Hotărârea nr. 95/2019

Hotărârea 95/2019 - Aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aplicarea Ia Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul privind aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 111661 din 1.03.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și al Biroului Eficiență energetică, privind aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”;

Reținând prevederile Ordinului nr. 760 din 17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ;

Având în vedere prevederile Programului de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ;

Ținând cont de Dispozițiile președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr. 343 din 14.09.2018 privind organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, astfel cum a fost modificată prin Dispozițiile nr. 406 din 16.10.2018, nr. 436 din 31.10.2018 și nr. 13 din 10.01.2019, respectiv a Dispoziției nr. 349 din 18.09.2018 privind împărțirea bugetului aferent Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (6), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordul privind contractarea finanțării pentru proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca” prin Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ.

Art. 2. Se aprobă persoana desemnată să reprezinte Municipiul Cluj-Napoca în relația cu Autoritatea, respectiv domnul Daniel Dranca, șeful Biroului Eficiență energetică din cadrul Direcției Tehnice.

Art, 3. Se aprobă acordul privind punerea la dispoziție a terenului pentru realizarea proiectului, pe amplasamentele identificate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4, Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice, necesare implementării proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”.

Art, 6. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”, în cuantum de 971.607,39 lei (inclusiv T.V.A.).

Art, 7. Se aprobă acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 10% din valoarea totală eligibilă în cuantum de 92.394,90 lei (inclusiv T.V.A.) a proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”, precum și susținerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului în cuantum de 47.658,41 lei (inclusiv T.V.A.).

Art. 8. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 9. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.

Art. 10. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 11. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția economică.

Nr. 95 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 95 / 2019

Anexa privind terenul pentru realizarea proiectului (suprafață, identificare, vecinătăți), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Domeniul public / privat al Municipiului Cluj-Napoca, astfel:

1. STAȚIA 1 - Piața Mihai Viteazu (parcare supraterană)

 • •  amplasare: zona centrală a orașului, în parcarea existentă, având alocate două locuri de parcare;

 • •  suprafață afectată: 15 mp;

 • •  identificare teren: Carte Funciară nr. 302219 Cluj-Napoca;

 • •  vecinătăți: în partea de nord, imobilul Piața Mihai Viteazu 14-20; în partea de sud și vest, artera sudică de circulație auto Piața Mihai Viteazu; în partea de est, strada I.P. Voitești.

2. STAȚIA 2 - Piața Ștefan cel Mare

 • •  amplasare: zona centrală a orașului, în parcarea existentă, având alocate două locuri de parcare;

 • •  suprafață afectată: 15 mp;

 • •  identificare teren: Carte Funciară nr 263780 Cluj-Napoca;

 • •  vecinătăți: în partea de nord, Piața Avram Iancu; în partea de sud, Aleea învățătorului; în partea de vest, străzile Baba Novac, I.C. Brătianu și Bulevardul Eroilor; în partea de est; străzile General Traian Moșoiu și Dorobanților.

3. STAȚIA 3 - Baza Sportivă Gheorgheni (parcare supraterană)

 • •  amplasare: zona estică a orașului, în parcarea existentă, având alocate două locuri de parcare;

 • •  suprafață afectată: 15 mp;

 • •  identificare teren: Carte Funciară nr 255104 Cluj-Napoca, 255105 Cluj-Napoca, 294113 Cluj-

Napoca;

vecinătăți: Iulius Mall, Cartierul între Lacuri.


STAȚIA 4 - Sala Polivalentă (în parcarea subterană)

amplasare: zona centrală a orașului, în parcarea existentă subterană, avți

parcare;

suprafață afectată: 15 mp;

identificare teren: Carte Funciară nr 285591 Cluj-Napoca;

vecinătăți: în partea de Nord, Splaiul Independenței; în partea de vest, strada Uzinei Electrice; în partea de sud, Aleea Stadionului; în partea de est, stadionul Cluj Arena.

5. STAȚIA 5 - CREIC (în parcarea subterană)

amplasare: zona nordică a orașului, în parcarea existentă subterană în cadrul parcului industrial, având alocate două locuri de parcare;

• suprafață afectată: 15 mp;identificare teren: Carte Funciară nr. 285591 Clui

vecinătăți: Zona Lomb, Parcul Industrial Cluj Ir

Anexa 2 la Hotărârea nr. 95 / 2019

DESCRIEREA INVESTIȚIEI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN MONTAREA UNOR STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

Cap. 1; DATE GENERALE

 • 1.1.  Denumirea lucrării: „REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN MONTAREA UNOR STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

 • 1.2.   Faza de proiectare: S.F.

