Hotărârea nr. 970/2019

Hotărârea 970/2019 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2A, 12 și 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

t

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2A, 12 și 19 clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2A, 12 și 19 clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 650582/1/16.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 650636/49/16.12.2019 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020,pentru apartamentele nr. 2A, 12 și 19 clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020;

Reținând nota de constatare nr. 313/4.12.2019 a Direcției Inspecție și control prin care se constată starea tehnică de clădire neîngrijită si prevederile Hotărârilor nr. 711/2016 si nr. 263/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 2 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2A, 12 și 19 clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Dițdcția impozite și taxe locale.

eral/al municipiului,Nr. 970 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

fi

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 970/2019

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %