Hotărârea nr. 907/2019

Hotărârea 907/2019 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe trimestrul IV.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe trimestrul IV

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe trimestrul IV - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 647823/1/13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 647893 din 13.12.2019 al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe trimestrul IV;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe trimestrul IV, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


.Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

mnează:


al municipiului, Roșea


Nr. 907 din 19 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 907 /2019


CONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL PENTRU TRIMESTRUL IV


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

1.134.341.899

1.134.341.899

1.008.657.543

VENITURI PROPRII

49.90

711.059.223

711.059.223

653.291.353

I. VENITURI CURENTE

00.02

770.856.586

770.856.586

709.861.610

A. VENITURI FISCALE

00.03

693.942.498

693.942.498

654.662.526

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

478.849.000

478.849.000

439.449.506

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

478.849.000

478.849.000

439.449.506

Impozit pe venit

03.02

6.475.000

6.475.000

6.721.406

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.475.000

6.475.000

6.721.406

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

472.374.000

472.374.000

432.728.100

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

472.374.000

472.374.000

432.728.100

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

112.783.240

112.783.240

114.306.293

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

112.783.240

112.783.240

114.306.293

Impozit pe clădiri

07.02.01

87.935.000

87.935.000

89.372.112

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

27.608.000

27.608.000

27.924.767

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

60.327.000

60.327.000

61.447.345

Impozit pe terenuri

07.02.02

15.233.240

15.233.240

15.714.927

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

8.544.817

8.544.817

8.681.452

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.231.423

6.231.423

6.586.836

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

457.000

457.000

446.639

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.615.000

9.615.000

9.219.334

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

-80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

99.998.258

99.998.258

98.815.929

Sume defalcate din TVA

11.02

61.296.000

61.296.000

58.467.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27.276.000

27.276.000

26.880.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

12.426.000

12.426.000

10.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

21.594.000

21.594.000

21.161.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

2.258

2.258

2.308

Taxe hoteliere

12.02.07

2.258

2.258

2.308

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.177.000

2.177.000

2.584.508

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.410.000

1.410.000

1.787.012

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

767.000

767.000

797.496

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

36.523.000

36.523.000

37.762.11?

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

29.084.000

29.084.000

29.338.86?

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

16.831.000

16.831.000

17.298.^1’

