Hotărârea nr. 906/2019

Hotărârea 906/2019 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 646319/1/13.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 646608/414/13.12.2019 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, ale Ordonanței nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 și ale Ordonanței de Urgență nr; 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 3D, 4E, 5F, 5F.1, 6G, 6G.1, 6G.2, 6G.3, și 7, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

 • 1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.278.817.193 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.130.329.951 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 519.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 204.612.242 lei.

 • 2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.571.776.102 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.381.776.554 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 656.246 lei;

 • -  bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 245.987.302 lei.

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 251.446.603 lei.

 • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 137.246 lei.

 • 5. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 41.375.060 lei.

Art.3. Se aprobă finanțarea de bază, finanțarea complementară și a altor drepturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.2, 2A.3, ȘÎ2A.4.

Art.4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2019, cu suma de 12.592.490 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.3.

Art.5. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pe anul 2019 din bugetul local, cu suma de 55.528.586 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

Ari.6. Se aprobă finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, cu suma de 2.111.700 lei, din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

Art.7. Se aprobă finanțarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Colegiului Național Pedagogic Gheorghe Lazar, cu suma de 1.314.000 lei, repartizată astfel:

 • - suma de 904.000 lei este cuprinsă în bugetul Colegiului Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, la cap. 65.02 învățământ, titlul 57.02 Asistență socială și este asigurată din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4;

 • - suma de 410.000 lei este cuprinsă în bugetul local la cap. 68.02 Asistență socială, titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice și la cap 68.10 Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca și este asigurată din bugetul de stat, conform Anexelor 2A. și 6 G.2.

Art.8. Se aprobă finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.5, 2A.6 și 2A.7.

Art.9. Se aprobă finanțarea pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pe anul 2019, din bugetul de stat cu suma de 31.000 lei, conform Anexelor 2A.5 și 2A.7.

Art.10. Din suma de 17.500.000 lei cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 și în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri și servicii, se aprobă achitarea de către spital a diferenței dintre costul total și tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Art.ll. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituții]


dinte de ședință, iak Ștefan Tarcea

jrașejmnează:


fal al municipiului, ■aJKoșca

Nr. 906 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA 1 Ia Hotărârea nr. 906/2019


DIRECȚIA ECONOMICĂ

PROIECTUL BUGETULUI GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2019

lei

Nr. ort.

Denumire indicatori

Buget 2019

Influențe

Proiect

rectificare buget

2019

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.277.399.381

1.417.812

1.278.817.193

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

906.525.204

1.417.812

907.943.016

BUGETUL DE DEZVOLTARE

370.874.177

0

370.874.177

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.570.358.290

1.417.812

1.571.776.102

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

919.136.432

1.417.812

920.554.244

BUGETUL DE DEZVOLTARE

651.221.858

0

651.221.858

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.277.399.381

1.417.812

1.278.817.193

1

2A BUGETUL LOCAL

1.134.341.899

-4.011.948

1.130.329.951

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ -Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

519.000

0

519.000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

199.182.482

5.429.760

204.612.242

4E învățământ

12.672.829

1.067.000

13.739.829

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

126.520.211

4.362.760

130.882.971

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

59.989.442

0

59.989.442

Transferuri între bugete (se scad)

56.644.000

0

56.644.000

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.570.358.290

1.417.812

1.571.776.102

1

2A BUGETUL LOCAL

1.385.788.502

-4.011.948

1.381.776.554

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ -Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

656.246

0

656.246

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

240.557.542

5.429.760

245.987.302

4E învățământ

14.947.373

1.067.000

16.014.373

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

130.814.000

4.362.760

135.176.760

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor                           A A A’

