Hotărârea nr. 94/2019

Hotărârea 94/2019 - Reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6/25.02.2005, încheiat cu S.C. THEIL METAL S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr.

6/25.02.2005, încheiat cu S.C.THEIL METAL S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6/25.02.2005, încheiat cu S.C.THEIL METAL S.R.L, în baza Legii nr. 550/2002 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Tomoș Constantin și Olâh Emese;

Analizând Referatul nr. 110471/451/28.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6/25.02.2005, încheiat cu S.C.THEIL METAL S.R.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată, Procesul-verbal al Comisiei din data de 28.02.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. (1) Se aprobă modificarea obiectului Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6/25.02.2005, încheiat cu S.C. THEIL METAL S.R.L., în sensul că suprafața utilă este de 19,78 m.p. în loc de 18,79 m.p., cu cote părți indivize de 2,30%, compus din atelier, antreu și pivniță. Spațiul este identificat în CF nr. 251163-C1-U10 (provenită din CF vechi nr. 125027), sub nr. cadastral/nr. topografic 122/1/V și CF colectiv 251163, (CF vechi 125025).

(2) Pentru diferența de suprafață de 0,99 m.p., dintre cea înscrisă în CF ind. 251163-C1-U10 și Contractul de vânzare-cumpărare nr. 6/25.02.2005, prețul este de 4.531,13, preț care nu conține T.V.A., la care se adaugă dobânda calculată pentru perioada 22.02.2005-26.02.2019, în valoare de 4.964,95 lei.

(3) Dobânda va fi actualizată până la data plății.

Art 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.
Nr. 94 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)