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.253.000

12.253.000

12.039.892

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.439.000

7.439.000

8.42^24jAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

16

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.312.000

2.312.000

2.090.798

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.312.000

2.312.000

2.090.798

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.312.000

2.312.000

2.090.798

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

76.914.088

76.914.088

55.199.084

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

29.397.431

29.397.431

13.742.571

Venituri din proprietate

30.02

29.397.431

29.397.431

13.742.571

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

218.237

218.237

218.237

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

29.108.000

29.108.000

13.453.140

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

29.108.000

29.108.000

13.453.140

Venituri din dividende

30.02.08

71.194

71.194

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

71.194

71.194

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

47.516.657

47.516.657

41.456.513

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

20.934.540

20.934.540

18.898.798

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

20.100.000

20.100.000

18.079.430

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

638.000

638.000

658.725

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

134.000

134.000

105.479

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

11.540

11.540

13.590

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

51.000

51.000

41.574

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

65.748

65.748

75.503

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

65.748

65.748

67.052

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34..02.50

0

0

8.451

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

19.552.931

19.552.931

18.835.414

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.102.000

19.102.000

18.378.129

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.102.000

19.102.000

18.378.129

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

450.931

450.931

457.285

Diverse venituri

36.02

6.215.696

6.215.696

2.542.282

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

92.000

92.000

4.394

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

92.000

92.000

4.394

Taxe speciale

36.02.06

5.155.000

5.155.000

1.533.674

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

40

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

394.696

394.696

430.833

Alte venituri

36.02.50

574.000

574.000

573.341

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

747.742

747.742

1.104.516

Donații si sponsorizări

37.02.01

747.742

747.742

1.104.516

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

2.246.379

2.246.379

2.060.494

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

2.246.379

2.246.379

2.060.494

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

296.146

296.146

51.323

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

29.263

29.263

20.113

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1.534.995

1.534.995

1.555.090

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

385.975

385.975

433.968

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

150.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

150.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

49.062.761

49.062.761

32.810.198

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

49.062.761

49.062.761

32.810.198

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

49.062.761

49.062.761

32.810.198

a De capital

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

-206.509

B. Curente

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

15.000

5.269

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

40.000

40.000

38.411

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

206.998

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

-31.626

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

7.885.000

7.885.000

1.621.384

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

41.122.761

41.122.761

31.176.271

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

38.287.810

38.287.810

26.834.525

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

45.02.01

0

-940.765

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0

-374.718

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0

-566.047

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

38.287.810

38.287.810

27.775.290

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

9.688.274

9.688.274

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

28.599.536

28.599.536

27.775.290

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

273.888.363

273.888.363

86.149.951

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

268.579.691

268.579.691

84.370.729

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

263.611.832

263.611.832

79.398.050

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

1.160.447

1.160.447

1.165.267

Prefinantare

48.02.01.03

3.807.412

3.807.412

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

3.865.268

3.865.268

341.770

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.841.729

3.841.729

318.231

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

23.539

23.539

23.539

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

1.443.404

1.443.404

1.437.452

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48 .02.15.01

1.443.404

1.443.404

1.437.452

TOTAL CHELTUIELI

1.385.788.502

1.385.788.502

788.903.252

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

242.432.382

242.432.382

150.960.548

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

216.919.382

216.919.382

127.899.088

CHELTUIELI CURENTE

01

180.606.374

180.606.374

115.267.261

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

70.620.000

70.620.000

63.236.533

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

90.382.168

90.382.168

52.128.436

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

18.547.206

18.547.206

603.048

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

572.000

572.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

485.000

485.000

433.992

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

37.445.000

37.445.000

12.631.827

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

37.425.000

37.425.000

12.631.827

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

20.000

20.000

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.131.992

-1.131.992

-1.134.748

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

216.919.382

216.919.382

127.899.088

Autoritati executive

51.02.01.03

216.919.382

216.919.382

127.899.088

Alte servicii publice generale

54.02

7.813.000

7.813.000

5.401.864

CHELTUIELI CURENTE

01

7.813.000

7.813.000

5.401.864

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.298.000

5.298.000

4.625.061

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.467.000

1.467.000

734.472

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

48.000

48.000

42.331

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

1.000.000

1.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

6.093.000

6.093.000

5.071.950

Alte servicii publice generale

54.02.50

720.000

720.000

329.914

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

17.700.000

17.700.000

17.659.596

CHELTUIELI CURENTE

01

17.700.000

17.700.000

17.659.596

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

400.000

400.000

382.198

TITLUL III DOBÂNZI

30

17.300.000

17.300.000

17.277.398

Din total capitol

0

0

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

17.700.000

17.700.000

17.659.596

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

36.428.960

36.428.960

28.112.100

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

36.428.960

36.428.960

28.112.100

CHELTUIELI CURENTE

01

34.315.960

34.315.960

27.796.804

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

29.489.960

29.489.960

26.583.474

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.676.000

4.676.000

1.076.542

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

150.000

150.000

136.788

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.113.000

2.113.000

315.296

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.113.000

2.113.000

315.296

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

34.888.960

34.888.960

28.072.025

Politie locala

61.02.03.04

34.888.960

34.888.960

28.072.025

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.540.000

1.540.000

40.075

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

397.472.921

397.472.921

293.256.361

Invatamant

65.02

133.086.619

133.086.619

100.624.900

CHELTUIELI CURENTE

01

122.616.445

122.616.445

97.832.511

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

59.000.115

59.000.115

46.306.553

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

,55

21.625.000

21.625.000

21.625.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

3.701.000

3.701.000

2.709.708

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

16.701.306

16.701.306

14.156.872

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7.880.000

7.880.000

685.297

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

13.709.024

13.709.024

12.349.081

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.491.199

10.491.199

2.817.214

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.491.199

10.491.199

2.817.214

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-21.025

-21.025

-24.825

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

11.911.368

11.911.368

8.371.549

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

10.916.034

10.916.034

8.146.407

Invatamant primar

65.02.03.02

995.334

995.334

225.142

Invatamant secundar

65.02.04

79.644.252

79.644.252

62.628.953

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

15.540.100

15.540.100

12.760.775

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

64.104.152

64.104.152

49.868.178

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

3.116.800

3.116.800

2.338.532

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.212.800

2.212.800

1.584.352

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

904.000

904.000

754.180

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

38.423.199

38.423.199

27.285.866

Sanatate

66.02

53.557.787

53.557.787

43.126.599

CHELTUIELI CURENTE

01

53.479.391

53.479.391

43.152.557

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

18.894.359

18.894.359

17.107.053

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

20

890.032

890.032

457.891

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

23.620.000

23.620.000

19.863.586

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

10.000.000

10.000.000

5.688.917

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