94.796.169

0

94.796.169

Transferuri între bugete (se scad)           /         -v\

*\ 56.644.000

0

56.644.000

Excedentul anilor precedenți            f    /

4p92.958.909

0

-292.958.909

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2019


ANEXA 2 A LA HOTĂRÂREA NR

906/2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.134.341.899

-4.011.948

1.130.329.951

VENITURI PROPRII

2

49.90

711.059.223

-4.825.607

706.233.616

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

770.856.586

-3.977.230

766.879.356

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

693.942.498

8.478.616

702.421.114

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

4.209.113

483.058.113

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

478.849.000

4.209.113

483.058.113

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

248.613

6.723.613

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

248.613

6.723.613

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

472.374.000

3.960.500

476.334.500

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

472.374.000

3.960.500

476.334.500

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

11

00.09

112.783.240

1.985.711

114.768.951

Impozite si taxe pe proprietate

12

07.02

112.783.240

1.985.711

114.768.951

Impozit pe clădiri

13

07.02.01

87.935.000

1.482.432

89.417.432

Impozit pe clădiri - PF

14

07.02.01.01

27.608.000

347.664

27.955.664

Impozit pe clădiri - PJ

15

07.02.01.02

60.327.000

1.134.768

61.461.768

Impozit pe terenuri

16

07.02.02

15.233.240

503.279

15.736.519

Impozit pe terenuri - PF

17

07.02.02.01

8.544.817

145.764

8.690.581

Impozit pe terenuri - PJ

18

07.02.02.02

6.231.423

357.515

6.588.938

Impozit pe terenurile extravilane

19

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

20

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

21

00.10

99.998.258

2.283.792

102.282.050

Sume defalcate din TVA

22

11.02

61.296.000

305.000

61.601.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

23

11.02.02

27.276.000

273.000

27.549.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

24

11.02.06

12.426.000

0

12.426.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

25

11.02.09

21.594.000

32.000

21.626.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

26

12.02

2.258

50

2.308

Taxe hoteliere

27

12.02.07

2.258

50

2.308

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

2.177.000

427.469

2.604.469

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

1.410.000

388.552

1.798.552

Alte taxe pe servicii specifice

30

15.02.50

767.000

38.917

805.917

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

31

16.02

36.523.000

1.551.273

38.074.273

Taxa asupra mijloacelor de transport

32

16.02.02

29.084.000

550.997

29.634.997

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33

16.02.02.01

16.831.000

550.997

17.381.997

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

34

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

35

16.02.03

7.439.000

1.000.276

8.439.276

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

36

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

37

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

38

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

39

00.12

76.914.088

-12.455.846

64.458.242

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

40

00.13

29.397.431

-12.975.108

16.422.323

Venituri din proprietate

41

30.02

29.397.431

-12.975.108

16.422.323

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

42

30.02.01

218.237

0

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

43

30.02.05

29.108.000

-12.975.108

16.132.892

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

44

30.02.05.30

29.108.000

-12.975.108

16.132.892

Venituri din dividende

45

30.02.08

71.194

0

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

46

30.02.08.02

71.194

0

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

47.516.657

519.262

48.035.919

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

20.934.540

105.238

21.039.778

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

20.100.000

82.388

20.182.388

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

50

33.02.10

638.000

20.800

658.800

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

52

33.02.28

11.540

2.050

13.590

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

54

34.02

65.748

10.614

76.362

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe extrajudiciare de timbru

55

34.02.02

65.748

2.366

68.114

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

56

34.02.50

0

8.248

8.248

Amenzi, penalitati si confiscări

57

35.02

19.552.931

6.478

19.559.409

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

58

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

59

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

60

35.02.50

450.931

6.478

457.409

Diverse venituri

61

36.02

6.215.696

40.158

6.255.854

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

62

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

63

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

64

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Taxa de reabilitare termica

65

36.02.23

394.696

36.490

431.186

Alte venituri

66

36.02.50

574.000

3.668

577.668

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67

37.02

747.742

356.774

1.104.516

Donații si sponsorizări

68

37.02.01

747.742

356.774

1.104.516

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

70

37.02.04

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

71

00.15

2.246.379

-186.603

2.059.776

Venituri din valorificarea unor bunuri

72

39.02

2.246.379

-186.603

2.059.776

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

73

39.02.01

296.146

-244.823

51.323

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

74

39.02.03

29.263

-7.523

21.740

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

75

39.02.07

1.534.995

17.507

1.552.502

Depozite speciale pentru construcții de construinte

76

39.02.10

385.975

48.236

434.211

IV. SUBVENȚII

77

00.17

49.062.761

208.770

49.271.531

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

78

00.18

49.062.761

208.770

49.271.531

Subvenții de la bugetul de stat

79

42.02

49.062.761

208.770

49.271.531

B. Curente

80

49.062.761

208.770

49.271.531

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

81

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

82

42.02.41

40.000

1.772

41.772

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

83

42.02.55

0

680.638

680.638

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

84

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

85

42.02.69

41.122.761

-473.640

40.649.121

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

86

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

87

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

88

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

89

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

90

48.02

273.888.363

-56.885

273.831.478

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

91

48.02.01

268.579.691

-56.885

268.522.806

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

92

48.02.01.01

263.611.832

-61.705

263.550.127

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

93

48.02.01.02

1.160.447

4.820

1.165.267

Prefinantare

94

48.02.01.03

3.807.412

0

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

95

48.02.02

3.865.268

0

3.865.268

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

96

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

97

48.02.02.02

23.539

0

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

98

48.02.15

1.443.404

0

1.443.404

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

99

48.02.15.01

1.443.404

0

1.443.404

TOTAL CHELTUIELI

100

1.385.788.502

-4.011.948

1.381.776.554

CHELTUIELI CURENTE

101

01

1.149.754.331

-3.204.643

1.146.549.688

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

102

10

186.848.319

-600.000

186.248.319

Cheltuieli salariale in bani

103

10.01

176.427.784

-599.000

175.828.784

Salarii de baza

104

10.01.01

149.335.824

170.000

149.505.824

Sporuri pentru condiții de munca

105

10.01.05

9.722.000

-169.000

9.553.000

Alte sporuri

106

10.01.06

4.510.002

-105.000

4.405.002

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

107

10.01.12

550.000

0

550.000

Indemnizații de delegare

108

10.01.13

150.000

0

150.000

Indemnizație de hrana

109

10.01.17

6.909.000

-175.000

6.734.000

Alte drepturi salariale in banp»

\ 1

110

10.01.30

5.250.958

-320.000

4.930.958

Cheltuieli salariale in natura

1 Xj. 1

111

10.02

6.400.000

-3.000

6.397.000

Norme de hrana

/ I

-

112

10.02.02

3.800.000

0

3.800.000

raajBiwjMOTMc                                                                                 .:22c:..

’SWE73888888KT/ ! 1   .iJJWW»:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Tichete de vacanta

113

10.02.06

2.600.000

-3.000

2.597.000

Contribuții

114

10.03

4.020.535

2.000

4.022.535

Contribuții de asigurări sociale de stat

115

10.03.01

1.020

0

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

116

10.03.02

32

0

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

117

10.03.03

336

0

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

118

10.03.04

10

0

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

119

10.03.07

4.019.137

2.000

4.021.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120

20

363.377.144

-4.048.592

359.328.552

Bunuri si servicii

121

20.01

152.943.792

-136.582

152.807.210

Furnituri de birou

122

20.01.01

2.508.587

-4.640

2.503.947

Materiale pentru curățenie

123

20.01.02

2.766.747

24.280

2.791.027

încălzit, iluminat si forța motrica

124

20.01.03

34.057.535

-211.836

33.845.699

Apa, canal si salubritate

125

20.01.04

36.870.768

-60.750

36.810.018

Carburanți si lubrifianti

126

20.01.05

813.500

-1.044

812.456

Piese de schimb

127

20.01.06

730.166

-9.820

720.346

Transport

128

20.01.07

597.276

-15.140

582.136

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

129

20.01.08

3.562.379

-6.360

3.556.019

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

130

20.01.09

41.140.285

136.020

41.276.305

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

131

20.01.30

29.896.549

12.708

29.909.257

Reparații curente

132

20.02

88.016.527

-4.500.000

83.516.527

Hrana

133

20.03

2.113.000

0

2.113.000

Hrana pentru oameni

134

20.03.01

2.113.000

0

2.113.000

Medicamente si materiale sanitare

135

20.04

597.000

-10.000

587.000

Medicamente

136

20.04.01

200.000

0

200.000

Materiale sanitare

137

20.04.02

313.000

0

313.000

Dezinfectanti

138

20.04.04

84.000

-10.000

74.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

139

20.05

13.089.539

101.467

13.191.006

Uniforme si echipament

140

20.05.01

1.944.904

-20.000

1.924.904

Lenjerie si accesorii de pat

141

20.05.03

68.000

10.800

78.800

Alte obiecte de inventar

142

20.05.30

11.076.635

110.667

11.187.302

^jfflHWfWRRRnrrj«r.

.....' ttzzseh iwjl.

