Hotărârea nr. 949/2019

Hotărârea 949/2019 - Aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor aflate în Lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019,

aprobată prin Hotărârea nr. 58/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind lista de repartizare pentru anul 2019, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr 58/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 648177 din 13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 648223 din 13.12.2019 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1-2 și ale art. 333 alin. 1 și 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 29 din H.G. nr. 1275/2000, actualizată, ale art. 1 din H.G. nr. 310/2007, actualizată și ale art. 26 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 40/1999, actualizată;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2014, completată prin Hotărârea nr. 332/2014, ale Hotărârii nr. 58/2019 și Procesul - verbal al Comisiei mixte de repartizare, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, din data de 12.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1). Se aprobă lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2019, conform Anexei la prezenta Hotărâre.

  • (2) . Locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 54, ap. 3, se identifică în CF nr. 267597-C1-U2 (CF vechi: 123068), sub nr. topografic 3534/1/III, având valoarea de inventar 296.435,70 lei.

  • (3) . Locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr. 32, ap. 5 se identifică în CF nr. 250275-C1-U49 (CF vechi: 39006), sub nr. topografic 23185/S/V, având valoarea de inventar 110.019,10 lei.

  • (4) . Prețul minimal de închiriere se calculează în conformitate cu H.G. nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe, aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, societăților naționale și regiilor autonome.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică, Direcția Economică și Biroul Mass-media.

Nr. 949 din 19 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 949/2019


Lista de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor de serviciu persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2019

NR.

CR

T.

NUME/

PRENUME

POZIȚIE ÎN

LISTA

FINALĂ

HCL 58/2019

IMOBILUL CARE FACE OBIECTUL REPARTIȚIEI

STRADA

NR.

BL./

SC.

ET.

AP.

1

MARCHIS MARIA FELICIA

1

STR. TRAIAN MOȘOIU (identic în CF cu str. GENERAL VASILE MILEA)

54

P

3

2

CÎMPEAN CĂLIN

2

STR. PADIN

32/c

_

\

5