Hotărârea nr. 958/2019

Hotărârea 958/2019 - Aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor maximale pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 647073 din 13.12.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 647795 din 13.12.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea tarifului maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul Comisiei de specialitate;

Reținând avizul Comisiei de prețuri nr. 642546 din 12.12.2019;

Având în vedere prevederile art. 13 lit. b) și 49 lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și ale art. 6 lit. c), 10, 12 lit. b) și 17 alin. 2 din Ordinul ANRSC nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă tarifele maximale pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, în cuantum de 2,95 iei/km pe timp de zi și, respectiv, 3,25 lei/km pe timp de noapte, tarife care includ TVA.

Art. 2 - Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 712/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică.


Nr. 958 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)