Hotărârea nr. 908/2019

Hotărârea 908/2019 - Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 642788/1/12,12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 643211/49/12.12.2019 al Direcției impozite și taxe locale, al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcției Generale de Urbanism, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcției de Evidență a persoanelor, Serviciul Stare civilă, Serviciul Revendicări fond funciar și registrul agricol și al Direcției Juridice, prin care se propune stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 2 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - începând cu 1 ianuarie 2020, se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, după cum urmează:

 • a) nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și amenzile administrate de către Direcția impozite și taxe locale, constituind ANEXA I;

 • b) nivelul taxei administrate de către Direcția de sănătate publică, constituind ANEXA II;

 • c) nivelurile taxelor administrate de către Serviciul revendicări fond funciar și Registrul agricol, constituind ANEXA III;

 • d) nivelurile taxelor administrate de către Direcția Generală de Urbanism, constituind ANEXA IV;

 • e) nivelurile taxelor administrate de către Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, constituind ANEXA V;

 • f) nivelul taxei administrate de către Direcția de evidență a persoanelor, Serviciul stare civilă, constituind ANEXA VI.

Art.2. - Bonificația prevăzută la art. 462 (2), 467 (2) și 472 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, pentru plata cu anticipație a impozitelor locale, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie, se stabilește după cum urmează:

-10%, în cazul impozitului pe clădiri;

-10%, în cazul impozitului pe teren;

-10%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Art.3. - Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2020, se aplică delimitarea zonelor în intravilan aprobată prin Hotărârea nr. 1064 privind încadrarea terenurilor din municipiul Cluj-Napoca pe zone fiscale, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru extravilan, se aplică prevederile Hotărârii nr. 264/2002 privind încadrarea terenurilor situate în extravilanul municipiului Cluj-Napoca pe zone fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - începând cu 1 ianuarie 2020, se aprobă procedurile și criteriile de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale, care constituie ANEXA VII.

Art.5- începând cu 1 ianuarie 2020, taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca, instituită prin H.C.L nr. 1015/2018 se stabilește prin aplicarea cotei de 1% la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

Art.6. - începând cu 1 ianuarie 2020, se aprobă majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu 500 % pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Art.7.-Lista actelor normative/hotărârilor consiliului local, prin care sunt instituite/stabilite impozite și taxe locale, pe o perioadă de cinci ani anteriori anului fiscal 2020; hotărârile consiliului local, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General, planurile urbanistice zonale, încadrarea terenurilor din municipiul Cluj-Napoca pe zone fiscale, constituie ANEXA VIII.

Art.8. 1.) - Potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 20 de lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere.

2.) - în situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

Art.9.- Potrivit prevederilor art 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim de 200.000 lei al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

Art.10. 1.) - Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante și a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 40 lei, pentru pozițiile de rol care au restanțe mai vechi de 31.12.2019.

2.) - Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori conform art. 266 alin (5), (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare.

Art.ll. - Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, criteriile în funcție de care se stabilesc contribuabilii mari sau, după caz, contribuabilii mijlocii, sunt cele care stau la baza clasificării acestora de către organul fiscal central.

Art.12. - Anexele I-VIII fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism, Direcția de sănătate publică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Revendicări fond funciar și registrul agricol, Direcția de Evidență a persoanelor, Serviciul Stare civilă și Direcția economică.

Nr. 908 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

ANEXA I.

la Hotărârea nr. 908/2019


Impozite si taxe locale administrate de către DIRECȚIA TAXE SI IMPOZITE LOCALE TITLUL IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

CAPITOLUL I - IMPOZITUL PE CLĂDIRI Șl TAXA PE CLĂDIRI

Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART.457(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

ART. 457(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu


a impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

Q X                                   TipUl clădirii

Valoarea impozabilă începând cu 01.01.2020 -indexată cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

- lei/m2 -

Clădire cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Clădire fără instalații de apă,canalizare, electrice sau încălzire

«Y*                           o

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1060

636

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

318

212

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

212

185


D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

133

79

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local, până la primul termen de plată din anul de referință;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

.. .(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art. 458.

 • (2) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

 • (3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 • a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

 • b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice

ART. 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (4) în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).

.. .(8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

SCUTIRI în baza art. 456(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

 • a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

 • b) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • c) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public ;

 • e) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public ;

 • f) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

 • g) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • i) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • j) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

kjclădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive.

REDUCERI în baza art. 456(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codiși fiscal:

Consiliul local acordă reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru:

a) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

Potrivit art.456(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

ART. 487^1 Termenul de depunere a documentelor

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 și 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Pentru clădirile care fac obiectul unor scheme de ajutor de stat/minimis, se vor respecta prevederile Hotărârilor Consiliului Local sau Dispozițiilor primarului municipiului prin care s-au aprobat schemele de ajutor.

Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea clădirilor se face conform prevederilor art.461 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Plata impozitului/taxei pe clădiri se efectuează conform prevederilor art.462 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE TEREN Șl TAXA PE TEREN

Calculul impozitului/taxei pe teren

ART. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 • (2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se

  stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

  Zona în cadrul localității

  Nivelurile impozitului/taxei pentru localitatea de rangul I din Legea nr.227/2015 -indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

  -lei/ha-

  Nivelurile impozitului/taxei aprobate pentru anul 2020

  -lei/ha-

  A

  7287-18219

  9110

  B

  5509-13773

  6886

  C

  3770-9424

  4712

  D

  1791-4478

  2238

 • (3) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).

