suprafața din acte de 31.385 mp., identificat cu nr. topo. 21546/1/1/1/1/2, înscris în CF nr. 273094 Cluj-Napoca, prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 31.545 mp., cu destinație curți construcții, domeniul public, proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF nr. 273094 Cluj-Napoca, a imobilului C13 - Sală de sport cu 150 de locuri, cu regim de înălțime P+Ep, edificată în anii 2011-2012, cu suprafața construită desfășurată de 1780 mp., cu destinație construcție administrativă și social-culturală, domeniul public, proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat ca urmare a Procesului-verbal de constatare nr. 712 din 15.10.2019 prin care se constată inexistența imobilului identificat cu nr. topo. 21546/1/1/1/1/2-C8, depozit carburanți, cu suprafața construită de 135 mp.

Art. 4. Se aprobă radierea imobilului înscris în CF nr. 273094 Cluj-Napoca, identificat cu nr. topo. 21546/1/1/1/1/2-C8, depozit carburanți, cu suprafața construită de 135 mp.

Art. 5. Se aprobă actualizarea datelor tehnice privind imobilele identificate cu nr. topo. 21546/1/1/1/1/2-C1 - 21546/1/1/1/1/2-C7, 21546/1/1/1/1/2-C9 - 21546/1/1/1/1/2-C12, înscrise în CF nr. 273094 Cluj-Napoca, cu destinație construcții administrative și social-culturale și construcții-anexă, domeniul public, conform Documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Taberei nr. 3, proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Se însușește Documentația de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Taberei nr. 3, din municipiul Cluj-Napoca, aferent Colegiului de Servicii în Turism „Napoca”, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 973 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 973/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

PENTRU ÎNSUȘIRE HCL ■

AMPLASAMENT:

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Str. Taberei, nr, 3, Județul Cluj C.F. 273094 (Nr. C.E Vechi 134438) Nr. Top. 21546/1/1/1/1/2


EENEFfeUB-:

CONSILIUL LOCAL AL MLRQCIPIULUI CLUJ-NAPOCA >-STR.MOȚILOR., NR. 1-3

MUNICPlUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


■ Persoana juridica autorizata clasai:

S,C..GE0MATICS INTEGRA TE'D SERVICES, ' autâîâzatie sertaRO-JB-j, .număr 135.9/02.07.201


CLUJ-.NAPOCA

OCTOMBRIE 2® 19'

jhj'îgc--:


;3mE0E3®SK;.


ANhXĂ*)

(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002)


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Comisia specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


însușit de Consiliul Local,

prin Hotărârea nr. 133 din 14 marile 2005 modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 seni£mbrle_2005

Primarul municipiului Cluj-Napoca

\       EMIL BOC

\


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. • cri.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația Juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1

.6.4.

3lădire Primărie

SlrutMptilor nr. 1-3

Ianuarie 1975

109,473.215.56

lligiu pe rolul instanțelor de udecală

2

.6.4.

Clădire Primărie

P-ța Uhiril nr. 1 i

Decembrie 1^93

6,594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3

301195

Teren aferent construcției

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91

iliglu pe rolul Instanțelor de iudecală

4

801196

Teren aferent construcției ■

P-ța Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Cluj - Napoca

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 845b; Topo 13754   ,     ,

Martie 1984

530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

-•                               '                                    TOTAL

117,513,014.85

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

6

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană șl pediatrie

slr. Moților nr. 67

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

Cabinele medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

! B

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

slr. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

10

1.6.2.

Cabinet medical individual Medicină generală și pediatrie

slr. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generală și pediatrie

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

1,6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6,2.

Cabinei Individual- medici de familie

slr. Horea nr. 29                              .

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinet medical grupat Medici de familie

str. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală

Medic de familie                                            '

str. Pasleur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

i 16

1.6.2.

MedicWe familie

Cabinet slomaloloqic + farmacie ..

Giordano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

. 17

1.6.2. •

Laborator dentar             /                      O \

P-(a Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Farmacie

\

slr. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2.

Dispensar de adulți

** 1

slr. Pasleur nr. 58

? 1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.2.

Cabinele medicale

1

slr. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

1.6.2.

Dispensar de adulți

|P-ța Mihai Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.2006;s-co


.0     1           1           1                             2                                                 . 1                                                             3

52 1

.6.2. §

coala "Ion Creangă"                                                 A

eea Peana nr. 2-4

T

eren - 1200 mp

53   1

.6.2.           j

coala nr. 21                                                                   s

r. Gr. Alexandrescu nr. 16

7

eren - 4553 mp

54 •

.6.2.

iceul "E. Pora"                                       ’                       s

r. Mogoșoaia nr. 6

7

'eren - 19890 mp •

.55

.6.2.

?coala nr. 6           .                                                               s

r. Meziad nr. 4

.

"eren-3975 mp

56

.6.2.

?coala "Llviu Rebre’anu"           •                                          s

Ir. Moldoveanu nr. 1

reren - 10459 mp

57

.6.2.

?coala nr. 3 •                                                                 s

Ir. Retezat nr. 4

reren- 29760 mp

58

.6.2.

ic. Teoretic "Lucian Blaga"

Ir. Băișoara nr. 2-4

reren - 16397 mp

59 ’

1.6.2.

Școala nr. 1

Kleea Herculane nr. 4

• -60

1.6.2.

Jceul Romulus Ladea                 *

Ir. Dorobanților nr. 56

feren - 4478 mp

61

1.6.2.

Crup Școlar Agricol" Al.Borza"

Ir. Al. Vaida Voievod nr. 57

Teren - 1000 mp

■62

1.6.2.,

Colegiul Pedagogic" Gh. Lazăr''

tr. Al. Vaida Voievod nr. 55

-63

1.6.2.

Grup Școlar Forestier

str. Horea nr. 51 P-ța Gării f.n.- cămin

Teren - 2448 mp

.64

1.6.2.

Liceul teoretic "Gheorghe Șincal"

str. Avram lancu nr. 33    • .

teren - 11319 mp

.65

1.6.2. ■ •

Grup Școlar "Victor Babeș"

b-dul 21 Decembrie nr. 7.

•66

1.6.2. •

Liceul Teoloqic "EMANUEL"

slr. ITQclombrie nr. 3

67 '

1.6.2.

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu'1

o-dul 27’Decembrie nr.94-96

.68

1.6.2.

Liceul de Informalrcă ’Tiberiu Popovici"

Calea Turzii nr. 140-142

69 •

1.6.2.

Școala nr. 10

str. Zorilor nr. 27

70

1.6.2.

Liceul Teoretic Balory Istvan

slr. M. Kogălnlceanu nr. 2

71

1.6.2.

Liceul Teoloqic Romano-Calolic

str. Universității nr. 10

72

1.6.2.

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

str. Constanta nr. 6

73

•1.6.2:

L-lceul Teoretic "Avram lancu"

str. O. Ghibu nr. 25

74

1.6.2.

Școala N. lorga

slr. Maramureșului nr. 151

75

1.6.2.

Liceul "Waldorf

Teren - 827 mp

slr. Corneliu Coposu nr. 20

76

1.6.2.

Școala nr. 9

Calea Baciului nr. 18A

Teren - 880mp

77

1.6?2.

Școala nr. 1.3"Nicolae lorga"

slr. Războleni nr. 67

78

1.6.2.

Școala nr. 16 "C. Brancuși"

Slr. Horticultorilor nr. 1

Teren - 7285 mp

79

1.6.2.

Colegiul National "Emil Racoviță"

slr. M. Kogălniceanu nr. 9

80

1.6.2.

Liceul Teoretic "Apaczai C.lanos"

str. I.C. Brătianu nr. 26

Teren - 5476 mp

81

1.6.2.

Liceul Teoretic "George Barițiu"

slr. Emil Isac nr;10

82

1.6.2.-

Școala "Alexandru Vlahuță"

Teren - 7995 mp

str. Al Vlahuță nr. 44-48

83

1.6.2.

Grup Școlar Electrotehnic             »

Lic. Teoloqic Adventist “ Maranatha”

str. Câmpului

B4

1-6.2.

Grup Școlar Industrie ușoară

str. Taberei nr. 3 -,?-slr. Moților nr.58 slr. Valea seacă f.n.

85

1.6.2.

Grup Școlar Poștă și Telecomunicații

slr. Moților nr. 78-80

86

1.6.2.

Grup Școlar "Unirea"

str. Paris nr. 60

l 87

1.6.2.’

