Hotărârea nr. 944/2019

Hotărârea 944/2019 - Închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 647567/1/13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 647658/452/13.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 332-348 coroborat cu dispozițiile art. 310 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 312 alin. (2)-(4), (6) și (7) și ale art. 313 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Codului Civil, republicat;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente.

Art. 2. Se aprobă Documentația de atribuire prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Durata închirierii este până la data de 14.11.2023, fără posibilitate de prelungire.

Art. 4. Prețul minim al închirierii este de 47 lei/mp/lună, valabil pentru luna octombrie 2019 și care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației, lunar și succesiv, cu indicele prețului de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, până la momentul desfășurării licitației.

Art. 5. Datele de identificare și valoarea de inventar a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente sunt cuprinse în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția juridică și Direcția Economică.


rtțl geheral/al municipiului,

r. Aurora. Roșea


Nr. 944 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 944/2019

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

LICITAȚIE PUBLICĂ

în vederea atribuirii contractului de închiriere a t


teraselor de alimentație publică, situate în munici


Piața Muzeului si străzil^ Udiâc

9                                           9                         ,            7 1urilor destinate amplasării oca, zona pietonală


DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

LICITAȚIE PUBLICĂ

în vederea atribuirii contractului de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului si străzile adiacente

9                                     9

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE CUPRINDE:

CAIET DE SARCINI

Informații generale privind obiectai licitației publice:

Obiectul licitației publice îl constituie închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente.

Terasele de alimentație publică amplasate pe zona pietonală din Piața Muzeului și străzile adiacente sunt autorizate în baza Autorizației de construire nr. 1590 din 14.11.2019 și identificate prin planuri anexă.

Terasele (TI, T2, T5, T6, T7, T8, T9, Tll, TI2) sunt amplasate pe zona pietonală din Piața Muzeului și străzile adiacente, pe terenurile înscrise în CF 319555, identificate prin nr. topo 274/1, CF 250675, nr. topo. 285, CF 1473, nr. topo. 284, aflate în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

Terenurile aferente teraselor de alimentație publică obiect al licitației se identifică astfel:

Terenul aferent terasei de alimentație publică TI situat pe str. Matei Corvin, ce ocupă poziția nr. TI din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 46,00 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T2 situat pe str. Vasile Goldiș ce ocupă poziția nr. T2 din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 47,80 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T5 situat în Piața Muzeului ce ocupă poziția nr. T5 din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 57,80 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T6 situat în Piața Muzeului ce ocupă poziția nr. T6 din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 57,80 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T7 situat în Piața Muzeului ce ocupă poziția nr. T7 din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 52,40 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T8 situat în Piața Muzeului ce ocupă poziția nr. T8 din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 57,20 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică T9 situat în Piața Muzeului ce ocupă poziția nr. T9 din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 43,30 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică Tll situat pe str. Matei Corvin ce ocupă poziția nr. Tll din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 20,00 mp,

Terenul aferent terasei de alimentație publică TI2 situat pe str. Matei Corvin ce ocupă poziția nr. TI2 din planul de situație anexat prezentului, cu suprafața de 15,30 mp.

Condiții generale ale licitației publice:

Terenurile destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca,


zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente, obiect ale licitațiilor publice, se vor corespunzătoare de folosință, pe toată durata închirierii, potrivit destinației acestora.

Terasele sezoniere din Piața Muzeului deservesc spații comerciale de același nordică și sudică a pieței, spații cu acces direct din P-ța Muzeului.

Terasele sezoniere de pe străzile adiacente sunt extensia unor spații comerciale tdș:.-același profil al căror acces este la o distanță maxim de 10 m. de acestea, (conform Anexa nr.4 - Regîemifi&i pentru amenajarea și utilizarea spațiului public, aferentă PUG).

Ofertantul câștigător, la încetarea din orice cauză a contractului de închiriere, va preda amplasamentul liber de sarcini.

Ofertantul câștigător este obligat să nu exploateze terenul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale sau producte.

Ofertantul câștigător este obligat să asigure respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător, respectiv să încheie contract de salubritate și contract pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

Autoritatea contractantă va asigura folosința netulburată a terenului pe toata durata închirierii. Ofertantul câștigător va asigura exploatarea terenului obiect al închirierii în regim de continuitate și permanență. Este interzisă subînchirierea terenului.

Ofertantul câștigător are obligația să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite.

Durata închirierii este până la data de 14.11.2023, respectiv pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, fără posibilitate de prelungire.

Se exclude din perioada de închiriere aceea corespunzătoare desfășurării, în fiecare an, în Piața Muzeului a Târgului de Crăciun, respectiv perioada cuprinsă între 01 noiembrie - 15 ianuarie.