 • (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:  Teren arabil


  Pășune

  Fâneață

  Vie


  Livadă  Nivelurile impozitului/taxei începând cu 01.01.2020

  -valori actualizate cu coeficientul de corecțieț cu 5'


  Zona A


  Zona B


  149


  111


  111


  111


  244


  280


  149


  79


  1-5


  100


  100


  185


  244


  111

  69


  și indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-


  Zona C


  Zona D


  100


  79


  79


  149


  185


  100


  43


  79


  69


  69

  100


  149


  79


(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel:

Rangul localității

Coeficientul de corecție

0

8

I*

5

II

4

III

3

IV

1,10

V

1

* Rangul Municipiului Cluj-Napoca este I conform pct. 8 (2) din H.G.nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Ierarhizarea funcțională a localităților urbane și rurale, potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001, este următoarea:

...b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;

 • (6) Ca excepție de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

 • b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

 • (7) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

- lei/ha -

Nr

Ort

Zona

Categoria

de folosință

Nivelurile impozitului/taxei prevăzute de Legea nr.227/2015 valori actualizate cu coeficientul de corecție 2,50 pentru zona A, respectiv 2,40 pentru zona B și indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019

Nivelurile impozitului/taxei începând cu 01.01.2020 valori actualizate cu coeficientul de corecție 2,50 pentru zona A, respectiv 2,40 pentru zona B și indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019

Zona A

Zona B

Zona A

Zona B

1

Teren cu construcții

58-82

56-79

82

71

2

Teren arabil

111-132

106-127

132

121

3

Pășune

53-74

51-71

73

66

4

Fâneață

53-74

51-71

73

66

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. cri. 5.1

127-146

122-140

145

135

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

0

0

0

0

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. cri. 6.1

127-148

122-142

147

135

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

0

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forest. cu excepția celui prevăz.la nr.crt.7.1

21-42

20-41

42

36

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

0

0

0

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

3-16

3-15

16

13

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

69-90

66-87

90

78

9

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

0

0

SCUTIRI în baza art. 464(2)

Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru :

 • a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • e) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • f) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani;

 • h) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

  ' ^QîmfflWQK'29.K-


  -ITv 73HE^Ț3!K31E. . ~ 7


  7T7W.~3M0MWJr;7.r  7 _lîBtftftPPRftRL-


Potrivit prevederilor art.464(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Scutirea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

ART. 487*1 Termenul de depunere a documentelor

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 și 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Pentru terenurile care fac obiectul unor scheme de ajutor de stat/minimis, se vor respecta prevederile Hotărârilor Consiliului Local sau Dispozițiilor primarului municipiului prin care s-au aprobat schemele de ajutor.

Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea terenurilor se face conform prevederilor art.466 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Plata impozitului/taxei pe teren se efectuează conform prevederilor art.467 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Calculul impozitului pe mijloacele de transport

ART. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(1) în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Nivelurile de impozitare prevăzute de

Legea nr.227/2015

-indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

Nivelurile de impozitare începând cu

01.01.2020

Lei/ 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Lei/ 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)

X

X

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

8

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3

9

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

19

19

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

76

76

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

153

153

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

308

308

7. Autobuze, autocare, microbuze

25

25

8. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

31

31

9. Tractoare înmatriculate

19

19

II. Vehicule înregistrate

X

X

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

X

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

2-4

2

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4-6

4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

53-159 lei/an

53 lei/an


.'ZiV-;            . jjtiiRffiîHBiS'.....■ ''                                             " "■"• ~37~"
 • (2) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

 • (3) în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 • (4) în cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:


  Mumărtn d,e axe și greutatea brută încărcată maximă _____ . V        admisă

  i >►»]

  Impozitul începând cu 01.01.2020 -indexat cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-(lei/an)

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  tk 1. Mașd'^te/el puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

  0

  151

  /^AS^asa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

  151

  418

  ; Q. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

  418

  588

  4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

  588

  1332

  5. Masa de cel puțin 18 tone

  588

  1332

  II. trei axe

  1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

  151

  263

  2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

  263

  540

  3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

  540

  701

  4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

  701

  1079

  5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  1079

  1678

  6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

  1079

  1678

  7. Masa de cel puțin 26 tone

  1079

  1678

  III. patru axe

  1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  701

  710


  2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

  710

  1109

  3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

  1109

  1760

  4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

  1760

  2611

  5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

  1760

  2611

  6. Masa de cel puțin 32 tone

  1760

  2611 • (5) în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totală maximă autorizată egală

sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul începând cu 01.01.2020 -indexat cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-(lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

1. 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

68

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

68

156

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

156

364

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

364

472

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

472

850

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

850

1492

9. Masa de cel puțin 28 tone

850

1492

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

146

340

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

340

560

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

560

821

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

821

992

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

992

1629

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1629

2260

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2260

3432

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2260

3432

9. Masa de cel puțin 38 tone

2260

3432

III. 2+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1799

2504

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2504

3403

3. Masa de cel puțin 40 tone

2504

3403

IV. 3+2 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1590

2207

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2207

3052

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3052

4516


_  . _w™™r


4. Masa de cel puțin 44 tone

3052

4516

V. 3+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

904

1093

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1093

1634

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1634

2600

4. Masa de cel puțin 44 tone

1634

2600


(6) în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:


Masa totală maximă autorizată

Nivelurile prevăzute de Legea

nr.227/2015

-indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

Nivelurile de impozitare începând cu

01.01.2020

Impozitul (lei)

Impozitul (lei)

a. Până la 1 tonă inclusiv

9

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

36

36

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

55

55

d. Peste 5 tone

68

68


în cazul mij


de


im]


mi


de


este


cu suma


din tabelul următor:


Mijlocul de transport pe apă

Nivelurile prevăzute de Legea nr.227/2015

-indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

Nivelurile de impozitare începând cu 01.01.2020

Impozitul (lei/an)