1.3. Titularul lucrării: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

 • 1.4. Beneficiarul lucrării: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

 • 1.5.   Proiectant de specialitate: S.C. SERVELECT S.R.L.

 • 1.6.  Amplasament: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

Cap. 2: SOLUȚIA PROIECTATĂ

Prezenta documentație are ca scop stabilirea condițiilor de realizare a stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice din Municipiul Cluj-Napoca.

în acest scop vor fi amenajate/montate puncte de încărcare în cele 5 locații, anume în parcarea din Piața Ștefan cel Mare, în parcarea din Piața Mihai Viteazu, în parcarea din interiorul Bazei Sportive Gheorgheni, în parcarea subterană de la Sala Polivalentă și în Parcarea de la subsolul CREIC.

A. în parcarea din Piața Ștefan cel Mare (lângă trotuarul de pe latura vestică a clădirii Teatrului Național) va fi amplasați o stație de încărcare după cum urmează:

Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere maximă de 50kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu), la o putere de 50kW, fiind dotată cu conectori tip CCS si CHAdeMO, dar și normal charge (curent alternativ), la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini, una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie compatibilă cu toate modele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

-> Racordarea la rețeaua electrică a stației de încărcare se va face conform avizului tehnic de racordare, eliberat de către distribuitorul de rețea S.D.E.E. Transilvania IȘo^'Șf-vâ fi; realizată din TDRI1 - 0,4kV al PTS Opera Română.Din TDRI se va pleca cu un circuit trifazat subteran cu cablu ACYAbY 3x15()--70nim până la un BMPT-I aflat la limita de proprietate. Din BMPT se va redlizS’o coloar ț trifazată la o COS tip abonat aflată la marginea parcării.                 \ o\

.......- - ■ ■ ------------- -

Acesta va ii amplasat pe domeniul public aparținând Primăriei Cluj-Napoca.

-> Va fi realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și va fi realizată o priză de pământ de protecție pentru stația de încărcare vehicule electrice, ce va avea o valoare de max.4 Q .

-> Stația trebuie echipată cu modem 3G, ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cum ar fi: OCPP, MHI, Efacec, The New Motion, RWE, Siemens, sau alte protocoale| la cerere.

B. In parcarea din Piața Mihai Viteazu va fi amplasată o stație de încărcare după cum urmează:

-> Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere maximă de 50kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu), la o putere de 50kW, fiind dotată cu conectori tip CCS și CHAdeMO, dar și normal charge (curent alternativ), la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini, una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie compatibilă cu toate modelele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

—> Racordarea la rețeaua electrică a stației de încărcare va fi făcută conform avizului tehnic de racordare, eliberat de către distribuitorul de rețea S.D.E.E. Transilvania Nord și va fi realizată din TDRI - 0,4kV al PTS Mobila.

Din TDRI se va pleca de pe C7 și C8 libere circuit subteran în buclă cu cablu ACYAbY 3xl50+70mmp până la o firidă tip E2.4 montată pe domeniul public - trotuar. Din firidă va fi realizată o coloană trifazată la un BPMTi-200 pe postament comun cu firida. Acesta va fi amplasat pe domeniul public aparținând Primăriei Cluj-Napoca.

-> Va fi realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și se va realiza o priză de pământ de protecție pentru stația de încărcare vehicule electrice, ce va avea o valoare de max.4 O .

-> Stația trebuie echipată cu modem 3G, ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cum ar fi: OCPP, MHI, Efacec, The New Motion, RWE, Siemens, sau alte protocoale la cerere.

A

 • C. In parcarea din interiorul Bazei Sportive Gheorgheni va fi amplasată o stație de încărcare, după cum urmează:

—> Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere maximă de 50kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu) la o putere de 50kW, fiind dotată cu conectori tip CCS ^i CHAdeMO, dar și normal charge (curent alternativ) la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini, una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie compatibilă cu toate modelele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

-» Racordarea la rețeaua electrică interioară a stației de încărcare va fi făcută la nivelul TEG 12, unde este disponibilă o putere de 100 kW.