Ofertantul câștigător are obligația să plătească chiria în cuantumul și la termenele stabilite prin contractul de închiriere, ce face parte din documentația de atribuire.

Ofertantul câștigător are obligația ca la semnarea contractului, să constituie în favoarea municipiului o garanție echivalentă chiriei aferente a 60 zile, calculată conform tarifului stabilit conform hotărârii de adjudecare a licitației de________lei/mp/lună. Dovada depunerii garanției se va face prin ordin de plată.

Ofertantul câștigător va încheia contracte cu furnizorii de utilități și va plăti facturile aferente contractelor.

Activitatea desfășurată în cadrul teraselor se va încadra doar în domeniul alimentației publice.

Spațiul aferent teraselor de alimentație publică va respecta toate condiționalitățile impuse prin Autorizația de construire respectiv Avizul Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Cluj.

Ofertanții câștigători au obligația de a respecta toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public.

Ofertanții câștigători au obligația de a obține toate avizele/acordurile necesare desfășurării activității de terasă cu specificul de alimentație publică, inclusiv acordul de funcționare conform legislației incidente în materie.

Se vor asigura atât respectarea prevederilor Ordinului nr. 111/2008, actualizat, privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală,

a Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 976/1998,

precum și a normelor generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind măsurile și condițiile necesare pentru a combate riscurile și a asigura adecvarea pentru consumul uman a produselor alimentare astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul nr. 852/2004/CE, privind igiena produselor alimentare, cu modificările în vigoare, ce includ:

 • - incintele utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie curate și întreținute în bună stare, să asigure un spațiu de lucru suficient și adecvat efectuării în condiții igienice a tuturor operațiunilor , să asigure condiții adecvate de manipulare și depozitare, cu reglarea temperaturii și capacitate suficientă pentru a păstra produsele alimentare la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate;

 • - suprafețele aflate în contact cu produsele alimentare trebuie să fie în bună stare, ușor de curățat și, după caz, de dezinfectat;

 • - trebuie să existe un număr suficient de toalete cu jet de apă, racordate la un sistem de scurgere eficace, toaletele nu trebuie să comunice direct cu încăperile în care se manipulează produsele alimentare;

 • - trebuie să existe un număr suficient de chiuvete, amplasate în mod corespunzător și destinate spălatului pe mâini, care să dispună de apă potabilă curentă rece și caldă, cât și de materiale pentru spălatul și uscatul igienic al mâinilor;

 • - trebuie să se prevadă vestiare adecvate pentru personal;

 • - produsele de salubrizare și produsele dezinfectante nu trebuie depozitate în zonele în care se manipulează produsele alimentare;

 • - trebuie să se prevadă mijloace adecvate pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor periculoase și/sau necomestibile (lichide sau solide) pentru a se evita_acumularea lor.

Condiții specifice

Ofertanții câștigători au obligația de a dota spațiile destinate amplasării teraselor cu mobilier urban, conform specificațiilor prezentate mai jos, în conformitate cu prevederile Avizului CTATU nr. 1115/ 08.12.2017, Nota internă 638683/11.12.2019 și Avizului Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Cluj nr. 748/03.08.2017 și nr. 627/19.07.2018.

Condiții privind amenajarea teraselor:

 • - mobilierul (mese, scaune, umbrele) să fie amplasat direct pe pavaj (fără podiumuri) și să fie strâns în afara orarului de funcționare;

 • - să nu se amenajeze în cadrul acestora utilaje (frigidere, vitrine frigorifice etc.);

 • - să nu se dispună împrejmuiri de nici un fel, fără amplasare de ghivece;

 • - setul de mobilier urban să fie de bună calitate, realizat din lemn sau metal și, eventual, materiale textile;

 • - umbrelele să fie de culoare deschisă (crem, alb), uni, fără însemne publicitare de nici un fel;

 • - să nu se utilizeze sisteme de sonorizare, să nu se difuzeze muzică, emisiuni TV, video etc

 • - să nu se instaleze platformă sau podium,

 • - nu se vor amplasa în spațiul public tejghele de bar și frigidere (nici măcar din cele cu reclame de produs),

- nu se fac împrejmuiri și nu se amplasează ghivece (nici măcar de plastic).

Piața Muzeului va fi mobilată numai pe latura nordică, lăsând un degajament în jurul obeliscului. Mesele nu vor depăși ”fila” frontului de vest al străzii Vasile Goldiș.

Terasele de alimentație publică T5, T6, T7, T8, T9 de pe domeniul public deservesc spații comerciale de același profil de pe latura nordică și sudică a Pieței Muzeului, spații cu acces direct din P-ța Muzeului.

Pe strada Matei Corvin se va amplasa un singur rând de mese lângă frontul vestic. Pe această stradă nu se admit umbrelele.