Impozitul (lei/an)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

22

22

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

60

60

3. Bărci cu motor

223

223

4. Nave de sport și agrement*)

între 0 și 1186

886

5. Scutere de apă

223

223

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

a) Până la 500 CP inclusiv                                ,        /

592

592

b) Peste 500 CP și până la 2.000 CP inclusiv

963

963

c) Peste 2.000 CP și până la 4.000 CP inclusiv

1481

1481

d) Peste 4.000 CP

2370

23707. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

192

192

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv

192

192

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone și până la 3.000 de tone inclusiv

297

297

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

519

519


(8) în înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport se face conform prevederilor art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Plata impozitului pe mijloacele de transport se efectuează conform prevederilor art.472 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL IV-TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE ART. 477(5)Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

Cota taxei stabilită de Consiliul local este 2% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Declararea și plata taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate se face conform prevederilor art.477 alin. (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

ART. 478(2)Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de Consiliul local, astfel:

 • a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 19 lei;

 • b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 10 lei.

Declararea și plata taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se face conform prevederilor art.478 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL V-IMPOZITUL PE SPECTACOLE

ART. 481 Calculul impozitului pe spectacole

 • (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

 • (2) Consiliul local hotărăște cota de impozit după cum urmează:

 • a) 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

 • b) 2% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

înregistrarea biletelor/abonamentelor de intrare Ia spectacol se face conform prevederilor art. 481 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Declararea ,datorarea și plata impozitului pe spectacole se face conform prevederilor art. 483din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL VI-SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME Și MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.493 alin.(2) -indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

Niveluri actualizate pentru anul 2020

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) - d) cu amendă de la 296 lei la 737 lei

Art.493 alin.(4) -indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 344 lei la 1.673 lei

Art.493 alin. (4A1)

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

LIMITELE MINIME Și MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art.493 alin.(2) -indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

Niveluri actualizate pentru anul 2020

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 297 lei la 1.183 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1.183 lei la 2.950 lei

Art.493 alin.(4) -indexate cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.378 lei la 6.688 lei

Art.493 alin. (4A1)

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

Ari 494 alin(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

în vederea clarificării și stabilirii reale a situației fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale au competența de a solicita informații și documente cu relevanță fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocații, executorii judecătorești, organele de poliție, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pașapoartelor simple, serviciile publice comunitare de oanelor, precum și orice altă entitate care deține informații sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori


la ^rȘpane^J^aTe au calitatea de contribuabil au obligația furnizării acestora fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. rpfevăzutc în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al odificările și completările ulterioare și ale Legii nr.270/2017 a preveniriiConsiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexa ii

la Hotărârea nr. 908/2019


Taxe administrate de către DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ


Art. 475 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Denumire taxa

Nivelul taxei potrivit

Legii nr. 227/2015 -indexat cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019-

Taxa pentru anul 2019

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxă”®entru «filiera rea autorizațiilor sanitare de funcționare

_

între 0-21 inclusiv

13CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA III

La Hotărârea nr. 908/2019


TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE SERVICIUL REVENDICĂRI,

FOND FUNCIAR ȘI REGISTRUL AGRICOL

TITLUL IX - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE DIN LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR ȘI ALTE TAXE LOCALE

ARTICOL DIN COD FISCAL (LEGEA 227/2015)

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2019

Nivelul taxei potrivit Legii nr. 227/2015 -indexat cu rata inflației de 4,6%-fata de anul 2019

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2020

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

ART. 475 ALIN. (2)

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol

38,00

maxim 84 lei

40

ART. 475 ALIN. (2)

Taxele pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

37,00

maxim 84 lei

39

ART. 486 ALIN. (5) Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale,

TAXA VIZA PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TARLA

20,00

maxim 33,5 lei

21

ART. 486 ALIN. (5) Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale,

TAXAPLAN PARCELAR

20,00

maxim 33,5 lei

21

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXA IV

la Hotararea nr. 908/2019


Taxe administrate de către Direcția Generala de Urbanism

TITLUL IX - Impozite si taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizațiilor de construire/desfiintare

Articol din Cod Fiscal

Nivelurile stabilite pentru anul 2019

Nivelurile prevăzute de Legea nr.227/2015

-indexate cu rata inflației de 4,6%-

Nivelurile stabilite pentru anul 2020

Taxa(lei)

Taxa(lei)

Taxa(lei)

ART.474    alin.(l)-Taxa    pentru    eliberarea

certificatului de urbanism, in mediul urban.

Suprafața pentru care se solicita certificatul de urbanism:

a)pana la 150 mp inclusiv

6,00

5-6

6,00

b)intre 151 si 250mp, inclusiv

7,00

6-7

7,00

c)intre 251 si 5 OOmp,inclusiv

8,00

7-10

9,00

d)intre 501 si 75Omp,inclusiv

9,00

10-13

12,00

e)intre 751 si lOOOmp,inclusiv

13,00

13-15

14,00

f)peste lOOOmp

14,18+0,0 llei/mp pentru fiecare mp care depășește lOOOmp

15+0,0llei/mp pentru fiecare mp care depășește lOOOmp

15 + 0,0llei/mp pentru fiecare mp care depășește 1000 mp

Art.474 alin.(4)-Taxa pentru avizare certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primar.

12,00

0-16 lei

13,00 lei

Art.474 alin.(5)-Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențiala sau cladire-anexa

0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

Art.474 alin.(6)-Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5).

