Hotărârea nr. 92/2019

Hotărârea 92/2019 - Includerea imobilului strada Radu Tudoran în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea imobilului strada Radu Tudoran în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea imobilului strada Radu Tudoran în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 107489/45/455 din 27.02.2018 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea imobilului strada Radu Tudoran în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca, la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, a imobilului strada Radu Tudoran, cu suprafața măsurată de 3600 mp., la Capitolul 12, Drumurile comunale, vicinale și străzile.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren identificat cu nr. topo. 940, 953, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 940/1, 953/1, teren în suprafață de 16424 mp., care se reînscrie în CF nr. 325962 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 940/2, 953/2, teren în suprafață de 3600 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Radu Tudoran.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Radu Tudoran, cu suprafața măsurată de 3600 mp., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară nouă, a imobilului strada Radu Tudoran, întocmită de S.C. MELNY S.R.L., persoană juridică autorizată ANCPI conform certificatului de autorizare seria RO-B-J, Nr. 1233/2017, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 92 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 92/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA amplasament:

STR. RADU TUDORAN, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                      9

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

-FEBRUARIE 2019-

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Intravilan, Loc. Cluj-Napoca, Str. Radu Tudoran, jud. Cluj

 • 2. Tipul lucrării: Prima înscriere imobil

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren."

 • > Operațiuni in faza de documentare a lucrării

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • •  studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor necesare pentru intocmirea documentației cadastrale;

 • •  consultarea arhivei OCPI/BCPI Cluj in scopul verificării situației imobilului si a vecinătăților acestuia. S-a constatat faptul ca imobilul se incadreaza in tolerantele admise.

 • •  stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren. S-a stabilit ieșirea in teren de comun accord cu reprezentanții proprietarului.

 • > Localizarea si identificarea imobilului:

Imobilul este situat in intravilanul loc. Cluj-Napoca, Str. Radu Tudoran, jud. Cluj, avand următorii vecini: la N - Râul Someșul Mic, la E - drum, la S - nr.cad.278799, 319764, 319802, 269771, 252083,251099, 6746/4, 297806, 269549, 314689, Compania de Apa Someș SA, Nr. Admin. 45, nr. Admin. 52G, nr. Admin. 52, drum, la V - str. Capitan G. Ignat

 • > Descrierea generala a imobilului:

Imobilul, se identifica in regim de Carte Funciara cu nr.topo. 940 si 953, este constituit din teren in suprafața de 3600 mp, avand categoria de folosința: drum.

 • > Situația juridica a imobilului:

Prezenta documentație are ca scop prima inscriere in Cartea Funciara a străzii Radu Tudoran.

FOAIA DE TRAPEZ : L-34-48-C-b-l-IV, L-34-48-C-b-3-ll

Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • >   aparatură: GPS LEICA GS08


 • >   măsurătorile s-au efectuat cu GPS LEICA GS08 pe dublă frecvență

 • > s-a determinat din coordonate suprafața analitică a parcelei

 • >

  s-au calculat punctele radiate, coordonatele au fost determinate în șiși Stereo 70, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975;

  încadrarea în sistemul de coordonate al proiecției Stereo 70 s-a realizat GS08 cu dublă frecvență


> Măsurătorile efectuate pentru ridicarea detaliilor topografice clasice, calculul suprafețelor, descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare si inventarul de coordonate se regăsesc in cuprinsul prezentei documentații.

Data intocmirii: Noiembrie 2018

Semnătură si stampila:

SC MELNY SRL

AUTRO-B-J 1233/2017

AR DANA- SIMONA


DE-

fcUTORVARt

Nr.o"70'-spătar oana-simona


?^3!zSpc^


CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

Parcel (1)

No. Pnt.

Outline points coord.

Lengths sides

L(i,i+1)

Y[m]

X[m]