Pe strada Vasile Goldiș se amplasează un singur șir de mese.

Durata de închiriere va fi stabilită corelativ cu perioada de valabilitate a autorizației de construire, respectiv până la data de 14.11.2023, fără posibilitate de prelungire. Se exclude din perioada de închiriere aceea corespunzătoare desfășurării, în fiecare an, în Piața Muzeului a Târgului de Crăciun, respectiv perioada cuprinsă între 1 noiembrie - 15 ianuarie.

Ofertanții câștigători au obligația să facă dovada deținerii în proprietate, închiriere sau orice altă formă de locațiune a unui spațiu ce să asigure desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică, care deține acord de funcționare și care îndeplinește condițiile impuse prin Avizul CTATU nr. 1115/ 08.12.2017, Nota internă 638683/11.12.2019, astfel:

 • a) Terasele sezoniere din Piața Muzeului deservesc spații comerciale de același profil de pe latura nordică și sudică a pieței, spații cu acces direct din P-ța Muzeului.

 • b) Terasele sezoniere de pe străzile adiacente sunt extensia unor spații comerciale de același profil al căror acces este la o distanță maxim de 10 m. de acestea, (conform Anexa nr.4 - Reglementări pentru amenajarea și utilizarea spațiului public, aferentă PUG).

Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele:

Oferta este o manifestare de voință și trebuie să îndeplinească toate condițiile generale de validitate ale consimțământului, care în condițiile art. 1204 Cod civil trebuie să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză.

Raportat la prevederile art. 1188, alin. (1) Cod civil, unde se stipulează că: ”0 propunere constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conține suficiente elemente pentru formarea contractului și exprimă intenția ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar”, condițiile de validitate ale ofertei sunt:

 • a) oferta să fie completă, ceea ce presupune ca ofertantul să prezinte toate actele, respectiv toate formularele, completate în forma cerută, solicitate prin documentația de atribuire.

 • b) oferta să fie fermă, respectiv să exprime voința neîndoielnică de a încheia contractul prin simpla lui acceptare, adică să fie neechivocă. Altfel spus, oferta trebuie să releve intenția ofertantului de a se angaja juridic în cazul unei acceptări. Caracterul neechivoc este dat de lipsa oricăror rezerva legate de conținutul acestei oferte, sens în care oferta care include clauze de negociere a elementelor esențiale ale contractului nu poate fi considerată ofertă valabilă. în acest sens, ofertantul va prezenta contractul de închiriere, ce face parte din documentația de atribuire, semnat fără obiecțiuni.

Ofertanții au obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada fixată de autoritatea contractantă în fișa de date a licitației - perioada de valabilitate a ofertei și care va fi menționată explicit de către ofertant în Formularul F3 (Formularul de ofertă).

Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere:

încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) - prin acordul părților contractante, cu notificarea prealabilă cu cel puțin 30 de zile înainte de către oricare dintre părți

 • c) - pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor stabilite în sarcina locatarilor, de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței.

 • d) - în situația denunțării contractului de către locatar înainte de expirarea termenului de închiriere acesta datorează despăgubiri echivalente a 3 chirii.

 • e) - prin denunțarea unilaterală a contractului de către locator, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • f) prin notificarea rezilierii contractului de către locator în următoarele situații:

 • - în cazul neachitarii timp de cel mult 2 luni consecutive a chiriei, indexată cu rata inflației.

 • - în cazul nerespectarii destinației spațiului prin schimbarea acesteia fără acordul locatorului

 • - daca locatarul nu exploatează sau exploatează spațiul altfel decât stipulează prevederile contractului sau cele ale normelor legale în vigoare.

- în cazul în care locatarul pricinuiește însemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract, sau, dacă

înstrăinează fără drept părți ale acestuia sau întregul spațiu.

pătcursul derulării contractului în cazul în care y\

*\


Rezilierea contractului poate interveni oricaqd^??’ locatarul nu își execută obligațiile născute din contract.

FIȘA DE DATE A PROCEDURII LICITAȚIEI PUBLICE

□ ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local


 • □ agenții naționale

0 autorități locale

 • □ alte instituții guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați) _


0 Servicii generale ale administrațiilor publice apărare

ordine publică/siguranță națională

mediu


economico-financiare

□ sănătate


 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

cultură, religie și actv recreative educație

activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă


L AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca

Adresă: str. Moților nr. 3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod poștal:        Țara: România

400001

Serviciul Autorizări comerț

Persoana de contact: Carmen Flueraș

Telefon: 0264-439334

E-mail:

autorizăricomert (3jprimariaclujnapoca.ro

Fax: 0264-597500

Adresa autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

Principala activitate sau activități ale autorității contractante

□ transport altele (specificați)

* Zi

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:__________________________

0 la adresa mai sus menționată


“                 ’             y o

__□ altele: (specificați / adresa/fax/intcrval                    o~/ Data limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:_______________

Ora limită:

Adresa: Moților nr. 3, Cluj-Napoca

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :__________________(cel puțin 5 zile lucrătoare înainte

de data limită pentru depunerea ofertelor:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1) Denumire contract: închirierea terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente.