1%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

1%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

1%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

Art.474 alin.(3) si alin.(8)-Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire

30%

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire

30%

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire

30%

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire

Art.474 alin.(9)-Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totala sau parțiala a unei construcții

0,1%

din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desființate

0,1%

din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desființate

0,1%

din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desființate

Art.474 alin.(10)-Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavari necesare lucrărilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuării studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de către titularii drepturilor de prospecțiune si explorare si/ se calculează prin înmulțirea numărului de metri patrafir de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului d& ’4 foraje si excavari                                   f §

7,00

0-16 lei

7,00 Iei

Art.474 alin.(12)-Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier in vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse in alta autorizație de construire

3%

din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de șantier

3%

din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de șantier

3%

din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de șantier

Art.474 alin.(13)-Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri

2%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

2%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

2%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

Art.474 alin.(14)-Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine ,spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatii publice

7,00

0-8 lei

pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

7 lei

pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

Art.474 alin.(15)-Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu

10,00

0-14 lei, inclusiv pentru fiecare racord.

10 lei

pentru fiecare racord.

Art.474 alin.(16)-Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

5,00

0-10 lei, inclusiv

5,00 lei

Art.486 alin(5)-Taxa pentru eliberarea planuri de.^ situație si plan de incadrare in PUG

—^25,°0

0-34 lei, inclusiv

26,00 lei

în baza art. 476 alin.(2) din Legea nr.227/2015 propunem acordarea scutirii la plata taxei pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire pentru:

a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;


de acordare a scutirii la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor prevăzute mai sus se depune ch cererea pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexa nr. V

la Hotărârea nr.908/ 2019


Taxe administrate de către DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

TITLUL IX- Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Nr. art din codul fiscal

Nivelurile aprobate pentru anul 2019

Nivelurile prevăzute în

Legea 227/2015

Nivelurile pentru anul 2020

Alt 475

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a atorizației privind

alin.(3)

desfășurarea activităților persoanelor a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională-CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională-CAEN, pentru:

a) construcții provizorii (gherete);

61 lei

a) până la 4.238 lei, pentru o

64 lei

b) structuri de vânzare, a căror suprafețe ale sălilor de servire

suprafață de până la 500 m2,

(conform declarațiilor pe proprie răspundere) sunt:

inclusiv;

de până la 50 mp

122 lei

128 lei

între 50 și 100 mp

182 lei

b) între 4.238 și 8.477 lei

190 lei

între 100 și 200 mp

243 lei

pentru o suprafață mai mare

254 lei

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp

304 lei

de 500 m2.

318 lei

mai mare de 500 mp

c) pentru structurile de vânzare în cadrul cărora se desfășoară activități de alimentație publică iar localul respectiv deține categorie stabilită de către Ministerul pentru IMM, Comerț, Turism și Profesii Liberale:

4052 lei

4238 lei

local de 2 stele

'Pana 'a 50 mP

122 lei

128 lei

\ *Tr^tre 50 și 100 mp

182 lei

190 lei

-j ^tijtre 100 și 200 mp

243 lei

254 lei

mare c*e 200 mP s' mai m'ca sau e9ala cu ^OO mp

304 lei

318 lei

A’/nai mare de 500 mp

4052 lei

4238 leiV-l


local de 3 stele

de până la 50 mp

între 50 și 100 mp

între 100 și 200 mp

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp mai mare de 500 mp

local de 4 stele de până la 50 mp

între 50 și 100 mp

între 100 și 200 mp

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp mai mare de 500 mp

local de 5 stele

de până la 50 mp

între 50 și 100 mp

între 100 și 200 mp

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp mai mare de 500 mp

243 lei

365 lei

486 lei

608 lei

5065 lei

486 lei

729 lei

972 lei

1216 lei

6078 lei

972 lei

1459 lei

1945 lei

2431 lei

7091 lei

254 lei

382 lei

508 lei

636 lei

5298 lei

508 lei

763 lei

1017 lei

1272 lei

6358 lei

1017 lei

1526 lei

2034 lei

2543 lei

7417 lei

Art486

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

X

X

X

1)

Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

X

Nu sunt prevăzute limite

X

1.2)

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal. Pentru comercializarea de produse specifice pe obiecte de mobilier stradal de tipul: dozatoare, vitrine frigorifice, autovehicule de tip comercial, precum și alte aparate standardizate.

0,57 lei/mp./zi

0,60 lei/mp./zi

1-3)

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal la sărbători religioase, sărbători populare, la festivaluri, târguri,, la evenimente promoționale, sportive și culturale (inclusiv parcuri distractive, spectacole de circ, etc) pentru o perioadă de maxim 4 luni, la expunere/manifestări promoționale pentru o perioadă de maxim 4 luni.

0,36 lei/mp/zi

0,38 lei/mp/zi

1.4)

Pentru comercializarea produselor agricole de către deținătorii de certificate de producător sau de către persoane juridice autorizate pe o perioadă de max.4 luni

1,58 lei/mp/zi

1,65 lei/mp/zi

1-5)

Pentru căi de acces la spatiile comerciale și de prestări servicii.

Pentru depozitarea produselor rezultate din activitatea de colectare a deșeurilor refolosibile, a materialelor antiderapante etc.

Pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier pe domeniul public sau privat al municipiului.

0,16 lei/mp/zi

0,17 lei/mp/zi

1-6)

Pentru prestări servicii

0,31 lei/mp/zi

0,33 lei/mp/zi

1.7)

Pentru ocuparea proprietății publice prin amplasarea mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundații, a oanourilor publicitare mobile, a mesh-urilor, în condițiile HCL nr. 133/2018

8,93 lei/mp/zi

9,34 lei/mp/zi

1.8)

Pentru ocuparea proprietății publice prin amplasarea mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundații, a panourilor publicitare mobile, a mesh-urilor, amplasate fără autorizație de construire sau fără acord pentru publicitate temporară emis în condițiile HCL nr. 133/2018 sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate

27 lei/amplasament/zi

28,24 lei/amplasament/zi

1.9)

Pentru panouri publicitare amplasate fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține contract în valabilitate.

