Hotărârea nr. 946/2019

Hotărârea 946/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 647725 din 13.12.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 647775 din 13.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, cap. 12, poziția nr. 1619;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 22885, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 22885/1, teren în suprafață de 4.070 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 22885/2, teren în suprafață de 966 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a

imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 2.617 mp,

provenind din CF nr. 316629 Cluj-Napoca, nr. topo. 22679, CF nr. 315803 Cluj-Napoca, nr. topo. 22885/2, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de P.F.A Miron Ioan Dorin, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și


evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 946 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă la Hotărârea ar. 946/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

STRADA PROFESOR NICOLAE MARGINEANU, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

PFA MIRON IOAN-DORIN

Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0010/2010

CLUJ-NAPOCA

- Noiembrie 2019 -p A -R T E A ! .

LEG!, DECRETE, HOTĂRÂRI o? ALTE ACTE

<g U IV? A R

Pagina

133/2006 Hotărârii atestarea

i.'i îJi.i’r ;"“us /’    ‘./"^CLi’.n'j ȘU El;


Anexa nr. V la Hotărârea Guvern-ului nr. pentru modificarea și completarea Guvernului nr. 962/2002 privino

C’Ornsi <’lJ; Liî iSuOsiL'              ;

, . ... '             -i rnmynA!Of dîH 'ilî.ds?Ljl GÎUj.

Tnun’COîhr, □rașeior oi                   , z t

p— .<£■


z'j sxcwția uiunidoluîuJMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIE!, PARTEA I, Nr. 248 bis/20JH.200&

HOTĂRÂRI A’.L E


G U V E R N U L U IGUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

pdv?r..R șt».®?sr9s domeriuiu? pub**c 2: ’udeiuiv: O-uJ. h'rssutn și. sl mur/ciu'Ho"- o'cșoî.

’Î ’ —' • V *e~/rp.v.- ț ••             i: k- ■ •- - . ,-r , ', 1 ■ ■ .. 1           : oj 7 : ?                   '•• ; ■* -•

f£                    ------- -.....rr_. ... .....                                   ;

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 563/2002

-rind atestarea domeniului public ai județului Ciuj, precum șr a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicata în Monitorul Oficial ai României, Partea 1, nr. 684 și 584 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „WTÂfiÂffE'

privind atestarea domeniului public a! Județului Ciuj, precum și ai' municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"


 • 2. Artical'Jj unic vs avea următorul cuprins: „Articol unic. — Se atestă apartenența is public al județului Cluj, precum și ai municipiile1''' sț șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor Gț ' Jpst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . ;ez hotărâre.0

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. I1, cu Nilul „inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIM POPESCU-TÂRÎCEÂNU p. Ministru! administrației și internet. Radi Victor Dobrs, secretar de stal

Ministrul finanțelor publice, Sebasiian Teodor Gheorghs Viădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

”) Hotărârea Guvsrafcjî nr. iSS/SUOS^ș îosî pubficaiă in Mor-toru Oficial al României, Partea ?,'nr. 246 din 20 martie 2006 și e&! si în acest număr bis.


 • 1582

 • 1583

 • 1584 1{585

 • 1586

 • 1587

 • 1588

 • 1589

 • 1590

 • 1591


 • 1.3.7.

 • 1.3.7,

 • 1.3.7, ;

 • 1.3.7,

 • 1.3.7.

 • 1.3.7.

 • 1.3.7.

 • 1.3.7,

 • 1.3.7..

 • 1.3.7,

 • 1.3.7.,

 • 1.3.7. ■


1.3.7/

1.3.7/


1616 . 1617


1,3.7;


Paul loan________,

Pavel Roșea Peana_________

Petofi Sandor Petrache Polenaru Petre Dulfu Petre Ispirescu Petru Maior Petuniei Piatra Craiului Piersicului Piezișă


Plaiuri Planoarelor Plevnei Ploiești Plopilor Polenarilor Pomet Ponorului


Porțelanului


Porțile de Fler Porumbeilor


Porumbului Posada Postăvaru Polalssa


Povârnișului Predeal Prieteniei


Prislop

Priveliștii


Privighetorii

Prof. Nlcolae Mărglneanu Profesor Tudor Clortea


Progresului Prunilor


P-ța Mitropolit Nlcolae Colan P-ța 1 Mal


P-ța 14 Iulie


P-ța 1848_______

P-ța 1907_______

P-ța Abator______

P-ța Avran lancu P-ța Baba Novac P-ța Fraternității


P-ța Gării____________________

P-ța Horea .Cloșca șl Crlșan P-ța Ion Agârblceanu P-ța Kari Llebknecht P-ța Lucian Blaga