 • 2) . LEGISLAȚIA APLICATĂ: O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 1777-1823 din Legea nr.

287/2009 - Codul Civil, republicată, Constituția României și Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr.____________.

 • III. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTEI

  Limba de redactare a ofertei

  Oferta se redactează în limba română.

  Depunerea ofertei

  Adresa la care se depune oferta: Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7

  Data limită pentru depunerea ofertei:                , ora

  Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

  Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

  Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

  Oferta depusă la o altă adresă decât cea menționată sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

  Modul de prezentare a ofertei

  • 1. Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune într-un singur exemplar, care trebuie să fie semnat de către ofertant.

  • 2.  Prezentarea ofertei: Oferta se depune la sediul autorității contractante, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

  • 3. Plicul exterior conține:

  • - fișa cu informații privind ofertantul (Formularul FI)

  -declarație de participare, semnată de ofertant, în original, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Formularul F2);

  • - acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, astfel cum sunt precizate la Capitolul IV ”Participanții la licitația publică”;

  • - act doveditor privind intrarea în posesia caietului de sarcini (cuprins în Formularul F2).

  Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta.

  • 4. Plicul interior conține oferta propriu-zisă.Oferta propriu-zisă cuprinde toate documentele precizate la Capitolul VI. "CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE”. Se completează în acest sens și Formularul F3.

  Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum și sediul

  social al acestuia.

  Ofertele care nu respectă prevederile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul de prezentare a ofertei vor fi eliminate.

  Perioada de valabilitate a ofertei

  Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului și va fi valabilă până în data de                     (z/l/a), inclusiv

  Garanția de participare

  • 1. Garanția de participare la licitația publică organizată în vederea închirierii terenurilor aferente teraselor de alimentație publică amplasate în Piața Muzeului și străzile adiacente, este de 200 lei. Garanția de participare va fi valabilă până în data de

  (z/l/a), inclusiv.

  • 2. Modul de constituire a garanției pentru participare:

  Garanția de participare se exprimă în lei și poate fi constituită în următoarele forme:

  • - depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante, în baza unei dispoziții de plată întocmită de către Serviciul Autorizări comerț

  • - depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24 de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata în contul deschis la RO17TREZ2165006XXX006924

  • 3. Modul de restituire a garanției pentru participare:

  Garanția de participare se restituie tuturor ofertanților în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

  Deschiderea ofertelor

  Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, respectiv data de , ora

  In cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă va anula procedura și va organiza o nouă licitație.

 • IV. PARTICIPANTII LA LICITAȚIA PUBLICĂ

 • 1. Are dreptul de a participa la licitație orice persoană juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

 • 2. Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Cluj-Napoca în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 3. Actele doveditoare îndeplinirii condițiilor de participare la licitație sunt:

 • - dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • - copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului;

 • - dovada privind achitarea obligațiilor fiscale. în acest sens se vor prezenta certificate de atestare fiscală eliberate de organele fiscale ale Ministerului Finanțelor și cele ale autorității publice locale. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante și să fie emise cu mai puțin de 30 de zile anterior datei desfășurării licitației

Notă: în cazul ofertanților persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care să ateste că aceștia nu înregistrează obligații fiscal restante în condițiile legii incidente în țara de rezidență, la momentul prezentării;

 • - declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că aceasta nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

 • - declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al societății comerciale, semnată în original, din care să rezulte că aceasta nu a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității administrativ-teritoriale, respectiv Cluj-Napoca, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează în condițiile menționate la punctul 2;

 • - dovada deținerii în proprietate, închiriere sau orice altă formă de locațiune a unui spațiu ce să asigure desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică, care deține acord de funcționare și care îndeplinește condițiile impuse prin Avizul CTATU nr. 1115/ 08.12.2017, Nota internă 638683/11.12.2019, astfel:

 • a) Terasele sezoniere din Piața Muzeului deservesc spații comerciale de același profil de pe latura nordică și sudică a pieței, spații cu acces direct din P-ța Muzeului.

 • b) Terasele sezoniere de pe străzile adiacente sunt extensia unor spații comerciale de același profil al căror acces este la o distanță maxim de 10 m. de acestea, (conform Anexa nr.4 - Reglementări pentru amenajarea și utilizarea spațiului public, aferentă PUG).