Grup Școlar "Tehnofrig"

slr. Maramureșului nr. 165A

1

4

1 1 J

'1972

2^55,508.00 k

Municipiul Cluj - Napoca

1973, 1978

2,242.59 N

Municipiul Cluj - Napoca

1983

1,803,'581.10 K

Municipiul Cluj - Napoca

1975

1.177.147.70

Municipiul Cluj - Napoca

1977

. 2,783,202.36

Municipiul Cluj - Napoca

1978

0.03

Municipiul Cluj - Napoca

*

1773, 1974

4,506,007.02

Municipiul Cluj - Napoca

1965

Municipiul Cluj - Napoca

1935/1972

2,654,797.48

Municipiul Cluj - Napoca

4,552,913.16

Municipiul Cluj - Napoca

1971, 1974

1977

5,694,017.34

Municipiul Cluj - Napoca

1,594,984.52

1,325,420.81

Municipiul Cluj - Napoca

1801

i

4,611,395.68

1,114,240.06

Municipiul Cluj - Napoca

1955

164.30

Municipiul Cluj - Napoca

1970

Municipiul Cluj - Napoca

1938

355.16

Municipiul Cluj - Napoca

1975/1979

5,515,678.23

Municipiul Cluj - Napoca

1991

• 14,786.88

Municipiul Cluj - Napoca

1739

1,705.00

Municipiul Cluj - Napoca

1821

61.90

Municipiul Cluj - Napoca

1891;1938;

1980:1928

6.22B.027.17

Municipiul Cluj - Napoca

1990

7,910,682.55

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1936

94.110.00

Municipiul Cluj - Napoca

1925

500.000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1929, 1954

1962

2.138.691.76

Municipiul Cluj - Napoca

1970

5,441.245,87

Municipiul Cluj - Napoca

1870/1968

357.19

Municipiul Cluj - Napoca

*

1927/1928

1,218.50

Municipiul Cluj - Napoca

1939

1.250.000.0C

Municipiul Cluj - Napoca

1969

2,962,077.2E

Municipiul Cluj - Napoca

1977

28.252,466.9:

Municipiul Cluj - Napoca

1975

44,942,975.3.

11,003,634.5

63,540.0(

Municipiul Cluj - Napoca

1906/1936

1965

4,555,737.6

Municipiul Cluj - Napoca

1976

Municipiul Clu;-.- Napoca

1974

8,239,028.9

Municipiul C’.uj"- Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,' PARTEA 1, Nr. 248 bis/20.II 1.2006


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, Str. TABEREI, nr. 3, jud.Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Actualizare date imobil (se radiaza construcția C8 - inscrisa in C.F. - depozit

carburanți; se inscrie construcția C13 - SALA DE SPORT; se actualizeaza suprafața rezultata in urma măsurătorilor ca fiind de 31545 mp).

 • 3 . Situația din teren: Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Str, TABEREI,

nr, 3, județul Cluj-Napoca. Se actualizeaza Cartea Funciara 273094 (nr. Top. 21546/1/1/1/1/2).

TEREN:

Număr

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Observații

1

Cc

31545

Teren împrejmuit: la N si S - gard din beton cu plasa, la E - gard beton cu fier forjat, la V - gard plasa

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construită (mp)

Observații

CI

CAS

569

Corp A : Clădire cu S+P+2E, din cărămidă, pe fundații din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, compusă din subsol tehnic la parter din 2 săli clasă, 1 cabinet profesor, 3 săli director, 2 săli contabilitate, 1 caserie, 1 secretariat, 1 sală material didactic, 2 sasuri, 2 debarale, 1 w.c., 1 hol, 2 coridoare, 2 vitrine, 1 windfang, 1 casa de scară și 1 terasă; la et I. 1 sală profesorală, 1 cabinet metodic, 4 săli clasă, 1 cabinet diriginte, 1 vestiar, 1 lavoar, 2 wc-uri, 1 coridor și 1 casa de scări; la et. H 1 cabinet profesor, 1 cabinet metodic, 5 săli de clasă, 1 coridor și casa scării, 1 windfang, SU =1473,06 mp și SC = 569 mp.

C2

CAS

210

Corp B: Clădire cu P+2E, din cărămidă, pe fundație din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 1 hol -scară, 2 windfanguri, 1 magazie, 1 degajament, 1 cameră curățenie, 1 arhivă, 1 wc., 1 camera tablou electric, la etaj I din 1 hol - scară , 1 vestiar, 2 săli lavoare, 2 săli wc - uri, 1 cameră tablou electric, la etaj II 1 hol scară, 1 vestiar, 2 săli lavoare, 2 săli WC, 1 cameră tablou electric, SU = 398,50 mp SC 210 mp

C3

CAS

1668

Corp C: Clădire cu S+P, din cărămidă, pe fundație de beton, jlanșee din beton armat, invelitoare din tablă, (țiglă), șarpantă din lemn, compusa din subsol tehnic, la parter din 3 laboratoare, 7 cabinete profesorale, 2 cabinete maiștrii, 1 birou , 3 sasuri, 1 sală festivă, 1 depozit, 2 holuri, 3 coridoare și 1 sală lavoare, SU 1459,52 mp., SC 1668 mp.

C4

CAS

763

Corp D: Clădire cu P+2E, din panouri prefabricate, pe fundații din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 3 săli curs, 3 cabinete profesor, 3 laboratoare, 1 atelier, 2 grupuri sociale, 2 coridoare, 1 case de scară, 1 windfang și 1 terasa acoperită la et I din 3 săli curs, 3 cabinete profesori, 3 cabinete metodice, 2 coridoare, 2 grupuri sociale, 2 case de scară, la etajul [I din 2 săli curs, 3 laboratoare, 3 cabinete profesor, 1 cabinet metodic, 2 grupuri sociale, 2 coridoare, 2 case de scări,SU 2024,5 lmp Sc 763 mp

C5

CAS

574

Sala de sport. Clădire cu parter din cărămidă, pe fundații din jeton, planșee din beton armat, compusă din: 1 sală sport, 1 depozit, 2 vestiare elevi, 1 vestiar profesor, 2 dușuri, 2 antree, 2 wc-uri, 1 terasă acoperită și 1 nișă, SU 529,80 mp, SC 574 mp.

Cantina. Clădire cu P+E, din cărămidă, pe fundații din beton

C6

CAS

1057

armat, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 2 holuri, 2 birouri, 1 arhiva, 4 magazii, 1 sală agregate, 5 camere frigorifice, 2 sasuri, 6 depozite, 2 coridoare, 1 sală ventilator, 1 atelier instalații, 2 carmangerii, 2 dușuri, 2 lifturi, 2 vestiare, 4 grupuri sociale, 1 debara, 1 casă de scară, 2 săli spălătorie, 2 terase acoperite, 1 windfang, la etaj 1 sală mese, 1 sală preparate, 3 depozite, 1 spălător, 2 lifturi, 1 casă de scară, suprafața Utilă 1886,21 mp, SC 1057 mp.

C7

CAS

574

Spălătorie si atelier școlar,cu regim de înălțime P, din cărămidă, pe fundații din beton, planșeu din beton armat, acoperiș terasă, compuse din 2 ateliere, 1 sala hidrofor, 1 w.c., 1 călcătorie, 1 spălătorie, 1 birou, 1 magazie, 1 sas, 1 duș, 1 coridor, 1 depozit, 1 vestiar, 1 grup social, SU 503,70 mp., SC 574 mp.

C9

CAS

574

Cămin. Clădire cu P+3E din cărămidă, pe fundații din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 9 camere, 1 dus - w.c., 2 sasuri, 2 debarale, 4 antree, 2 băi, 1 sala duș, 1 spălător, 1 sală wc-uri, 1 coridor, 2 case de scară, 1 hol, 1 windfang, 1 terasă, la etajul I cu 5 dormitoare, 1 sală de studiu, 1 infirmerie, 1 camera, 1 antreu, 1 baie, 1 spălător, 1 sala duș, 1 sală wc-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scară, la etajul II 7 dormitoare, 1 camera, 1 antreu, 1 baie, 1 sala dușuri, 1 spălător, 1 sală wc-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scări, la etajul HI idem et. n SU 2086,65 MP, SC 574 mp

CIO

CA

22

Cabina poartă. Clădire din cărămidă pe fundații din beton, clanșeu din beton armat, acoperiș terasă, compusă din 1 cabina portar, 1 grup social, SU=15,52mp, SC 22 mp.

Cil

CA

395

Magazie și post trafo. Construcție din cărămidă, pe fundații din ceton, planșeu din beton armat, acoperiș terasă cu 4 depozite, 1 magazie, 1 birou, 1 coridor, 1 post trafo, SU = 345,45 mp., SC 395 mp.

C12

CAS

574

Cămin. Clădire P+3E din cărămidă, pe fundație din beton, clanșeu din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 3 săli ribliotecă, 5 camere, 1 duș-wc, 2 sasuri, 1 debara, 3 antree, 1 nișă de gătit, 2 băi, 1 cabinet medical, 1 sală așteptare, 1 sală dușuri, . sală spălător, 1 sală wc-uri, 2 case de scară, 1 coridor, 1 hol, 1 windfang, 1 terasă, la etaj I cu 5 dormitoare, 1 sală studiu, 1 infirmerie, 1 cameră, 1 antreu, 1 baie, 1 spălător, 1 sală dușuri, 1 sală wc-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scară, la etajul II 7 dormitoare, 1 camera, 1 antreu, 1 baie, 1 sală dușuri, 1 sala wc-ari, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scară, la etaj IU idem etaj II, SU 2086,65 mp., SC 574 mp

C13

CAS

1604

SALA DE SPORT, P+Ep cu 150 de locuri, edificata in perioada 2011-2012, cu o suprafața construita desfasurata de 1780 mp, compusa din: Parter: 2 vestiare fete, 2 vestiare băieți, 2 grupuri sanitare fete, 2 grupuri sanitare băieți, 2 dusuri, grup sanitar oersoane cu handicap, hol sportivi+casa scării, 2 coridoare, 2 vindfang-uri, 2 terase, depozit, cabinet medical, hol public, suprafața de joc, suprafața de siguranța, 2 suprafețe complementare, degajament, 3 gradene spectatori; Etaj parțial: 2 /estiare fete, 2 vestiare băieți, grup sanitare fete, grupi sanitar caieti, 2 sas-uri, spațiu tehnic, centrala termica, hol+casa scării;

