Hotărârea nr. 933/2019

Hotărârea 933/2019 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3,4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 645764/1/12.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 645776/49/12.12.2019 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020;

Reținând nota de constatare nr. 325/4.12.2019 a Direcției Inspecție și control prin care se constată starea tehnică de clădire neîngrijită;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 2 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, se încadrează în categoria

clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredi ză Direcția impozite și taxe locale.Președinte de ședință, . Dan Ștefan Tarcea

general al municipiului, —"Roșea


Nr. 933 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 933/2019

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. lordăchescu Irina - ap. 2

 • 2. lordăchescu Carmen Mirela, lordăchescu Constantin Eugen - ap. 3

 • 3. lordăchescu Carmen Mirela, lordăchescu Constantin Eugen - ap. 4

 • 4. Mezei Iosif, Mezei Marioara Virginia - ap. 5

 • 5. Cristian Doina Petronela - ap. 6

 • 6. Iordanescu Dan, Iordanescu Flavia Diana - ap. 7

 • 7. Pugna (Dejan) Ana Maria - ap. 9

 • 8. Pugna Ana Maria, Pugna Dorin - ap. 10

 • 9. Ifrim Aurel - ap. 11

 • 10. Țicălă Vasile Gelu, Țicală Cristina - ap. 13/1

1 l.Țicălă Vasile Gelu, Țicală Cristina - ap. 13/2

12. Lazu Ilie Vlad - ap. 14A

13.Silaghi Ciprian Nicolae, Silaghi Cosmina Nicoleta - ap. 14B

 • 14. Ramontianu Mircea Zeno - ap. 15

 • 15. Unguraș Cornel, Unguraș Florica - ap. 16

 • 16. Molnar Etel - ap. 17


 • 17. Wagner Barbu Alexandru - ap. 18

 • 18. Vakar Ferencz - ap. 20

 • 19. Muresan Iulia Daniela, Mititean Radu, Cleja

 • 20. Varadi Eniko - ap. 24