Notă: Actul de închiriere sau orice altă formă de locațiune a spațiului ce asigură desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică va avea valabilitate cel puțin egală cu cea a perioadei de închiriere a terenului aferent terasei de alimentație publică.

Lipsa oricăruia dintre aceste documente duce la considerarea nerespectării prevederilor modului de prezentare al ofertei.

 • V. MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROCEDURII LICITAȚIEI PUBLICE

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu |        respectă prevederile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul de prezentare a

ofertei.

h

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească condițiile privitoare la limba de redactare a ofertei, la depunerea ofertei și modul de prezentare a ofertei. în caz contrar, autoritatea locală este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal susmenționat de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul L

acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe g

care îl transmite autorității contractante.

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea acestei proceduri, în condițiile prevederilor art. 341 și 342 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute, conform titlului VI. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.

în cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă. în cazul în care nu există o ofertă clasată pe locul doi, admisibilă, se anulează procedura de licitație iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile legii, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea.

 • VI. CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Criteriile de atribuire a contractului de atribuire sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei;

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 40 % din punctajul total.

Prețul minim al închirierii este de 47 lei/mp/lună, valabil pentru luna octombrie 2019 și care va fi actualizat prin aplicarea ratei inflației, lunar și succesiv, cu indicele prețului de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, până la momentul desfășurării licitației.

Valoarea minimă ce poate fi ofertată este de____________lei/mp/lună.

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru bunul proprietate publică licitat.

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă, conform modelului (Formularul F3), care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Punctajul se calculează astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acordă punctajul maxim respectiv 40 pct.

 • b) Pentru o valoare ofertată mai mică decât cea mai mare valoare ofertată, punctajul se calculează astfel:

Punctaj valoare ofertată_n=valoare ofertată_n / valoare maximă ofertată x 40 pct.

 • b) capacitatea economico-fînanciară a ofertanților;

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20 % din punctajul total.

Capacitatea economico-fînanciară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționată mai jos).

Ofertantul trebuie să prezinte dovada că va avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egală cu cuantumul a 4 chirii raportate la prețul ofertat lei/mp/lună x suprafața spațiului închiriat (la calculul chiriilor ofertantul va lua în considerare propunerea financiară exprimat în formularul de ofertă Formularul F3).

Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentat în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile în cont, linii de credit cu valoare disponibilă, depozite bancare) pentru valoarea declarată;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioadă de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

Punctajul se calculează astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni de derulare a contractului se acordă punctajul maxim respectiv 20 pct.

 • b) Pentru un nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni de derulare a contractului mai mic decât cel mai mare nivel ofertat, punctajul se calculează astfel:

Punctaj valoare ofertată_n=valoare ofertată_n / valoare maximă ofertată x 20 pct.

 • c) protecția mediului înconjurător;

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20 % din punctajul total.

Ofertantul trebuie să facă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent sau colaborarea cu o firmă de specialitate în vedere implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 pentru activitatea ce urmează să fie desfășurată.

în acest sens ofertanții vor prezenta fie documentul de certificare al sistemului, emis de un organism de certificare independent, fie contractul de colaborare cu o firmă de specialitate în vedere implementării acestui sistemului de protecție, acte ce trebuie să fie în valabilitate la momentul prezentării lor.

Neprezentarea niciunuia dintre documentele mai sus menționate duce la neacordarea de puncte pentru acest criteriu.

 • d) condiții specifice impuse de natura bunului închiriat.

Ponderea acestui criteriu de atribuire este de 20% din punctajul total.

Ofertantul trebuie să facă dovada deținerii în proprietate, închiriere sau orice altă formă de locațiune a unui spațiu ce să asigure desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică, care deține acord de funcționare și care îndeplinește condițiile impuse prin Avizul CTATU nr. 1115/ 08.12.2017 și Nota internă 638683/11.12.2019, astfel:

 • a) Terasele sezoniere din Piața Muzeului deservesc spații comerciale de același profil de pe latura nordică și sudică a pieței, spații cu acces direct din P-ța Muzeului.


 • b) Terasele sezoniere de pe străzile adiacente sunt extensia unor spații comerciale de căror acces este la o distanță maxim de 10 m. de acestea, (conform Anexa nr.4 -amenajarea și utilizarea spațiului public, aferentă PUG).

Punctajul se calculează astfel:

 • a) Pentru cea mai mică distanță măsurată de la spațiul ce deservește terasa până la amplasamentul terasei, se acordă punctajul maxim respectiv 20 pct.

 • b) Pentru celălalte distanțe măsurate de la spațiul ce deservește terasa de alimentație publică, până la amplasamentul terasei și care îndeplinesc condițiile impuse de acest criteriu, punctajul se calculează astfel:

Punctaj _n=cea mai mică distanță măsurată/distanța efectivă măsurată_n x 20 pct.

Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de

atribuire.

In cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul condiții specifice impuse de natura bunului închiriat.

Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentația de atribuire.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata daunelor interese a căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată.

Neîncheierea contractului în termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării din culpa ofertantului câștigător atrage după sine plata daunelor interese a căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată.

 • VII. MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

Ofertantul ce are un interes legitim în legătură cu contractul de închiriere ce are ca obiect a terenul aferent

terasei de alimentație publică și care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecință directă a încălcării dispozițiilor prezentei documentații de atribuire are dreptul de a ataca acest act sau decizia nelegală, respectiv poate solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la

adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale judiciară.


Nu se contestă și nu se atacă injustiție decizia autorității contractante ritoare la alegerea procedurii

licitației publice în scopul


atribuirii contract de închiriere a tereflul

rasei. de alimentație publică.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr. din

încheiat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr.____, a licitației publice organizată în data de_____________și

a Raportului procedurii nr.___________.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1 Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul CIuj-Napoca, str. Moților nr. 3, reprezentat prin primar, EMIL BOC, identificat prin CUI 4305857, în calitate de locator și

SC_________________ cu sediul în municipiul______________, str.______________ ap. ______înregistrată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ____ sub nr. ___________, având cod unic de

înregistrare ____________ și cont bancar RO ___________________________ deschis la ___________________

reprezentată prin___________________, în calitate de locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 a). Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea terenului aferente terasei de alimentație publică______amplasată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente.

b). Terenul aferent terasei de alimentație publică___are suprafața de

 • III. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

5

Art.3 Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca are următoarele obligații:

 • a) să predea terenul aferent terasei de alimentație publică___ pe bază de proces verbal locatarului,

 • b) să pună la dispoziția________________________în stare corespunzătoare de folosință terenul, în suprafață

de _

 • c) să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra terenului închiriat,

 • d) să încaseze chiria în conformitate cu prevederile prezentului contract de închiriere,

 • e) să mențină terenul aferent terasei de alimentație publică___în stare corespunzătoare de folosință pe toată

durata închirierii, potrivit destinației sale, și să suporte cheltuielile reparațiilor necesare în acest scop,


Art.4 SC _____________________________SRL are următoarele obligații:

 • a) să preia terenul atribuit de către locator.

 • b) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite;

 • c) să plătească chiria în cuantumul și la termenele stabilite prin prezentul contract de închiriere,

 • d) să solicite locatorului reparațiile necesare pentru menținerea terenului în stare corespunzătoare de folosință sau contravaloarea reparațiilor care nu pot fi amânate;

 • e) să execute la timp și în condiții optime lucrările de întreținere curente și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii terenului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

 • f) să utilizeze terenul în stricta conformitate cu destinația stabilită prin HCL și prin prezentul contract de închiriere.

 • g) să organizeze, să coordoneze activitatea comercială și să utilizeze terenul obiect al contractului de închiriere, cu maximă prudență și diligență.

 • h) să asigure aprovizionarea cu materii prime, cu materiale (sau fond de marfa - după caz) în vederea desfășurării în bune condiții a activității comerciale

 • i) să încheie contracte cu furnizorii de utilități și servicii de salubritate și să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurării desfășurării activității prevăzută în prezentul contract de închiriere.

 • j) să nu transfere sau să cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de închiriere altor persoane fizice sau juridice decât cu acordul prealabil, scris al autorității contractante.

 • k) să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității specifice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv acordul de funcționare conform legislației incidente în materie.

 • l) să respecte toate normele legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public.

 • m) să asigure normele în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor.

 • n) să achite taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a locatarului, conform legislației în vigoare.

 • o) la semnarea contractului, locatarul va constitui în favoarea municipiului o garanție echivalentă a chiriei

aferente a 60 zile, respectiv _______ lei calculată conform prețului ofertat, astfel cum este prevăzut în

hotărârea de adjudecare a licitației, de_________lei/mp/lună.

La data semnării contractului locatarul va face dovada depunerii acestei garanții prin O.P. nr.______________la banca_______________________.

în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile de natură financiară ce decurg din contract, din suma constituită drept garanție urmează să fie acoperite debitele (chirie + accesorii) înregistrate. Executarea garanției se va face în cazul în care locatarul înregistrează debite mai vechi de 30 zile, urmând ca la împlinirea acestui termen să se procedeze la rezilierea contractului de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, diferența rezultată din executarea garanției pentru acoperirea debitelor (chirie + accesorii aferente celor 30 de zile de întârziere) va acoperi parțial debitele ce se vor înregistra până la momentul eliberării amplasamentului, urmând ca în cazul în care garanția nu acoperă integral debitul înregistrat la data eliberării amplasamentului se va proceda la promovarea unei acțiuni în pretenții în acest sens.

