Hotărârea nr. 956/2019

Hotărârea 956/2019 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 345/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 767/117/2018.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 345/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 767/117/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 345/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 767/117/2018 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 646538/1 din 13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 646687/43 din 13.12.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Decizia Civilă nr. 345/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 767/117/2018 și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044 / 2019 a Consiliului’județean Cluj;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 345/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 767/117/2018, în sensul modificării încadrării urbanistice a parcelei înscrise în CF nr. 269334 cu nr. cad. 269334, situate în zona Borhanci, din UTR A în UTR ULiu.

Nr. 956 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)