300 lei/amplasament/zi

313,80 lei/amplasament/zi

1.10)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale și de prestări servicii, acces realizat fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate.

Pentru depozitarea abuzivă (fără acordul primăriei- aviz Siguranța circulației și abonament ocupare teren) de produse aferente organizării de șantier pe domeniul public al municipiului, respectiv oe domeniul privat al municipiului.

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal in construcții provizorii pentru care nu se deține autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate.

Pentru amenajări de orice tip executate fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate, altele decât cele prevăzute anterior.

15,19 lei/mp/zi

16 lei/mp/zi

Taxa pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activităților persoanelor a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională-CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională-CAEN, se achită la data eliberării actului de autorizare.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților persoanelor a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională-CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională-CAEN, se achită până la data de 31 martie a fiecărui an.

i::WB88888®uS'Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice se achită trimestrial până în ultima zi a fiecărui trimestru.

Fac excepție mobilierul stradal amplasat temporar și manifestările publice aprobate, în condițiile HCL nr. 120/2010 de aprobare a Regulamentului privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca, prin Dispoziția Primarului pentru care termenul de achitare al taxei este stabilit pentru fiecare activitate și amplasament prin actul de aprobare.

Taxa datorată pentru depozitarea produselor rezultate din activitatea de colectare a deșeurilor refolosibile, a materialelor antiderapante etc. și pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier pe domeniul public sau privat al municipiului se achită anticipat perioadei de ocupare a domeniului public sau privat al municipiului.

Pentru ocuparea proprietății publice prin amplasarea mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundații, a panourilor publicitare mobile, a mesh-urilor, amplasate tară autorizație de construire sau fără acord pentru publicitate temporară emis în condițiile HCL nr. 133/2018 sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate, pentru panouri publicitare amplasate fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține contract în valabilitate, respectiv în cazul căilor de acces la spațiile comerciale și de prestări servicii, acces realizat fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate, pentru depozitarea abuzivă (fără acordul primăriei- aviz Siguranța circulației și abonament ocupare teren) de produse aferente organizării de șantier pe domeniul public al municipiului, respectiv pe domeniul privat al municipiului, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal în construcții provizorii pentru care nu se deține autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate precum și pentru amenajări de orice tip executate fără autorizație de construire sau

pentru care nu se deține abonament în valabilitate, altele decât cele prevăzute anterior, se va proceda la întocmirea fișei de daune ocupat fără titlu aplicându-se taxele prevăzute la punctul 1.8), 1.9) și 1.10) scadența la plată fiind data de 30 a itru luna în curs. La baza întocmirii fișei de daune pentru teren ocupat fără titlu stă raportul de inspecție/procesul-'e reprezentanții Direcției Generale Poliția locală.

respectarea termenelor precizate anterior, atrage după sine plata majorărilor de întârziere, prevăzute de legislația înV-4

Consiliul local al municipiului

Anexa VI

la Hotărârea nr. 908/2020


Cluj-Napoca

TAXĂ ADMINISTRATĂ DE CĂTRE DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, SERVICIUL STARE CIVILĂ

Art. 486 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal

Denumire taxa

Nivelul taxei potrivit Legii nr.

227/2015

Taxa stabilită pentru anul

2019

Taxa pentru anul 2020

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

500

504

530

Orice persoană care solicită pronunțarea divorțului pe cale administrativă datorează taxa pentru îndeplinerea procedurii de divorț pe cale administarativă.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă se datorează începând cu data depunerii, de către ambii soți, a cererii privind pronunțarea divorțului pe cale administrativă.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă nu se restituie, iar cererea se clasează:

-dacă unul sau ambii soți nu se prezintă, împreună la completarea declarației de stăruință;

-dacă ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț;

-dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;

-dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil;

-dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Taxa mai sus menționată face venit la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și se încasează de către Direcția economica în contul

R020TREZ21621330250XXXXX, la data depunerii cererii de divorț.

stare civilă este responsabil de stabilirea, controlul și colectarea acestei taxe.

Llativ este asigurat de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările

rârea de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.Anexa VII la Hotărârea nr. 908/2019

Procedurile și criteriile de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru anul 2020

I Scutire la plata impozitului/taxei pentru clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

A. Reguli generale

 • (1) Organizațiile neguvernamentale sunt structuri instituționalizate de natură privată ce pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice, și care sunt independente în raport cu orice autoritate publică. Ele nu urmăresc nici accesul la puterea politică și nici obținerea de profit.

 • (2) Din punct de vedere juridic, în România, organizațiile neguvemamentale pot exista sub trei forme: asociație, fundație, federație.

 • (3) Organizațiile neguvemamentale trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • - să funcționeze ca entitate structurată - pot face dovada unei anumite structuri organizaționale instituționalizate (există mecanisme interne de decizie, elaborează și respectă propriile reguli de funcționare, proceduri, în activitatea pe care o desfășoară, etc.). Reuniuni ad-hoc, temporare și informale ale unui grup de persoane, nu sunt considerate ca fiind organizații.

