Hotărârea nr. 948/2019

Hotărârea 948/2019 - Însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 648130/1/13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 648201/45/30/13.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 132 alin. 1, 134 alin. 1 și 135 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare și ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46, înscris în CF nr. 280449 Cluj-Napoca, compus din: teren identificat prin nr. cadastral 280449, cu suprafața din acte de 608 mp. și suprafață măsurată de 590 mp. și construcția CI cu descrierea conform cărții funciare, cu suprafața construită de 147 mp., nr. cadastral 280449-C1, astfel:

  • - lotul 1, teren în suprafață de 422 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca;

  • - lotul 2, teren în suprafață de 168 mp. și construcția CI cu descrierea conform cărții funciare, cu suprafața construită de 147 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 948 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 948/2019


DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL


AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

NC 280449

(nr. CF vechi 5719; top 9875/1/3)


BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTILOR, NR.1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


EXECUTANT:

. Persoana juridica autorizata clasa I:CLUJ - NAPOCA

NOIEMBRIE 2019


Xj


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj-Napoca, Strada HOREA NR.46, jud.Cluj.

2 . Tipul lucrării: Dezmembrare imobil

3. Situația din teren: Imobilul este situat in zona centrala, are număr cadastral 280449 cu o suprafața masurata de 590mp si o construcție CI cu destinație anexa compusa din magazie si spălătorie, cu regim de inaltime parter. Se dorește dezmembrarea imobilului in doua loturi.

d.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează â fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verifîcându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determînatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 11.2019

S.C.CțEOMATIGSIOTE(^TEX>?^^qE'§'ăRL if

VOICULESCU

■’-.V FLOR1CA

r • J


INVENTAR COORDONATE

Str.HOREA NR.46, LOT 1, Municipiul Cluj-Napoca, jud.. ClujNr. Pct.

X

[m]

Y [m]

1

587545.952

392321.559

2

587547.296

392321.255

3

587553.556

392319.817

4

587551.059

392309.882

5

587550.971

392309.505

6

587550.181

392309.690

7

587552.785

392319.869

8

587548.542

392320.955

9

587545.936

392310.773

10

587550.180

392309.688

11

587550.971

392309.503

12

587549.772

392304.372

13

587540.096

392305.858

14

587538.513

392294.647

15

587536.459

392294.903

16

587534.922

392283.819

17

587537.057

392283.523

18

587544.534

392282.017

19

587544.275

392280.286

20

587538.502

392280.354

21

587538.533

392281.256

22

587531.301

392281.427

23

587531.185

392266.952

24

587527.580

392266.954

25

587527.621

392268.183

26

587527.823

392274.166

27

587527.933

392279.939

28

587529.588

392286.484

29

587530.971

392291.085

30

587533.114

392298.370

31

587534.510

392301.768

32

587537.216

392309.044

33

587537.847

392311.813

34

587539.950

39231&S88.

35

587541.727

36

587542.697

O92330.791Ț

37

587548.014

392329.932 [
CEP.TlfiCAT DE AUTORIZARE Seria RC-B-F Nr. 0459 VOICULESCUa; r...


istemul de proiecție Stereografic 1970


INVENTAR COORDONATE

Str.HOREA NR.46, LOT 2, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. Pct.

X [ml ■

3 ■<

3

587553.556

392319.817

38

587557.461

392335.973

39

587544.531

392338.065

40

587544.447

392337.772

41

587542.834

392332.164

44

587549.710

392331.050

2

587547.296

392321.255
Nr. Pct.

X

[m]

Y [ml

3

587553.556

392319.817

38

■ 587557.461

• 392335.973

39

. 587544.531

■ 392338.065

40

587544.447

392337.772

41

587542.834

392332.164

42

587543.028

392332.115

36

587542.697

392330.791

37

587548.014

392329.932

1

587545.952

392321.559

2

587547.296

392321.255

Sistemul de proiecție Stereografic 1970


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str.HOREA NR.46, LOT 1, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj


Parcela (1) CC

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi . laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587545.952