Iu deține Certificat de Performanta Energetica si nu este dotata cu lift.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). In aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totala LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3 cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 10.2019

:.:sCZPersoana juridica autorizată:

S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL


Șefnnătura șh^t|^ip.ilâ7,’>-s

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. TABEREI, nr. 3, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)-

X [m]

Y[m]

1

585786.828

389485.520

57.441

2

585792.346

389542.695

35.299

3

585795.619

389577.842

2.570

4

585794.068

389579.891

2.720

5

585792.144

389581.813

13.783

6

585778.416

389583.040

64.671

7

585714.028

389589.085

2.526

8

585711.505

389589.200

15.875

9

585695.713

389590.819

55.045

10

585640.906

389595.930

26.598

11

585614.415

389598.312

2.556

12

585612.515

389596.603

7.301

13

585611.741

389589.343

8.715

14

585610.759

389580.683

6.101

15

585610.108

389574.617

11.758

16

585608.896

389562.922

1.973

17

585608.748

389560.955

8.740

18

585607.806

389552.266

10.157

19

585606.750

389542.164

5.335

20

585606.231

389536.854

11.193

21

585604.939

389525.736

17.333

22

585602.936

389508.519

4.151

23

585602.405

389504.402

27.286

24

585599.590

38.9477.261

64.888

25

585592.896

389412.720

1.304

26

585593.444

389411.537

35.195

27

585626.276

389398.859

0.592

28

585626.043

389398.314

1.669

29

585627.339

389397.262

19.684

30

585645.439

389389.526

2.682

31

585647.885

389388.425

9.935

32

585657.289

389385.221

15.030

33

585671.327

389379.850

’ 43.823

34

585712.566

389-365.024

26.006

35

585715.270

389390.889

15.676

36

585716.900

389406.480

58.005

37

585722.652>

389464.199

15.589

38

585724.904

389479.625

9.987

39

585733.266

389485.085

5.031

40

585737.484

389487.828

2.730

41 '

585739.895'

389489.109

0.515

42

585740.389

389489.256

41.310

43

585781.394

389484.243

3.137

44

585784.497

389483.784

2.906

S = 31545 mp ,•)


certh’sCAT

,*UT<0R!Z.AK5


VOICULESC


CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Str. TABEREI, nr. 3, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcelați) C1-CorpA

Nr.

Pcl.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.l+1)

X[m]

Y(m]

45

585642.963

389571.115

34.657

46

585677.429

389567.481

9.396

47

585678.364

389576.830

60.519

48

585618.179

389583.176

9.396

49

585617.144

389573.837

13.473

.50

585630.543

389572.424

3.008

51

585633.535

389572.109

9.481

S = 569 mp


Parcela (2) C2 - Corp B

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

' 52

585641.269

389554.409

2.838

53

585641.556

389557.232

13.954

45

585642.963

389571.115.

9.481

51

585633.535

3895721109

3.008

50

585630.543

389572.424

16.841

54

585628.844

389555.669

12.489

S = 210 mp


Parcela (4) C4 - Corp D

Nr.

Pcl.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(î,i+1)

X[m]

Y[m]

93

585624.245

389506.835

9.370

94

5856141,924

389507.786

15.210

95

585613.381

389492.654

8.738

96

585604.688

389493.542

12.045

97

585603.464

369481.559

48.314

98

585651.528

389476.6150

2.494

99

585651.781

389479.131

3.408

Î00

585655.171

339478.785

9.551

101

585656.142

389488.286

0.784

102

585655.362

389488.366

0.248

103

585655.337

389488.119

1.418

104

585653.926

389488.263

0.248

105

585653.951

389488.510

31,412

106

585622.702

389491.702

5,729

107

585623.283

389497.401

2.443

108

585625.714

389497.153

0.303

109

585625.745

389497.454

0.599

110

585625.149

389497.515

2.666

111

585625.419

389500.167

0,602

112

585626.018

389500.106

0.319

113

585626.050

389500.423

2.446

114

585623.617

389500.672

6.196

S = 763 mp


Parcela (3) C3 - Corp C

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

55

585651.317

389504.569

12.513

56

565652,586

389517.018

2.516

57

585650.084

389517.286

2.461

53

585650.346

389519.733

2.516

59

585652.848

389519.465

9.517

60

585653.821

389528.932

2.435

61

585651.398

389529.181

2.448

62

585651.615

389531.619

2.405

63

565654.011

389531.406

12.519

64

585655.261

389543.862

2.424

65

585652.849

389544.104

2.445

66

585653.094

389546.537

2.424

67

585655.505

389546.295

6.636

68

585656.168

389552.898

14.976.

52

585641.269

389554,409

12.489

54

585628.844

389555.669

15.104

69

585613.817

389557.193

6.510

70

585613.144

339550.718

2.480

71

585615.610

389550.462

2.609

72

585615.341

389547.867'

2.480

73

585612.874

389548.123

12.380

74

585611.594

389535.809

2.480

75

585614.061

389535.553

2.609

76

585613.79't

389532.958

2.480

77

585611.325

389533.214

9.402

78

585610.353

389523.863

2.480

79

585612.819

389523.607

2.609

80

585612.549

389521.012

2.480

81

585610.083

389521.268

12.458

82

585608.795

389508.877

27.655

83

585636.307

389506.072

2.358.

84

585636.547

389508.418

5.412

85

585641.931

389507.869

2.358

•86

585641.692

389505.523

9.672

87

585651.314

389504.542

17,084

88-

585640.100

389517.430

19.673

89

585620.510

389519.230

18.180

90

585622.320

389537.320

19.501

91

585641.720

389535.340

17.955

92

585640,102

389517.458

17.084

S = 1668 mp


Parcela (5) C5 - Sala de Sport

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

115

585659.052

389428.690

31959

116

585655.121

389429.159

0.795

117

585655.206

389429.950

15.933

118

585639.372

389431.725

29.324

119

585636.392

389402.553

15.789

120

585652.094

389400.903

0 383

121

585652.189

389401.781

1.455

122

585653,633

389401.601

2.549

123

585656.167

389401.324

27.518

S = 574. mp


Parcela (6) C6 - Cantina

Nr.

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1j

X[m]

Y[m]

124

585712.545

389573.565

42.752

125

585708.283

389531.026

24.704

126

585732.854

389528.467

42.738

127

585737.170

389570.987

24.760

-----------a-------,-r T I


CERTIFICAT US AUTbRÎZAXs S«ria RC-B-F.Nr.

VGÎCULESCU T

«3’


Sistemul de proiecție Stereografic 1970pag


din 2


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. TABEREI, nr. 3, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Parcelat?) C7 - Centrala Termica

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,f+1)

X[m|

Y [m]

128

585724.843

389503.243

1.535

129

585724:637

389501.715

5.546

130

585730.205

3Ș9501..153

1.535

131

585730.360

389502.680

12.359

132

585742.656

389501.427

15.185

133

585744.267

389516.526

37.219

134

585707.240

389520.300

15.185

135

585705.629

389505.201

19.314

S = 574 mp


Parcela (12) CI 2 ■ Cămin

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

158

585711.696

389451.044

3.092

159

585708.621

389451.365

35.647

160

585673.165

389455.047

8.448

161

585672.310

389445.642

0.611

162

585672.918

339446.582

6,303

163

585672.300

389440.310

38.124

164

585710.217

389436.345

5.081

165

585710.726

389441.401

1.865

166

585712.583

389441.224

3.368

167

585712.877

389444.579

1.823

168

585711.064

389444.761

6.315

S = 5/4 mp


Parcela (9) C9 - Cămin

Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

□(i.i+1)'

X[m]

Y[mj

136

585713.241

389465.055

5.049

137

585713.764

389470.076

1.779

138

585715.534

389469.892

3.419

139

585715.888

389473.292

1.779

140

585714.119

389473.477

6.280

141

535714.770

389479.723

38.738

142

585676.240

389483.739

8.488

143

585675.377

389475.295

0.549

144

585675.923

389475.239

6.296

145

585675.276

389466.976

38.167

S = 574 mp


Parcela (10) C10 - Cabina Poarta

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X [m]

Y[m]

146

585712.151

339578.456

4,891

147

585712.732

389583.313

4.590

148

585708.171

389583.835

4.891

149

585707.615

.389578.975

4.565

S = 22 mp


Parcela (11) C11 - Magazie si Post Trafo

Nr.

Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X(m).

