Hotărârea nr. 96/2019

Hotărârea 96/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

GLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

„Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 123934 din 4.03.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”;

Având in vedere art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. 4, art. 7 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”, în vederea finanțării acestuia în cadrul “Programului pentru energie în România”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția economică.

Nr. 96 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa la Hotărârea nr. 96/2019


Indicatori tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate ai obiectivului de investiții

„Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice” în vederea participării la selecția pentru programul de finanțare Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014-2021 Apel de proiecte - Apel 3: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile”

Denumirea obiectivului: „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”

Faza de proiectare: S.F.

Titularul lucrării: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

Beneficiarul lucrării: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

Proiectant de specialitate: SC. INTelterm Consulting SRL.

Amplasament: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

Obiective studiate

  • •  Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca Colegiul Național Pedagogic Gh Lazăr Cluj-Napoca

  • •  Liceul Tehnologic Alexandru Borza Cluj-Napoca

  • •  Liceul cu program sportiv Cluj-Napoca Baza sportivă cart. Gheorgheni Cluj-Napoca Hala agroalimentară IRA-Mărăști

- Hala agroalimentară Grigorescu

Unități fizice, caracteristici

ia mediului

si de

Nr. crt.

Obiectiv

Consum energie electrică actual

Nr. propus panouri PV

Producție estimată

Economie estimată en.el.

kWh/an

Buc.

kWh/an

%

1

Liceul         Tehnologic

Alexandru Borza Cluj-Napoca

74167

60

10525

14.2%

2

Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca

110964

100

13300

12.0%

3

Colegiul Național Pedagogic Gh Lazăr

132665

7X15357 \ *\

11.6%

4

Liceul cu program sportiv Cluj-Napoca

58700

i

—>—S,— iMraLi

i \ i2V2 L â J

21.0%

5

Hala agroalimentară

Grigorescu

85466

60

9805

11.5%

6

Hala agroalimentară IRA

49290

60

9762

19.8%

7

Baza sportiva Gheorgheni

255973

160

31319

12.2%

Nr. crt.

Obiectiv

Consum actual energie primară

Emisii

actuale CO2

Economie de energie primară

kWh/an

t CO2/an

kWh/an

%

1

Liceul Tehnologic Alexandru Borza Cluj-Napoca

194318

58

27576

14.2%

2

Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca

290726

87

34846

12.0%

3

Colegiul Național Pedagogic Gh Lazăr

347582

104

40235

11.6%

4

Liceul cu program sportiv Cluj-Napoca

153794

46

32362

21.0%

5

Hala agroalimentară Grigorescu

223921

67

25689

11.5%

6

Hala agroalimentară IRA

129140

39

25576

19.8%

7

Baza sportivă Gheorgheni

670649

201

82056

12.2%

Condiții de amplasament

Liceul de Informatica Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca

Acoperiș terasă clădire Cămin Internat, montaj pe structură metalică ancorată în structură de BA a planșeului existent cu refacerea locala a hidroizolației. Orientare sud

Colegiul Tehnic Alexandru Borza Cluj-Napoca

Acoperiș terasă clădire Cămin Internat, montaj pe structură metalică ancorată în structură de BA a planșeului existent cu refacerea locala a hidroizolației. Orientare sud

Colegiul Național Pedagogic Gh Lazăr Cluj-Napoca

Acoperiș terasă clădire Cantina, montaj pe structură metalică ancorată în structură de BA a planșeului existent cu refacerea locală a hidroizolației. Orientare sud

Liceul cu program sportiv Cluj-Napoca

Acoperiș terasă clădire Corp școala, montaj pe structură metalică ancorată în structură de BA a planșeului existent cu refacerea locală a hidroizolației. Orientare sud

Baza sportiva cart. Gheorgheni Cluj-Napoca

Acoperiș șarpantă, montaj pe structură metalică sprijinită pe sistemul de grinzi metalice existent. Orientare sud -est

Hala agroalimentară IRA-Mărăști

Acoperiș șarpantă, montaj pe structură metalică sprijinită pe sistemul de grinzi metalice existent după o prealabilă ranfonsare a acestora. Orientare est

Hala agroalimentară Grigorescu

Acoperiș șarpantă, montaj pe structură metalică sprijinită pe sistemul de grinzi metalice existent după o prealabilă ranfonsare a acestora. Orientare sud-est


Soluția de racordare la consumatori

Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca

Racordare în post de transformare existent după punctul de contorizare/efter^iȘ.-el^^c\ j#e\uată din rețeaua publică. Utilizare rețea de distribuție existentă Colegiul Tehnic Alexandru Borza Cluj-Napoca


Realizare cutie proprie de distribuție și realizare rețea de distribuție independentă cu racordare în tabloul electric de la consumatori după punctul de contorizare energie electrică preluată din rețeaua publică.

Colegiul Național Pedagogic Gh Lazăr Cluj-Napoca

Realizare cutie proprie de distribuție și realizare rețea de distribuție independentă cu racordare în tabloul electric de la consumatori după punctul de contorizare energie electrică preluată din rețeaua publică.

Liceul cu program sportiv Cluj-Napoca

Realizare cutie proprie de distribuție și realizare rețea de distribuție independentă cu racordare în tabloul electric de la consumatori după punctul de contorizare energie electrică preluată din rețeaua publică.

Baza sportivă cart. Gheorgheni Cluj-Napoca

Racordare în punctul de alimentare existent după punctul de contorizare energie electrică preluată din rețeaua publică.

Hala agroalimentară IRA-Mărăști

Racordare în punctul de alimentare existent după punctul de contorizare energie electrică preluată din rețeaua publică.

Hala agroalimentară Grigorescu

Racordare în punctul de alimentare existent după punctul de contorizare energie electrică preluată din rețeaua publică.

Indicatorii economici:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 5.168.324,08 LEI + T.V.A.

Din care: C+M 2.235.184.55 LEI + T.V.A.

Respectiv,

Din care: C+M 475.197.11 EURFinanțarea investiției: buget local și alte surse.