Din TEG 12 se va pleca cu un circuit trifazat subteran cu cablu ACYAbY 3x150+70mmp până la stația de încărcare aflată la marginea parcării.

Acesta va fi amplasat pe domeniul public aparținând Primăriei Cluj-Napoca.

-» Va ti realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și va fi realizată o priză de pământ de protecție pentru stația de încărcare vehicule electrice, ce va avea o valoare de max.4 Q .

-> Stația trebuie echipată cu modem 3G, ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cum ar fi: OCPP, MHI, Efacec, The New Motion, RWE, Siemens, sau alte protocoale} la cerere.

D. în parcarea subterană de Ia Sala Polivalentă va fi amplas^o stație de încărcare, după cum urmează:

—> Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere maximă de 50kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu), la o putere de 50kW, fiind dotată cu conectori tip CCS si CHAdeMO, dar și normal charge (curent alternativ), la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini, una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie compatibilă cu toate modelele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

—> Racordarea la rețeaua electrică a stației de încărcare va fi făcută de pe barele tabloului general cu o coloană trifazată până la tabloul de distribuție al stației de încărcare aflate pe marginea parcării.

-> Va fi realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și va fi verificată priza de pământ de protecție pentru a atinge o valoare de max.4 O .

-> Stația trebuie echipată cu modem 3G, ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cum ar fi: OCPP, MHI, Efacec, The New Motion, RWE, Siemens, sau alte protocoale la cerere.

E. în parcarea subterană de la CREIC va fi amplasată o stație de încărcare, după cum urmează:

-> Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere maximă de 50kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu), la o putere de 50kW, fiind dotată cu conectori tip CCS si CHAdeMO, dar și normal charge (curent alternativ), la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini, una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie compatibilă cu toate modelele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

—> Racordarea la rețeaua electrică a stației de încărcare va fi făcută de pe barele tabloului general cu o coloană trifazată până la tabloul de distribuție al stației de încărcare aflat pe marginea parcării.

-> Va fi realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și va fi verificată priza de pământ de protecție pentru a atinge o valoare de max.4 O .

-> Stația trebuie echipată cu modem 3G, ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cum ar fi: OCPP, MHI, Efacec, The New Motion, RWE, Siemens, sau alte protocoale, la cerere.

Cap. 3: MODUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Lucrările prevăzute în proiect, se vor efectua pe terenuri aparținând Primăriei Cluj-Napoca.

Restricțiile pentru realizarea lucrărilor se stabilesc împreună cu beneficiarul, operatorul de distribuție și cu administratorul parcării.

Lucrările proiectate vor fi executate conform fișelor tehnologice și a instrucțiunilor de montaj actualizate.

Lucrările tehnico-edilitare aferente drumurilor se vor realiza în ampriza existentă.

Cap. 4: DURATA INVESTIȚIEI

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

Cap. 5: PROTECȚIA MEDIULUI

Soluția tehnică prezentată în lucrare reduce la minimum impactul negativ asupra mediului, în condiții de siguranță si eficiență, în toate fazele ciclului de viață a lucrării proiectate: proiectare, execuție și exploatare, pe toată perioada de existență a instalației, respectând cerințele impuse prin SR EN ISO 14001/2005, încadrându-se în sistemul de management integrat de calitate-mediu-securitate-sănătate în muncă.

Cap. 6: STANDARDE ȘI NORMATIVE

Standardele și normativele avute în vedere la stabilirea soluțiilor și care se vor respecta și la fazele următoare sunt:

—> IEC 61851 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice;

EN62196-2 Dimensional compatibility and interchangeability requirements for A.C. pin and contact-tube accessories;

EN62196-3 Dimensional compatibility and interchangeability requirements for D.C. and A.C./D.C. pin and contact-tube vehicle couplers;

—> Legea energiei electrice și a gazelor naturale (Legea nr. 123/2012);

Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ord. A.N.R.E. nr. 129/2008);

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (H.G. nr. 90/2008);

Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice (Ord. A.N.R.E. nr. 4/2007 actualizat cu Ord. A.N.R.E. nr. 49/2007);

-» Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori (H.G. nr. 1007/2004); Metodologie de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție de medie și joasă tensiune (Ord. A.N.R.E. nr. 29/2003 actualizat cu Ord. A.N.R.E. nr. 54/2008);

