Hotărârea nr. 945/2019

Hotărârea 945/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rusu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rusu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rusu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 647732 din 13.12.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 647759 din 13.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rusu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (6), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Hotărârii nr. 133/2005, Cap. 12, poziția nr. 1445, precum și ale Hotărârii nr. 226/1999 privind P.U.Z. Făget;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Liviu Rusu, cu suprafața măsurată de 3.682 mp, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată și a art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Liviu Rusu, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de P.F.A Miron Ioan Dorin, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 945 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 945/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:
STRADA LIVIU RUSU, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA

- Noiembrie 2019 -LEG!, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTg


Anexa nr. 11 la

pentru modificarea Și completarea Guvernului nr. 963/2002 privind domeniului public al -J'murucioiilor» orașelor ?5


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

peniru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind a?es?srea domsnîuiui public ai județului C-uj, precum șl a’ municipiilor, și comunelor din județul Cluj, cu excepția mum-cipiuiUl Ciuj^apGca*}

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul Românie; adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — .Hotărârea Guvernului nr. 563/2002 . ‘rind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șt a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napocs, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „ttOTĂ/ito’

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va aves următorul cuprins:

„Articol unic. — Ss atestă apartenența la d^ms public al județului Cluj, precum șl al municipiilor '- zș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cț ’jost anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . ;ez hotărâre.11

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului Ciuj-Napoca", av conținutul prevăzut In anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-M1MSTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRiCEANU

Cprârasemnesză:

P. Ministrul administrației și intemeicf, Paul Victor Da ere,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Ssbastian Teodor Gheorghe Vîădesu,

București, 9 februarie 2006, NT. 193.

’) Hotărârea Guveaoiuf nr, ISSzSOQS^s. lest publicată în Martoru Oficia* al României, Partea 1,-nr. 248 din 20 martie 2006 și este si în aces! număr bis.• - O-,

” 1

2

r..L 3

4 —I

5

“TT7—§------1

1402

1.3.7.

ori Luca Caragiale

2,240

:J32,832.00

Municipiul Clu| - Napoca

1403

1.3.7.

on Meșter

3,630

215,259.00

Municipiul Clu| - Napoca

1404

1.3.7.

on Mincu

3,292

3,950.40

Municipiul Clu| - Napoca

1405

1.3.7.

on Neculce

1,050

1,260.00

Municipiul Cluj - Napoca

' 1406

1.3.7.

on Popescu Volteștl

4,955

293,831.50

Municipiul Cluj - Napoca

1407

1.3.7.

on Vidu

686

40.679.80

Municipiul Cluj - Napoca

■ 1408

1.3.7.

on Viteazul

990

1,188,00

Municipiul Cluj - Napoca

1409

1.3.7.

osif Vulcan

4,675

12,716.00

Municipiul Cluj - Napoca

1410

1.3.7.

ris

3,025

179,382.50

Municipiul Cluj - Napoca

1411

1.3.7.

Isaac Newton

1,750                    :s

103,775.00

Municipiul Cluj - Napoca

1412

1.3.7.

uliu Coroianu

900 .

53,370.00

Municipiul Cluj - Napoca

1413

1.3.7.

lullu Hațleganu

1,440

85,392.00

Municipiul Cluj - Napoca

1414

1.3.7.

luliu Manlu

4,050

240,165.001

Municipiul Cluj - Napoca

1415

1.3.7.

lullu Merca

Municipiul Cluj - Napoca

1416

1.3.7.

luliu Moldovan

3,100

183,830.00

Municipiul Cluj - Napoca

1-417

1.3.7.

Izel

1,160

1,392.00

Municipiul Cluj - Napoca

1418

1.3.7.

Izlazului

8,000

.474,400.00

Municipiul Cluj - Napoca

1419

1.3.7.

Izvorului

1,287

1,544.40

Municipiul Cluj - Napoca

1420

1.3.7.

Jan Hus

2,660

3,192.00

Municipiul Cluj - Napoca

1421

1.3.7.

Janos Bolyal

1,478

87,645.40

Municipiul Cluj - Napoca

1422

1.3.7.

Jean Jaques Rousseau

1,088

55,488.00

Municipiul Clu| - Napoca

1423

1.3.7.

Jean Jaures

3,424

4,108.80

Municipiul Cluj - Napoca

1424

1.3.7.

Jiului

5,500

326,150.00

Municipiul Cluj - Napoca

1425

1.3.7.

Johanes Gutenberg

Municipiul Cluj - Napoca

1-425

1.3.7.