75.000

75.000

56.714

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.000

100.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

100.000

100.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-21.604

-21.604

-47.562

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

33.620.000

33.620.000

25.526.545

Spitale generale

66.02.06.01

33.620.000

33.620.000

25.526.545

Servicii de sanatate publica

66.02.08

19.937.787

19.937.787

17.600.054

Cultura, recreere si religie

67.02

81.247.000

81.247.000

38.506.763

CHELTUIELI CURENTE

01

64.080.000

64.080.000

26.103.152

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34.817.000

34.817.000

16.124.146

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.689.000

5.689.000

3.960.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

23.574.000

23.574.000

6.019.006

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.009.439

6.009.439

1.246.444

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.009.439

6.009.439

1.246.444

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

11.159.000

11.158.606

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.439

-1.439

-1.439

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

75.488.000

75.488.000

34.546.763

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

75.488.000

75.488.000

34.546.763

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

5.759.000

5.759.000

3.960.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

129.581.515

129.581.515

110.998.099

CHELTUIELI CURENTE

01

123.340.488

123.340.488

107.001.192

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

62.546.000

62.546.000

56.336.329

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.328.488

11.328.488

7.395.649

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

11.043.000

11.043.000

10.109.674

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

37.366.000

37.366.000

32.953.093

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

209.000

209.000

2.661

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

848.000

848.000

739.223

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.741.000

6.741.000

3.996.907

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.741.000

6.741.000

3.996.907

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-499.973

-499.973

-535.437

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

60.013.947

60.013.947

53.776.887

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

60.013.947

60.013.947

53.776.887

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

0

Crese

68.02.11

36.028.000

36.028.000

29.827.764

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

9.320.547

9.320.547

8.484.785

Ajutor social

68.02.15.01

268.547

268.547

153.785

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

9.052.000

9.052.000

8.331.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

24.219.021

24.219.021

18.908.663

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

24.219.021

24.219.021

18.908.663

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

201.819.902

201.819.902

97.531.020

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

151.573.902

151.573.902

63.511.305

CHELTUIELI CURENTE

01

94.397.341

94.397.341

43.342.904

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.837.341

37.837.341

20.362.845

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

18.283.000

18.283.000

4.031.038

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

5.791.000

5.791.000

5.790.050

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

9.951.000

9.951.000

6.777.336

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

22.535.000

22.535.000

6.381.635

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

56.784.000

56.784.000

19.782.033

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

56.784.000

56.784.000

19.782.033

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-3.017.439

-3.017.439

-3.022.724

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

25.419.000

25.419.000

6.936.233

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

25.419.000

25.419.000

6.936.233

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

29.877.554

29.877.554

15.056.286

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

96.277.348

96.277.348

41.518.786

Protecția mediului

74.02

50.246.000

50.246.000

34.019.715

CHELTUIELI CURENTE

01

44.100.000

44.100.000

30.554.988

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

43.100.000

43.100.000

30.554.988

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

1.000.000

1.000.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.146.000

6.146.000

3.464.727

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.146.000

6.146.000

3.464.727

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

50.246.000

50.246.000

34.019.715

Salubritate

74.02.05.01

50.246.000

50.246.000

34.019.715

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

'79.02

507.634.337

507.634.337

219.043.223

Combustibili si energie

81.02

25.177.934

25.177.934

17.995.942

CHELTUIELI CURENTE

01

26.842.332

26.842.332

20.810.340

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

26.493.332

26.493.332

20.571.419

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

349.000

349.000

238.921

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.150.000

1.150.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.150.000

1.150.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-2.814.398

-2.814.398

-2.814.398

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

25.177.934

25.177.934

17.995.942

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

322.000

322.000

175.782

CHELTUIELI CURENTE

01

322.000

322.000

175.782

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

322.000

322.000

175.782

Din total capitol

0

0

0

Agricultura

83.02.03

322.000

322.000

175.782

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

322.000

322.000

175.782

Transporturi

84.02

482.134.403

482.134.403

200.871.499

CHELTUIELI CURENTE

01

380.141.000

380.141.000

178.695.964

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

79.157.000

79.157.000

36.738.545

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.000.000

38.000.000

34.435.800

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

262.984.000

262.984.000

107.521.619

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

98.613.000

98.613.000

18.796.040

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

98.613.000

98.613.000

18.796.040

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-29.597

-29.597

-29.597

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

482.134.403

482.134.403

200.871.499

Transport in comun

84.02.03.02

280.345.317

280.345.317

143.316.300

Străzi

84.02.03.03

201.789.086

201.789.086

57.555.199

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

EXCEDENT

98.02

0

219.754.291

DEFICIT

99.02

251.446.603

251.446.603

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

770.516.890

770.516.890

709.474.457

VENITURI PROPRII

49.90

708.418.148

708.418.148

649.859.261

1. VENITURI CURENTE

00.02

770.461.890

770.461.890

709.430.777

A. VENITURI FISCALE

00.03

693.942.498

693.942.498

654.662.526

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

478.849.000

478.849.000

439.449.506

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

478.849.000

478.849.000

439.449.506

Impozit pe venit

03.02

6.475.000

6.475.000

6.721.406

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.475.000

6.475.000

6.721.406

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

472.374.000

472.374.000

432.728.100

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

472.374.000

472.374.000

432.728.100

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

112.783.240

112.783.240

114.306.293

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

112.783.240

112.783.240

114.306.293

Impozit pe clădiri

07.02.01

87.935.000

87.935.000

89.372.112

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

27.608.000

27.608.000

27.924.767

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

60.327.000

60.327.000

61.447.345

Impozit pe terenuri

07.02.02

15.233.240

15.233.240

15.714.927

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

8.544.817

8.544.817

8.681.452

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.231.423

6.231.423

6.586.836

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

457.000

457.000

446.639

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.615.000

9.615.000

9.219.334

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

-80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

99.998.258

99.998.258

98.815.929

Sume defalcate din TVA

11.02

61.296.000

61.296.000

58.467.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27.276.000

27.276.000

26.880.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

12.426.000

12.426.000

10.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

21.594.000

21.594.000

21.161.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

2.258

2.258

2.308

Taxe hoteliere

12.02.07

2.258

2.258

2.308

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.177.000

2.177.000

2.584.508

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.410.000

1.410.000

1.787.012

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

767.000

767.000

797.496

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

36.523.000

36.523.000

37.762.113

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

29.084.000

29.084.000

29.338.853

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

16.831.000

16.831.000

17.298.961

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.253.000

12.253.000

12.039.892

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.439.000

7.439.000

8.423.244

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

16

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.312.000

2.312.000

2.090.798

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.312.000

2.312.000

2.090.798

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.312.000

2.312.000

2.090.798

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

76.519.392

76.519.392

54.768.251

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

29.397.431

29.397.431

13.742.571

Venituri din proprietate

30.02

29.397.431

29.397.431

13.742.571

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

218.237

218.237

218.237

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

29.108.000

29.108.000

13.453.140

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

29.108.000

29.108.000

13.453.140

Venituri din dividende

30.02.08

71.194

71.194

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

71.194

71.194

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

47.121.961

47.121.961

41.025.680

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

20.934.540

20.934.540

18.898.798

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

20.100.000

20.100.000