Y(m]

150

585763.005

389525.404

k 20.445

151

585765.106

389545.741

16.856

152

585748.337

389547.473

20.445

153

585746.342

389527.126

7.278

154

585753.581

389526.378

7.257

155

585752.843

389519.159

7.094

156

585759.894

389518.383

7.304

157

585760.693

•389525.643

2.324

S = 395 mp


Parcela (13) C13.-Sala de-Sport

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,l+1)

X(m]

Y(m]

169

585713.838

.369411.485

9.332

170

585704.566

389412.541

13.460

171

585705.990

389425.925

27.171

172

585678.972

389428.803

13.489

173

565677.544

389415.390

9.346

174

585668.251

389416.383

6.744

175

585667.522

389409.679

0.237

176

585667.758

389409.653

5.517

177

585667.144

389404.170

0.242

178

585666.902

389404.183

6.735

179

585666.200

389397.485

9.386

180

585675.534

389396.499

13.641

181

585674..090

339382.934

27.171

182

585701.106

389380.056

13.666

183

585702.554

389393.645

9.277

184

585711.772

389392.595

6.758

185

585712.576

389399.305

0.230

186

585712.350

389399.350

1.841

187

585712.525

389401.183

0.870

188

5857'11.676

389401.373

1.937

189

585711.919

389403.295

0.785

190

585712.700

389403.212

1,561

191

585712.881

389404.762

0.225

192

585713.106

389404.773

6.752

S - 1604 mpirs

i

• JX!


js Seriapag 2 din 2


INVENTAR DE COORDONAI E ■

Str. TABEREI, nr. 3, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[mj

1

585786.828

389485.520

2

585792.346

389542.695

3

585795.619

389577.842

4

585794.068

389579.891

5

585792.144

389581.813

6

585778.416

389583.040

7

585714.028

389589.085

8

585711.50.5

389589.200

9

585695.713

389590.819

10

585640.906

389595.930

11

585614.415

389598.312

12

585612.515

389596.603

13

585611.741

389589.343

14

585610.759

389580.683

15

535610.108

389574.617

16

585608.896

389562.922

17

585608.748

389560.955

18

585607.806

389552.266

19

585606.750

389542.164

20

585606.231

389536.854

21

585604.939

389525.736

22

585602.936

389508.519

23

585602.405

389504.402

24

585599.590

389477.261

25

585592.896

389412.720

20

585593.444

389411.537

27

585626.276

389398.859

28

585626.043

389398.314

29

585627.339

389397.262

30

585645.439

389389.526

31

585647.885

389388.425

32

585657.289

389385.221

33

585671.327

389379.850

34

585712.566

389365.024

35

585715.270

389390.889

36

585716.900

389406.480

37

585722.652

389464.199

38

585724.904

389479.625

39

585733.266

389485.085

40

585737:484

389487.828

41

585739.895

389489.109

42

585740.389

389489.256

43

585781.394

389434.243

44

585784.497

389483.784

45

585642.963

389571.115

46

585677.429

389567.481

47

585678.364

389576.830

48

585618.179

389583.176

49

585617.144

389573.837

50

585630.543

389572.424

51

585633.5.35

389572.109

52

585641.269

389554.409

53

585641.556

389557.232

54

585628.844

389555.669

55

585651.317

389504.569

5S

585652.586

389517.018

57

585650.084

389517.286

58

585650,346

389519.733

59

585652.848

389519.465

60

585653.821

389528.932

61

585651.398

389529.181

62

585651.615

. 389531.619

63

585654.011

389531.406

64

’ 585655.261

389543.862

65

685652.849

389544.104

66

585653.094

389546.537

67

585655.505

.389546.295

68

585656.168

389552.890

69

585613.817

389557.193

70

585613.144

389550.718

71

585615.610

389550.462

72

585615.341

389547.867

73

585612.874

389548.123

74

585611.594

389535.809.

75

585614.061

389535.553

76

585613.791

389532.958

77

585611.325

389533.214

78

585610.353

389523.863

79

585612.819

389523.607

80

585612.549

389521.012

81

585610.083

389521.268

82

585608.795

389508.877

83

585636.307

389506.072

84

585636.547

389508.418

85

585641.931

389507.869

86

585641.692

389505.523

87

585651.314

389504.542

88

585640.100

389517.430

89

585620.510

389519-.230

90

585622.320

389537.320

91

585641.720

389535.340

92

585640.102

389517.458

93

585624.245

389506.835

94

585614.924

389507.786

95

585613.381

389492.654

96

585604.688

389493.542

97

585003.464

389481.559

98

585651.528

389476.650

99

585651.781

389479.131

100

585655.171

389478.785

101

585656.142

389488.286

102

585655.362

389488.366

103

585655.337

389488.119

104

585653.926

389488.263

105

585653.951

389488.510

106

585622.702

389491.702

107

585623.283

389497.401

108

585625.714

389497.153

109

585625.745

389497.454

110

585625.149

389497.515

111

585625.419

389500.167

112

585626.013

389500.106

113

585626..050

389500.423

114

585623.617

389500.672

115

585659.052

389428.690

116

585655.121

389429.159

117

585655.206

389429.950

118

585639.372

389431.725

119

585636.392

389402.553

120 ,

585652.094

389400.903

121

585652.189

389401.781

122

585653.633

389401.601

123

585656.167

389401.324

124

585712.545

389573.565

125

585708.283

389531.026

126

585732.854

389528.467

127

585737.170

389570.987

128

585724.843

389503.243

129

585724.687

389501.715

130

585730.205

389501.153

131

585730.360

389502.680

132

585742.656

389501.427

133

585744.267

-  389516.526

134

585707.240

389520.300

135

585705.629

389505.201

136

585713.241

•  .389465.055

137

585713.764

389470.076

138

585715.534

389469.892

139

585715.888

389473.292

140

585714.119

389473.477

141

585714.770

389479.723

142

585676.240

389483.739

143

585675.377

389475.295

144

585675.923

389475.239

145

585675.276

389468.976

146

585712.151

389578.456

147

585712.732

389583.313

148

585708.171

389583.835

149

585707.615

389578.975

1.50

585763.005

389525.404

151

585765.106

389545.741

152

585748.337

389547.473

153

585746.342

389527.126

154

585753.581

389526.378

155

585752.843

389519.159

156

585759.894

389518.383

157

585760.693

389525.643

158

585711.696

389451.044

159

585708.621

38945.1.365

160

585673.165

389455.047

161

585672.310

389446.642

162

585672.918

389446.582

163

585672.300

389440.310

164

585710.217

389436.345

165

585710.726

389441.401

166

585712.583

389441.224

167

585712.877

389444.579

168

585711.064

389444.761

169

585713.838

389411.485

170

585704.566

389412.541

171

585705.990

389425.925

172

585678.972

389428.803

173

585677.544

389415.390

174

585668.251

389416.383

175

585667.522

389409.679

176

585667.758

389409.653

177

585667.144

389404.170

178

585666.902

389404.183

179

585666.200

389397.485

180

585675.534

389396.499

181

585674.090

389382.934

•182

585701.108

389380.056

183

585702.554

389393.645

184

585711.772

389392.595

185

585712.576

389399.305

186

585712.350

389399.350

187

■ 585712.525

389401.183

188

585711.676

389401.373;

189

585711.919

389403.295

190

585712.700

389403.212

191

585712.881

389404.762

192

585713.106

.. . 389404,773


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurala

Adresa imobilului

273094

(nr.Top. 21546/1/1/1/1/2)

31545 mp

Str. TABEREI, nr. 3, Municipiul CluJ-Napoca

Carte Funciara nr. 273094

DAT |        CLUJ - NAPOCA


Strada Arinilor


Teren sport


ANEXA NR.1.35

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela 1 Catag. do folosinla

Suprafața (mp)

Mențiuni

1      |         Co

31545

Teren împrejmuit ta N sl S - gard din beton cu plasa, la E- gard beton cu fior forjat, la V - gard plasa

Total

31545

B. Date referitoare la construcții

Cod cons

Destinat!

la sol (mo)

MenUunl

CI

CAS

S69

Corp A: Clădire cu S+P+2E, din cărămidă, pe fundații din beton, planșee din beton armaL acoperi; terasă, compusă din subsol tehnic la parter din 2 săli dasă, 1 cabinet profesor, 3 săli director. 2 săli contabilitate. 1 caserie, 1 secretariat 1 sală material didactic, 2 sasuri. 2 debarale, 1 w.c., 1 hol. 2 coridoare, 2 vitrine, 1 windfang, 1 casa do scară șl 1 terasă; la eff, 1 sală profesorală. 1 cabinet metodic, 4 sân dasă, 1 cabinet diriginte, 1 vestiar, 1 lavoar, 2 wc-uri, 1 coridor șl 1 casa de scări; la et II1 cabinet profesor, 1 cabinet metodic, 5 săli de dasă, 1 coridor șl casa scării, 1 windfang, SU =1473,06 mp șl SC = 569 mp.

ca

CAS

210

Corp B: Clădire cu P+2E. din cărămidă, pe fundație din boton, planșee din beton armat acoperi; terasă, la parter cu 1 hol -scară, 2 windfanjuri, 1 măgărie, 1 degajament, 1 cameră cura(enlo, 1 arhivă, 1 wc, 1 camera tablou electric, la eta// din 1 hol - scară , 1 vestiar, 2 căli lavoaro, 2 săli wc - uri, 1 cameră tablou eloctric, la etaj II 1 hol scară, 1 vestiar. 2 săli lavoare, 2 săli WC. 1 cameră tablou electric, SU = 398,50 mp SC 210 mp

C3

CAS

1668

Corp C: Clădire cu S+P, din cărămidă, pe fundație de beton. plan;oo din baton armat invellloare din tablă, (țiglă). ;a/pantă din lemn, compusa din subsd tehnic, la parter din 3 laboratoare. 7 cablnoto profesorale, 2 cabinete maiștrii, 1 birou. 3 sasuri. 1 sală festivă, 1 depozit 2 holuri. 3 coridoare șl 1 sală lavoare, SU 1459,52 mp., SC 1668 mp.