......■ Siwrwjj® ’. ' .■ .                     . .T.:;^ .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări, detasari, transferări

143

20.06

1.867.053

-5.170

1.861.883

Deplasări interne, detasari, transferări

144

20.06.01

1.308.530

-5.170

1.303.360

Deplasări in străinătate

145

20.06.02

558.523

0

558.523

Cârti, publicații si materiale documentare

146

20.11

649.332

-1.890

647.442

consultanta si expertiza

147

20.12

209.100

-3.750

205.350

Pregătire profesionala

148

20.13

1.289.876

-34.819

1.255.057

Protecția muncii

149

20.14

482.679

-15.810

466.869

studii si cercetări

150

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

151

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

152

20.24.02

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

153

20.25

7.722.628

500.000

8.222.628

Alte cheltuieli

154

20.30

93.966.618

57.962

94.024.580

Reclama si publicitate

155

20.30.01

857.126

100.000

957.126

Protocol si reprezentare

156

20.30.02

850.000

-20.000

830.000

Chirii

157

20.30.04

1.634.271

-30.000

1.604.271

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

158

20.30.30

90.625.221

7.962

90.633.183

TITLUL III DOBÂNZI

159

30

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

160

30.01

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

161

30.01.01

17.300.000

0

17.300.000

TITLUL IV SUBVENȚII

162

40

26.493.332

2.000.000

28.493.332

Subvenții pe produse

163

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

164

40.03

26.493.332

2.000.000

28.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

165

50

1.000.000

-1.000.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

166

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

167

50.04

1.000.000

-1.000.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

168

51

58.635.000

0

58.635.000

Transferuri curente

169

51.01

32.439.000

0

32.439.000

Transferuri către instituții publice

170

51.01.01

14.939.000

0

14.939.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

171

51.01.20

0

0

0
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

172

51.01.46

17.500.000

0

17.500.000

Transferuri de capital

173

51.02

26.196.000

0

26.196.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

174

51.02.28

6.120.000

0

6.120.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

175

51.02.29

20.076.000

0

20.076.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

176

55

28.337.000

1.000

28.338.000

A. Transferuri interne

177

55.01

27.765.000

1.000

27.766.000

Restructurarea industriei de aparare

178

55.01.01

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

179

55.01.12

6.140.000

0

6.140.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

180

55.01.63

21.625.000

1.000

21.626.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

181

55.02

572.000

0

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

182

55.02.04

572.000

0

572.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

183

56

14.652.000

0

14.652.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

184

56.01

2.251.000

0

2.251.000

Cheltuieli neeligibile

185

56.01.03

2.251.000

0

2.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

186

56.25

12.401.000

0

12.401.000

Finanțarea naționala

187

56.25.01

1.861.000

0

1.861.000

Finanțarea externa nerambursabila

188

56.25.02

10.540.000

0

10.540.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

189

57

92.067.306

-168.979

91.898.327

Asigurări sociale

190

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

191

57.02

92.067.306

-168.979

91.898.327

Ajutoare sociale in numerar

192

57.02.01

32.959.200

-58.926

32.900.274

Ajutoare sociale in natura

193

57.02.02

58.193.106

-110.053

58.083.053

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

194

57.02.03

11.000

0

11.000

Suport alimentar

195

57.02.05

904.000

0

904.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

196

58

345.729.206

760.000

346.489.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

197

58.01

341.200.206

760.000

341.960.206

Finanțarea naționala

198

58.01.01

49.852.781

114.000

49.966.781

Finanțarea externa nerambursabila

199

58.01.02

244.068.425

646.000

244.714.425

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli neeligibile

200

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

201

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

202

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

203

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

204

58.02.03

100.000

0

100.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

205

58.15

9.000

0

9.000

Finanțarea naționala

206

58.15.01

9.000

0

9.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

207

58.32

0

0

0

Finanțarea naționala

208

58.32.01

0

0

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

209

59

15.315.024

-148.072

15.166.952

Burse

210

59.01

13.709.024

-148.072

13.560.952

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

211

59.40

1.606.000

0

1.606.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

212

70

225.592.638

-734.042

224.858.596

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

213

71

225.572.638

-734.042

224.838.596

Active fixe

214

71.01

225.572.638

-734.042

224.838.596

Construcții

215

71.01.01

13.249.000

0

13.249.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

216

71.01.02

12.663.701

0

12.663.701

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

217

71.01.03

5.031.359

0

5.031.359

Alte active fixe

218

71.01.30

194.628.578

-734.042

193.894.536

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

219

72

20.000

0

20.000

Active financiare

220

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

221

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

222

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

223

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

224

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

225

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

226

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

227

85

-7.537.467

-73.263

-7.610.730

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

228

85.01

-7.537.467

-73.263

-7.610.730

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

229

85.01.01

-4.499.235

-47.305

-4.546.540

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

4

l

li \

£

■jUP •8         C

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

230

85.01.02

-3.038.232

-25.958

-3.064.190

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

231

50.02

242.432.382

-645.981

241.786.401

Autoritati publice si acțiuni externe

232

51.02

216.919.382

354.019

217.273.401

CHELTUIELI CURENTE

233

01

180.606.374

356.774

180.963.148

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

234

10

70.620.000

0

70.620.000

Cheltuieli salariale in bani

235

10.01

68.048.000

0

68.048.000

Salarii de baza

236

10.01.01

61.960.000

0

61.960.000

Sporuri pentru condiții de munca

237

10.01.05

2.400.000

0

2.400.000

Alte sporuri

238

10.01.06

123.000

0

123.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

239

10.01.12

550.000

0

550.000

Indemnizații de delegare

240

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

241

10.01.17

2.130.000

0

2.130.000

Alte drepturi salariale in bani

242

10.01.30

775.000

0

775.000

Cheltuieli salariale in natura

243

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

244

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

245

10.03

1.522.000

0

1.522.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

246

10.03.07

1.522.000

0

1.522.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

247

20

90.382.168

356.774

90.738.942

Bunuri si servicii

248

20.01

8.245.257

0

8.245.257

Furnituri de birou

249

20.01.01

1.520.000

0

1.520.000

Materiale pentru curățenie

250

20.01.02

550.000

0

550.000

încălzit, iluminat si forța motrica

251

20.01.03

1.140.000

0

1.140.000

Apa, canal si salubritate

252

20.01.04

200.000

0

200.000

Carburanți si lubrifianti

253

20.01.05

80.000

0

80.000

Piese de schimb

254

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

255

20.01.08

2.400.000

0

2.400.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

256

20.01.09

1.850.257

0

1.850.257

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

257

20.01.30

410.000

0

410.000

Reparații curente

258

20.02

1.700.000

0

1.700.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

259

20.05

750.000

0

750.000

_____......


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte obiecte de inventar

260

20.05.30

750.000

0

750.000

Deplasări, detasari, transferări

261

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

262

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

263

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

264

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

265

20.13

430.000

0

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

266

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

267

20.30

77.153.911

356.774

77.510.685

Reclama si publicitate

268

20.30.01

810.825

100.000

910.825

Protocol si reprezentare

269

20.30.02

800.000

0

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

270

20.30.30

75.543.086

256.774

75.799.860

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

271

55

572.000

0

572.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

272

55.02

572.000

0

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

273

55.02.04

572.000

0

572.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

274

58

18.547.206

0

18.547.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

275

58.01

14.027.206

0

14.027.206

Finanțarea naționala

276

58.01.01

2.103.781

0

2.103.781

Finanțarea externa nerambursabila

277

58.01.02

11.923.425

0

11.923.425

Programe din Fondul Social European (FSE)