 • p) să vireze până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna precedentă, chiria lunară stabilită în urma

procedurii de închiriere a terenului, cuantificată raportat la suprafața raportată și la tariful stabilit conform hotărârii de adjudecare a licitației de______lei/mp/lună, indexabilă succesiv cu indicele prețurilor de consum

(total) comunicat de Institutul Național de Statistică, în contul nr. R022TREZ21621A300530XXXX deschis la Banca Naționala - Trezoreria Cluj. Chiria lunară se datorează începând cu data procesului verbal de predare-primire și se va actualiza începând cu data licitației.

r) să nu exploateze terenul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau producte.

s) să restituie pe bază de proces verbal terenul la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, în starea tehnică și funcțională avută la data preluării, mai puțin uzura aferentă exploatării normale.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5 Prezentul contract se încheie până la data de 14.11.2023, fără posibilitate de prelungire, începând cu data procesului verbal de predare-primire a bunului proprietate, respectiv de la data de________________până

la data de______________, fără posibilitate de prelungire.

Se exclude din perioada de închiriere aceea corespunzătoare desfășurării, în fiecare an, în Piața Muzeului a Târgului de Crăciun, respectiv perioada cuprinsă între 01 noiembrie- 15 ianuarie.

 • V. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6 - Modificarea clauzelor prezentului contract de închiriere se poate face numai prin acordul părților contractante, prin încheierea unor acte adiționale în acest sens.

Art. 7 - încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a) - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) - prin acordul pârtilor contractante, cu notificarea prealabilă cu cel puțin 30 de zile înainte de către oricare dintre părți

 • c) - pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor stabilite în sarcina locatarilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 3 și 4 al prezentului contract, de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței. Locatarul este pus în întârziere prin simplul fapt al neexecutării obligațiilor contractuale cuprinse la art. 4, în conformitate cu dispozițiile art. 1553 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată.

 • d) - prin denunțarea contractului de către locatar înainte de expirarea termenului de închiriere, în această situație locatarul datorează despăgubiri ce se calculează ca fiind echivalentul a 3 chirii.

 • e) - prin denunțarea unilaterală a contractului de către locator, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

 • f) prin notificarea rezilierii contractului de către locator în următoarele situații:

 • - în cazul neachitării timp de cel mult 2 luni consecutive a chiriei, indexată cu rata inflației.

 • - în cazul nerespectării destinației spațiului prin schimbarea acesteia fără acordul locatorului.

 • - daca locatarul nu exploatează sau exploatează spațiul altfel decât stipulează prevederile contractului sau cele ale normelor legale în vigoare.

 • - în cazul în care locatarul pricinuiește însemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract, sau, dacă înstrăinează fără drept părți ale acestuia sau întregul spațiu.

Rezilierea contractului poate interveni oricând pe parcursul derulării contractului în cazul în care locatarul nu își execută obligațiile născute din contract.

 • VI. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

Art. 8 - Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție având legătură cu prezentul contract de închiriere, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabilă. în caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VII. CLAUZE SPECIALE

Art. 9 - Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activitatii care face obiectul prezentului contract de închiriere.

Art. 10 - Prevederile prezentului contract nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică, iar terții au acțiune in justiție numai împotriva părții cu care a contractat, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

Art. 11 - Neîndeplinirea obligațiilor pecuniare din partea locatarului, atrage plata unei penalități de 0,5 /% zi întârziere, din valoarea ratelor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art. 12 - Forța majoră exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract de închiriere, în condițiile art. 1351 Cod civil. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Nu constituie cauze de forță majoră și nu pot fi invocate de părți pentru a se apăra de neexecutarea obligațiilor:

 • - blocajul financiar existent în economia națională

 • - dificultățile de lichiditate

 • - creșterile intempestive ale prețurilor

 • - incapacitatea de plată a unei bănci, sau alte asemenea cauze care, deși provin de la un tert, sunt și rămân previzibile

Art. 13 - Constituie caz de forță majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract de închiriere care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile parțial sau total.

Art. 14 - Partea aflată în caz de forța majoră va notifica celeilalte părți, atât apariția cât și încetarea evenimentului în termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului in termenul prevăzut mai sus, duce la decăderea părții aflate în caz de forță majoră din dreptul de a fi exonerata de răspundere.

Art. 15 - în situația denunțării contractului de către locatar înainte de expirarea termenului de închiriere acesta datorează despăgubiri echivalente a 3 chirii.

 • VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 16 - Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin acte adiționale.