C4

CAS

763

Corp D: Clădire cu P+2E, din panouri prefabricate, pe fundații din beton, planșee din beton armat acoperiș terasă, la parter cu 3 săli curs, 3 cabinele profesor, 3 laboratoare, 1 atelier, 2 grupuri sociale. 2 coridoare, 1 caso do scară, 1 windfang șl 1 terase acoperită la eff din 3 sall curs. 3 cabinete profesori, 3 cabinele metodico, 2 coridoare, 2 grupuri sociale, 2 case de scară, la alaiul II din 2 săli curs, 3 laboratoare. 3 cabinele profesor, 1 cabinet metodic, 2 grupuri socialo. 2 coridoare. 2 case de scări,SU 2024,51mp Sc 763 mp

C5

CAS

574

Sala do sport Clădire cu parter din cărămidă, pe fundații din boton, planșee din beton armat compusă din: 1 sală sport, 1 depozit 2 vestiare elevi, 1 vestiar profesor. 2 dușuri, 2 anlree. 2vrc-uri, 1 terasă acoperită șl 1 nișă, SU 529,80 mp, SC 574 mp.

C6

CAS

1057

Cantina. Clădire cu P+E, din cărămidă, pe fundații din beton armat planșee din beton armat, acoperiș terasă, la porter cu 2 holuri, 2 birouri. 1 arhiva. 4 magazii, 1 sală agregate, 5 camere frigorifice, 2 sasuri, 6 depozite, 2 coridoare, 1 sală ventilator, 1 atelier Instalați, 2 carmangerii, 2 dușuri, 2 lifturi, 2 vostiare, 4 grupuri sociale, 1 debara. 1 casă de scară. 2 sân spălătorie, 2 terase acoperite, 1 windfang, la eta/ 1 sală mose, 1 sală preparate. 3 dopozito, 1 spălător. 2 lifturi. 1 casă do scară, suprafața UUlă 1888,21 mp. SC 1057 mp.

C7

CAS

574

Spălătorie sl ateilor scolar.cu regim do InalUmo P, din cărămidă, pe fundații din balon, planșeu din boton armat acoperiș terasă, compuse din 2 ateliere, 1 sala hldrofor. 1 w.c., 1 călcătorio, 1 spălătorio, 1 birou, 1 magazlo, 1 sas, 1 duș, 1 coridor, 1 depozit 1 vestiar, 1 grup sodaJ, SU 503,70 mp„ SC 574 mp.

C9

CAS

574

Cămin. Clădire cu P+3E din cărămidă, po fundații din beton, planșee din boton armat acoperiș terasă, la parter cu 9 camoro, 1 dus - w.c., 2 sasuri, 2 dobaralo. 4 anlree, 2 băl, 1 sala duș. 1 spălător, 1 sală vrc-url, 1 coridor. 2 caso do scară, 1 hol. 1 windfang, 1 terasă, la etajul 1 cu Sdormlloaro, 1 sală de studiu. 11nfirmerie, 1 camera, 1 antreu, 1 bale, 1 spălător, 1 sala duș. 1 sală wc-uri, 1 sas. 1 coridor. 2 case de scară, la etajul II 7 dormitoare, 1 camera, 1 antreu, 1 baie, 1 sala dușuri, 1 spălător, 1 sală wc-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case do scări, la etajul III Idem ol. II SU 2086.65 MP. SC 574 mp

C10

CA

22

Cabina poartă. Clădire din cărămidă pe fundații din beton, planșeu din beton armat acoperiș terasă, compusă din 1 cabina portar, 1 grop sodal, SU=15,52mp, SC 22 mp.

C11

CA

305

Magazie șl post trafo. Construcție din cărămidă, po fundații din beton, planșeu din beton armat acoperiș terasă cu 4 depozite, 1 magazie. 1 birou, 1 coridor, 1 post trafo. SU = 345,45 mo.. SC 395 mo.

C12

CAS

574

Cămin. Clădire P+3E din cărămidă, pe fundație din boton. planșeu din baton armat acoperiș torasă. la parter cu 3 săli bibliotecă, 5 camere. 1 duș-wc, 2 sasuri, 1 debara, 3 anlree, 1 nișă do gătit 2 băl, 1 cabinet modlcal, 1 sală așteptare, 1 sală dușuri, 1 sală spălător, 1 sală wc-uri, 2 caso do scară, 1 coridor. 1 hol, 1 windfang, 1 terasă, la eta/1 cu 5 dormitoare, 1 sală studiu, 1 nfirmerie, 1 cameră, 1 antreu. 1 balo, 1 spălător, 1 sală dușuri, 1 sală wc-uri, 1 sas, 1 coridor.

2 case de scară, la etajul II7 dormitoare, 1 camera, 1 antreu, 1 balo. 1 sală dușuri, 1 sala wc-uri, 1 sas. 1 coridor. 2 caso de scară, la etaj III Idem etaj II, SU 2086,65 mp., SC 574 mp

C13

CAS

1604

SALA DE SPORT P+Ep cu 150 do locuri, edificata In perioado 2011-2012, cu o suprafața construita desfășurate de 1780 mp, compusa din: Parter 2 vesUore fote, 2 vestiare baletf, 2 grupuri sanitara fote, 2 grupuri sanitaro baloU, 2 dusuri, grop sanitar poraoano cu handicap, toi sporthrltcasa acarii, 2 coridoare, 2 wlndfang-uri, 2 terase, depozit, cabinet medical, hol public, suprafața do Joc, suprafața do siguranța, 2 suprafețe complomontare, degajament, 3 gradene spectatori; Etaj parțial: 2 vestiare fete, 2 vestiare baleU, grop sanitare fete, gropi sanitar baleU, 2 sas-uri, spațiu tehnic, centrala termica, hof+casa scariL Nu deține Certificat do Performante Energetica sl nu este dotata cu IlfL

Total

8584   |

___Suprafața totala măsurată a imobilului =31545 mp

■                                      Suprafața din act = 31385 mp

Executant S.C.GfiQMATICS INTEGRATED SERVICES SRL CERTIFlfWra-J-1559             .

oxoct’JnțTa măsurătorilor la teren, . -----

. ,ic ^^cwecfijudin^ yttrȘmlM documentației cadostralo

■ i.- t L?Ț“ffy>S.n5fonla.î>do3t6lâ cu realitatflă^n lor» j \ Semnătura si stampla?       T7S- <

fLORk/A        7 1 Q

Data: 10 2qi9\, /X.

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrata * ; -        sl atribuirea numărului cadastral

Semnătura sl parafa yX

X              Stampila BCPI

|

:

J

i 1

_

1*4/1

]_______|


" soste


caste


OOSfZ~‘-'-®EjEESE£S.§

@1'■

irosi so /711

\ r

=□ A


■ AL

■ROMÂNIEI

UI 174 (XVIII) - Nr, 248 bis LEGI, DECRETE. HOTĂRÂRI Ș! ALTE ACTE ■               20 mar"( F

g.U M A.R

>                                             >        ■ Pagina

-

Anexa nr. 1< la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotararl! Guvernului nr.: 96972062 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj,, cu excepția municipiului Cluj-Napoca.................M47MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.. 248 bis/20.ill.2006

H O T Ă R Â RI ALE GUVERNULUI ROMA N

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului ClupNapoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic..—■ Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 ■•/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Nap.oca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

2. Articolul unic-va avea următorul caprin: „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și' al rnunip!r și comunelor din județul Cluj ă buni. anexele nr, 1—80 care fac .parte integrantă .hotărâre,"

3. După anexa nr..,l.șe,.introduce o. noua t nr. 11, cu titiul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotă:


“1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:-..- ... .... „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj“ ■ '

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRI.C’EANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internele Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul finanțelor public, ' Sebastian Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006.

Nr, 193.

■) Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 .a fost pilblicată în Monitorul Oficial ai României, Partea. I, nr, 248 din 20 martie 2006 > și în acest număr bis.                           ’Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


.ANCRL,

.1' t            a- t * țl

? I.» r. 5f.i t.țH'S ÎM țw» M. fcÂ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 273094 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:134438

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrTaberei, Nr. 3,Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

21546/1/1/1/1/2

31.385

Teren cu construcții, alei si spatii verzi

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 21546/1/1/1/1/2-C1

Loc. Cluj-Napoca, Str Taberei, Nr. 3, Jud. Cluj

Corp A : Clădire cu P+2 E, din cărămidă, pe fundații din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, compusă la parter din 2 săli clasă, 1 cabinet profesor, 3 săli director, 2 săli contabilitate, 1 caserie, 1 secretariat, 1 sală material didactic, 2 sasuri, 2 debarale, 1 wc., 1 hol, 2 coridoare, 2 vitrine, 1 windfang, 1 casa de scară și 1 terasă;

la et 1.   1 sală profesorală, 1 cabinet metodic, 4 săli

clasă, 1 cabinet diriginte, 1 vestiar, 1 lavoar, 2 wc-uri, 1 coridor și 1 casa de scări ; la et. II 1 cabinet profesor, 1 cabinet metodic, 5 săli de clasă, 1 coridor și casa scării, 1 windfanq, S.U. 1473,06 mp., si SC 569 mp.

Al.2

CAD: C2

Top: 21546/1/1/1/1/2-C2

Loc. Cluj-Napoca, Str Taberei, Nr. 3, Jud. Cluj

Corp B: Clădire cu P+2 E, din cărămidă, pe fundație din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 1 hol - scară, 2 windfanguri, 1 magazie, 1 degajament, 1 cameră curățenie, 1 arhivă, 1 wc., 1 camera tablou electric, la etaj 1 din 1 hol - scară , 1 vestiar, 2 săli lavoare, 2 săli wc - uri ,1 cameră tablou electric, la etaj II 1 hol scară, 1 vestiar, 2 săli lavoare, 2 săli WC, 1 cameră tablou electric, SU = 398,50 mp., SC 229,00 mp.

