Hotărârea nr. 955/2019

Hotărârea 955/2019 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1344/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 783/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4436/2018 a Curții de Apel Cluj.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului CIuj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1344/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 783/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4436/2018 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1344/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 783/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4436/2018 a Curții de Apel Cluj -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 646726/1/13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 647139/43 din 13.12.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Sentința Civilă nr. 1344/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 783/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4436/2018 a Curții de Apel Cluj și Adresam. 39233-39237, 31042-31044 / 21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1344/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 783/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4436/2018 a Curții de Apel Cluj, în sensul de a trasa o altă linie de demarcație între UTR Lip și UTR Rr Ml, cu consecința încadrării imobilului teren și construcție situat administrativ în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 14, înscris în CF. nr. 315227, cu nr. topo/cadastral

315227, în UTR RrMl.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor Urbanism.hotărârii se


de ședință, Dan Ștefan Tarcea

Nr. 955 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)