Hotărârea nr. 922/2019

Hotărârea 922/2019 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 117, proprietatea lui Burzo Emil și Burzo Dan Mircea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                

                  CLUJ-NAPOCA                                                                          

                                                                                                                                                                                                          

 

H O T Ă R Â R E

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru  clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 117, proprietatea  lui  Burzo Emil și Burzo Dan Mircea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

 

                          

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

            Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru  clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 117, proprietatea  lui  Burzo Emil și Burzo Dan Mircea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită – proiect din inițiativa primarului;

            Reținând Referatul de aprobare nr. 6444271/12.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

            Analizând Raportul de specialitate nr. 644467/49/12.12.2016 al Direcţiei impozite şi taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru  clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 117, proprietatea  lui  Burzo Emil și Burzo Dan Mircea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

zând avizul comisiei de specialitate;

            În conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, și ale  Hotărârii  privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020;

             Reținând nota de constatare nr. 351/5.12.2019 a Direcției Inspecție și control prin care se constată starea tehnică de clădire neîngrijită;

            Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 al. 2 şi 139 și 196 din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru  clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 117, proprietatea  lui  Burzo Emil și Burzo Dan Mircea.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 117, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţeză Direcţia impozite și taxe locale.

 

 

                                                                                                       Președinte de ședință,

                                                                                                       Ec. Dan Ștefan Tarcea   

 

 

                                                                                                         Contrasemnează:

                                                                                              Secretarul general al municipiului,

                                                                                                        Jr. Aurora  Roşca

Nr. 922 din 19 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)