—> Procedură privind colaborarea operatorilor de distribuție, de transport și de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la rețelele electrice (Dec. A.N.R.E. nr. 2741/2008);

Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție (Ord. A.N.R.E. nr. 128/2008);

—> NP-I7-2011 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.;

—> 1 RE Ip 45-90- îndreptar de proiectare a protecțiilor prin relee și siguranțe fuzibile în posturile de transformare și în rețeaua de joasă tensiune;

—> NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;

—> IP-SSM 02-DEE-EMOD - Distribuția energiei electrice;

4.1.207.0.01.09/03/07 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aferente capacităților energetice - revizia I;

—> FC 1-84 Montarea și demontarea cablurilor de energie electrică cu tensiuni până la 35 kV;

-> NTE 007/08 Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice;

NTE 401/03/00 Metodologie privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalații electrice de distribuție de 1-110 kV;

-> RE 4084 îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ;

-> IEC 60287 Cabluri electrice - calculul încărcărilor;

—> SR CEI 60479 Efectele curentului asupra corpului uman și animalelor.

Cap. 7: Indicatorii economici

7.1 VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 780.223,57 LEI/TvL~Ă^/s

Din care: C+M 90.501,53 LEiAț/O^X *

7.2 Finanțarea investiției: buget local și alte surse

Proiectant,

Ing. Deoanca Lucian

Curs valutar BNR, 18.02.2019


~4,7383^lei/€


Proiectant

Adresa: Str. Teleorman, Nr. 33, Loc. Cluj - Napoca


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectului de investiții: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

Euro

Euro

Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1

1.1

Obținerea terenului

0,00

' 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total Capitol 2

0

0

0

0

0,00| 0,00

CAPITOLUL 3

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.5

Proiectare

53.881

10.237

64.118

11371,3846738282

2160,56

13531,95

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

29.000,00

5.510

34.510

6120,3385180339

1162,86

7283,20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1.000,00

190

1.190

211,0461557943

40,10

251,14

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.374,11

261,08

1.635,19

290

55,10

345,10

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

22.506,93

4.276

26.783

4750

902,50

5652,50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0

0

0

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0

0

0

0

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0

0

0

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

21.458

4.077

23.280

4528,7

860,45

4913,15

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului(la PIF)

1.895,32

360

2.255

400

76,00

476,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

947,66

180

1.128

200

38,00

238,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele ncluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

947,66

180,06

1.127,72

200

38,00

238,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

17.667,70

3.357

21.025

3728,7

708,45

4437,15

Total Capitol 3

75.339

14.314

87.398

15900,0846738282

3021,02

18445,10

CAPITOLUL 4

4.1

Construcții și instalații

90.501,53

17.195

107.697

19100

3629,00

22729,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și iincționale

0,00

0,00

0

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

563.857,70

107.133

. ’T \

\ * \

\    119000

22610,00

141610,00

uh

,-.9\ W'

k
4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0

0

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0

0

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0

0

0,00

0,00

Total Capitol 4

654.359,23

124.328

778.687

138100

26239,00

164339,00

CAPITOLUL 5

5.1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1.900,53

0,00

1.900,53

401,1

0,00

401,10

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

90,50

0,00

90,50

19,1

0,00

19,10

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

452,51

0,00

452,51

95,5

0,00

95,50

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

452,51

0,00

452,51

95,5

0,00

95,50

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

905,02

0,00

905,02

191

0,00

191,00

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute

13.087,18

2.486,57

15.573,75

2762

524,78

3286,78

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

Total Capitol 5

14.987,72

2.486,57

17.474,28

3163,1

524,78

3687,88

CAPITOLUL 6

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

23.692

4.501

28.192,89

5000

950,00

5950,00

6.2

Probe tehnologice și teste

11.846

2.251

14.096,44

2500

475,00

2975,00

Total Capitol 6

35.537

6.752

42.289,33

7500

1425,00

8925,00

CAPITOLUL 7

Lucrări pe tarif de racordare

38.452

7.306

45.757,88

8115,1467826014

1541,88

9657,02

TOTAL GENERAL

780.223,57

147.881,38

971.607,39

167.394,03

31.209,80

205.054,01

din care:

C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

90.501,53

17.195,29

107.696,82

//19-416,76

^\29,00

22.729,00

Data: 11.09.2018întocmit,


Beneficiar / Investitor,


Lucian DEOANCA, Inginer - Specialist in iluminat