Hotărârea nr. 947/2019

Hotărârea 947/2019 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „Lac I Gheorgheni”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNIC1 «IULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobilul-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „Lac I Gheorgheni”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobilul-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „Lac I Gheorgheni” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 648120/1/13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 648208/45/30/13.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobilul-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „Lac I Gheorgheni”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin 1, 2 și 3 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 4, poziția 1952;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 216502 mp., cu nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1, înscris în CF nr. 261340 Cluj-Napoca, astfel:

  • - teren în suprafață de 209180 mp., cu n. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1, care va fi reînscris în CF nr. 261340 Cluj-Napoca;

  • - teren în suprafață de 7322 mp., cu n. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 2989 mp., cu nr. topo. 15532/9/2 , înscris în CF nr. 303470 Cluj-Napoca, astfel:

  • - teren în suprafață de 1185 mp., cu nr. topo. 15532/9/2/1, care va fi reînscris în CF nr. 303470 Cluj-Napoca;

  • - teren în suprafață de 1804 mp., cu nr. topo. 15532/9/2/2.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilului-teren situat în zona Lacului I Gheorgheni, în suprafață de 9953 mp., categoria „curți-construcții, ape stătătoare”, identificat prin nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2, 15532/8/3/1/2, 15532/9/1/1/2, 15532/9/2/2, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „Lac I Gheorgheni”, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 947 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu. 19 voturi)

. ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 947/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA ■

STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018
INVENTAR COORDONATE

Municipiul Cluj-Napoca, jud. ClujNr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

587109.977

395124.899

2

587109.706

395126.031

3

587104.002

395136.684

4

587098.864

395145.054

5

587090.712

395158.242

6

587086.363

395165.776

7

587085.707

395166.518

8

587083.631

395169.856

9

587080.146

395174.786

10

587077.477

395177.847

11

587074.791

395180.498

12

587063.308

395190.472

13

587058.110

395194.071

14

587049.856

395200.261

15

587039.990

395205.038

16

587030.222

395210.350

17

587024.129

395213.446

18

587024.230

395213.644

19

587020.697

395215.309

20

587017.240

395216.866

21

587010.725

395220.223

22

587006.717

395222.570

23

587004.431

395223.979

24

587004.180

395223.649

25

586998.520

395229.220

26

586994.938

395233.031

27

586995.140

395233.710

28

586995.139

395233.814

29

586992.903

395236.256

30

586989.488

395240.310

31

586987.043

395242.696

32

586986.322

395243.678

33

586980.938

395250.159

34

586976.920

395255.470

35

586973.443

395260.577

36

586969.191

395267.506

37

586966.511

395273.140

38

586964.976

395277.885

39

586964.477

395281.471

40

586963.300

395288.737

41

586962.713

395299.668

42

586962.536

395305.499

43

586963.766

395324.902

44

586964.395

395325.650

45

586967.952

395327.611

46

586956.843

395336.936

47

586956.843

395336.935»

48

586969.090

3951XȘ%Sistemul de proiecție Stereografic 1970CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj

Parcela (1) cc+hb

Nr.

Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587109.977

395124.899

1.164

2

587109.706

395126.031

12.084

3

587104.002

395136.684

9.821

4

587098.864

395145.054

15.504

5

587090.712

395158.242

8.699

6

587086.363

395165.776

0.990,

7

587085.707

395166.518

3.931

8

587083.631

395169.856

6.037

9

587080.146

395174.786

4.061

10

587077.477

395177.847

3.774

11

587074.791

395180.498

15.210

12

587063.308

395190.472

6.322

13

587058.110

395194.071

10.317

14

587049.856

395200.261

10.962

15

587039.990

395205.038

11.119

16

587030.222

395210.350

6.834

17

587024.129

395213.446

0.222

18

587024.230

395213.644

3.906

19

587020.697

395215.309

3.791

20

587017.240

395216.866

7.329

21

587010.725

395220.223

4.645

22

587006.717

395222.570

2.685

23

587004.431

395223.979

0.415

24

587004.180

395223.649

7.942

25

586998.520

395229.220

5.230

26

586994.938

395233.031

0.708

27

586995.140

395233.710

0.104

28

586995.139

395233.814

3.311

29

586992.903

395236.256

5.301

30

586989.488

395240.310

3.416

31

586987.043

395242.696

1.218

32

586986.322

395243.678

8.426

33

586980.938

395250.159

6.660

34

586976.920

395255.470

6.178

35

586973.443

395260.577

8.130

36

586969.191

395267.506

6.239

37

586966.511

395273.140

4.987

38

586964.976

395277.885

3.621

39

586964.477

395281.471

7.361

40

586963.300

395288.737

10.947

41

586962.713

395299.668

5.834

42

586962.536

395305.499

19.442

43

586963.766

395324.902

0.977

44

586964.395

395325.650

4.061

45

586967.952

395327.611

14.504

46

586956.843

395336.936

0.000

47

586956.843

395336.936

188.453

48

586969.090

395148.881

142.913

S(l)=9952.95mp P=

615.786m

Sistemul de proiecție Stereografic 1970

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj-Napoca, jud.CIuj.

  • 2 . Tipul lucrării: Prima înscriere imobil

  • 3 . Situația din teren: Imobilul este situat in zona centrala, are o suprafața masurata de 9953 mp cu

destinație curți construcții si ape statatoare. Se dorește inscrierea imobilului in cartea funciara.

^.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CO pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3 cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fîxed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 12.12.2019

Persoana juridica autorizata:

S.C.GEOMATICS INTEGRATEI) SERVICES SRL

Semnătura și ștampila


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa Imobilului

9953

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA , JUDEȚUL CLUJ

Cartea Funciară nr.

UAT: MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


I88.45m


NC 297726


Număr

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

2026

1

Hb

7927

TOTAL

9953


Număr


Destinația


Suprafataponstruita la sol


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudine^ întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea ^Tn teren.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr, cerere

166611

Ziua

03

Luna

09

__ Anul

2019 j

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 303522 Cluj-Napoca


v rit0


TEREN Necunoscut


A, Partea 8. Descrierea âmobiîoiui       Z4,„oav, „

Nr. CF vechi:134iȘ^fv|®^1Mapoca


Adresa: Jud, Cluj : ■'

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații/ Referințe

Al

Top:

15532/8/3/1/2, 15532/9/1/1/2

827

teren între Lacuri, nr. 46


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare 9a dreptul de proprietate și aite drepturi reale

Referințe

13374 / 20/07/1999

Decizie nr. 496, din 17/11/1975 emis de Consiliul Popular Cluj (oferta de donație);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonatie, dobândit prin HOTARARE IUDECATOREASCA, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 134607 Cluj - Napoca)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2


Anexa Mir. 1 La Partea î

Terew

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

15532/8/3/1/2,

15532/9/1/1/2

827

teren între Lacuri, nr. 46

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

. DETALII LINIARE IMOBIL ________

Geometria pentru acest imobil rina fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr.' Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1.

. arabii .

........827. ..

15532/8/3/1/

----y;..........

15532/9/1/1/ 2

.teren între_Lacuri„.n.r. 46......'.....:.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma’fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres său procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/09/2019, 09:24


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


PENTRUINFORMARE

Carte Funciară Nr. 303470 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea smobiSuiuiTEREN Intravilan


Nr. CF vechi:23335

Adresa; Loc. Cluj-Năpoca, Str între Lacuri, Nr. 4A, Jud. Cluj

Nr. Crt

• Nr. cadastral Nr. topografic;

Suprafața* (mp)

Observații/. Referințe

Al

Top: 15532/9/2

. .2.989

B. Partea Bl. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul) de proprietate șl site drepturi reale

Referințe

5044 / 23/08/1960

Act nr. 2486/1958 emis de Tribunalul Popular al Orașului Cluj (încheiere 4592/1958);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 1/1

Al

  • 1) ' STATUL ROMÂN, în folosința

  • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenitadin conversia CF 23335)

C. Partea 008. SARC8M0 .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Wr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top; 15532/9/2

2.989

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

.     '• ^DETALII LINIARE IMOBIL                          <

Gsojwefm pentru acest ijnobsi nu a fostgsit. ' ,

Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața

(mp) - -

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

.1.