1

397821.092

588739.628

6.037

2

397826.871

588737.882

19.970

3

397846.808

588736.743

1.546

4

397848.354

588736.724

2.901

5

397851.249

588736.538

18.211

6

397869.419

588735.322

6.812

7

397869.732

588742.127

3.626

8

397866.121

588742.456

20.471

9

397845.687

588743.683

21.830

10

397824.086

588746.834

21.637

11

397803.017

588751.760

16.953

12

397786.944

588757.152

16.984

13

397771.844

588764.926

30.823

14

397743.572

588777.203

50.259

15

397701.570

588804.804

25.640

16

397681.117

588820.267

19.458

17

397665.916

588832.414

32.563

18

397640.389

588852.631

30.749

19

397618.654

588874.381

4.970

20

397614.470

588877.063

9.278

21

397607.549

588870.884

9.741

22

397600.969

588863.702

6.993

23

397596.786

588858.098

6.004

24

397593.542

588853.046

8.295

25

397589.365

588845.880

2.766

26

397588.184

588843.379

10.616

27

397598.799

588843.232

11.929

28

397610.712

588842.614

3.974

29

397613.070

588839.415

11.813

30

397624.449

588836.241

1.243

31

397625.661

588835.966

10.144

32

397635.464

588833.358

10.411

33

397645.280

588829.888

3.328

34

397648.377

588828.670

8.474

35

397655.956

588824.880

4.327

36

397659.679

588822.675

1.050

37

397660.552

588822.091

11.312

38

397669.810

588815.591

14.130

39

397681.067

588807.051

0.061

40

397681.127

588807.060

17.535

41

397695.530

588797.059

17.519

42

397709.950

588787.110

0.107

43

397709.929

588787.005

17.572

44

397724.533

588777.232

4.087

45

397727.899

588774.914

0.794

46

397728.558

588774.472

0.223

47

397728.757

588774.372

5.422

48

397733.609

588771.951

12.261

49

397744.548

588766.414

4.000

50

397745.204

588770.360

14.499

51

397758.019

588763.577

14.876

52

397771.605

588757.518

4.988

53

397776.160

588755.486

14.946

54

397789.801

588749.377

0.060

55

397789.861

588749.377

28.408

56

397816.978

588740.912

4.310

A(1)=3600.31mp P=658.933m

/Zîecute lucrt-;7 ' întocmit: SC MELNY SRL :.;x. AUT; ROtB-J (nr. 1233/2017 ? ’ fnțqcmit: SpătarOanaSirnona G

AiutoR'zM^ |INVENTAR DE COORDONATE


Județul Cluj

Denumirea unității administrativ-teritoriale: CLUJ-NAPOCA


Pct.

X

Y

1

588739.628

397821.092

2

588737.882

397826.871

3

588736.743

397846.808

4

588736.724

397848.354

5

588736.538

397851.249

6

588735.322

397869.419

7

588742.127

397869.732

8

588742.456

397866.121

9

588743.683

397845.687

10

588746.834

397824.086

11

588751.760

397803.017

12

588757.152

397786.944

13

588764.926

397771.844

14

588777.203

397743.572

15

588804.804

397701.570

16

588820.267

397681.117

17

588832.414

397665.916

18

588852.631

397640.389

19

588874.381

397618.654

20

588877.063

397614.470

21

588870.884

397607.549

22

588863.702

397600.969

23

588858.098

397596.786

24

588853.046

397593.542

25

588845.880

397589.365

26

588843.379

397588.184

27

588843.232

397598.799

28

588842.614

397610.712

29

588839.415

397613.070

30

588836.241

397624.449

31

588835.966

397625.661

32

588833.358

397635.464

33

588829.888

397645.280

34

588828.670

397648.377

35

588824.880

397655.956

36

588822.675

397659.679

37

588822.091

397660.552

38

588815.591

397669.810

39

588807.051

397681.067

40

588807.060

3976'8AA27cat

41

588797.059

397695m,<Lre

Nr. 0117'07.12.2016

SPĂTAR

OANA-SIMONA42

588787.110

397709.950

43

588787.005

397709.929

44

588777.232

397724.533

45

588774.914

397727.899

46

588774.472

397728.558

47

588774.372

397728.757

48

588771.951

397733.609

49

588766.414

397744.548

50

588770.360

397745.204

51

588763.577

397758.019

52

588757.518

397771.605

53

588755.486

397776.160

54

588749.377

397789.801

55

588749.377

397789.861

56

588740.912

397816.978

Sistem de proiecție: Stereo 1970

Sistem de cote: Marea Neagra 1975

întocmit:

SC MELNY SRL

AUTRO-B-J 1233/2017


tecuie iJ:.

CERTIFICAT

. DE

AUTORIZARE

SPĂTAR

OANA-SIMONA

ar.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 325962 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca


Nr.


, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

•.■’.fv.'..'.: 'y. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Ziua Luna Anul


91755

26

05 2017


 • A, Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                                                     Nr. CF vechi:1173 Someșeni

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 940, 953

20.024

Pășune •

 • B. Partea IIII. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  91765 / 26/05/2017

  Act Administrativ nr. 246937/453, din 24/05/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

  Bl

  Se reconstituire parțial cartea funciară nr. 1173 Someșeni, pentru imobilul cu nr. topoqrafic 940, 953, în suprafață de 20024 mp, astfel:

  Al

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

 • C. Partea Iii. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNTTABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Radu Tudoran, Județul Cluj

A SITUAȚIA ACTUALA CONFORM C.F

Nr. CF

1

j

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

1 325962! Nr.CF vechi 1173

Sorneserii'i

A+l

940

953

-

20024

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

-

Toiai suprafața

20024

................................................. ............

B. SITUAȚIA PROPUSA- DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

i 325962 (Nr.CF vechi 1173

I          Someseni)

940/1

953/1

-

16424

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

1

Nou

i

i

940/2

953/2

3600

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

.............................................................

Total suprafața

20024

C. SITUAȚIA PROPUSA- ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA


Nr. Cadastral:

Suprafața măsurată a Imobilului (mp):

Adresa Imobilului:

3600

mun. CluJ-Napoca, Str. Radu Tudoran, Jud. Cluj

Nr. Carte Fundare

CluJ-Napoca


liLJL,     3,4 5

£

lw-cal3fBâg3T~jj <S»   ^8.21m

r

Irr. c=d-32M17l X 3107(14

nuo

1               l? 1 nr. cad. 270799

T