Hotărârea nr. 951/2019

Hotărârea 951/2019 - Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 667/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1534/2019 a Curții de Apel Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 667/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1534/2019 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 667/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1534/2019 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 647852/1 din 13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 647934/451 din 13.12.2019 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune punerea în executare a Sentinței civile nr. 667/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1534/2019 a Curții de Apel Cluj;

Reținând prevederile art. 129, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 8, alin 2 și art. 10, alin (1A1), Hotărârii nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art. 19A2, alin 1 și alin 9, Codului civil, Sentinței civile nr. 667/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1534/2019 a Curții de Apel Cluj, Actul intern nr. 590877/29.11.2019 al Comisiei de stabilire a prețului de vânzare a locuințelor ANL și Procesul-verbal al Comisiei de verificare a condițiilor obligatorii de vânzare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe din data 06.12.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 949/28.11.2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019, 563/2019 și 707/2019, poziția 61 în sensul că ppețul de vânzare a apartamentului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. bl. M2, ap. 36, este de 85.560,87 lei.

Art. II. Se aprobă încheierea cu numita Rotar Florica-Monica a unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M2, ap. 36, jud. Cluj în care să fie prevăzute modificarea prețului, recalcularea avansului, comisionului și a ratelor lunare la noul preț de 85.560,87, cu menținerea acelorași condiții prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, cu suportarea taxelor notariale de către Municipiul Cluj-Napoca.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 951 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)