Hotărârea nr. 930/2019

Hotărârea 930/2019 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str.

Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 645698/1/12.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 645736/49/12.12.2019 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020;

Reținând nota de constatare nr. 305/2.12.2019 a Direcției Inspecție și control prin care se constată starea tehnică de clădire neîngrijită;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 2 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă


din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încrediQțeză Direcția impozite și taxe locale.


Președinte de ședință, . Dan Ștefan Tarcea en^ral^l municipiului,

’oșca

Nr. 930 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L.NR. 930/2019

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Gavrilă Ana Monica - ap. 2

 • 2. Gavrilă Ioan, Gavrilă Anișoara Monica- ap. 3

 • 3. Kristaly Laszlo Zsolt, Kristaly Aniko - ap. 4

 • 4. Szabo Maria, Szabo Ștefan - ap. 5

 • 5. Bacos Andrada - ap. 6

 • 6. Daradics Lorant Felix - ap. 7

 • 7. Rus Ioan Marius, Rus Mariana- ap. 9

 • 8. Bojovschi Elena, Bojovschi Dumitru - ap. 10 9.Szilagyi Iren - ap. 12

lO.Greta Antonio Râul, Petean Larisa Madalina- ap. 13 11 .Roșea Radu Ovidiu - ap. 14

 • 12. Teglas Peter-ap. 15

 • 13. Peter Dinu Victor, Peter Anca - ap. 16

 • 14. Jakab Melinda-ap. 17

 • 15. Daradics Emoke Maria Gabriela- ap. 18

 • 16. Marc Paul Bogdan - a


 • 17. Rus Ioan Marius, Rus

18.Szabo Maria, Szabo Ștefan