Hotărârea nr. 924/2019

Hotărârea 924/2019 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 23-25, proprietatea S.C. PRODVINALCO S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 23-25, proprietatea SC PRODVINALCO SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 23-25, proprietatea SC PRODVINALCO SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 644711/1/12.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 644750/49/12.12.2019 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 23-25, proprietatea SC PRODVINALCO SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020;

Reținând nota de constatare nr. 300/2.12.2019 a Direcției Inspecție și control prin care se constată starea tehnică de clădire neîngrijită;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 2 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 23-25, proprietatea SC PRODVINALCO SA.

Art. 2. Clădirile, situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 23-25, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de

regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impojjNr. 924 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)