278

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

279

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

280

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

281

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

282

59

485.000

0

485.000

Burse

283

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

284

59.40

485.000

0

485.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

285

70

37.445.000

0

37.445.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

286

71

37.425.000

0

37.425.000

Active fixe

287

71.01

37.425.000

0

37.425.000

Construcții

288

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

289

71.01.02

10.674.000

0

10.674.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

290

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

291

71.01.30

23.751.000

0

23.751.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

292

72

20.000

0

20.000

Active financiare

293

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

294

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

295

85

-1.131.992

-2.755

-1.134.747

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

296

85.01

-1.131.992

-2.755

-1.134.747

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

297

85.01.01

-1.131.992

-2.755

-1.134.747

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

298

51.02.01

216.919.382

354.019

217.273.401

Autoritati executive

299

51.02.01.03

216.919.382

354.019

217.273.401

Alte servicii publice generale

300

54.02

7.813.000

-1.000.000

6.813.000

CHELTUIELI CURENTE

301

01

7.813.000

-1.000.000

6.813.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

302

10

5.298.000

0

5.298.000

Cheltuieli salariale in bani

303

10.01

5.106.000

0

5.106.000

Salarii de baza

304

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

305

10.01.05

238.000

0

238.000

Alte sporuri

306

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

307

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

308

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

309

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

310

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

311

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

312

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

313

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

314

20

1.467.000

0

1.467.000

Bunuri si servicii

315

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

316

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

317

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

318

20.01.30

5.000

0

5.000

T..... ~Z~~:.....        .....T^OK.WKWJW^'’^

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

319

20.05

52.000

0

52.000

Alte obiecte de inventar

320

20.05.30

52.000

0

52.000

Deplasări, detasari, transferări

321

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

322

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

323

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

324

20.30

1.280.000

0

1.280.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

325

20.30.30

1.280.000

0

1.280.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

326

50

1.000.000

-1.000.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

327

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

328

50.04

1.000.000

-1.000.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

329

59

48.000

0

48.000

Burse

330

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

331

59.40

48.000

0

48.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

332

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

333

54.02.05

1.000.000

-1.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

334

54.02.10

6.093.000

0

6.093.000

Alte servicii publice generale

335

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

336

55.02

17.700.000

0

17.700.000

CHELTUIELI CURENTE

337

01

17.700.000

0

17.700.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

338

20

400.000

0

400.000

Bunuri si servicii

339

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

340

20.01.01

0

0

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

341

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

342

20.24.02

400.000

0

400.000

TITLUL III DOBÂNZI

343

30

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

344

30.01

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

345

30.01.01

17.300.000

0

17.300.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

346

70

0

0

0

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

347

55.02.00

17.700.000

0

17.700.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

348

59.02

36.428.960

0

36.428.960

Ordine publica si siguranța naționala

349

61.02

36.428.960

0

36.428.960

CHELTUIELI CURENTE

350

01

34.315.960

0

34.315.960

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

351

10

29.489.960

0

29.489.960

Cheltuieli salariale in bani

352

10.01

24.589.960

0

24.589.960

Salarii de baza

353

10.01.01

22.885.000

0

22.885.000

Sporuri pentru condiții de munca

354

10.01.05

855.000

0

855.000

Alte sporuri

355

10.01.06

510.002

0

510.002

Indemnizații de delegare

356

10.01.13

10.000

0

10.000

Alte drepturi salariale in bani

357

10.01.30

329.958

0

329.958

Cheltuieli salariale in natura

358

10.02

4.270.000

0

4.270.000

Norme de hrana

359

10.02.02

3.800.000

0

3.800.000

Tichete de vacanta

360

10.02.06

470.000

0

470.000

Contribuții

361

10.03

630.000

0

630.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

362

10.03.07

630.000

0

630.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

363

20

4.676.000

0

4.676.000

Bunuri si servicii

364

20.01

1.805.000

0

1.805.000

Furnituri de birou

365

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

366

20.01.03

50.000

0

50.000

Carburanți si lubrifianti

367

20.01.05

600.000

0

600.000

Piese de schimb

368

20.01.06

300.000

0

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

369

20.01.08

80.000

0

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

370

20.01.09

375.000

0

375.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

371

20.01.30

400.000

0

400.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

372

20.05

2.486.000

0

2.486.000

Uniforme si echipament

373

20.05.01

1.716.000

0

1.716.000

Alte obiecte de inventar

374

20.05.30

770.000

0

770.000

Deplasări, detasari, transferări

375

20.06

105.000

0

105.000

Deplasări interne, detasari, transferări

376

20.06.01

105.000

0

105.000ÎMOOODDODPP7"

?ra'r'.z

’UHWJSP?’’.      . IMWffiWMff

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cârti, publicații si materiale documentare

377

20.11

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

378

20.13

205.000

0

205.000

Alte cheltuieli

379

20.30

25.000

0

25.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

380

20.30.30

25.000

0

25.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

381

59

150.000

0

150.000

Burse

382

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

383

59.40

150.000

0

150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

384

70

2.113.000

0

2.113.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

385

71

2.113.000

0

2.113.000

Active fixe

386

71.01

2.113.000

0

2.113.000

Construcții

387

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

388

71.01.02

1.463.000

0

1.463.000

Alte active fixe

389

71.01.30

650.000

0

650.000

Din total capitol

Ordine publica

390

61.02.03

34.888.960

0

34.888.960

Politie locala

391

61.02.03.04

34.888.960

0

34.888.960

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

392

61.02.05

1.540.000

0

1.540.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

393

64.02

397.472.921

-1.540.682

395.932.239

Invatamant

394

65.02

133.086.619

-398.543

132.688.076

CHELTUIELI CURENTE

395

01

122.616.445

-394.743

122.221.702

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

396

20

59.000.115

-278.418

58.721.697

Bunuri si servicii

397

20.01

36.232.451

-235.582

35.996.869

Furnituri de birou

398

20.01.01

764.587

-3.640

760.947

Materiale pentru curățenie

399

20.01.02

1.718.747

24.280

1.743.027

încălzit, iluminat si forța motrica

400

20.01.03

14.276.194

-210.836

14.065.358

Apa, canal si salubritate

401

20.01.04

3.239.768

-60.750

3.179.018

Carburanți si lubrifianti

402

20.01.05

67.500

-2.044

65.456

Piese de schimb

403

20.01.06

215.166

-9.820

205.346

Transport                                I e:

)

404

20.01.07

597.276

-15.140

582.136

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet ț®*

zs

405

20.01.08

817.379

-6.360

811.019

:2HHJ00fflHWQ022r2r’