Jozsef Attila

4,615

5,538.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.427

1.3.7.

Jugoslaviel

5,700

338.010.00

Municipiul Cluj - Napoca

1428

1.3.7.

Juplter

2,083

106,233.00

Municipiul Cluj - Napoca

1429

1.3.7.

Kos Karoly

Municipiul Cluj - Napoca

' 1430

1.3.7.

Kovacs Dezso

778 Y

46,135.40

Municipiul Cluj - Napoca

1431

1.3.7.

Kovari Laszlo

9,000

10,800.00

Municipiul Cluj - Napoca

1432

1.3.7.

Lăcătușului

1,730

4,705.60

Municipiul Cluj - Napoca

1433

1.3.7.

Lăcrămioarelor

2,600

154,180.00

Municipiul Clu|- Napoca

1'434

1.3.7.

Lacul Roșu

2,900

147,900.00

Municipiul Cluj - Napoca

1435

1.3.7.

Lacului

1,064

1,276.80

Municipiul Cluj - Napoca

1436

1.3.7.

Lalelelor

1,440

85,392.00

Municipiul Cluj - Napoca

1437

1.3.7.

Lăpușului

3,962

234,946.60

Municipiul Cluj - Napoca

. 1438

1.3.7.

Laterală

1,518

1,821.60

Municipiul Cluj - Napoca

1439

1.3.7.

Lemnului

2,884

7,844.48

Municipiul Cluj - Napoca

1440

1.3.7,

Libelulei

639

766.80

Municipiul Cluj - Napoca

1441

1.3.7.

Llnlștel

1,000

1,200.00

Municipiul Cluj - Napoca

1442

1.3.7.

Llvezenl

4,840

287.012.00

Municipiul Cluj - Napoca

1443

1.3.7.

Livezii

1,600

94,880.00

Municipiul Cluj - Napoca

1444

1.3.7.

Llvlu Rebreanu

7,500

444,750.00

Municipiul Cluj - Napoca

^1445

1.3.7.

Uvlu Rusu

Municipiul Cluj - Napoca

..1-4'46

1.3.7.

Locomotivei

5,450

323,185.00

Municipiul Cluj - Napoca

14.47

1.3.7.

Lombulul

22,500

863,773.40

Municipiul Cluj - Napoca

1448

1.3.7.

Lotrului

1,813

2,175.60

Municipiul Cluj - Napoca

. 14.49

1.3.7.

Louls Pasteur

5,980

1,382,056.70

Municipiul Cluj - Napoca

. T450

1.3.7.

Luceafărului

592

30,192.00

Municipiul Cluj - Napoca

.1451

1.3.7.

Lucemel

754

904.80

Municipiul Cluj - Napoca

1452

1.3.7.

Ludwlg van Beethoven

4,120

195,452.80

Municipiul Cluj - Napoca

...1453

1.3.7.

Luncii

6,648

7,977.60

Municipiul Cluj - Napoca

.1’454

1.3.7.

Lunetei

'T.\

4,860

5,832.00

Municipiul Cluj - Napoca

1455

1.3.7.

Lunii

f ‘ rs-z'

\ O\

611

31,161.00

Municipiul Cluj - Napoca

1456

1.3.7.

Lutoasă

J .-,1 f

A .•j* \

1,324.

1,588.80

Municipiul Cluj - Napoca

. .1457

1.3.7.

Măceșului

LeJȘ.

l Ja

Municipiul Cluj - Napoca

! 1458

1.3.7.

Măclnulul

5,860

7,032.00

Municipiul Cluj - Napoca

■ 1459

1.3.7.

Macului

/

950

1,140.00

Municipiul Cluj - Napoca

. 1460

1.3.7.

Madach Imre

/ /

11,738

14,085.60

Municipiul Cluj - Napoca

14.61

1.3.7.

Mapazlel

-\O

2,619

3,142.80

Municipiul Cluj - Napoca
!■!


Inventar de coordonate

Mun. Cluj-Napoca, str. Liviu Rusu


Sistem coord.- Stereografic 1970

Nr pct

x (m)

Y(m)

Z(m)

Obs.