-arabil. ■

DA

2.989

■ :. r?' .

:.15532/9/2

Extrasul de carte funciară.generat prin sistemul informatic integrat al ANCPl conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în .condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroboratcu art. 3 din O.U;G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.         ......

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului'.

Data și ora generării,

30/08/2019, 09:07Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

M'MtC’TaTt P!Oan<3FÂ

Carte Funciară Nr. 261340 Cluj-NapocaNr. cerere

65324

Ziua

08

Luna

04

Anul

2019

Cod verificareTEREN Necunoscut


A» Partea I. Descrierea imobiluluiAdresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

.Nr; cadastral Nr, topografic

'Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

15557/3/3/1/1/5/

1/1/1

216.502

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp- vezi B8, vezi B 11


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

128071 / 03/12/2009

Act Normativ nr. L.260 publicată în MO nr.78, din 04/04/1945;

B2

Intabulare, drept-de PROPRIETATEIege, în rangul câștigat cu n

1518/1945 c.f., dobândit prin Lege, cota actuala 302953/472951

Al / B.3

3

1) STATUL ROMÂN, în folosința CORPULUI VI ARMATA ca teren pentru exerciții militare

104810 / 21/09/2010

Act Normativ nr. ORDINUL 50, din 19/09/1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE (act administrativ nr. J-3181/01-08-2010 emis de MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE; act administrativ nr. 80992/XI1/26-07-1967 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE;);

B3

Intabulare,- drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 170000/472953

Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

55638 / 18/05/2011

Act Administrativ nr. 55638, din 18/05/2001 emis de BCPI CLUJ;

' B6

Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere în favoarea imobilului de sub Al asupra imobilului cu nr. top. 24354/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, 24355/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, nr. cad. 278466 din CF 278466 CLUJ NAPOCA, în rang serial castiqat cu nr. 31236/21.03.2011

AI

113979 / 29/06/2016

Acțiune In Instanța nr. 15432/211/2006, din 06/01/2016 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA;

B9

1

Se noteaza acțiunea civilă introdusă la Judecătoria Cluj Napoca sub nr. 15432/211/2006 de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca in contradictoriu cu Statul Român prin Ministerul finațelor publice. Ministerul Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Unitatea militară 0256, Cluj Napoca, Divizia 4 nfanterie Gemina - corp VI ARMATA, Ministerul Apărării Naționale, Municipiul Cluj -Napoca, având ca obiect dispunerea întabulării in CF a dreptului de proprietate a Regiei asupra imobilului teren in suprafață de 16,5662 ha.

Al

65324 / 08/04/2019

Act Administrativ nr. 597, din 04/07/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 112441, din 13/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 67058, din 09/04/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 376949, din 23/07/2019 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 355282/45/455, din 10/07/2019 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 59204, din 29/03/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 59672, din 29/03/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

Bll tS

e notează dezlipirea suprafeței de 239 mp din imobilul de sub A.l și ranscrierea acesteia cu nr top 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2 si titlu de lege

AI


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Bll

în favoarea vechiului proprietar în cf nou înființată nr 335992

Al


C. Partea UIL SARCINJ .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 2 din 3
Teren


________Carte Funciară Nr. 261340 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr, 1 La Partea J

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

15557/3/3/1/1/5/17

1/1

216.502

suprafața inițiala a imobilului a fost de 418953 mp- vezi B8, vezi B 11

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


__________ DETALII LINIARE IMOBIL

£r£wraefrâî pentru acest irtwbil' nu a fostg sit,


Date referitoare Ia teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vitan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe '

i

. sitele

.216,5.02....