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

406

20.01.09

1.738.028

36.020

1.774.048

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

407

20.01.30

12.797.806

12.708

12.810.514

Reparații curente

408

20.02

12.236.527

0

12.236.527

Medicamente si materiale sanitare

409

20.04

25.000

0

25.000

Medicamente

410

20.04.01

18.000

0

18.000

Materiale sanitare

411

20.04.02

4.000

0

4.000

Dezinfectanti

412

20.04.04

3.000

0

3.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

413

20.05

6.490.935

41.467

6.532.402

Uniforme si echipament

414

20.05.01

20.300

0

20.300

Lenjerie si accesorii de pat

415

20.05.03

38.000

10.800

48.800

Alte obiecte de inventar

416

20.05.30

6.432.635

30.667

6.463.302

Deplasări, detasari, transferări

417

20.06

106.053

-5.170

100.883

Deplasări interne, detasari, transferări

418

20.06.01

105.530

-5.170

100.360

Deplasări in străinătate

419

20.06.02

523

0

523

Cârti, publicații si materiale documentare

420

20.11

269.332

-1.890

267.442

consultanta si expertiza

421

20.12

209.100

-3.750

205.350

Pregătire profesionala

422

20.13

424.876

-14.819

410.057

Protecția muncii

423

20.14

443.679

-15.810

427.869

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

424

20.25

61.200

0

61.200

Alte cheltuieli

425

20.30

2.500.962

-42.864

2.458.098

Reclama si publicitate

426

20.30.01

26.301

0

26.301

Chirii

427

20.30.04

1.446.271

0

1.446.271

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

428

20.30.30

1.028.390

-42.864

985.526

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

429

55

21.625.000

1.000

21.626.000

A. Transferuri interne

430

55.01

21.625.000

1.000

21.626.000

Restructurarea industriei de aparare

431

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

432

55.01.63

21.625.000

1.000

21.626.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

433

56

3.701.000

0

3.701.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

434

56.25

3.701.000

0

3.701.000

rr,ssi!iooo«»OQ5zac'z

[ riMOBO

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea naționala

435

56.25.01

556.000

0

556.000

Finanțarea externa nerambursabila

436

56.25.02

3.145.000

0

3.145.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

437

57

16.701.306

30.747

16.732.053

Asigurări sociale

438

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

439

57.02

16.701.306

30.747

16.732.053

Ajutoare sociale in numerar

440

57.02.01

2.262.200

140.800

2.403.000

Ajutoare sociale in natura

441

57.02.02

13.535.106

-110.053

13.425.053

Suport alimentar

442

57.02.05

904.000

0

904.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

443

58

7.880.000

0

7.880.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

444

58.01

7.880.000

0

7.880.000

Finanțarea naționala

445

58.01.01

966.000

0

966.000

Finanțarea externa nerambursabila

446

58.01.02

5.471.000

0

5.471.000

Cheltuieli neeligibile

447

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

448

59

13.709.024

-148.072

13.560.952

Burse

449

59.01

13.709.024

-148.072

13.560.952

CHELTUIELI DE CAPITAL

450

70

10.491.199

0

10.491.199

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

451

71

10.491.199

0

10.491.199

Active fixe

452

71.01

10.491.199

0

10.491.199

Construcții

453

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

454

71.01.02

290.701

0

290.701

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

455

71.01.03

1.774.834

0

1.774.834

Alte active fixe

456

71.01.30

8.425.664

0

8.425.664

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

457

85

-21.025

-3.800

-24.825

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

458

85.01

-21.025

-3.800

-24.825

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

459

85.01.01

-21.025

-3.800

-24.825

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

460

65.02.03

11.911.368

-8.230

11.903.138

Invatamant preșcolar

461

65.02.03.01

10.916.034

-8.230

10.907.804

Invatamant primar

462

65.02.03.02

995.334

0

995.334

Invatamant secundar

463

65.02.04

79.644.252

-367.213

79.277.039

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar inferior

464

65.02.04.01

15.540.100

-68.900

15.471.200

Invatamant secundar superior

465

65.02.04.02

64.104.152

-298.313

63.805.839

Invatamant postliceal

466

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

467

65.02.11

3.116.800

-24.100

3.092.700

Internate si cantine pentru elevi

468

65.02.11.03

2.212.800

-24.100

2.188.700

Alte servicii auxiliare

469

65.02.11.30

904.000

0

904.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

470

65.02.50

38.414.199

1.000

38.415.199

Sanatate

471

66.02

53.557.787

-10.000

53.547.787

CHELTUIELI CURENTE

472

01

53.479.391

-10.000

53.469.391

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

473

10

18.894.359

40.000

18.934.359

Cheltuieli salariale in bani

474

10.01

18.230.824

41.000

18.271.824

Salarii de baza

475

10.01.01

15.360.824

40.000

15.400.824

Sporuri pentru condiții de munca

476

10.01.05

2.001.000

1.000

2.002.000

Indemnizație de hrana

477

10.01.17

573.000

0

573.000

Alte drepturi salariale in bani

478

10.01.30

296.000

0

296.000

Cheltuieli salariale in natura

479

10.02

257.000

-3.000

254.000

Tichete de vacanta

480

10.02.06

257.000

-3.000

254.000

Contribuții

481

10.03

406.535

2.000

408.535

Contribuții de asigurări sociale de stat

482

10.03.01

1.020

0

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

483

10.03.02

32

0

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

484

10.03.03

336

0

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

485

10.03.04

10

0

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

486

10.03.07

405.137

2.000

407.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

487

20

890.032

-50.000

840.032

Bunuri si servicii

488

20.01

202.000

-1.000

201.000

Furnituri de birou

489

20.01.01

25.000

-1.000

24.000

Materiale pentru curățenie

490

20.01.02

2.000

0

2.000

Piese de schimb

491

20.01.06

70.000

0

70.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

492

20.01.09

40.000

0

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

493

20.01.30

65.000

0

65.000
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente si materiale sanitare