PUNCT

E CUNOSCUTE

;1

1

580670.510

391628.875

-

Bulon metalic

2

580655.536

391542.930

-

Pichet lemn


PUNCTE DE STATIE

1

580670.510

391628.875

-

Bulon metalic

2

580655.536

391542.930

-

Pichet lemn        J

3

580667.287

391505.673

-

Pichet lemn

4

580709.915

391485.662

........ ..... ■■

Pich& iOrr o

5

580706.145

391398.604

Bulon metalic

i 6

580695.003

391341.190

-

Bulon metalic

I z

580720.434

391203.135

-

Bulon metalicMun. Cluj-Napoca. str. Liviu Rusu


Nr pct

X (m)

P Y(m)

Lungimi laturi (m)

100

580704.438

j 391204.274

2.13

101

580706.456

!  391203.593

2.93

102

580707.43 E

j 391206.336

15.95

103

580700.613

’  391220.729

22.85

104

580700.977

î 391243.572  :

16.58

!    105

580703.579

391259.947

16.85

106

580705.794

391276.648

14.42

107

580707.484

391290.966  :

12.00

108

580706.506

391302.924 j

19.23

109

580704.139

391322.008  1

5.76

110

580704.368

391327.762 J

2.74

111

580701.660

391328.200

<5.65

| 112

580701.153

391343.8*2

1.70

113

580701.153

391 345.545

16.25     j

}   114

580702.372

391361.754

21.29

|    115 i

580704.529

■391382.934  ■

29.69

116   i

580708.725

391412.328

~20/75

117 i

580709.658

391433.052 i

52.41

118 1

580710.560

391485.450  -

8.29

119   |

580708.697  '

391493.532

6.87

120 ‘

580707.474

391500.288

4.57      '

i    121

580702.950

391499.61Zl

14.19     jj

| 122 [

580689.558

39 S-.3

14.98    1

123 ț

580675.06b

&91508.105

2.63

124    ■

580672.567  ,

3yi 608.923

4,22

!    125 j

580668.67’:   1

39i 510.537

2.21

i 126 i

580666.966

•39*-511.949

4.40

i 127

580664.498

3 9 "1 -515. •!? 93

8.29      i

128

580663.444

39’523.81 y

15.70

129

580661.883

•39’’

3.86      1

'    130

580662.285

3.00

i 131

580662.15*

39’’546.2?;'

14.33     li

j 132

680661.530

39'1560.595

30.78    î

,    133

36.68     1134

580670.338

391627.477

14.93

135

580655.637

391630.099

11.29

136

580660.100

391619.731

4.67

137

580659.924

391615.068

4.06

138

580659.359

391611.044

9.84

139

580657.366

391601.411

10.41

140

580655.428

391591.182

12.61

141

580653.474

391578.727

16.64

142

580652.514

391562.116

20.47

143

580654.672

391541.761

22.95

144

580657.972

391519.053

11.04

145

580658.063

391508.018

1.88

146

580659.409

391506.700

3.69

î 147

580660.115

391503.078

14.10

148

580674.193

391502.214

9.32

149

580683.262

391500.053

6.63

150

580689.797

391498.943

6.37

151

580695.645

391496.411

9.03

152

580702.213

391490.218

5.47

153

580704.125

391485.091

3.13

154

580704.546

391481.991

19.28

155

580704.437

391462.709

12.99

156

580704.582

391449.716

21.42

157

580703.770

391428.314

0.34

158

580703.431

391428.337

19.70

159

580702.059

391408.688

11.99

160 '

580700.846

391396.758

37.30

161 >

580696.540

391359.706

3.16

162 !

580693.378

391359.838

8.80

163    !

580693.006

391351.045

0.62

164 i

580693.596

391350.858

12.61

165

580693.111

391338.262

14.44

166

580694.761

391323.918

22.85

167

580699.232

391301.512

20.35

168

580699.613

391281.166

17.91

169

580696.791

391263.478

5.54

170   <  580695.163

391258.185 j

9.09

171   ;   580692.464 j

391249.509  !

18.09

172   '   580688.725 s

391231.806

26.17

r

173 i 580682.195

391206.467  |

0.11       i

174 i 580682.085

391206.444  |

0.22

175   '  580682.034

391206.233 j

7.94

176 i 580689.970

391206.042

10.60

177   '  580700.480  !

391204.700

1.88

178   >  580702.340  *

391204.971   ,!

2.21

S=3682mp -

întocmit:         ,

ing. Miron loaryQt

/'CQ

/ «O

I    \

lo/ \

I

fenam|TO®w!'-

WR°'\„ .. (wn-O^; C.4TEGO^'

xz-.•

o •

CJ ■

r


MEMORIU TEHNIC

 • 1.    Adresa imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Liviu Rusu, jud. Cluj.