-

-

- ''Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciu! de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.


Data soluționării, 29-07-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator, ADRIAN PÎRVU-BRAICA

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3
_/-'ssnmiKfflETvzL.- . •:skb8e;w®». lz -Jsbmiw


’i

y

0

țt—

2

4

5              |      •'•/      6

C.F. 70396                   ‘ 7'J"

Nr.lopo. 24572/1

1941

20109

Grup sanitar public situat In str. Henri Coandă

Norct- Biserica Sf. Dumitru Sud- Str. H. Coandă

Vest- Str. Slănlc/sens giratoriu) Est- Str. Herculane

Suprafața: 63 m.p.

12,962.13

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

1942

20001

Grup sanitar public situat in str. Emil isac- Parc Slmlon Bărnuțlu

Nord- Bar Rainbow

Sud- Monumentul rezistentei anticomuniste

Vest- Parcul S. Bărnuflu '                                             >

Est- Opera Maghiară .

Suprafața: 20,43 m.p. •

C.F. 1431               ,                               .

Teren: 1938

4,190.67

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca

1943

20095

Grup sanitar public situai pe Aleea Scărilor - Celăjule

Nord: Aleea Scărilor

Sud: Bar

Est: Câmera de Comerț șl Industrie Vest: Hotel Transilvania

Suprafața: 64,35 m.p.

C.F. 1431

Teren: 1938

16,255.33

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. Cliij-Napoca

1944

20002

Grup sanitar public situat in str. G. Coșbuc -Parc Slmlon Bărnuțlu

Nord: Râul Someș Sud: str. lullu Hossu Est: Cazinoul

Vest: Hotel Sport Suprafața: 20,15 C.F. 1431

2,758.59

Municipiul Cluj - Napoca Administrarea R.A.D.P. CluJ-Napoca

1945

Cișmea publică situată in Plata Unirii

C.F. 1473          i                           i

Municipiul Clu| - Napoca

1946

Cișmea publică situată In Plata Mlhal Viteazul

Municipiul Cluj - Napoca

1947

Cișmea publică situată în Piața Avram lancu

Municipiul Cluj - Napoca

1948

Cișmea publică situată în Parcul I.L. Caragiale

759.93

Municipiul Cluj - Napoca

1949

Cișmea publică situată In Plata 14 Iulie

;                                 --C

759.93

Municipiul Ciul - Napoca

1950

Cișmea publică situată in str. Cantonului f.n.

Nu există

Municipiul Cluj - Napoca

1951

Cișmea publică situată în Str. Cantonului f.n:

Nu există

Municipiul Cluj - Napoca

1952

Lac 1 Est Gheorghenl

. (/

Delimitat de str.Sarmiseqetuza. str.T. Mihaly, str.AI.V.Voievod Suprafața: 53.120,17 mp

Nr. bărci: 5

Nr. vâsle: 10

Nr. hidrobiciclete: 5

1974

4,299,576.31

Municipiul Cluj - Napoca

1953

Lac 11 Gheorghenl

—xA

Delimitat de slr.Dunărli, str. Intre Lacuri Suprafața: 515,33 mp.

C.F. 28517                   1

Nr.lopo. 14B65/1 15535/2 15540/3/2 15541/1/2 15541/2/2

1974

41,711.10

Municipiul Cluj - Napoca

1954

Delimitat de str. Dunării, str. Tulcea

Suprafața: 52.642.26 mp.:

C.F. 2B517

Nr.lopo,

1974

4,260,894.00

Municipiul Cluj - Napoca

15541/3/2

15541/3/2

15542/2

15543/2               l

15544/2

15645/2

15546/2

15552/2

15553/2

15554/1/2

15554/2/2


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEÂÎ,' Nr. 248 bis/20.111.2006