Al.3

CAD: C3

Top: 21546/1/1/1/1/2-

C3

Loc. Cluj-Napoca, Str Taberei, Nr. 3, -

Jud. Cluj

Corp C Clădire cu P, din cărămidă , pe fundație de beton, planșee din beton armat, invelitoare din tablă, (țiglă) , șarpantă din lemn, compus din 3 laboratoare, 7 cabinete profesorale, 2 cabinete maiștrii, 1 birou , 3 sasuri, 1 sală festivă-, 1 depozit, 2 holuri, 3 coridoare și 1 sală lavoare, SU 1459,52 mp., SC 1684 mp.

Al.4

CAD:C4

Top: 21546/1/1/1/1/2-C4

Loc. Cluj-Napoca, Str Taberei, Nr. 3, Jud. Cluj

Corp D Clădire cu P+2E, din panouri prefabricate, pe fundații din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 3 Săli curs, 3 cabinete profesor, 3 laboratoare, 1 atelier, 2 grupuri sociale, 2 coridoare, 1 case de scară, 1 windfang și 1 terasa acoperită , la et 1 din 3 săli curs, 3 cabinete profesori, 3 cabinete metodice, 2 coridoare, 2 grupuri sociale, 2 case de scară, la etajul II din 2 săli curs, 3 laboratoare, 3 cabinete profesor, 1 cabinet metodic, 2 grupuri sociale, 2 coridoare, 2 case de scări, SU 2024,51 mp., Sc 738 mp

Al.5

CAD:C5

Top: 21546/1/1/1/1/2-

C5

Loc. Cluj-Napoca, StrTaberei, Nr. 3, Jud. Cluj

Sala de sport. Clădire cu parter din cărămidă, pe fundaț ii din beton, planșee din beton armat, compusă din : 1 sală sport, 1 depozit, 2 vestiare elevi, 1 vestiar profesor, 2 dușuri, 2 antree, 2 wc-uri , 1 terasă acoperită și 1 nișă, SU 529,80 mp,, SC 574 mp.

Al.6

CAD:C6

Top: 21546/1/1/1/1/2-C6

Loc. Cluj-Napoca, StrTaberei, Nr. 3, Jud. Cluj

Cantina. Clădire cu P+E, din cărămidă , pe fundaț ii din beton armat, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 2 holuri, 2 birouri, 1 arhiva, 4 magazii, 1 sală agregate, 5 camere frigorifice, 2 sasuri, 6 depozite, 2 coridoare, 1 sală ventilator, 1 atelier instalații, 2 carmangerii, 2 dușuri, 2 lifturi, 2 vestiare, 4 grupuri sociale, 1 debara, 1 casă de scară, 2 săli spălătorie, 2 terase acoperite, 1 windfang, la etaj 1 sală mese, 1 sală preparate, 3 depozite, 1 spălător, 2 lifturi', 1 casă de scară , suprafața

Utilă 1886,21 mp., SC 1057 mp.

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.7

CAD:C7 Top: 21546/1/1/1/1/2-C7

Loc. Cluj-Napoca, Str Taberei, Nr. 3, Jud. Cluj

Centrală termică . Clădire cu P , din cărămidă, pe fundat; ii din beton, planșeu din beton armat, acoperiș terasă, compusă din 2 centrale termice, 11 sala hidrofor, 1 wc., 1 călcătorie, 1 spălătorie, 1 birou, 1 magazie, 1 sas, 1 duș, 1 coridor, 1 depozit, 1 vestiar, 1 grup social , SU 503,70 mp., SC 574 mp.

Al.8

CAD:C8 Top: 21546/1/1/1/1/2-\      C8

Loc. Cluj-Napoca, Str Taberei, Nr. 3, jud. Cluj

Depozit carburanți SC 135 mp.

' Al.9 l               ,

\ .„<■

Ț~ CAD: C9 r     Top:

21546/1/1/1/1/2-

C9

Loc. Cluj-Napoca, Str Taberei, Nr. 3, Jud. Cluj

Cămin. Clădire cu P+3E din cărămidă, pe fundații din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 9 camere, 1 dus - wc., 2 sasuri, 2 debarale, 4 antree, 2 băi, 1 sala duș, 1 spălător, 1 sală wc-uri, 1 coridor, 2 case de scară, 1 hol, 1 windfang, 1 terasă, la etajul 1 cu 5 dormitoare, 1 sală de studiu, 1 infirmerie, 1 camera, 1 antreu, 1 baie, 1 spălător, 1 sala duș, 1 sală wc-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scară, la etajul II 7 dormitoare, 1 camera, 1 antreu, 1 baie, 1 sala dușuri, 1 spălător, 1 sală wc-uri , 1 sas, 1 coridor, 2 case de scări, la etajul III idem et. II SU 2086,65 MP , SC 574 mp

Al.10

" CAD:CIO Top: 21546/1/1/1/1/2-C10

Loc. Cluj-Napoca, StrTaberei, Nr. 3,

Jud. Cluj

Cabina poartă. Clădire din cărămidă pe fundații din beton, planșeu din beton armat, acoperiș terasă, compusă din 1 cabina portar, 1 grup social , SU = 15,52 mp., SC 22 mp.

Al.11'

/

Top:

21546/1/1/1/1/2-

Cll

Loc. Cluj-Napoca, StrTaberei, Nr. 3, Jud. Cluj

Magazie și post trafo. Construcție din cărămidă, pe fundații din beton, planșeu din beton armat, acoperiș terasă cu 4 depozite, 1 magazie, 1 birou, 1 coridor, 1 post trafo, SU = 345,45-mpn-SCJ395 mp.

Al.12

x

Top:

21546/1/1/1/1/2-

C12

Loc. Cluj-Napoca, StrTaberei, Nr. 3, Jud. Cluj

Cămin, Clădire P+3E din cărămidă, pe fundație din beton, 'planșeu din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 3 săli bibliotecă, 5 camere, 1 duș-wc, 2 sasuri,,1 debara, 3 antree, 1 nișă de gătit, 2 băi, 1 cabinet medidaj . 1 sală așteptare, 1 sală dușuri, 1 sală spălător, 1 sală wc-uri, 2 case de scară, 1 coridor, 1 hol, 1 windfang, 1 terasă, la etaj cu 5 dormitoare, 1 sală studiu, 1 infirmerie, 1 ca’meră, 1 antreu, 1 baie, 1 spălător, 1 sală dușuri, 1 sală w.c-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scară, la etajul II 7 dormitoare, 1 camera, 1 antreu, 1 baie.-l sală dușuri, 1 sală wc-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scară, la etaj III,idem etaj II, SU 2086,65 mp., SC 574 mp v

B. Partea II. Proprietari și acte

Carte Funciară Nr. 273094 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

T7s51 / 07/07/1999

T^iTTnr. 1608, din 09/08/1972 emis de Ministerului Educației si Invatamantului;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4, Al.5, Al.

6, Al.7, Al.8, Al.9, Al.10, Al.11, Al.

12

"rT STATUL ROMAN, în administrarea operativă

2) GRUPULUI ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARĂ'CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 134438)

C. Partea III. SARCINI .

—"î^țscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NUSUNȚ

Pagina 2 din 5

Carte Funciară Nr. 273094 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr„ 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

21546/1/1/1/1/2

31.385

Teren cu construcții, alei si spatii verzi

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL________________ peufru acest imobil nu a fost.g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)'

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

31.385

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt Număr


Destinație construcție construcții administrative si social culturale


Supraf. (mp)


Situație juridică


CAD: CI

Top: 21546/1/1/1/1/2-C1


Cu acte


CAD: C2

Top: 21546/1/1/1/1/2

C2


construcții administrative si social culturale


Cu acte


Observații / Referințe

Corp A : Clădire cu P+2 E, din cărămidă, pe fundații din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, compusă la parter din 2 săli clasă, 1 cabinet profesor, 3 săli director,/_2 săli contabilitate, 1 caserie, 1 secretariat, 1 sală material didactic, 2 sasuri, 2 debarale, 1 wc., 1 hol, 2 coridoare, 2 vitrine, 1 windfang, 1 casa de scară și 1 terasă;

ia et I. 1 sală profesorală, 1 cabinet metodic, 4 săli clasă, 1 cabinet diriginte, 1 vestiar, 1 lavoar, 2 wc-uri, 1 coridor și 1 casa de scări ; la et. II 1 cabinet profesor, 1 cabinet metodic, 5 săli de clasă, 1 coridor și casa scării, 1 windfang, S.U. 1473,06 mp., și SC 569 mp.