18.079.430

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

638.000

638.000

658.725

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

134.000

134.000

105.479

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

11.540

11.540

13.590

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

51.000

51.000

41.574

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

65.748

65.748

75.503

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

65.748

65.748

67.052

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

8.451

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

19.552.931

19.552.931

18.835.414

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.102.000

19.102.000

18.378.129

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.102.000

19.102.000

18.378.129

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

450.931

450.931

457.285

Diverse venituri

36.02

5.821.000

5.821.000

2.111.449

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

92.000

92.000

4.394

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

92.000

92.000

4.394

Taxe speciale

36.02.06

5.155.000

5.155.000

1.533.674

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

40

Alte venituri

36.02.50

574.000

574.000

573.341

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

747.742

747.742

1.104.516

Donații si sponsorizări

37.02.01

747.742

747.742

1.104.516

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

0

0

IV. SUBVENȚII

00.17

55.000

55.000

43.680

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

55.000

55.000

43.680

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

55.000

55.000

43.680

B. Curente

55.000

55.000

43.680

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

15.000

5.269

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

40.000

40.000

38.411

TOTAL CHELTUIELI

770.516.890

770.516.890

579.344.132

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

186.440.176

186.440.176

137.725.673

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

160.927.176

160.927.176

114.664.213

CHELTUIELI CURENTE

01

162.059.168

162.059.168

114.664.21'5

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

70.620.000

70.620.000

63.236<5?3

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

90.382.168

90.382.168

52.1/840Q

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

572.000

572.000

/* J°

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

485.000

485.000

4.33.9^2
1 V


TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.131.992

-1.131.992

-1.134.748

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

160.927.176

160.927.176

114.664.213

Autoritati executive

51.02.01.03

160.927.176

160.927.176

114.664.213

Alte servicii publice generale

54.02

7.813.000

7.813.000

5.401.864

CHELTUIELI CURENTE

01

7.813.000

7.813.000

5.401.864

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.298.000

5.298.000

4.625.061

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.467.000

1.467.000

734.472

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

48.000

48.000

42.331

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

1.000.000

1.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

6.093.000

6.093.000

5.071.950

Alte servicii publice generale

54.02.50

720.000

720.000

329.914

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

17.700.000

17.700.000

17.659.596

CHELTUIELI CURENTE

01

17.700.000

17.700.000

17.659.596

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

400.000

400.000

382.198

TITLUL III DOBÂNZI

30

17.300.000

17.300.000

17.277.398

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

17.700.000

17.700.000

17.659.596

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

34.315.960

34.315.960

27.796.804

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

34.315.960

34.315.960

27.796.804

CHELTUIELI CURENTE

01

34.315.960

34.315.960

27.796.804

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

29.489.960

29.489.960

26.583.474

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.676.000

4.676.000

1.076.542

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

150.000

150.000

136.788

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

33.935.960

33.935.960

27.756.729

Politie locala

61.02.03.04

33.935.960

33.935.960

27.756.729

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

380.000

380.000

40.075

Partea a 1 ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

320.855.722

320.855.722

266.994.018

Invatamant

65.02

111.014.420

111.014.420

94.412.681

CHELTUIELI CURENTE

01

111.035.445

111.035.445

94.437.506

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

59.000.115

59.000.115

46.306.553

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

21.625.000

21.625.000

21.625.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

16.701.306

16.701.306

14.156.872

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

13.709.024

13.709.024

12.349.081

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-21.025

-21.025

-24.825

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

10.645.700

10.645.700

8.070.658

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

10.645.700

10.645.700

8.070.658

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

Invatamant secundar

65.02.04

75.626.920

75.626.920

62.378.491

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

15.540.100

15.540.100

12.760.775

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

60.086.820

60.086.820

49.617.716

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

3.116.800

3.116.800

2.338.532

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.212.800

2.212.800

1.584.352

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

904.000

904.000

754.180

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

21.625.000

21.625.000

21.625.000

Sanatate

66.02

37.337.787

37.337.787

35.100.054

CHELTUIELI CURENTE

01

37.359.391

37.359.391

35.100.054

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

18.894.359

18.894.359

17.107.053

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

890.032

890.032

457.891

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

17.500.000

17.500.000

17.500.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

75.000

75.00C

56.714

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-21.604

-21.604

-21.604

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

17.500.000

17.500.000

17.500.000

Spitale generale

66.02.06.01

17.500.000

17.500.000

17.500.000

Servicii de sanatate publica

66.02.08

19.837.787

19.837.787

17.600.054

Cultura, recreere si religie

67.02

50.374.000

50.374.000

30.942.752

CHELTUIELI CURENTE

01

39.215.000

39.215.000

19.784.146

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34.817.000

34.817.000

16.124.146

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

4.398.000

4.398.000

3.660.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

11.159.000

11.158.606

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

45.906.000

45.906.000

27.282.752

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

45.906.000

45.906.000

27.282.752

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

4.468.000

4.468.000

3.660.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

122.129.515

122.129.515

106.538.531

CHELTUIELI CURENTE

01

122.629.488

122.629.488

106.538.531

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

62.546.000

62.546.000

56.336.329

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.328.488

11.328.488

7.395.649

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

10.541.000

10.541.000

9.649.674

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

37.366.000

37.366.000

32.953.093

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

848.000

848.000

739.223

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-499.973

-499.973

-535.437

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

60.013.947

60.013.947

53.776.887

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

60.013.947

60.013.947

53.776.887

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

Crese

68.02.11

30.038.000

30.038.000

26.022.333

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

8.818.547

8.818.547

8.024.785

Ajutor social

68.02.15.01

268.547

268.547

153.785

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

8.550.000

8.550.000

7.871.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

23.259.021

23.259.021

18.714.526

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

23.259.021

23.259.021

18.714.526

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

83.526.992

83.526.992

53.501.291

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

40.426.992

40.426.992

22.946.303

CHELTUIELI CURENTE

01

37.837.341

37.837.341

20.362.845

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.837.341

37.837.341

20.362.845

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-820.349

-820.349

-825.634

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

15.460.554

15.460.554

7.901.231

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

24.966.438

24.966.438

15.045.072

Protecția mediului

74.02

43.100.000

43.100.000

30.554.988

CHELTUIELI CURENTE

01

43.100.000

43.100.000

30.554.988

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

43.100.000

43.100.000

30.554.988

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

43.100.000

43.100.000

30.554.988

Salubritate

74.02.05.01

43.100.000

43.100.000

30.554.988

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

145.378.040

145.378.040

93.326.346

Combustibili si energie

81.02

24.500.000

24.500.000

18.578.087

CHELTUIELI CURENTE

01

26.493.332

26.493.332

20.571.419

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

26.493.332

26.493.332

20.571.419

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.993.332

-1.993.332

-1.993.332

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

24.500.000

24.500.000

18.578.087

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

322.000

322.000

175.782

CHELTUIELI CURENTE

01

322.000

322.000

175.782

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

322.000

322.000

175.782

Din total capitol

Agricultura

83.02.03

322.000

322.000

175.782

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

322.000

322.000

175.782

Transporturi

84.02

120.556.040

120.556.040

74.572.477

CHELTUIELI CURENTE

01

117.157.000

117.157.000

71.174.345

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

79.157.000

79.157.000

36.738.545

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.000.000

38.000.000

34.435.800

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-10.960

-10.960

-10.960

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

120.556.040

120.556.040

74.572.477

Transport in comun

84.02.03.02

38.290.317

38.290.317

34.573.297

Străzi

84.02.03.03

82.265.723

82.265.723

39.999.180

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