494

20.04

438.000

-10.000

428.000

Medicamente

495

20.04.01

148.000

0

148.000

Materiale sanitare

496

20.04.02

260.000

0

260.000

Dezinfectanti

497

20.04.04

30.000

-10.000

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

498

20.05

188.604

-20.000

168.604

Uniforme si echipament

499

20.05.01

78.604

-20.000

58.604

Alte obiecte de inventar

500

20.05.30

110.000

0

110.000

Deplasări, detasari, transferări

501

20.06

8.000

0

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

502

20.06.01

8.000

0

8.000

Pregătire profesionala

503

20.13

50.000

-20.000

30.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

504

20.25

1.428

0

1.428

Alte cheltuieli

505

20.30

2.000

1.000

3.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

506

20.30.30

2.000

1.000

3.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

507

51

23.620.000

0

23.620.000

Transferuri curente

508

51.01

17.500.000

0

17.500.000

Transferuri către instituții publice

509

51.01.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

510

51.01.20

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

511

51.01.46

17.500.000

0

17.500.000

Transferuri de capital

512

51.02

6.120.000

0

6.120.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

513

51.02.28

6.120.000

0

6.120.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

514

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

515

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

516

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

517

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

518

59

75.000

0

75.000

Burse

519

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrgt^/           \ *

520

59.40

75.000

0

75.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

521

70

100.000

25.958

125.958

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

522

71

100.000

25.958

125.958T.—£...——_ -iXkîl1 . j-----_> _

’ L iiWW

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Active fixe

523

71.01

100.000

25.958

125.958

Alte active fixe

524

71.01.30

100.000

25.958

125.958

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

525

85

-21.604

-25.958

-47.562

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

526

85.01

-21.604

-25.958

-47.562

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

527

85.01.01

-21.604

0

-21.604

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

528

85.01.02

0

-25.958

-25.958

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

529

66.02.06

33.620.000

0

33.620.000

Spitale generale

530

66.02.06.01

33.620.000

0

33.620.000

Servicii de sanatate publica

531

66.02.08

19.937.787

-10.000

19.927.787

Cultura, recreere si religie

532

67.02

81.247.000

0

81.247.000

CHELTUIELI CURENTE

533

01

64.080.000

0

64.080.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

534

20

34.817.000

0

34.817.000

Bunuri si servicii

535

20.01

32.677.000

0

32.677.000

Furnituri de birou

536

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

537

20.01.03

257.000

0

257.000

Apa, canal si salubritate

538

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

539

20.01.09

31.180.000

0

31.180.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

540

20.01.30

745.000

0

745.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

541

20.05

2.070.000

0

2.070.000

Alte obiecte de inventar

542

20.05.30

2.070.000

0

2.070.000

studii si cercetări

543

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

544

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

545

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

546

51

5.689.000

0

5.689.000

Transferuri curente

547

51.01

4.398.000

0

4.398.000

Transferuri către instituții publice

548

51.01.01

4.398.000

0

4.398.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

549

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

550

51.02

1.291.000

0

1.291.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

551

51.02.29

1.291.000

0

1.291.000

w: .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

552

58

23.574.000

0

23.574.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

553

58.01

23.574.000

0

23.574.000

Finanțarea naționala

554

58.01.01

3.402.000

0

3.402.000

Finanțarea externa nerambursabila

555

58.01.02

19.272.000

0

19.272.000

Cheltuieli neeligibile

556

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

557

70

6.009.439

0

6.009.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

558

71

6.009.439

0

6.009.439

Active fixe

559

71.01

6.009.439

0

6.009.439

Construcții

560

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

561

71.01.30

6.009.439

0

6.009.439

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

562

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

563

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

564

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

565

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

566

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

567

85

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

568

85.01

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

569

85.01.02

-1.439

0

-1.439

Din total capitol

Servicii culturale

570

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

571

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

572

67.02.05

75.488.000

0

75.488.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

573

67.02.05.03

75.488.000

0

75.488.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

574

67.02.50

5.759.000

0

5.759.000

Asigurări si asistenta sociala

575

68.02

129.581.515

-1.132.139

128.449.376

CHELTUIELI CURENTE

576

01

123.340.488

-1.096.674

122.243.814

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

577

10

62.546.000

-640.000

61.906.000

Cheltuieli salariale in bani

578

10.01

60.453.000

-640.000

59.813.000

Salarii de baza

579

10.01.01

44.490.000

130.000

44.620.000

Sporuri pentru condiții de munca

580

10.01.05

4.228.000

-170.000

4.058.000

Z-QMHHMBBIREZKK

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte sporuri

581

10.01.06

3.875.000

-105.000

3.770.000

Indemnizații de delegare

582

10.01.13

25.000

0

25.000

Indemnizație de hrana

583

10.01.17

4.036.000

-175.000

3.861.000

Alte drepturi salariale in bani

584

10.01.30

3.799.000

-320.000

3.479.000

Cheltuieli salariale in natura

585

10.02

747.000

0

747.000

Tichete de vacanta

586

10.02.06

747.000

0

747.000

Contribuții

587

10.03

1.346.000

0

1.346.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

588

10.03.07

1.346.000

0

1.346.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

589

20

11.328.488

-256.948

11.071.540

Bunuri si servicii

590

20.01

3.336.000

0

3.336.000

Furnituri de birou

591

20.01.01

199.000

0

199.000

Materiale pentru curățenie

592

20.01.02

496.000

0

496.000

încălzit, iluminat si forța motrica

593

20.01.03

965.000

-1.000

964.000

Apa, canal si salubritate

594

20.01.04

285.000

0

285.000

Carburanți si lubrifianti

595

20.01.05

66.000

1.000

67.000

Piese de schimb

596

20.01.06

50.000

0

50.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

597

20.01.08

265.000

0

265.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

598

20.01.09

390.000

0

390.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

599

20.01.30

620.000

0

620.000

Reparații curente

600

20.02

1.175.000

0

1.175.000

Hrana

601

20.03

2.113.000

0

2.113.000

Hrana pentru oameni

602

20.03.01

2.113.000

0

2.113.000

Medicamente si materiale sanitare

603

20.04

134.000

0

134.000

Medicamente

604

20.04.01

34.000

0

34.000

Materiale sanitare

605

20.04.02

49.000

0

49.000

Dezinfectanti

606

20.04.04

51.000

0

51.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

607

20.05

842.000

0

842.000

Uniforme si echipament

608

20.05.01

130.000

0

130.000

Lenjerie si accesorii de pat

609

20.05.03

30.000

0

30.000

Alte obiecte de inventar

610

20.05.30

682.000

0

682.000

jffi- »»


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări, detasari, transferări

611

20.06

365.000

0

365.000

Deplasări interne, detasari, transferări

612

20.06.01

310.000

0

310.000

Deplasări in străinătate

613

20.06.02

55.000

0

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

614

20.11

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

615

20.13

150.000

0

150.000

Protecția muncii

616

20.14

39.000

0

39.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

617

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

618

20.30

3.084.488

-256.948

2.827.540

Reclama si publicitate

619

20.30.01

20.000

0

20.000

Protocol si reprezentare

620

20.30.02

50.000

-20.000

30.000

Chirii

621

20.30.04

188.000

-30.000

158.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

622

20.30.30

2.826.488

-206.948

2.619.540

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

623

51

11.043.000

0

11.043.000

Transferuri curente

624

51.01

10.541.000

0

10.541.000

Transferuri către instituții publice

625

51.01.01

10.541.000

0

10.541.000

Transferuri de capital

626

51.02

502.000

0

502.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

627

51.02.29

502.000

0

502.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

628

57

37.366.000

-199.726

37.166.274

Asigurări sociale

629

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

630

57.02

37.366.000

-199.726

37.166.274

Ajutoare sociale in numerar

631

57.02.01

30.697.000

-199.726

30.497.274

Ajutoare sociale in natura

632

57.02.02

6.658.000

0

6.658.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

633

57.02.03

11.000

0

11.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634

58

209.000

0

209.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FFDR)

635

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala                      Z^O

636

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila                              \

637

58.01.02

161.000

0

161.000

Programe din Fondul Social European (FSE) <

638

58.02

0

0

0

Finanțarea naționala

639

58.02.01

0

0

0

Finanțarea externa nerambursabila

640

58.02.02

0

0

0


\O^tCA *

XjL ^-"’