 • - să fie acreditate și licențiate ca furnizori de servicii sociale, conform legii;

 • - să fie de natură privată - sunt instituțional separate de autoritățile publice (fapt care nu exclude finanțarea din bugetul public), fiind constituite pe baza liberei inițiative;

 • - să respecte criteriul nondistribuției profitului - pot genera venituri, respectiv obține "profit" din activitățile lor, dar acestea nu pot fi distribuite membrilor sau organelor de conducere, ci sunt folosite doar pentru atingerea obiectivelor declarate;

 • - să se auto-guvemeze - au capacitatea de a-și asuma decizii privind funcționarea internă sau relațiile cu alte instituții în mod independent, iar structurile de conducere nu sunt dominate de reprezentanții autorităților publice;

 • - să fie voluntare - posedă capacitatea de a lucra cu voluntari, de a gestiona munca voluntară (fapt care nu exclude posibilitatea angajării de personal);

 • - să fie de interes public - servesc unor scopuri de interes public sau contribuie la binele public;

 • - să ofere servicii sociale cum ar fi: echitate, dreptate socială, protecția drepturilor persoanelor, măsuri de protecție a copilului, prevenirea și combaterea excluziunii și marginalizării sociale, protecția drepturilor persoanelor cu handicap, prevenirea și combaterea violenței, consilierea, intervenția în adicții, justiția restaurativă, etc.

 • (4) întreprinderile sociale sunt definite potrivit art .3 din Legea nr.219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

B.Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren organizațiile neguvemamentale și întreprinderile sociale care înființează și administrează unități de asistență socială în domeniile:

 • -  persoane vârstnice dependente și persoane cu dizabilități - unități de îngrijire la domiciliu;

 • -  persoane supuse riscului de consum substanțe toxice - unități cu competență în prevenție, consiliere și intervenție în ceea ce privește dezvoltarea comportamentelor adictive;

 • -   persoane aflate în situații de dificultate- centre de zi, adăposturi de noapte, centre rezidențiale, cantine sociale, etc.

 • (2) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă:

 • - numai pentru clădirile/terenurile deținute în proprietate și /sau pentru clădirile/terenurile în folosință în baza unor contracte de închiriere, concesiune, comodat, etc., încheiate exclusiv cu unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj-Napoca;

 • - numai pentru clădirea și terenul aferent, care este utilizat pentru furnizarea serviciilor de asistență socială pe tot parcursul anului fiscal, în condițiile în care poate fi dovedit faptul că organizația neguvemamentală/intreprinderea socială își respectă misiunea și pune la dispoziția beneficiarilor, în condițiile programului propriu, toate câștigurile;

 • - numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - actul de înființare al ONG-urilor / întreprinderii sociale;

 • - statutul ONG-urilor / întreprinderii sociale;

 • - certificatul/atestatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale;

 • - memoriu de activitate pe ultimele 12 luni;

 • - raport de inspecție/monitorizare efectuat de către inspectorii sociali (din cadrul Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Cluj);

-extras de carte funciară;

-parteneriatele încheiate cu Direcția de Asistență Socială și Medicală

II Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădirile/terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

A. Reguli generale

 • (1) Prin organizație nonprofit se înțelege orice asociație, fundație, ligă, federație, uniune înregistrată în România, potrivit legislației în vigoare, care utilizează veniturile și activele proprii pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.

 • (2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea, potrivit art 206 alin.(2) din Codul civil, doar acele drepturi și obligații care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut. Profitul nu se împarte asociaților ci va fi utilizat conform scopului în vederea căruia a fost constituită organizația nonprofit.

 • (3) Sunt active în orice domeniu în care se manifestă nevoia societății: educație, știință, cercetare, cultură, sănătate, protecție socială, minorități, drepturile omului, protecția mediului, protecția copilului, etc.

B. Criterii de acordare a facilităților

 • (l)Beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri organizațiile nonprofit care desfășoară activități de tipul:

 • a. recuperare și reabilitare;

 • b. suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c. educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d. asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e. asistență și suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială;

 • f. sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

 • g. îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h. mediere socială;

 • i. consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j. orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială;

 • k. îngrijire socială și medicală gratuită în unități specializate.

Acestea nu au caracter limitativ, completându-se cu altele de aceeași natură.

 • (2) în cazul taxei pe clădiri/terenuri, scutirea se aplică exclusiv pentru cele care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, administrare, folosință, comodat, etc., încheiate cu autoritățile administrație publice locale (pentru care se datorează taxă).

 • (3) Scutirea se acordă pentru clădirea și terenul aferent, care este folosit exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ pe tot parcursul anului fiscal.

 • (4) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (5) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - actul de înființare organizației nonprofit;

 • - statutul organizației nonprofit;

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului/taxei;

 • - contractul de închiriere, concesiune, administrare, folosință, comodat, etc. încheiat cu autoritățile administrației publice locale (pentru care se datorează taxă);

 • - memoriu de activitate pentru anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutire.

 • III. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea și terenul aferent să fi făcut obiectul restituirii în conformitate cu Legea 10/2001;

 • 2) clădirea și terenul să fie în proprietatea persoanelor îndreptățite la restituire potrivit Legii nr. 10/2001;

 • 3) proprietarul menține afectațiunea de interes public a clădirii /terenului;

 • 4) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • B. Acte necesare

 • (l)Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul;

 • a) act identitate;

 • b) act de proprietate din care rezultă restituirea în baza Legii 10/2001;

 • c) documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.

 • IV. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile retrocedate potrivit art.l alin.(lO) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

 • A. Reguli generale

 • (1) Cultele religioase din România recunoscute potrivit Legii nr. 489 din 28 decembrie 2006, republicată, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care au clădiri/terenuri retrocedate potrivit art. 1 alin.(lO) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri/teren.

 • B. Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofmanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menține afectațiunea de interes public . în această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. în acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

 • (2) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului;

 • - documentele de recunoaștere a calității de cult;

 • - decizia de retrocedare;

 • - extras de carte funciară;

 • - contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități de interes public.

 • V. Scutirea Ia plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.l alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

A. Reguli generale

 • (1) Comunitățile minorităților naționale din România constituite și organizate potrivit legii române, care au în proprietate clădiri și terenuri restituite potrivit art.l alin.(5) din O.U.G..nr.83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren.