392321.559

1.378

2

587547.296

392321.255

6.423

3

587553.556

392319.817

10.244

4

587551.059

392309.882

0.387

5

587550.971

392309.505

0.812

6

587550.181

392309.690

10.507

7

587552.785

392319.869

4.380

8

587548.542

392320.955

10.510

9

587545.936

392310.773

4.380

10

587550.180

392309.688

0.812

11

587550.971

392309.503

5.269

12

587549.772

392304.372

9.790

13

587540.096

392305.858

11.322

14

587538.513

392294.647

2.070

15

587536.459

392294.903

11.190

16

587534.922

392283.819

2.155

17

587537.057

392283.523

7.627

18

587544.534

392282.017

1.750

19

587544.275

392280.286

5.773

20

587538.502

392280.354

0.903

21

587538.533

392281.256

7.234

22

587531.301

392281.427

14.476

23

587531.185

392266.952

3.605

24

587527.580

392266.954

1.229

25

587527.621

392268.183

5.986

26

587527.823

392274.166

5.774

27

587527.933

392279.939

6.751

28

587529.588

392286.484

>   4.804

29

587530.971

392291.085

7.594

30

587533.114

392298.370

3.674

31

587534.510

392301.768

7.763

32

587537.216

392309.044

2.840

33

587537.847

392311.813

8.441

34

587539.950

392319.988

7.152

35

587541.727

392326.916

3.994

36

587542.697

392330.791

5.387

37

587548.014

392329.932

8.623

S(l)=421.99mp P=213.012m


CERTIFICAT DE autorizareVOICUlESCLT

C>R*CA

Sistemul de proiecție Stereografic 1970CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str.HOREA NR.46.LOT 2, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj
CERTIFICAT

DE

AUTORIZARE Seria RC-U-F Nr. 0459 VO1CUUSS2U ELOR1CAParcela (3) cl

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,l+1)

X

3

587553.556

392319.817

16.621

/X

38

587557.461

392335.973

13.098

•’r?

39

587544.531

392338.065

0.305

40

587544.447

392337.772

5.835

41

587542.834

392332.164

6.966

44

587549.710

392331.050

10.088

2

587547.296

392321.255

6.^2T

A A

S(3)=146.56mp P=59.335m

/o

zy


Sistemul de proiecție Stereografic 1970

ANEXA NR.1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

168

Teren împrejmuit cu gard de beton .calcan,limita convenționala cu rest proprietate

Total

168

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol

(mp)

Mențiuni

C1

CA

147

Magazie si spălătorie din cărămidă,acoperita cu beton si tinichea,suprafața construita desfasurata =147 mp

Total

147

Suprafața totala masurata a imobilului = 168 mp Suprafața din act = 168 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVjpEȘJSfțD ■

RO-B-J-1359                              LX

Confirm executarea mas.ufatorilOElaifereîiyv corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia&u realit'dt'dă^ihTefen Semnătură si stampilă         Wr- 0?'-''

VOICULESCU . \ PtORKjA < Data: 11.2019                                // ș*

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

î

Data :                               Stampila BCPI

Adresa: Loc.

oca; SțrJHorQa'^N'r. 46, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

280449

Din acte: 608 Masurata: 590

Teren imprejmuit;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

280449-Cl ..

Loc. Cluj-Napoca, Str Horea, Nr. 46, Jud. Clui

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:147 mp; Magazie si spălătorie din cărămidă acoperita cu beton si tinichea

A<.rhri ia N'sTinsXi.' n >. O t.Jt • T-x «> >1 MM.ir:wnC imAoim i^.'Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 280449 Cluj-Napoca


■ X

- o Q.V,

’        AJiPartea L Descrierea imobilului


’Z)            C.

o-țȘȘ

504


TEREN Intravilan


Nr. cerere

62190

Ziua

03

Luna

04


Cod verific

are

■■■■II

III

100068550807


Nr. CF vechi:5719

Nr. topografic:9875/l/3


B. Partea ÎL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1120 / 28/03/1950

Lege nr.. L. 119/1948, avizului nr 2, din 07/12/1948 emis de Comisia de avizare de pe lângă Președinția (Consiliului de Miniștri, deleqația specială nr 7056/25.02.1950 , Proces verbal din 27.03.1950);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEnaționalizare, dobândit prin Lege cota actuala 1/4