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

641

58.15

9.000

0

9.000

Finanțarea naționala

642

58.15.01

9.000

0

9.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

643

58.32

0

0

0

Finanțarea naționala

644

58.32.01

0

0

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

645

59

848.000

0

848.000

Burse

646

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

647

59.40

848.000

0

848.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

648

70

6.741.000

0

6.741.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

649

71

6.741.000

0

6.741.000

Active fixe

650

71.01

6.741.000

0

6.741.000

Construcții

651

71.01.01

5.490.000

0

5.490.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

652

71.01.02

236.000

0

236.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

653

71.01.03

256.525

0

256.525

Alte active fixe

654

71.01.30

758.475

0

758.475

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

655

85

-499.973

-35.465

-535.438

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

656

85.01

-499.973

-35.465

-535.438

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

657

85.01.01

-499.973

-35.465

-535.438

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

658

68.02.05

60.013.947

-47.138

59.966.809

Asistenta sociala in caz de invaliditate

659

68.02.05.02

60.013.947

-47.138

59.966.809

Asistenta sociala pentru familie si copii

660

68.02.06

0

0

0

Crese

661

68.02.11

36.028.000

-600.000

35.428.000

Prevenirea excluderii sociale

662

68.02.15

9.320.547

-50.000

9.270.547

Ajutor social

663

68.02.15.01

268.547

-50.000

218.547

Cantine de ajutor social

664

68.02.15.02

9.052.000

0

9.052.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

665

68.02.50

24.219.021

-435.001

23.784.020

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

666

68.02.50.50

24.219.021

-435.001

23.784.020

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

667

69.02

201.819.902

674.715

202.494.617

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

668

70.02

151.573.902

624.715

152.198.617

CHELTUIELI CURENTE

669

01

94.397.341

630.000

95.027.341

•~-^r-; •i •_: i:: iLTZjiii:i2:3JZ7jZ7’j®r:8KZ3KL'izzzzi7i’."' ■■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670

20

37.837.341

630.000

38.467.341

Bunuri si servicii

671

20.01

22.837.341

100.000

22.937.341

Furnituri de birou

672

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

673

20.01.03

16.172.341

0

16.172.341

Apa, canal si salubritate

674

20.01.04

25.000

0

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

675

20.01.09

1.400.000

100.000

1.500.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

676

20.01.30

5.240.000

0

5.240.000

Reparații curente

677

20.02

8.000.000

0

8.000.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

678

20.05

0

30.000

30.000

Alte obiecte de inventar

679

20.05.30

0

30.000

30.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

680

20.25

7.000.000

500.000

7.500.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

681

51

18.283.000

0

18.283.000

Transferuri curente

682

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

683

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

684

51.02

18.283.000

0

18.283.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

685

51.02.29

18.283.000

0

18.283.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

686

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

687

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

688

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

689

56

9.951.000

0

9.951.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

690

56.01

1.251.000

0

1.251.000

Cheltuieli neeligibile

691

56.01.03

1.251.000

0

1.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

692

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

693

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

694

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

695

58

22.535.000

0

22.535.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

696

58.01

22.535.000

0

22.535.000

Finanțarea naționala

697

58.01.01

9.024.000

0

9.024.000

Finanțarea externa nerambursabila

698

58.01.02

12.775.000

0

12.775.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli neeligibile

699

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

700

70

56.784.000

0

56.784.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

701

71

56.784.000

0

56.784.000

Active fixe

702

71.01

56.784.000

0

56.784.000

Construcții

703

71.01.01

7.759.000

0

7.759.000

Alte active fixe

704

71.01.30

49.025.000

0

49.025.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

705

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

706

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

707

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

708

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

709

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

710

85

-3.017.439

-5.285

-3.022.724

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

711

85.01

-3.017.439

-5.285

-3.022.724

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

712

85.01.01

-820.349

-5.285

-825.634

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

713

85.01.02

-2.197.090

0

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

714

70.02.03

25.419.000

0

25.419.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

715

70.02.03.01

25.419.000

0

25.419.000

Iluminat public si electrificări rurale

716

70.02.06

29.877.554

30.000

29.907.554

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

717

70.02.50

96.277.348

594.715

96.872.063

Protecția mediului

718

74.02

50.246.000

50.000

50.296.000

CHELTUIELI CURENTE

719

01

44.100.000

50.000

44.150.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

720

20

43.100.000

50.000

43.150.000

Bunuri si servicii

721

20.01

37.490.000

0

37.490.000

Furnituri de birou

722

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

723

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

724

20.01.04

32.626.000

0

32.626.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

725

20.01.09

4.167.000

0

4.167.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

726

20.05

10.000

50.000

60.000

Alte obiecte de inventar

727

20.05.30

10.000

50.000

60.000

™r.;. '?.

■    ?■ ' ■  .. '®r^S33^î88Wl

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli

728

20.30

5.600.000

0

5.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

729

20.30.30

5.600.000

0

5.600.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

730

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

731

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

732

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

733

70

6.146.000

0

6.146.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

734

71

6.146.000

0

6.146.000

Active fixe

735

71.01

6.146.000

0

6.146.000

Construcții

736

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

737

71.01.30

6.146.000

0

6.146.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

738

74.02.05

50.246.000

50.000

50.296.000

Salubritate

739

74.02.05.01

50.246.000

50.000

50.296.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

740

79.02

507.634.337

-2.500.000

505.134.337

Combustibili si energie

741

81.02

25.177.934

2.000.000

27.177.934

CHELTUIELI CURENTE

742

01

26.842.332

2.000.000

28.842.332

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

743

20

0

0

0

Bunuri si servicii

744

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

745

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

746

20.30

0

0

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

747

20.30.30

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

748

40

26.493.332

2.000.000

28.493.332

Subvenții pe produse

749

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

750

40.03

26.493.332

2.000.000

28.493.332

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

751

55

349.000

0

349.000

A. Transferuri interne

752

55.01

349.000

0

349.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

753

55.01.12

349.000

0

349.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

754

70

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

755

71

1.150.000

0

1.150.000

Active fixe

756

71.01

1.150.000

0

1.150.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Construcții

757

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

758

71.01.30

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

759

85

-2.814.398

0

-2.814.398

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

760

85.01

-2.814.398

0

-2.814.398

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

761

85.01.01

-1.993.332

0

-1.993.332

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

762

85.01.02

-821.066

0

-821.066

Din total capitol

Energie termica

763

81.02.06

25.177.934

2.000.000

27.177.934

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

764

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

765

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

766

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

767

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

768

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

769

20.01.30

322.000

0

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

770

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

771

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

772

83.02.03.30

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

773

83.02.50

0

0

0

Transporturi

774

84.02

482.134.403

-4.500.000

477.634.403

CHELTUIELI CURENTE

775

01

380.141.000

-3.740.000

376.401.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

776

20

79.157.000

-4.500.000

74.657.000

Bunuri si servicii

777

20.01

9.771.743

0

9.771.743

Furnituri de birou

778

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica                                     \

