Hotărârea nr. 957/2019

Hotărârea 957/2019 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 6936/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6036/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3950/2018 a Curții de Apel Cluj.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Pian Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 6936/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6036/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3950/2018 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 6936/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6036/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3950/2018 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 646547/1/13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 646982/43 din 13.12.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014,

Văzând Sentința Civilă nr. 6936/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6036/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3950/2018 a Curții de Apel Cluj și Adresam. 39233-39237, 31042-31044 /21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 6936/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 6036/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3950/2018 a Curții de Apel Cluj, în sensul ca, pentru partea din teren încadrată în UTR Ec, proprietatea reclamanților Brie Lucia și Hoda Gavril, înscrisă în CF nr. 287651 și CF nr. 287650, să fie schimbată încadrarea funcțională în UTR Lir.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se Urbanism.

CONTRAVBEWi


Nr. 957 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)