P-ța Mărăștl


P-ța Mihai Viteazu

P-ța Muzeului


33.617


: .16/10 11,3.7. ■ '^Țp-ța Romana


1,468.80

191,716.90

84,799.00

166,040.00

4,800.00

3,552.00

3,228.00

2,844.00


160,880.90

3,352,80

3,054.00

2,526,706.30

314,586.50

497,527.00

1,908.00

1,440.00

62,265.00

664,160.00


1,658.40

6,002.40

5,562.00

" 1,255.20

3,166.80 215,475.00


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca i Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca i Municipiul Cluj - Napoca 1 Municipiul Cluj - Napoca > Municipiul Cluj - Napoca ) Municipiul Cluj - Napoca ) Municipiul Cluj - Napoca


Municipiu! Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca _ Municipiul Cluj - Napoca i Municipiul Cluj - Napoca l Municipiul Cluj - Napoca


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


'_âNCPl

:<• r-i i1' si


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

217352

Ziua

06

Luna

11

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 316629 Cluj-NapocaA. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22679

1.651

drum la Surpătură


il

B. Partea ÎL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 “

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

imobilul nu mai formează obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


...AN GEL

A&fiWt W FBiS :Yt A A :»■ !A X- J -’t Șj


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 315803 Cluj-Napoca

A. Partea l. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:20201


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22885

5.036

Drum la Făget

B. Partea II. Proprietari și acte

• r-j

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

270 / 11/01/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ CIRCUMSCRIPȚIA VI-A

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 20201)

C. Partea DII. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Inventar de coordonate

Mun. Cluj-Napoca, str. Nicolae Mărgineanu


Sistem coord.- Stereografic 1970

Nr pct

X(m)

Y(m)

Z(m)

Obs.

PUNCT

CUNOSCUTE

1

580363.634

391692.481

-

Bulon metalic

2

580440.059

391649.118

-

Bulon metalic

PUNCTE DE STATIE

1

580363.634

391692.481

-

Bulon metalic

2

580440.059

391649.118

-

Bulon metalic

3

580576.441

391665.652

-

Bulon metalic


Calculul Suprafeței

Mun. Cluj-Napoca>str. Nicolae Mărgineanu


Nr pct

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

101

580646.438

391643.596

26.18

102

580622.780

391654.813

21.11

103

580602.306

391659.950

10.44

104

580592.204

391662.593

9.12

105

580583.764

391666.041

1.34

106

580582.422

391666.098

5.14

107

580577.290

391666.315

8.80

108

580568.505

391666.817

0.67

109

580567.833

391666.813

27.10

110

580540.728

391666.823

15.24

111

580525.953

391663.083

28.12

112

580497.989

391660.091

6.14

113

580491.865

391659.631

10.01

114

580482.143

391657.236

7.35

115

580474.934

391655.778

0.50

116

580474.447

391655.673

7.63

117

580466.944

391654.264

2.83

118

580464.161

391653.777

9.37

119

580454.828

391652.986

4.26

120

580450.584

391653.381

7.59 Z

121

580443.159

391654.932

122

580439.191

391656.650

1.9Ș   1

123

580437.468

391657.557

18.59

124

580420.276

391664.629

0.86\Zg:

125

580419.640

391665.210

13.57VZ

126

580408.346

391672.733

6.57

127

580402.880

391676.380

7.01

128

580397.619

391681.009

8.45

129

580389.888

391684.417

8.72

130

580381.740

391687.509

5.00

131

580377.059

391689.279

3.80

132

580373.768

391691.182

1.94

133

580371.959

391691.891

5.00

134

580367.080

391692.983

10.19

135

580357.008

391694.505

21.50

136

580335.535

391693.136

0.79

137

580335.519

391693.928

5.32

138

580330.238

391694.571

1.47139

580328.902

391695.195

10.07

140

580320.850

391701.239

24.95

141

580298.787

391712.891

22.08

142

580279.756

391724.084

12.32

143

580269.288

391730.580

6.47

144

580271.095

391724.366

30.18

145

580296.231

391707.661

24.51

146

580317.818

391696.046

14.55

147

580329.295

391687.107

3.58

148

580331.756

391684.509

4.09

149

580335.783

391685.229

8.79

150

580344.560

391685.627

4.03

151

580348.585

391685.526

3.57

152

580352.153

391685.410

9.79

153

580361.873

391686.545

5.83

154

580367.700

391686.769

18.41

155

580384.872

391680.143

7.59

156

580391.933

391677.364

5.93

157

580397.181

391674.604

5.99

158

580401.959

391670.996

12.30

159

580411.480

391663.209

4.45

160

580414.601

391660.042

13.50

161

580426.050

391652.884

12.69

162

580437.563

391647.536

11.79

163

580449.217

391645.741

11.73

164

580460.936

391646.152

6.02

165

580466.724

391647.797

16.45

166

580482.877

391650.891

6.63

167

580489.406

391652.061

1.27

168

580490.660

391652.246

3.36

169

580493.970

391652.834

12.29

170

580505.980

391655.421

31.25

171

580537.031

391658.988

33.99

172

580570.946

391661.210

4.96

173

580575.883

391660.713

24.64

174

580599.655

391654.221

21.36

175

580619.895

391647.404

15.29

176

580634.201

391642.007

10.95

100

580644.401

391638.024

5.93

S=2617mp

i                       r r ~~ ' ■     ~ - j™ ■ - —----- — — —■— - - - - —________ ___ ___

MEMORIU TEHNIC

 • 1.    Adresa imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Prof. Nicolae Mărgineanu, jud. Cluj.

 • 2.    Tipul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare pentru elaborare Hotărâre Consiliu Local mun. Cluj-Napoca pentru înscriere drum în cartea funciară.

 • 3.    Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat in intravilanul Mun. Cluj-Napoca. Str. Prof. Nicolae Mărgineanu(parțial)este delimitată astfel:

Latura de Nord : între punctele 100-101 str. Prof. Nicolae Mărgineanu fără gard ;

- Latura de Est: între punctele 101-102 gard plasă, între punctele 102-103 gard beton, între punctele 103-106 gard beton, între punctele 106-109 gard beton, între punctele 109-111 gard beton, între punctele 111-112 gard beton, între punctele 112-115 gard beton, între punctele 115-118 gard plasă, între punctele 118-119 gard beton, între punctele 119-122 gard lemn, între punctele 122-124 gard beton, între punctele 124-126 fără gard, între punctele 126-128 gard beton, între punctele 128-135 gard beton, între punctele 135-136 gard beton, între punctele, între punctele 137-140 gard beton, între punctele 140-143 gard beton ;

Latura de Sud : între punctele 143-144 Drum fără gard;

Latura de Vest: între punctele 144-148 fără gard, între punctele 148-152 gard beton, între punctele 152-154 fără gard, între punctele 154-155 gard lemn, între punctele 155-159 fără gard, între punctele 159-162 gard plasă, între punctele 162-165 gard plasă, între punctele 165-166 gard lemn, între punctele 166-170 gard beton, între punctele 170-172 gard beton, între punctele 172-174 gard beton, între punctele 174-100 gard plasă.

 • 4.    Situația juridică a imobilului: Drumul este înscris în cartea funciară veche C.F. 316629 Cluj-Napoca, nr. topo. 22679 cu suprafața S=1651mp. și C.F. 315803 Cluj-Napoca, nr. topo. 22885 cu suprafața S=5036mp. Se propune elaborare H.C.L. pentru înscriere drum (str. Prof. Nicolae Mărgineanu S=2617mp.) în cartea funciară

mform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a tabelului de mișcare a parcelelor.

5.    Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-a utilizat stația totală REC ELTA 13 CMS și

s-au folosit punctele de coordonate cunoscute: 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic). Din punctele de stație 1 (Bulon metalic) și 2 (Bulon metalic), determinate cu aparatură GPS, s-a determinat punctul de stație 3 (Bulon

ixii combinată cu radierea. Coordonatele punctelor men^atura L-34-48-C-c^2-țII.Prelucarea datelor


metalic) și punctele de contur ale drumului prin metoda d au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografid.J^V s-a efectuat folosind programul Caltop.


Data întocmirii: NOIEMBRIE 2019

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Strada Prof. Nicolae Mărgineanu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

316629

(Nr. CF vechi 1473)

A+l

22679

Drum la Surpătură

1651

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

315803

(Nr. CF vechi 20201)

A+l

22885

Drum la Făget

5036

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CIRCUMSCRIPȚIA VI-A

Nu sunt

Total suprafață

6687

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

315803

(Nr. CF vechi 20201)

22885/1

Drum la Făget

4070

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CIRCUMSCRIPȚIA VI-A

Nu sunt

Nou

22885/2

Str. Prof. Nicolae Mărgineanu

966

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

5036

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

A 3

Topo.

Cad.

imobilului

22679

Nou

Strada Prof. Nicolae

1651

MUNICIPIUL^

Nu sftțiț

Yq\

22885/2

Mărgineanu

966

CLUJ-NAPOCÂ

CEfW10âT

JYS)

Total suprafață

2617

5:

.3

T0 R f? a r

R°-^-FNr, 0Cla20W '''

A^WfaN /

o

■ oîntocmit: ing. MIRO&P

' .07PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA Scara 1: 5000

L-34-48-C-C-2-III

MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. PROF. NICOLAE MARGINEANU

hl.