Hotărârea nr. 97/2019

Hotărârea 97/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 123932 din 4.03.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”;

Reținând prevederile Acordului de Program și Acordului de Implementare al Programului, încheiat între Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe și Ministerul Fondurilor Europene, la data de 19 iunie 2018 și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014 - 2021 și Mecanismului financiar norvegian;

Ținând cont de prevederile apelului de proiecte „Programul pentru energie în România” și ale Ghidului Programului pentru energie în România” - Innovasjon Norge - Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă - alte surse de energie regenerabilă;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 11 alin. (4), 16 alin. (1) și 36 alin. (6), art. 39 al.(l) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordul privind contractarea finanțării pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice” prin „Programul pentru energie în România”.

Art. 2. Se aprobă persoana desemnată să reprezinte Municipiul Cluj-Napoca în relația cu finanțatorul, respectiv domnul Daniel Dranca, șeful Biroului Eficiență energetică din cadrul Direcției Tehnice.

Ari. 3. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”, în vederea finanțării acestuia în cadrul “Programului pentru energie în România”.

Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”, în cuantum de 2.210.827,74 euro (inclusiv T.V.A.), valoare integral eligibilă, din care:

  • •  Municipiul Cluj-Napoca - 1.394.056,90 euro. Nivelul maxim al grantului acordat municipiului va fi de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în cuantum de 1.184.948,36 euro;

  • •  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - 266.770,84 euro;

  • •  0stfold University College - 550.000 euro.

Plățile in cadrul proiectelor vor fi convertite în euro, utilizând cursul de schimb lunar al Comisiei Europene, în luna în care cheltuielile au fost înregistrate în conturile instituțiilor implicate.

Art. 5. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 15% din valoarea totală eligibilă, în cuantum de 209.108,54 euro (inclusiv T.V.A.) proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe și neeligibile, ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 7. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele Programului.

Art. 8. Se împuternicește domnul Emil BOC, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință,


Ștefan Tarcea

Cohtrasemnează:


Nr. 97 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)