EXCEDENT

I98.02

0

0

130.130.325

DEFICIT

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

363.825.009

363.825.009

299.183.086

TOTAL VENITURI

00.01

363.825.009

363.825.009

299.183.086

VENITURI PROPRII

49.90

2.641.075

2.641.075

3.432.092

1. VENITURI CURENTE

00.02

394.696

394.696

430.833

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

394.696

394.696

430.833

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

394.696

394.696

430.833

36.02

394.696

394.696

430.833

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

394.696

394.696

430.833

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

2.246.379

2.246.379

2.060.494

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

2.246.379

2.246.379

2.060.494

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

296.146

296.146

51.323

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

29.263

29.263

20.113

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1.534.995

1.534.995

1.555.090

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

385.975

385.975

433.968

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

150.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

150.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

49.007.761

49.007.761

32.766.518

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

49.007.761

49.007.761

32.766.518

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

49.007.761

49.007.761

32.766.518

a De capital

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

-206.509

B. Curente

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

206.998

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

-31.626

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

7.885.000

7.885.000

1.621.384

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

41.122.761

41.122.761

31.176.271

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

38.287.810

38.287.810

26.834.525

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

45.02.01

0

0

-940.765

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0

0

-374.718

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0

0

-566.047

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

38.287.810

38.287.810

27.775.290

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

9.688.274

9.688.274

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

28.599.536

28.599.536

27.775.290

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

273.888.363

273.888.363

86.149.951

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

268.579.691

268.579.691

84.370.729

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

263.611.832

263.611.832

79.398.050

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

1.160.447

1.160.447

1.165.267

Prefinantare

48.02.01.03

3.807.412

3.807.412

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

3.865.268

3.865.268

341.770

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.841.729

3.841.729

318.231

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

23.539

23.539

23.539

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

1.443.404

1.443.404

1.437.452

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48 .02.15.01

1.443.404

1.443.404

1.437.452

TOTAL CHELTUIELI

615.271.612

615.271.612

209.559.120

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

55.992.206

55.992.206

13.234.875

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

55.992.206

55.992.206

13.234.875

CHELTUIELI CURENTE

01

18.547.206

18.547.206

603.048

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

18.547.206

18.547.206

603.048

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

37.445.000

37.445.000

12.631.827

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

37.425.000

37.425.000

12.631.827

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

20.000

20.000

0

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

55.992.206

55.992.206

13.234.875

Autoritati executive

51.02.01.03

55.992.206

55.992.206

13.234.875

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

2.113.000

2.113.000

315.2.9®

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

2.113.000

2.113.000

31^6'

CHELTUIELI CURENTE

01

0

Zq o

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.113.000

2.113.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.113.000

2.113.000

315.296

Din total capitol

l

Ordine publica

61.02.03

953.000

953.000

31W6Politie locala

61.02.03.04

953.000

953.000

315.296

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.160.000

1.160.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

76.617.199

76.617.199

26.262.343

Invatamant

65.02

22.072.199

22.072.199

6.212.219

CHELTUIELI CURENTE

01

11.581.000

11.581.000

3.395.005

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

3.701.000

3.701.000

2.709.708

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7.880.000

7.880.000

685.297

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.491.199

10.491.199

2.817.214

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.491.199

10.491.199

2.817.214

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

1.265.668

1.265.668

300.891

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

270.334

270.334

75.749

Invatamant primar

65.02.03.02

995.334

995.334

225.142

Invatamant secundar

65.02.04

4.017.332

4.017.332

250.462

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

4.017.332

4.017.332

250.462

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

16.798.199

16.798.199

5.660.866

Sanatate

66.02

16.220.000

16.220.000

8.026.545

CHELTUIELI CURENTE

01

16.120.000

16.120.000

8.052.503

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6.120.000

6.120.000

2.363.586

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

10.000.000

10.000.000

5.688.917

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.000

100.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

100.000

100.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-25.958

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

16.120.000

16.120.000

8.026.545

Spitale generale

66.02.06.01

16.120.000

16.120.000

8.026.545

Servicii de sanatate publica

66.02.08

100.000

100.000

0

Cultura, recreere si religie

67.02

30.873.000

30.873.000

7.564.011

CHELTUIELI CURENTE

01

24.865.000

24.865.000

6.319.006

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

1.291.000

1.291.000

300.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

23.574.000

23.574.000

6.019.006

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.009.439

6.009.439

1.246.444

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.009.439

6.009.439

1.246.444

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-1.439

-1.439

-1.439

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

29.582.000

29.582.000

7.264.011

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

29.582.000

29.582.000

7.264.011

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.291.000

1.291.000

300.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

7.452.000

7.452.000

4.459.568

CHELTUIELI CURENTE

01

711.000

711.000

462.661

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

502.000

502.000

460.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

209.000

209.000

2.661

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.741.000

6.741.000

3.996.907

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.741.000

6.741.000

3.996.907

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

Crese

68.02.11

5.990.000

5.990.000

3.805.431

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

502.000

502.000

460.000

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

502.000

502.000

460.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

960.000

960.000

194.137

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

960.000

960.000

194.137

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

118.292.910

118.292.910

44.029.729

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

111.146.910

111.146.910

40.565.002

CHELTUIELI CURENTE

01

56.560.000

56.560.000

22.980.059

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

18.283.000

18.283.000

4.031.038

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

5.791.000

5.791.000

5.790.050

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

9.951.000

9.951.000

6.777.336

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

22.535.000

22.535.000

6.381.635

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

56.784.000

56.784.000

19.782.033

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

56.784.000

56.784.000

19.782.033

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-2.197.090

-2.197.090

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

25.419.000

25.419.000

6.936.233

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

25.419.000

25.419.000

6.936.233

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

14.417.000

14.417.000

7.155.055

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

71.310.910

71.310.910

26.473.714

Protecția mediului

74.02

7.146.000

7.146.000

3.464.727

CHELTUIELI CURENTE

01

1.000.000

1.000.000

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

1.000.000

1.000.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.146.000

6.146.000

3.464.727

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.146.000

6.146.000

3.464.727

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

7.146.000

7.146.000

3.464.727

Salubritate

74.02.05.01

7.146.000

7.146.000

3.464.727

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

362.256.297

362.256.297

125.716.877

Combustibili si energie

81.02

677.934

677.934

-582.145

CHELTUIELI CURENTE

01

349.000

349.000

238.921

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

349.000

349.000

238.921

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.150.000

1.150.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.150.000

1.150.000

0

85

-821.066

-821.066

-821.066

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

677.934

677.934

-582.145

Transporturi

84.02

361.578.363

361.578.363

126.299.022

CHELTUIELI CURENTE

01

262.984.000

262.984.000

107.521.619

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

262.984.000

262.984.000

107.521.619

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

98.613.000

98.613.000

18.796.040

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

98.613.000

98.613.000

18.796.040

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-18.637

-18.637

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

361.578.363

361.578.363

126.299.022

Transport in comun

84.02.03.02

242.055.000

242.055.000

108.743.003

Străzi

84.02.03.03

119.523.363

119.523.363

17.556.019

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

REZERVE

97.02

0

0

EXCEDENT

98.02

0

89.623.966

DEFICIT

99.02

251.446.603

251.446.603

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 2 la Hotărârea nr. 907 /2019