Al

1) STATUL ROMÂN "R.P.R", în folosința întreprinderii Comerciale de Stat “CENTROCOM HÂRTIE"

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5719)

3883 / 04/07/1975

Proces Verbal nr. încheiat în baza Decretului nr 218/1960, 712/1966 (încheiere cf nr 3883-3884/04. 07.1975);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 3/4

Al

' 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5719)

58807 / 25/05/2011

Act Administrativ nr. 1052, din 07/07/1961 emis de SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ (act administrativ nr. 129896/453/16-05-2011 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 3905/09-04-1962 emis de I.L.L.CLUI; act administrativ nr. 24422/IV/04-05-1962 emis de SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ;);

B3

se notează respingerea cererii având ca obiect rectificarea cărții funciare 5719/CLUJ-NAPOCA , nr topografic 9875/1/3, în sensul reînscrierilor construcțiilor - 1 magazie și 1 spălătorie din cărămidă, acoperite cu beton și tinichea - și a întabulării dreptului de folosință asupra 1/4 parte din imobil, în favoarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, folosință deținută de întreprinderea comercială de stat " Centrocom hârtie"

Al

74644/01/07/2011

Act Administrativ nr. 1052, din 07/07/1961 emis de SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. 129896/453/16-05-2011 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ-NAPOCA ; act administrativ nr. 3905/09-04-1962 emis de I.L.L.CLUJ; act administrativ nr. 24422/IV/04-05-1962 emis de SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUI-NAPOCA ;);

B4

se notează respingerea cererii de reexaminare a încheieri cu ne 58807 din 25.05.2011 introdusă de primăria Cluj- Napoca, având ca obiect rectificarea cărții funciare

Al

67882 / 24/04/2017

Act Administrativ nr. 725, din 20/12/2016 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act

Pagina 1. din 4

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Formular versiunea 1.1

Extrase pentru informare on-line la adiesa epay.ancpi.ro


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Administrativ nr. 202622, din 06/12/2016 emis de 0CP1 CLUJ; Hotarare Judecătoreasca nr. 584, din 04/05/2016 emis de TRIBUNALUL CLUJ; Act Normativ nr. 215, din 23/04/2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; Act Normativ nr. 18, din 19/02/1991 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; HotaraFe Judecătoreasca nr. 9899, din 26/10/2015 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al.l

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


C. Partea III. SARCINII .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument'care. conțins.date.cu-car.a.cter.pscidiial,.pro.tejatejle:pr.ey.Aderile.L.egii Nr. .67772001.


Pagina-2 din 4


Anexa Nr. 1 La Partea S

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

280449

Din acte: 608 Masurata: 590

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp) .

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:

608 Masurata:

590

9875/1/3

Parțial imprejmuit cu gard de beton si zidurile construcțiilor

Date referitoare a construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

■ Punct sfârșit

Lungime segment

(- (m)

1

2

3.605

3

4

5.774


Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(" (m)

2

3

7.216

4

5

6.751


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 4Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

280449-C1

construcții anexa

147

Cu acte

S. construita la sol:147 mp; Magazie si spălătorie din cărămidă acoperita cu beton si tinichea

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(- (m)

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

<- (m)

5

6

4.804

6

7

7.594

7

8

3.674

. 8

9

7.763

9

10

2.84

10

11

8.441

11

12

7.152

12

13

5.359

13

14

0.2

14

15

6.14

15

16

13.098

16

17

16.762

17

18

10.103

18

19

5.658

19

20

. .9.79

20

21

11.322

21

22

2.07

22

23

11.19

23

24

2.155

24

25

7.627

25

26

1.75

26

27

5.773

27

28

0.903

28

29

7.234

29

30

14.476

30

31

57.156

31

32

4.38

32

33

10.51

33

34

4.38

d

1

10.509

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.


Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,ț'\ ---------—

parasciî!'


03/04/2019, 10:16

."Document care conținer^aterana^KiBl~pers0nal,-proteiate-dey>revederileiegll-Nr.-677/2OOl.

■Pagina 4 din-4