Corp B: Clădire cu P+2 E, din cărămidă, pe fundație din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 1 hol - scară, 2 windfanguri, 1 magazie, 1 degajamenț, 1 cameră curățenie, 1 arhivă, 1 wc., 1 camera tablou electric, la etaj I din 1 hol - scară , 1 vestiar, 2 săli lavoare, 2 săli wc - uri ,1 cameră tablou electric, la etaj II 1 hol scară, 1 vestiar, 2 săli lavoare, 2 săli WC, 1 cameră tablou electric, SU = 398,50 mp., SC 229,00


CAD: C3 Top: 21546/1/1/1/1/2-

C3


construcții administrative si social culturale


construcții administrative si social culturale


Cu acte


mp.______________________________________

Corp C Clădire cu P, din cărămidă , pe fundație de beton, planșee din beton armat, invelitoare din tablă, (țiglă) , șarpantă din lemn, compus din 3 laboratoare, 7 cabinete profesorale, 2 cabinete maiștrii, 1 birou , 3 sasuri, 1 sală


CAD: C4

Top: 21546/1/1/1/1/2-C4


Cu actefestivă, 1 depozit, 2 holuri, 3 coridoare și 1 sală lavoare, SU 1459,52 mp., SC 1684 mp._______

Corp D Clădire cu P + 2E, din panouri prefabricate, pe fundații din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 3 Săli curs, 3 cabinete profesor, 3 laboratoare, 1 atelier, 2 grupuri sociale, 2 coridoare, 1 case de scară, 1 windfang și 1 terasa acoperită , la et I din 3 săli curs, 3 cabinete profesori, 3 cabinete metodice, 2 coridoare, 2 grupuri sociale, 2 case de scară, la etajul II din 2 săli curs, 3 laboratoare, 3 cabinete profesor, 1 cabinet metodic, 2 grupuri sociale, 2 coridoare, 2 case de scări, SU 2024,51 mp., Sc 738 mp Sala de sport . Clădire cu parter din cărămidă, pefundaț ii din beton, planșee din beton armat, compusă din : 1 sală sport, 1 depozit, 2 vestiare elevi, 1 vestiar profesor, 2 dușuri, 2 antree, 2 wc-uri , 1 terasă acoperită și 1 nișă, SU 529,80 mp., SC 574 mp.


Carte Funciară Nr. 273094 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.6

CAD: C6

Top: 21546/1/1/1/1/2-C6

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Cantina. Clădire cu P+E, din cărămidă , pe fundaț ii din beton armat, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 2 holuri, 2 birouri, 1 arhiva, 4 magazii, 1 sală agregate, 5 camere frigorifice, 2 sasuri, 6 depozite, 2 coridoare, 1 sală ventilator, 1 atelier instalații, 2 carmangerii, 2 dușuri, 2 lifturi, 2 vestiare, 4 grupuri sociale, 1 debara, 1 casă de scară, 2 săli spălătorie, 2 terase acoperite, 1 windfang, la etaj 1 sală mese, 1 sală preparate, 3 depozite, 1 spălător, 2 lifturi, 1 casă de scară , suprafața

Utilă 1886,21 mp., SC 1057 mp.

Al.7

CAD: C7

Top: 21546/1/1/1/1/2-C7

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Centrală termică . Clădire cu P , din cărămidă, pe fundaț ii din beton, planșeu din beton armat, acoperiș terasă, compusă din 2 centrale termice, 1 sala hidrofor, 1 wc., 1 călcătorie, 1 spălătorie, 1 birou, 1 magazie, 1 sas, 1 duș, 1 coridor, 1 depozit, 1 vestiar, 1 qrup social , SU 503,70 mp., SC 574 mp.

Al.8

CAD: C8

Top: 21546/1/1/1/1/2-C8

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Depozit carburanți SC 135 mp.

Al.9

CAD:- C9 Top: 21546/1/1/1/1/2-

C9

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Cămin. Clădire cu P+3E din cărămidă, pe fundații din beton, planșee din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 9 camere, 1 dus - wc., 2 sasuri, 2 debarale, 4 antree, 2 băi, 1 sala duș, 1 spălător, 1 sală wc-uri, 1 coridor, 2 case de scară, 1 hol, 1 windfang, 1 terasă, la etajul 1 cu 5 dormitoare, 1 sală de studiu, 1 infirmerie, 1 camera, 1 antreu, 1 baie, 1 spălător, 1 sala duș, 1 sală wc-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scară, la etajul II 7 dormitoare, 1 camera, 1 antreu, 1 baie, 1 sala dușuri, 1 spălător, 1 sală wc-uri , 1 sas, 1 coridor, 2 case de scări, la etajul III idem et. II SU 2086,65 MP , SC 574 mp

Al.10

CAD: CIO

Top:

21546/1/1/1/1/2-

C10

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Cabina poartă. Clădire din cărămidă pe fundații din beton, planșeu din beton armat, acoperiș terasă, compusă din 1 cabina portar, 1 grup social , SU = 15,52 mp., SC 22 mp.

Al. 11

Top:

21546/1/1/1/1/2-

Cll-

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Magazie și post trafo. Construcție din cărămidă, pe fundații din beton, planșeu din beton armat, acoperiș terasă cu 4 depozite, 1 magazie, 1 birou, 1 coridor, 1 post trafo, SU = 345,45 mp., SC 395 mp.

Al.12

Top:

21546/1/1/1/1/2-

C12

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Cămin, Clădire P+3E din cărămidă, pe fundație din beton, planșeu din beton armat, acoperiș terasă, la parter cu 3 săli bibliotecă, 5 camere, 1 duș-wc, 2 sasuri, 1 debara, 3 antree, 1 nișă de gătit, 2 băi, 1 cabinet medical , 1 sală așteptare, 1 sală dușuri, 1 sală spălător, 1 sală wc-uri, 2 case de scară, 1 coridor, 1 hol, 1 windfang, 1 terasă, la etaj cu 5 dormitoare, 1 sală studiu, 1 infirmerie, 1 cameră, 1 antreu, 1 oaie, 1 spălător, 1 sală dușuri, 1 sală wc-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scară, la etajul II 7 dormitoare, 1 camera, 1 antreu, 1 baie, 1 sală dușuri, 1 sala wc-uri, 1 sas, 1 coridor, 2 case de scară, la etaj III idem etaj II, SU 2086,65 mp., SC 574 mp

___________________________________________Carte Funciară Nr. 273094 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/09/2019, 10:10


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PRIMAR

Nr. 34093 din 29.01.2013

CERTIFICAT

DE ATESTARE A EDIFICĂRII CONSTRUCȚIEI Nr.        din 04- o A •    2013 ’

Urmare a cererii înregistrate cu nr. de mai sus, de către MUNICIPIUL CLUJ ^NAPOCA , se adeverește de noi că pe terenul situat în CLUJ-NAPOCA pe IfȚstr.TABEREI NR.3 înscris în cartea funciară nr. 273094 cu nr. CF vechi 134438, cu jir.topografic 21546/1/1/1/1/2, există o construcție - SALA DE SPORT CU 150 FOCURI - edificată în perioada 2011-2012, descrisă în documentația care a stat la gSfbaza eliberării autorizației de construire nr. 408 din 20.04.2011, anexată.

Edificarea construcției este realizată în conformitate cu autorizația de construire SgSr. 408 din 20.04.2011, cu procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 284 'din 18.01.2013.

|g_ Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcției în cartea funciară O in completarea vechiului inscris, în condițiile art.55 alin.(1) din Legea cadastrului și a ©publicității imobiliare nr.7/1996, republicată.                              „    ’

Taxa pentru emiterea certificatului în valoare de 10 lei a fost achitată , cu chitanța nr.         din                    2013.

J                            ■----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMAR.,

. EMIL BOC

J £

< ÂRHITEpT SEF
^LÎgTâ>Su bti ri ca

' / /

A


Red.3ex.POPA SORINA

#


*

ȘEF SERVICIU AUTORIZĂRpC-ȚII., Ramona Rupescxî .


AUT

Nr.


Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul in județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Cale Moților, nr. 3, ’telefon/fax , înregistrată la nr. 102717 din 08.04.2011.

Jn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SALA DE SPORT CU 150 LOCURI

— '.pe imobilul —teren și/sau construcții —, situat în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Strada Taberei, jSșfjTr; S.Carte funciara 273094 provenita din conversia de pe hârtie a CF nr.134438.

21546/1/1/1/1/2.

—-lucrări în valoare de 2,450000 RON.          ,

■ INVESTITORUL LUCRĂRII ESTE: COMPANIA NAȚIONALA DE INVESTIȚII “C.N.I.”SA glniurmăifoarele condiții:.........................................................................................................

_ în bazâ^ocumentației tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + ib’jÂ&EJ)i3Ș3p.ectiv desființarea construcțiilor (D.T.A.D.) nr. XX-874/2010 a fost elaborată de SC ARHING SRL, ^^idîiîțTn^G.MURES, STR.GH.DOJA NR.47/A, respectiv de IOLANDA SZEKERES BALOGH —

, iâfhjteȘU^wăiîctor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. 547, în ■t#“§eWffităfeÂ:u-prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, j: .■pjafl^îh’.eyjdența Filialei teritoriale____________________a Ordinului Arhitecților din România.

F^&UăBfcglțREȚtA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI: ‘ A.-LDocunientația tehnică --- D.T. (D.T.A.C: + D.T.O-.E. sau-D.T.AJX)-—...vizată,,șpres:.neschimbare — POOîmpreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității ...competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație._______________

'  ‘ Nerespectarea întocmai a documentației — D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor

obținutej'constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale ăft.~26~aliri. "(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.____________

^y^j-îmcbrifdrmitate cu prevederile art. 7 alin. (15)—(151) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru' aplicărea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și. numai în perioada de jyălpbiiițâțeia_auțor[zației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conducla necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

-^^jB^Titularul autorizației este obligat:

T/jT-l.șă-ănunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat -stySâutdrizâției (formularul-model F.17) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației; "    ’

.'   -^.sa anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat

^--autorizației (formularul-model F.18) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și :-^inșțalații;aferente acestora;                                  . i

^ȘrsăTanunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat "^autorizației (formularul-model F.19) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție;

•±.4.să_ păstreze pe șantier — în perfectă stare — autorizația de construire și documentația tehnică ^riv(D:TțÂiC.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea - 'copipoL potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;                                          . x.