CONTUL DE EXECUȚIE- SURSA D- BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURASBILE PENTRU TRIMESTRUL IV


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

519.000

519.000

466.375

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

137.246

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

137.246

IV. SUBVENȚII

00.06

519.000

519.000

329.129

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

519.000

519.000

329.129

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

519.000

519.000

329.129

Prefinantare

48.08.15.03

519.000

519.000

329.129

TOTAL CHELTUIELI

656.246

656.246

313.001

0

0

Asigurări si asistenta sociala

68.08

656.246

656.246

313.001

CHELTUIELI CURENTE

01

656.246

656.246

313.001

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

656.246

656.246

313.001

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

656.246

656.246

313.001

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

656.246

656.246

313.001

0

0

Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

0

0

REZERVE

97.08

0

“ol

EXCEDENT

98.08

0

0

153.374

DEFICIT

99.08

137.246

137.246

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

519.000

519.000

466.375

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

137.246

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

'VlV 4^7.246

IV. SUBVENȚII

00.06

519.000

519 W

329^29Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

519.000

519.000

329.129

Alte programe comunitare finanîate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

519.000

519.000

329.129

Prefinantare

48.08.15.03

519.000

519.000

329.129

TOTAL CHELTUIELI

656.246

656.246

313.001

Asigurări si asistenta sociala

68.08

656.246

656.246

313.001

CHELTUIELI CURENTE

01

656.246

656.246

313.001

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

656.246

656.246

313.001

Din total capitol

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

656.246

656.246

313.001

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

656.246

656.246

313.001

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

0

0

REZERVE

97.08

0

0

EXCEDENT

98.08

0

0

153.374

DEFICIT

99.08

137.246

137.246

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 3 la Hotărârea nr. 907/201S


CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA E- INVATAMANT

PENTRU TRIMESTRUL IV


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

12.672.829

12.672.829

12.412.121

I. VENITURI CURENTE

00.02

12.672.734

12.672.734

11.960.642

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

12.672.734

12.672.734

11.960.642

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

568.772

568.772

479.790

Venituri din proprietate

30.10

568.772

568.772

479.790

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

568.353

568.353

479.790

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

568.353

568.353

479.790

Alte venituri din proprietate

30.10.50

419

419

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

12.103.962

12.103.962

11.480.852

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

12.028.471

12.028.471

11.408.850

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

280.504

280.504

234.616

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

14.000

6.100

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.239.181

11.239.181

10.709.999

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

436.444

436.444

430.800

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

58.342

58.342

27.335

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

30.000

30.000

27.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.000

30.000

27.500

Diverse venituri

36.10

29.013

29.013

32.624

Alte venituri

36.10.50

29.013

29.013

32.624

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

16.478

16.478

11.878

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.478

16.478

11.878

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-30.000

-30.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

30.000

30.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

95

95

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

282.023

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

\      263.183

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

/*

1 o

L Kw o

*\

|     263.183
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

18.840

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

18.840

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

18.840

41.10

0

0

169.456

Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

169.456

TOTAL CHELTUIELI

14.947.373

14.947.373

11.121.851

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

14.947.373

14.947.373

11.121.851

Invatamant

65.10

14.947.373

14.947.373

11.121.851

CHELTUIELI CURENTE

01

14.624.373

14.624.373

11.103.011

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

925.000

925.000

553.754

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.699.373

13.699.373

10.549.257

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

323.000

323.000

18.840

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

323.000

323.000

18.840

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

8.728.000

8.728.000

7.656.080

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

8.728.000

8.728.000

7.656.080

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

2.791.373

2.791.373

979.432

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

216.000

216.000

29.141

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.575.373

2.575.373

950.291

Invatamant postliceal

65.10.05

615.000

615.000

309.151

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

2.813.000

2.813.000

2.177.188

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

2.813.000

2.813.000

2.177.188

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

0

Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

1.290.270

DEFICIT

99.10

2.274.544

2.274.544

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

12.642.734

12.642.734

12.393.281

1. VENITURI CURENTE

00.02

12.642.734

12.642.734

11.960.642

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

12.642.734

12.642.734

11.960.642

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

568.772

568.772

479.790

Venituri din proprietate

30.10

568.772

568.772

479.790

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

568.353

568.353

479.790

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

568.353

568.353

479.790

Alte venituri din proprietate

30.10.50

419

419

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

12.073.962

12.073.962

11.480.852

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

12.028.471

12.028.471

11.408.850

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

280.504

280.504

234.616

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

14.000

6.100

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.239.181

11.239.181

10.709.999

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

436.444

436.444

430.800

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

58.342

58.342

27.335

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

30.000

30.000

27.500

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.000

30.000

27.500

Diverse venituri

36.10

29.013

29.013

32.624

Alte venituri

36.10.50

29.013

29.013

32.624

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

-13.522

-13.522

11.878

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.478

16.478

11.878

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții                          37.10.03

-30.000

-30.000

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

263.183

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

263.183

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

263.183

41.10

0

0

169.456

Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

169.456

TOTAL CHELTUIELI

14.624.373

14.624.373

11.103.011

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

14.624.373

14.624.373

11.103.011

Invatamant

65.10

14.624.373

14.624.373

11.103.011

CHELTUIELI CURENTE

01

14.624.373

14.624.373

11.103.011

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

925.000

925.000

553.754

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.699.373

13.699.373

10.549.257

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

8.728.000

8.728.000

7.656.080

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

8.728.000

8.728.000

7.656.080

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

2.468.373

2.468.373

960.592

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

216.000

216.000

29.141

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.252.373

2.252.373

931.451

Invatamant postliceal

65.10.05

615.000

615.000

309.151

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

2.813.000

2.813.000

2.177.188

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

2.813.000

2.813.000

2.177.188

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

1.290.270

DEFICIT

99.10

1.981.639

1.981.639

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

30.095

30.095

18.840

I. VENITURI CURENTE                     00.02

C. VENITURI NEFISCALE                  00.07

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII        00.09

30.000

30.000

0

30.000

30.000

0

30.000

30.000

0

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

30.000

30.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

30.000

30.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

95

95

0Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

95

95

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

18.840

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

18.840

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

18.840

TOTAL CHELTUIELI

323.000

323.000

18.840

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

323.000

323.000

18.840

Invatamant

65.10

323.000

323.000

18.840

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

323.000

323.000

18.840

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

323.000

323.000

18.840

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

0

0

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

323.000

323.000

18.840

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

323.000

323.000

18.840

Invatamant postliceal

65.10.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0,

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

DEFICIT

99.10

292.905

292.905

z OMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 4 la Hotărârea nr. 907/2019


CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA F -

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA PENTRU TRIMESTRUL IV


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

126.520.211

126.520.211

112.760.588

I. VENITURI CURENTE

00.02

54.900.211

54.900.211

45.623.081

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

54.900.211

54.900.211

45.623.081

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

40.000

27.674

Venituri din proprietate

30.10

40.000

40.000

27.674

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

40.000

27.674

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

40.000

40.000

27.674

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

54.860.211

54.860.211

45.595.407

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

54.844.211

54.844.211

45.584.440

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.600.000

1.600.000

330.613

Venituri din cercetare

33.10.20

250.000

250.000

117.375

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

35.814.211

35.814.211

31.612.553

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

15.400.000

15.400.000

13.053.231

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

1.500.000

419.990

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

280.000

50.678

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

16.000

16.000

10.967

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.000

16.000

10.967

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

4.293.789

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

4.293.789

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

4.293.789

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

71.620.000

71.620.000

62.843.718

Subvenții de la alte administrații

43.10

71.620.000

71.620.000

62.843.718

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

17.500.000

17.500.000

17.500.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

6.120.000

6.120.000

2.363.586

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

48.000.000

48.000.000

42.980.132

TOTAL CHELTUIELI

130.814.000

130.814.000

108.326.511

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

130.814.000

130.814.000

108.326.511

Sanatate

66.10

130.814.000

130.814.000

108.326^H"

CHELTUIELI CURENTE

01

124.972.113

124.972.113

1062H®$0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

90.564.037

90.564.037

81.549.919

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

32.738.076

32.738.076

43<44â.

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.670.000

1.670.000

1.241.

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.120.000

6.120.000

î. 2.3Ș3.58Ș

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.120.000

6.120.000

/ 2.363.584TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-278.113

-278.113

-278.113

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

130.814.000

130.814.000

108.326.511

Spitale generale

66.10.06.01

130.814.000

130.814.000

108.326.511

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

4.434.077

DEFICIT

99.10

4.293.789

4.293.789

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

120.400.211

120.400.211

110.397.002

1. VENITURI CURENTE

00.02

54.900.211

54.900.211

45.623.081

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

54.900.211

54.900.211

45.623.081

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

40.000

27.674

Venituri din proprietate

30.10

40.000

40.000

27.674

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

40.000

27.674

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

40.000

40.000

27.674

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

54.860.211

54.860.211

45.595.407

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

54.844.211

54.844.211

45.584.440

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.600.000

1.600.000

330.613

Venituri din cercetare

33.10.20

250.000

250.000

117.375

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

35.814.211

35.814.211

31.612.553

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

15.400.000

15.400.000

13.053.231

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

1.500.000

419.990

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

280.000

50.678

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

16.000

16.000

10.967

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.000

16.000

10.967

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

4.293.789

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

4.293.789

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

4.293.789

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

65.500.000

65.500.000

60.480.132

Subvenții de la alte administrații

43.10

65.500.000

65.500.000

60.480.132

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

17.500.000

17.500.000

17.500.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

48.000.000

48.000.000

42.980.132

TOTAL CHELTUIELI

124.694.000

124.694.000

105.962.927

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

124.694.000

124.694.000

105.962.927

Sanatate

66.10

124.694.000

124.694.000

105.962.927

CHELTUIELI CURENTE

01

124.972.113

124.972.113

106.241.040

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

90.564.037

90.564.037

81.549.919

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

32.738.076

32.738.076

23.449.168

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.670.000

1.670.000

1.241.953

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-278.113

-278.113,

-278.113

Din total capitol

66.10.06

125.694.000

125.694.000

105.962.927

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06.01

125.694.000

125.694.000

105.962.927

Spitale generale

96.10

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

97.10

0

0

REZERVE

98.10

0

0

4.434.075

EXCEDENT

99.10

4.293.789

4.293.789

DEFICIT

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

6.120.000

6.120.000

2.363.586

TOTAL VENITURI

00.18

6.120.000

6.120.000

2.363.586

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

43.10

6.120.000

6.120.000

2.363.586

Subvenții de la alte administrații

43.10.14

6.120.000

6.120.000

2.363.586

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

6.120.000

6.120.000

2.363.584

TOTAL CHELTUIELI

64.10

6.120.000

6.120.000

2.363.584

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

66.10

6.120.000

6.120.000

2.363.584

Sanatate

01

CHELTUIELI CURENTE

70

6.120.000

6.120.000

2.363.584

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

6.120.000

6.120.000

2.363.584

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Din total capitol

66.10.06

6.120.000

6.120.000

2.363.584

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06.01

6.120.000

6.120.000

2.363.584

Spitale generale

96.10

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

97.10

0

REZERVE

98.10

o /o S-

0

2

EXCEDENT

99.10

o [/r-%

* \ o

DEFICIT

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 5 la Hotărârea nr. 907/2019

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA G - SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CLUJ-NAPOCA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR CLUJ-NAPOCA