 • B. Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofmanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menține afectațiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei, în această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. în acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

 • (2) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului;

 • - actul de constituire;

 • - decizia de restituire;

 • - extras de carte funciară;

 • - contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități de interes public.

 • VI. Scutirea la plata impozitului pe clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările și completările ulterioare.

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea nouă cu destinație de locuință să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.7-10 din Legea nr. 114/1996, actualizată sau clădirea cu destinație de locuință realizată pe bază de credite să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.4-7 din OG nr.19/1994, actualizată;

 • 2) clădirea să fie în proprietatea persoanei fizice beneficiare a Legii 114/1996, respectiv O.G. nr.19/1994. în caz de înstrăinare a locuinței, viitorul proprietar nu mai beneficiază de această facilitate;

 • 3) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante și ratele scadente (dacă este cazul).

 • B. Acte necesare

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) act identitate;

 • b) act de proprietate din care rezultă dobândirea în baza Legii nr. 114/1996 sau O.G. nr.19/1994;

 • c) document din care să rezulte că persoana nu înregistrează întârzieri la plata ratelor, în caz că beneficiază și de plata în rate

 • VII. Scutire la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.(l) lit. B) și art.4 alin.(l) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) persoana fizică să fie încadrată la una din categoriile prevăzute la art.3(l)b) și art.4(l) din Legea nr.341/2004;

 • 2) clădirea și terenul să fie în (co)proprietatea persoanei și să fie situate la adresa de domiciliu;

 • 3) scutirea se acordă numai pentru cota-parte de proprietate a beneficiarului;

 • 4) clădirea să fie cu destinație exclusiv rezidențială și să nu fie închiriată;

 • 5) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

B. Acte necesare

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) act identitate;

 • b) acte de proprietate;

 • c) declarația pe propria răspundere că, clădirea nu este închiriată și nu se obțin venituri din închiriere;

 • d) certificat din care rezultă încadrarea în prevederile art.3(l)b) și art.4(l) din Legea 341/2004.

 • VIII. Scutire la plata impozitului pe clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanță de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2011, cu modificările și completările ulterioare

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea ce intră sub incidența OUG 18/2009 să fie în proprietatea persoanelor fizice;

 • 2) să fie realizate pe cheltuiala proprie lucrările de intervenție prevăzute în OUG nr. 18/2009, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică;

 • 3) lucrările de intervenție trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • 4) din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să rezulte că s-au realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic;

 • 5) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante;

 • 6) scutirea se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care asociația depune documentele justificative;

 • 7) cererea se depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

 • 8) scutirea se menține în cazul soțului supraviețuitor și în cazul moștenitorilor legali;

 • 9) în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

 • B. Acte necesare

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) tabelul cu proprietarii beneficiari din imobil, în cazul asociațiilor de proprietari;

 • b) buletin/carte de identitate a proprietarilor;

 • c) extras CF actualizat al imobilului;

 • d) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • e) certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

 • f) certificatul de performanță energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenție;

 • g) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • h) declarație pe proprie răspundere a proprietarului /reprezentantului legal al asociației că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie.

IX Scutire la plata impozitului/taxei pe clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară

A.Reguli generale

(1) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor

servicii publice.

B.Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului/taxei;

 • - actul de înființare al asociației de dezvoltare intercomunitară;

 • - statutul asociației de dezvoltare intercomunitară;

 • - memoriu de activitate.

 • (2) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata taxei pe clădiri se aplică exclusiv pentru clădirile care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, administrare, folosință, comodat, etc. încheiate cu autoritățile administrației publice locale (pentru care se datorează taxă).

 • X. Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pentru clădirile afectate de calamități naturale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul și scutirea impozitului/taxei pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani.

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) în situația producerii unor calamități naturale, astfel cum sunt definite tipurile de risc în Legea privind sistemul național de management al situațiilor de urgență (Legea nr. 15/2005) se acordă reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri și scutire la plata impozitului/taxei pe teren .

 • 2) De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligației de plată a impozitului/taxei pe clădirile/terenurile care au fost afectate în urma unor calamități naturale.

 • 3) Sesizările cetățenilor referitoare la efectele calamităților naturale se pot înregistra în scris la registratura Municipiului Cluj-Napoca în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamității.

 • 4) în termen de 24 de ore de la data primirii sesizări Serviciul Situații de urgență verifică pe teren sesizările, întocmind o notă de constatare privind evenimentele produse și urmările acestora.

 • 5) Notă de constatare privind evenimentele produse și urmările acestora se încheie în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la Serviciul Situații de urgență

 • 6) Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri și scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă persoanelor în cauză, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul condiționat de depunerea cererii de scutire/reducere însoțită de documentele justificative.

 • 7) Reducerea/scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • B. Acte necesare

1) Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri și scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente (în copie):

 • a) actul de înființare (pentru persoane juridice);

 • b) actul de identitate /cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală;

 • c) nota de constatare privind evenimentele produse și urmările acestora întocmită de Serviciul Situații de urgență;

 • d) extras de carte funciară.

 • XI. Scutire la plata impozitului pe terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

A.Reguli generale

(1) Asociațiile și fundațiile constituite conform legii, beneficiază de scutire la plata impozitului pe terenurile folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

B.Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pentru asociațiile și fundațiile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • - la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante;

 • - fac dovada îndeplinirii în anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutirea, a cel puțin unui obiectiv din cele menționate în statutul asociației/fundației;

 • - fac dovada faptului că în anul anterior celui pentru care se solicită scutirea a obținut venituri din folosirea terenurilor.