 • 2.    Tipul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare pentru elaborare Hotărâre Consiliu Local mun. Cluj-Napoca pentru înscriere drum în cartea funciară.

 • 3.    Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosiSă „drum” situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca. Strada Liviu Rusu este delimitată astfel:

 • -   Latura de Nord : între punctele 101-105 fără gard. între punctele 105-107 gard beton, între punctele 1 108 gard beton, între punctele 108-110 gard beton, între punctele 110-113 fără gard, între punctele 113 114 fără gard, între punctele 114-115 gard beton, între punctele 115-116 gard beton, între punctele lf-5-117 gard beton, între punctele 117-118 gard plasă, între punctele 118-119 gard beton, între punctele 119-120 gard beton, între punctele 120-129 gard beton, între punctele 129-132 fără gard, între punctele 23 ^ 134 gard beton ;

 • -  Latura de Est: între punctele 134-135 str. Nicolae Mărgineanu fără gard;

 • -  Latura de Sud : între punctele 135-138 gard plasă, între punctele 138-143 gard plasă, între punctele 143-147 gard beton, între punctele 147-149 fără gard, între punctele 149-156 gard plasă, între punctele 156-157 gard plasă, între punctele 158-159 gard beton, între punctele 159-161 gard beton, între punctele 161-164 fără gard, între punctele 164-166 gard beton, între punctele 166-167 gard plasă, între punctele 167-171 gard plasă, între punctele 171-174 gard beton ;

Latura de Vest: între punctele 175-101 str. Făgetului fără gard.

 • 4.    Situația juridică a imobilului: Drumul nu este înscris în cartea funciară. Se propune elaborare H.C.L. pentru înscriere în cartea funciară a drum (str. Liviu Rusu) avănd suprafața măsurată de 3682 mp.

 • 5.    Operațiuni topo-cadastrak efectuate:

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-a utilizat stația totală REC ELTA 13 CMS și s-au folosit punctele de coordonate cunoscute: 1 (Bulon metalic) și 2 (Pichet lemn). Din punctele de stație ■ (Bulon metalic) și 2 (Pichet lemn), determinate cu aparatură GPS, s-au determinat punctele de stație 3 (Pichet lemn), 4 (Pichet lemn), 5 (Bulon metalic), 6 (Bulon metalic) și 7 (Bulon metalic) și punctele de contur ale drumului prin metoda drumuirii combinată cu radierea. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul

de proiecție Stereografic 1970. Nomenclatura programul Caltop.


Data întocmirii: OCTOMBRIE 2019


PLAW DE             Sî DELWÎT.ĂF.E

A XMOS1LUMH

scara: 1:2000

Nr. Cadastral

Supraf. rnăs. ti iniob. (mp)

Adresa imobilului

3682

Nlun. Cluj-Napoca, str. Liviu Rusu, jud. Cluj

Nn Cartea. Funciarăl

Unitatea Administrativ Teritorială (UĂT)

CLUJ-NAPOCA


A. Date referitoare la teren


Nr.

Categorie de

Suprafața

parcela

folosința

(mp)

1

DR

3682

Total

3682

B. Date referitoare la


Mențiuni


Cod

Destinația

Supraf. Constr.

Mențiuni

la sol (mp)

-

-

-

-

Total

-

- ■

Suprafața totală măsurată a imobil. Suprafața din act=3682mp.corectitudn/egrintocmi


.A.UT0WrE


Confirm în baza de

Inspector introducerea in date integrată

lobilului

i atribuirea

numărului cadastral

Data:580600


liÎNTOCMIT:

MIRON IO


BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAg CER-nF'CAI

DE _ ■> MJTORÎ2ARE


iaR0-CJ-FNr.M'o;20W gjf

z wron


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.3, tel 0264-336 216

Răspuns la nota interna - nr.552263/45/2019

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Strada Liviu Rusu a fost reglementată ca circulație publică prin P.U.Z Făget aprobat prin

Hotărârea nr. 226/1999. Traseul actual al străzii urmează direcția din documentația de urbanism.SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL

Nr. 535026/455/304 din 13.11.2019

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Urmare notei interne Înregistrata cu numărul de mai sus, prin care ne solicitați sa precizam daca la punerea in posesie a persoanelor indreptatite prin reconstituirea dreptului de proprietate, s-a tinut cont de drumul de exploatare De 7735,va comunicam ca la punerea in posesie s-a tinut cont de drumul de exploatare De 7735, conform planului pe care il atașam prezentei note interne.

Redactat:     Dan Rus (2ex.)