Hotărârea nr. 959/2019

Hotărârea 959/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 788/2019 și 861/2019, modificarea Hotărârii nr. 479/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 861/2019 și modificarea Hotărârii nr. 478/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 788/2019 și nr. 861/2019, modificarea Hotărârii nr. 479/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 861/2019 și modificarea Hotărârii nr. 478/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 788/2019 și nr. 861/2019, modificarea Hotărârii nr. 479/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 861/2019 și modificarea Hotărârii nr. 478/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 647266/1/13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator, privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 788/2019 și nr. 861/2019, modificarea Hotărârii nr. 479/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 861/2019 și modificarea Hotărârii nr. 478/2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 647347/426/13.12.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 788/2019 și nr. 861/2019, modificarea Hotărârii nr. 479/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 861/2019 și modificarea Hotărârii nr. 478/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prinHCL nr. 276/2017;

Reținând Procesul-verbal din data de 12.12.2019 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 478/2019, în sensul diminuării sumei alocate de 312.000 de lei cu suma de 294.000 de lei, reprezentând diferență preț achiziție punctul 1 de 4.000 de lei și respectiv eliminarea punctelor 2 și 3, urmare a renunțării Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj la achiziția aparatelor ventilație mecanică tip noninvazivă de înaltă performanță pentru nou-născuți (2 buc) = 140.000 lei și a aparatului ventilație tip mecanică invazivă de înaltă performanță (1 buc) = 150.000 lei.

Art. II. Se aprobă modificarea punctului 16 din Anexa la Hotărârea nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 și nr. 861/2019, în sensul suplimentării sumei alocate cu suma de 283.300 de lei pentru Laboratorul Radiologie și Imagistică.

Art. III. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 479/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 861/2019, în sensul suplimentării sumei alocate de 136.220,00 lei cu suma de 10.700,00 de lei.

Art. IV. Celelalte prevederi ale hotărârilor rămân neschimbate.

Art. V. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.Nr. 959 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)