PENTRU TRIMESTRUL IV

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

59.989.442

59.989.442

71.244.928

I. VENITURI CURENTE

00.02

26.965.442

26.965.442

27.841.100

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

26.965.442

26.965.442

27.841.100

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

22.255.923

22.255.923

21.536.515

Venituri din proprietate

30.10

22.255.923

22.255.923

21.536.515

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

22.055.923

22.055.923

21.536.515

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

22.055.923

22.055.923

21.536.515

Alte venituri din proprietate

30.10.50

200.000

200.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

4.709.519

4.709.519

6.304.585

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

4.709.519

4.709.519

6.304.585

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

3.884.065

3.884.065

5.239.791

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

825.454

825.454

1.064.794

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-6.500.073

-6.500.073

-6.347.347

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.500.073

6.500.073

,^84^347

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

o

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

/ * /

|0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

\ $

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

27.081.790

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

27.081.790

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

27.081.790

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

33.024.000

33.024.000

16.322.038

Subvenții de la alte administrații

43.10

33.024.000

33.024.000

16.322.038

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

12.948.000

12.948.000

11.531.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

20.076.000

20.076.000

4.791.038

TOTAL CHELTUIELI

94.796.169

94.796.169

57.003.072Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

11.045.169

11.045.169

4.700.760

Alte servicii publice generale

54.10

11.045.169

11.045.169

4.700.760

CHELTUIELI CURENTE

01

11.045.169

11.045.169

4.700.760

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.045.169

11.045.169

4.700.760

Din total capitol

Alte servicii publice generale

54.10.50

11.045.169

11.045.169

4.700.760

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

14.901.000

14.901.000

9.838.681

Cultura, recreere si religie

67.10

5.849.000

5.849.000

3.002.679

CHELTUIELI CURENTE

01

4.561.749

4.561.749

2.941.157

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.201.749

3.201.749

2.430.106

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.360.000

1.360.000

511.051

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.291.000

1.291.000

65.271

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.291.000

1.291.000

65.271

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-3.749

-3.749

-3.749

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

5.849.000

5.849.000

3.002.679

Asigurări si asistenta sociala

68.10

9.052.000

9.052.000

6.836.002

CHELTUIELI CURENTE

01

8.598.000

8.598.000

6.883.301

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.416.000

6.416.000

5.458.339

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.082.000

2.082.000

1.356.591

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

100.000

100.000

68.371

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

502.000

502.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

502.000

502.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-48.000

-48.000

-47.299

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

9.052.000

9.052.000

6.836.002

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

9.052.000

9.052.000

6.836.002

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

68.850.000

68.850.000

42.463.631

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

68.850.000

68.850.000

42.463.631

CHELTUIELI CURENTE

01

15.596.000

15.596.000

5.023.851

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.036.000

4.036.000

2.736.360

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.560.000

11.560.000

2.287.491

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

53.254.000

53.254.000

37.464.095

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

53.254.000

53.254.000

37.464.095

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

68.850.000

68.850.000

42.463.631

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

14.241.856

DEFICIT

99.10

34.806.727

34.806.727

0


SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

33.413.369

33.413.369

33.024.753

1. VENITURI CURENTE

00.02

20.465.369

20.465.369

21.493.753

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

20.465.369

20.465.369

21.493.753

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

22.255.923

22.255.923

21.536.515

Venituri din proprietate

30.10

22.255.923

22.255.923

21.536.515

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

22.055.923

22.055.923

21.536.515

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

22.055.923

22.055.923

21.536.515

Alte venituri din proprietate

30.10.50

200.000

200.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

-1.790.554

-1.790.554

-42.762

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

4.709.519

4.709.519

6.304.585

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

3.884.065

3.884.065

5.239.791

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

825.454

825.454

1.064.794

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-6.500.073

-6.500.073

-6.347.347

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-6.500.073

-6.500.073

-6.347.347

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

12.948.000

12.948.000

11.531.000

Subvenții de la alte administrații

43.10

12.948.000

12.948.000

11.531.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

12.948.000

12.948.000

11.531.000

TOTAL CHELTUIELI

39.749.169

39.749.169

19.473.706

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

11.045.169

11.045.169

4.700.760

Alte servicii publice generale

54.10

11.045.169

11.045.169

4.700.760

CHELTUIELI CURENTE

01

11.045.169

11.045.169

4.700.760

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.045.169

11.045.169

4.700.760

Din total capitol

Alte servicii publice generale

54.10.50

11.045.169

11.045.169

4.700.760

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

13.108.000

13.108.000

9.773.410

Cultura, recreere si religie

67.10

4.558.000

4.558.000

2.937.408

CHELTUIELI CURENTE

01

4.561.749

4.561.749

2.941.157

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.201.749

3.201.749

2.430.106

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.360.000

1.360.000

511.051

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-3.749

-3.749

-3.749

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

4.558.000

4.558.000

2.937.408

Asigurări si asistenta sociala

68.10

8.550.000

8.550.000

6.836.002

CHELTUIELI CURENTE

01

8.598.000

8.598.000

6.883.301

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.416.000

6.416.000

5.458.339

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.082.000

2.082.000

1.356.591

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

100.000

100.000

68.371

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-48.000

-48.000

-47.299

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

8.550.000

8.550.000

6.836.002

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

8.550.000

8.550.000

6.836.002

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

15.596.000

15.596.000

4.999.536

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

15.596.000

15.596.000

4.999.536

CHELTUIELI CURENTE

01

15.596.000

15.596.000

5.023.851

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.036.000

4.036.000

2.736.360

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.560.000

11.560.000

2.287.491

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-24.315

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15.596.000

15.596.000

4.999.536

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

13.551.047

DEFICIT

99.10

6.335.800

6.335.800

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

26.576.073

26.576.073

38.220.175

1. VENITURI CURENTE

00.02

6.500.073

6.500.073

6.347.347

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

6.500.073

6.500.073

6.347.347

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

6.500.073

6.500.073

6.347.347

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

6.500.073

6.500.073

6.347.347

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.500.073

6.500.073

6.347.347

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

27.081.790

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

27.081.790

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

27.081.790

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

00.18

20.076.000

20.076.000

4.791.038

Subvenții de la alte administrații

43.10

20.076.000

20.076.000

4.791.038

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

20.076.000

20.076.000

4.791.038

TOTAL CHELTUIELI

55.047.000

55.047.000

37.529.366

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

1.793.000

1.793.000

65.271

Cultura, recreere si religie

67.10

1.291.000

1.291.000

65.271

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.291.000

1.291.000

65.271

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.291.000

1.291.000

65.271

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.291.000

1.291.000

65.271

Asigurări si asistenta sociala

68.10

502.000

502.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

502.000

502.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

502.000

502.000

0

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

502.000

502.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

502.000

502.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

53.254.000

53.254.000

37.464.095

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

53.254.000

53.254.000

37.464.095

CHELTUIELI CURENTE

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

53.254.000

53.254.000

37.464.095

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

53.254.000

53.254.000

37.464.095

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

53.254.000

53.254.000

37.464.095

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

c<^690.809

DEFICIT

99.10

28.470.927

28.470.X27