 • (2) . Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • -  actul de înființare asociației/fundației;

 • -  statutul asociației/fundației;

 • -  memoriu de activitate pentru anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutire;

 • XII. Scutire la plata impozitului/taxei pentru clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive

A. Reguli generale.

 • (1) . Prin educație fizică și sport se înțelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel.

 • (2) . Educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat. Statul recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului, desfășurate de autoritățile administrației publice și, după caz, de organismele neguvemamentale de profil în învățământ, în structuri ale apărării naționale, ordinii publice, siguranței naționale, în sănătate, în societăți comerciale, precum și în alte sectoare ale vieții sociale, potrivit reglementărilor legale.

 • (3) . Educația fizică și sportul cuprind următoarele activități: educația fizică, sportul școlar și universitar, sportul pentru toți, sportul de performanță, exercițiile fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.

 • (4) . Baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activității de educație fizică și sport, care aparțin, după caz, proprietății publice sau private.

 • (5) . Bazele sportive din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

 • (6) . Autoritățile administrației publice și societățile comerciale care au dobândit sau dețin baze și/sau instalații sportive sunt obligate să păstreze destinația acestora și să le mențină în stare de funcționare. Proprietarii bazelor sportive au obligația ca în termen de 60 de zile de la obținerea titlului de proprietate să urmeze procedura de înscriere în cartea funciară, cu mențiunea expresă că proprietatea este o bază sau o instalație sportivă.

 • (7) . Baza sportivă este o amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații destinate activității de educație fizică si sport.

 • (8) . Scutirea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive se aplică pentru toate clădirile de pe raza unității administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

B. Criterii de acordare a scutirii

 • (1) . Scutirea la plata impozitului/taxei se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarație fiscală de stabilire a impozitului/taxei pe clădire;

 • - declarației notarială pe propria răspundere a proprietarului/administratorului clădirii prin care se atestă faptul că respectiva clădire este folosită pentru desfășurarea de activități sportive;

 • - copia certificată pentru conformitate cu originalul a statutului de funcționare și după caz a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfășoară activități sportive;

 • - autorizația/aviz/acord de funcționare, după caz;

 • - extras de carte funciară a clădirii actualizat (nu mai vechi de 30 de zile).

 • (2) .Scutirea de acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

XIII. Dispoziții finale

 • (1) Beneficiari scutirilor/reducerilor au obligația să depună declarații în termen de 30 de zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

-intervin schimbări privind domiciliul fiscal;

-intervin schimbări privind situația juridică de natură să conducă la modificarea impozitului / taxei pe clădiri/teren;

-intervin schimbări privind denumirea/identitatea;

-intervin schimbări în ceea ce privește misiunea/scopul/etc.;

-este retrasă licența de funcționare a serviciului social;

-orice alte schimbări/modifîcări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii/reducerii.

 • (2) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 • (3) Scutirile și/sau reducerile la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2020 pentru persoanele care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2019 și le-au depus la Direcția de impozite și taxe locale până la data de 31^|ti£2 ipclusiv, pentru celelalte cazuri scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie a anului fiscal cererea.


VII-9

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXA VIII

la Hotărârea nr. 908/2019


CLUJ-NAPOCA

Lista actelor normative/hotărârile Consiliului Local prin care sunt instituite/stabilite impozite și taxe locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2020

 • 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare.(abogată prin Legea nr.227/2015);

 • 2. Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.(abrogată prin H.G. nr.1/2016);

 • 3. Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (abrogată prin Legea nr.207/2015)

 • 4. Legea nr.174/2004 pentru aprobarea OG.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

 • 5. Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare;

 • 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

 • 7.  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Hotărârea de Guvern nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • 9. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrație publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • 10. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 49/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anul fiscal 2015, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”;

 • 11. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj Napoca”;

 • 12. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 494/2014 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2015;

 • 13. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 497/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul 2015, de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale;

 • 14. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 412/2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2016;

 • 15. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vedere (5)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia;

  . clădirilor și terenurilor neîngrijite, ;a aplicării pre                     alin.

  pct.168 din .                 entru


  .227/2015 i&vb • 16. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 389/2016 privind modificarea Anexei 1 la Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin.(5)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr.343/2016;

 • 17. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 417/2016 privind completarea art.l, modificarea art. 3(1), precum și modificarea/completarea Anexelor la Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr.343/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.389/2016;

18.Ordin M.D.R.A.P. nr. 2.594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale;

 • 19. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 466/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în anul 2016, de cotă de impozitare redusă (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale;

 • 20. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2017;

 • 21. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 20/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2016-2018, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde” ;

 • 22. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 82/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industrial;

 • 23. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 493/2014 privind aprobarera documentației „ Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”;

 • 24. Legea nr.209/2017 pentru modificarea și completarrea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

25,Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

26.0rdonanța de. 14/2017 pentru modificarrea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 • 27. Legea nr.270/2017 prevenirii;

 • 28. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 943/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2018;

 • 29. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • 30. Legea nr.l 11/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

 • 31. Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • 32. Legea nr.150/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

  privind cu anul


 • 33. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 1016/2018 stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând 2018;

  privind


34. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 1064/2018

aprobarea criteriilor de delimitare a zonelor fiscale și încadrarea în zone fiscale a terenurilor din intravilanul municipiului Cluj-Napoca

 • 35. Hotărârea Consiliului Localal Municipiului Cluj-Napoca nr. 1015/2018 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca.

 • 36. Hotărârea Consiliului Localal Municipiului Cluj-Napoca nr. 131/2018 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi,cu rata inflației, pentru anul 2019

37. Hotărârea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 133/2019 privind indexarea

impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin.(3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Cal, pentru anul 2020.


38.0rdonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul a inistratN.