Art. 17 - Prezentul contract are ca anexe:

 • - documentația de atribuire,

 • - actele adiționale.

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru părțile contractante.

Art. 18 - Prezentul contract reprezintă titlu executoriu în cazul nerespectării de către locatar a prevederilor contractuale și poate fi executat conform legislației în vigoare, de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

Art. 19 - Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile legale în vigoare.


Art. 20 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru/ip cu valoare de original și având aceeași forță probantă.

PRIMAR

SC


EMIL BOC

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, OLIMPIA MOIGRĂDAN

DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECTOR EXECUTIV, ALINA RUS

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

DIRECTOR EXECUTIV

IULIAARDEUȘ

SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERȚ

ȘEF SERVICIU,

DACIA CRIȘAN

ÎNTOCMIT

CARMEN FLUERAȘ

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele ofertantului:

 • 2. Codul fiscal____________________________

 • 3. Număr înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului_______________________________________

3. Adresa sediului (localitate, stradă, număr, ap.):

4 .Telefon:___________________________

Fax:__________________________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________________________________

Ofertant,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

9

Subsemnatul,______________________________________________________________________

reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele ofertantului)

cu sediul în

(localitate, adresă: strada, număr, apartament)

Declar pe propria răspundere, că doresc să particip la licitația publică organizată în vederea atribuirii contractului de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente, de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, din data de

Declar că am cunoștință de conținutul documentației de atribuire și că am intrat în posesia caietului de sarcini prin următorul mod:

Declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării______________________

Operator economic, (semnătură autorizată)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

C ătr e___________________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor, Examinând

documentația

de

închiriere,           subsemnații

,     reprezentanți     ai

ofertantului:

(denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să închiriem terenul aferent terasei de alimentație publică_______ amplasată în Piața

Muzeului și străzile adiacente pentru suma de:

_______lei/mp/lună, adică______________________________________________________________lei/mp/lună. (suma în cifre și în litere)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă până la data de __________________________________________ (ziua/luna/anul, precizate în documentația de închiriere). și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Declar, de asemenea, următoarele:

 • 1. Spațiul ce asigură desfășurarea activităților conexe funcțiunii de alimentație publică și care

deservește terasa de alimentație publică ____, cu respectarea condițiilor impuse prin caietul de

sarcini, deține acordul de funcționare nr.___________din___________________

 • 2. Spațiul este situat în municipiul Cluj-Napoca___________________________________________

(se va trece adresa completă a spațiului astfel cum trecută și pe acordul de funcționare)

 • 3. Spațiul este deținut în baza ________________________________________________

(contract nr. / CF nr.)

și distanța până la terasa de alimentație publică______ este de________m.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția în conformitate cu prevederile documentației de închiriere.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, refuzul nostru, în calitate de ofertant declarat câștigător, de a încheia contractul, atrage după sine plata daunelor interese a căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul neîncheierii contractului în termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării, din culpa noastră, în calitate de ofertantul câștigător, datorăm daune interese a căror cuantum se stabilește ca fiind echivalentul a patru chirii la valoarea adjudecată.

Am înțeles și consimțim ca în situația denunțării contractului de către societatea noastră în calitate de locatar, înainte de expirarea termenului de închiriere, datorăm despăgubiri ce se calculează ca fiind echivalentul a 3 chirii.

Data______/______/_________

(nume, prenume și semnătură),

în calitate de


legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele


ANEXA 2 la Hotărârea nr. 944/2019

PIAȚA MUZEULUI SI STRĂZILE ADIACENTE, ZONA PIETONALĂ

9                                               9                                                                               7

Datele de identificare si valoarea de inventar a terenului ce face obiectul

9

închirierii prin licitație publică

Nr.crt.

Denumire mobilier

Suprafață

mp.

Valoare de inventar teren

Date de identificare teren

CF, nr. top.

1.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ TI

46,00

3945,82

CF 250675, NR. TOP. 285

2.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ T2

47,80

4100,22

CF 336259, NR. TOP. 284

3.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ T5

57,80

24956,68

CF 319555, NR. TOP. 274/1

4.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ T6

57,80

24956,68

CF 319555, NR. TOP. 274/1

5.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ T7

52,40

22625,08

CF 319555, NR. TOP. 274/1

6.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ T8

57,20

24697,61

CF 319555, NR. TOP. 274/1

7.

TERASĂ ALIMENTAȚIE PUBLICĂ T9

43,30

18695,92

CF 319555, NR. TOP. 274/1

8.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ TI 1

20,00

1715,57

CF 250675, NR. TOP. 285

9.

TERASĂ ALIMENTAȚIE

PUBLICĂ TI2

15,30

---—ZT

IM 2,41

CF 250675, NR. TOP. 285