PȚP 5.în cazul în care, pe parcursul executării" lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fra^r^nțgr'i . -ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar-monptaf^eram.

-■ sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul au precum și direcția județeană pentru cultură, culte și patrimopiu;         ‘

jariȘa.săxiȘșpecte condițiile irrjpuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum 'și d§\pr< Potrivit normelor generale și locale; •

; - 7 •să.trănșporte la'______________■ materialele care nu se pot recupera

’             »            4
sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;

 • 8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de efectivă a lucrărilor;

 • 9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

10.1a finalizarea execuției lucrărilor, șă monteze „Plăcuța dejdentificare a investiției";

11 .în situația nefinalizârii lucrărilor, ții.'termenul prevăzut de-autprjzație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu’cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare'a valabilității autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);

 • 12. să prezinte „Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;

 • 13. să solicite „Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut „Avizul de securitate la incendiu";

 • 14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

 • 15. să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • C. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 LUNI, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

 • D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 12 LUNI de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

Primar

SORIN APOSTU \


întocmit,

Popa SorinaD ci a o a


Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct la data de_________________. însoțită ■

_______________(__________________) exemplar(e) din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Autorizației de construire

de la data de^X '            .până la data de cLa-*G^)-

După această dată, o nouă prelungire q valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în

condițiile legii, o altă autorizație de construire;

.V

Compania Națională de Investiții — SA

Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tr. 2, sector 5, București

$

Unitatea Administrativ Teritorială

Municipiul Cluj Napoca

Nj^Z®.. /18.01.2013 .


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA '' -TERMINAREA LUCRĂRILOR

Investitor : COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII - S.A. cu sediul în fePiața Națiunilor Unite nr..9, bloc.107, tr. 2, sector 5, București

Ăprivind lucrarea : Sală de sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, Ț teren de handbal și 150 de locuri în pentru spectatori, Liceul Sportiv, str. Taberei jihr.3,

mim. Cluj Napoca executată în cadrul contractului nr. 97 din data 29.07.2010


M încheiat între executant :

z

gr ' S.C. Trustul de Instalații - Montaj și Construcții S.A., cu sediul în cu sediul în țCluj Napoca, str. Buftea nr. 1, jud. Cluj

și investitor: •

gr. Compania Națională de Investiții cu sediul în Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 407, tr. 2, sector 5, București

pentru lucrările de : •                        ‘


CONSTRUCȚII - INSTALAȚII la amplasament Sală de sport cu nivel de îpractică sportivă competițională locală, teren de handbal și 150 de locuri în pentru ectatori, Liceul Spbrtiv, str. Taberei nr.3, mim. Cluj Napoca - *

’ .......... ...... - ■ . -- . . ■ • .......

=N.\ -/-■■l. Lucrările au fost, executate în baza autorizației nr. 408 eliberată de Primăria Municipiului i. Cluj Napoca la data de 20.04.2011.52. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 18.01.2013 fiind formată din:


:Ț - Președinte: Ion Șimonca


■ Membri: Gheorghe Șurub aru


Virgil Poruțiu.


Iulia Ardeuș


Sorina Popa

k


•X


.Teodor Zapca

4


• - Director Tehnic - C.N.I.-S.A,


 • - Viceprimar - Primăria Cluj Napoca

 • - Director Executiv - Direcția Tehnică - Primăria Cluj Napoca

 • - Director Executiv - D.P.M.E.P. - Primăria Cluj Napoca

 • - Specialist - Direcția Urbanism - Primăria Cluj

■ Napoca- ■

• - - Diriginte de șantier - Jud. Cluj .
Au mai participat la recepție în calitate de invitați: Proiectant:


SU ARHING S.R.L Gero Szekeres


Executant:


S.C. Trustul de Instalații - Montaj și Construcții S.A. Dumitrii Pop


I.S.C. Direcția Regională în Construcții Nord - Vest: Bogdan Brilinschi Ovidiu Ungur


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice


//' ■S.Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt omplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.


/

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

* >

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.


4.4. Valoarea obiectivului de investiții conform contract 3.173.689,76 lei cu TVA

In urina constatărilor făcute, comisia propune :

ADMITEREA RECEPȚIEI LA’TERMINAREA LUCRĂRILOR

■ pentru amplasament: Sală de sport cu nivel de practică sportivă competițională locală, Nteren de handbal și 150 de locuri în pentru spec.tatbnȚEiîâj^^

nr.3, muu. Cluj Napoca.

6. Comisia motivează propunerea făcută prin :

7 Executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție. Totodată s-a constatat respectarea _ prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele.

Comisia de recepție recomandă următoarele:

■> Proprietarul (UAT Cluj Napoca) va obține autorizația de funcționare a cazanului de către ISCER-JNSPECTIT și va înregistra cazanul la ISCIR-INSȚECTIT; Proprietarul (UAT Cluj Napoca) va organiza activitatea în centrala termică conform nivelului de supraveghere al"’căzand’oFlmeri'țibriât-în “prbiectad”de-~.....

instalare (autorizare fochiști, RSVTI ---responsabil cu supravegherea și - * -verificarea-tehnieă-a-ins tălațiilor”);   ... ..... _..............................................


O--*» —

.-A-X


Urmărirea comportării în timp a construcției conform normativului P130/1999 Respectarea de către'proprietari a obligațiilor și răspunderilor prevăzute în cap.' III, secțiunea 5, art. 25 și secțiunea 6 calitatea în construcții.

1 ’

A


art.’26Tdin Legea' nr. 10/1995 privind’'

>


t'


»•Completarea de*către proprietar a cărții tehnice : Capitolul D» Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea si urmărirea comportării in timp și' Jurnalul evenimentelor ;

Vara este obligatorie aerisire corespunzătoare a sălii de sport cât și a celorlalte încăperi aferente anexelor ; aero termele vor funcționa în regim' de ventilație ;

Iarna este necesar să se asigure o temperatură de 1§°C în sala de sport,. 20°C.în: . . spațiile anexei și 22 °Cîn-spâțiilF dușurilor; .       .. /-jȚ

întreținerea și curățirea pardoselii elastice se.fac -respectând instrucțiunile--de—-— folosire și utilizare predate de montatorul pardoselii elastice;

Intervențiile pentru reparații și întreținere se vor efectua de personal calificat; Se interzice cu desăvârșire schimbarea.destinației sălii de sport, sau folosirea acesteia pentru alte sporturi decât cele prevăzute ;

Beneficiarul (UAT Cluj Napoca) va încheia o poliță facultativă de asigurare   .

pentru incendii și alte calamități, suma asigurată fiind proporțională cu valoarea obiectivului de investiții recepționat.                   ■       .   1

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și Anexe, cu un total de file, a fost -încheiat astăzi 18.01.2013 în 7 exemplare Sală de sport cu nivel de practică sportivă -competițională locală, teren de handbal și 150 de locuri în pentru -spectatori, Liceul Sportiv, str. Taberei nr.3, mun. Cluj Napoca.

COMISIA DE RECEPȚIE: . Nume și prenume:

Președinte: Ioan Șimonca W ■

Membri: Gheorghe Șurub aru

»

Virgil Poruțiu

?

Semnătur

lulia Ardeuș


Sorina Popa


Secretar: Teodor Zapca

INVITAȚI:

Proiectant: S.C ARHING SR.L.


Gero Szekeres


>

Executant: S.C. Trustul de Instalații - Montaj și Construcții SR.L. Dumitru Pop                   ■.....

_     _ p__       /

I.S.C/Direcțiâ'R'egibfiâlă.în-Construcții Nord-Vest:-'- — ? BogdamBrilinschi


Ovidiu Ungur ■Ministerul î)ezyoitării Regionale și Administrației Publice:

¥

o

3-


fi


SS^SJESBSK®335


I.


■fi


‘I

.                   u.-, ,»;<».». «. .^.,,/.^w»..A--...;nNMM.^............‘ . • . »■ ,‘. '

; '• * • *-               l*‘.'V        ’ • •• ’ ' •         •' ’ •• ? ' '' - **»’“; • ’■ ••. ; ’ «. ;• •. . '.. .^.’.

.........*". f .......■+ ■ ■■


'■uir'«            .' .'         \.Aj‘ ,t,. ,i

' iSK^v-u i \ <\ i >*•'.»; -•!*»?,

.£»<? % A, *' • '“■•■- '•'      ■•r-‘‘ -J. v •■•

I-. * ■■:•■• ;.                                  7 '•’■• ., '■ •"

•                                  c&^-woca “* -''

... •             . -ySÎA-A1 .


-< ■' ■'. '•

u z—>   ji.*.,  .«^      .'‘*b(‘h? I ' i > ;       ■         ■■•,-<

i. • ■       ’«*. ,     ... ^ •                                                                               1                            ’

:SĂ'''®sl®fe<XiăSl 'ΑAK ;âS’, ini?sig.r 93../,'î)QW0^06^ •


/ î i i


i

I

i

1