Hotărârea nr. 965/2019

Hotărârea 965/2019 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

consiliul local al municipiului

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020. pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 1, ca urmare a

constatării stării tehnice de clădire neîngrijitaReținând Referatul dc aprobare nr. 650164/1 /16.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca. în calitate dc inițiator.

Analizând Raportul dc specialitate nr. 650609/4-9/16.12.2019 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care sc propune majorarea cu 500 % a impozitului pc clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca. str. Calea Mănăștur nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice dc clădire neîngrijită;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8. coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice dc aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, eu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului dc stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020;

Potrivit di.sjiozițiunilor art. 129, 133 al. 2 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând eu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5. 6, 7. 8, 97 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 1, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 1, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatistacătoare. în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Locala

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii si                                              le.

Nr. 965 din 19 decembrie 2019

(1 lotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIU L I.( )(’: A f. AT. MI INTCTPII 7T.171

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR.’ 965/2019

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, sl.r. Calea Mănăștur nr. I, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. I.upaș Sorin Vasile, Lupaș Rodica

 • 2. Mureșan Radu loan -

 • 3. Andrieș Crina Natalia, Andricș Ovidiu Cristian -

 • 4. Andricș Crina Natal ia, Andrieș Ovidiu Cristian -

  • 5. Pop Lucian Vasile. Pop Ioana Diajgu=

  • 6. Pop Lucian Vasile. Pop ioana Dfajiyf* J

  • 7. Fodor Vasile Adrian

  • 8. Riebel Vasile, Ricbcl Cătă/ifiU

  • 9. Nauy Miklcs, Nagv Olga J-