Hotărârea nr. 934/2019

Hotărârea 934/2019 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

s

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 645802/1/12.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 645804/49/12.12.2019 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020;

Reținând nota de constatare nr. 323/4.12.2019 a Direcției Inspecție și control prin care se constată starea tehnică de clădire neîngrijită;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 2 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2016.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


reședințe de ședință, n Ștefan Tarcea

r$/al municipiului,


Nr. 934 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR.’ 934/2019

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Compania Națională Loteria Română - ap. 1

 • 2. Suciu Ioan, Suciu Maria - ap. 2

 • 3. Huza Aurora - ap. 3

 • 4. Lung Teofil, Lung Georgeta - ap. 4

 • 5. Lazăr Ioan, Lazăr Elena - ap. 5

 • 6. Popovici Raluca Isabelle - ap. 6

 • 7. Varga Dan Mircea - ap. 7

 • 8. Mecineanu Andrei, Mecineanu Rodica - ap. 9

 • 9. Cosoreanu Eugen Gabriel, Cosoreanu Anita Cristina - ap. 9A

 • 10. HuzaAurora-ap. 10

11.SC Univers Societate Comercială de Producție Comerț și Prestări Servicii SRL - ap. 12

 • 12. Maris (cas. Rusu) Ioana - ap. 13

 • 13. Vanea Annamaria, Vanea Dumitru Cornel - ap. 14

 • 14. Lambing Erzsebet, Lambing Istvan - ap. 15

 • 15. Kiss Laszlone Anna - ap. 16


 • 16. Dan Sandu, Dan Ileana - ap. 18

17.Sucală Gina Maria - ap. 19

 • 18. Miclea Cristian Daniel,

 • 19. Miclea Cristian Daniel,