779

20.01.03

480.000

0

480.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționale^r~~î\

780

20.01.30

9.291.743

0

9.291.743

Reparații curente

781

20.02

64.905.000

-4.500.000

60.405.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

782

20.05

200.000

0

200.000

Alte obiecte de inventar

783

20.05.30

200.000

0

200.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli

784

20.30

4.280.257

0

4.280.257

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

785

20.30.30

4.280.257

0

4.280.257

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

786

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

787

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

788

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

789

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

790

58

262.984.000

760.000

263.744.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

791

58.01

262.984.000

760.000

263.744.000

Finanțarea naționala

792

58.01.01

32.818.000

114.000

32.932.000

Finanțarea externa nerambursabila

793

58.01.02

185.966.000

646.000

186.612.000

Cheltuieli neeligibile

794

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

795

70

98.613.000

-760.000

97.853.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

796

71

98.613.000

-760.000

97.853.000

Active fixe

797

71.01

98.613.000

-760.000

97.853.000

Construcții

798

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

799

71.01.30

98.613.000

-760.000

97.853.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

800

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

801

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

802

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

803

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

804

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

805

85

-29.597

0

-29.597

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

806

85.01

-29.597

0

-29.597

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

807

85.01.01

-10.960

0

-10.960

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

808

85.01.02

-18.637

0

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

809

84.02.03

482.134.403

-4.500.000

477.634.403

Transport in comun

810

84.02.03.02

280.345.317

760.000

281.105.317

Străzi

811

84.02.03.03

201.789.086

-5.260.000

196.529.086

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

812

96.02

0

0

0

REZERVE

813

97.02

0

0

0

EXCEDENT

814

98.02

0

0

0

DEFICIT

815

99.02

251.446.603

0

251.446.603

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

770.516.890

-4.011.948

766.504.942

TOTAL VENITURI

2

00.01

770.516.890

-4.011.948

766.504.942

VENITURI PROPRII

3

49.90

708.418.148

-4.675.494

703.742.654

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

770.461.890

-4.013.720

766.448.170

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

693.942.498

8.478.616

702.421.114

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

4.209.113

483.058.113

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

478.849.000

4.209.113

483.058.113

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

248.613

6.723.613

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

6.475.000

248.613

6.723.613

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

3.960.500

476.334.500

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

3.960.500

476.334.500

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

112.783.240

1.985.711

114.768.951

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

112.783.240

1.985.711

114.768.951

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

1.482.432

89.417.432

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

347.664

27.955.664

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

1.134.768

61.461.768

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

15.233.240

503.279

15.736.519

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

8.544.817

145.764

8.690.581

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.231.423

357.515

6.588.938

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

99.998.258

2.283.792

102.282.050

Sume defalcate din TVA

23

11.02

61.296.000

305.000

61.601.000

i                         rcncwjumrv::'-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

273.000

27.549.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

12.426.000

0

12.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

21.594.000

32.000

21.626.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

2.258

50

2.308

Taxe hoteliere

28

12.02.07

2.258

50

2.308

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

2.177.000

427.469

2.604.469

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

1.410.000

388.552

1.798.552

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

767.000

38.917

805.917

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

32

16.02

36.523.000

1.551.273

38.074.273

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

29.084.000

550.997

29.634.997

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.01

16.831.000

550.997

17.381.997

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

7.439.000

1.000.276

8.439.276

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

37

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

38

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

39

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

40

00.12

76.519.392

-12.492.336

64.027.056

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

41

00.13

29.397.431

-12.975.108

16.422.323

Venituri din proprietate

42

30.02

29.397.431

-12.975.108

16.422.323

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

43

30.02.01

218.237

0

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

44

30.02.05

29.108.000

-12.975.108

16.132.892

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

45

30.02.05.30

29.108.000

-12.975.108

16.132.892

Venituri din dividende

46

30.02.08

71.194

0

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

47

30.02.08.02

71.194

0

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

48

00.14

47.121.961

482.772

47.604.733

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

49

33.02

20.934.540

105.238

21.039.778

Venituri din prestări de servicii

50

33.02.08

20.100.000

82.388

20.182.388

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

51

33.02.10

638.000

20.800

658.800

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

52

33.02.12

134.000

0

134.000

DENUMIREA INDICATORILOR


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

Amenzi, penalitati si confiscări

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Venituri din aplicația prescripției extinctive

Taxe speciale

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Donații si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE_____________________________________

Subvenții de la bugetul de stat

B. Curente

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii


TOTAL CHELTUIELI


CHELTUIELI CURENTE__________

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri58


59

 • 60


35.02


35.02.01

35.02.01.02


61 35.02.50


62 36.02


63

 • 64


65


66


67


68

69


11.540


51.000


65.748

65.748 _________0

19.552.931

19.102.000

19.102.000

450.931


2.050


10.614

2.366

8.248


6.478

____0

____0

6.478


13.590


51.000


76.362

68.114

8.248


19.559.409

19.102.000

19.102.000

457.409


36.02.01

36.02.01.01


36.02.06


36.02.50


37.02


37.02.01

37.02.03765.821.000

92.000

92.000

5.155.000

574.000


747.742

747.742


55.000

55.000


55.000


55.000

15.000

40.000


770.516.890

757.037.125

186.848.319

176.427.784~

149.335.824


9.722.000


4.510.002


3.668

____0

____0

____0

3.668


356.774

356.774


1.772

1.772


1.772


1.772

0

1.772


-4.011.948

-3.964.643

-600.000

-599.000

170.000


-169.000


-105.000


5.824.668

92.000

92.000

5.155.000

577.668


1.104.516

1.104.516


56.772

56.772


56.772


56.772

15.000

 • 41.772


766.504.942

753.072.482

186.248.319

175.828.784~

149.505.824


9.553.000


4.405.002


'8B«0WRRHHKJr.”JȚ

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

83

10.01.12

550.000

0

550.000

Indemnizații de delegare

84

10.01.13

150.000

0

150.000

Indemnizație de hrana

85

10.01.17

6.909.000

-175.000

6.734.000

Alte drepturi salariale in bani

86

10.01.30

5.250.958

-320.000

4.930.958

Cheltuieli salariale in natura

87

10.02

6.400.000

-3.000

6.397.000

Norme de hrana

88

10.02.02

3.800.000

0

3.800.000

Tichete de vacanta

89

10.02.06

2.600.000

-3.000

2.597.000

Contribuții

90

10.03

4.020.535

2.000

4.022.535

Contribuții de asigurări sociale de stat

91

10.03.01

1.020

0

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

92

10.03.02

32

0

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

93

10.03.03

336

0

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

94

10.03.04

10

0

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

95

10.03.07

4.019.137

2.000

4.021.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96

20

363.377.144

-4.048.592

359.328.552

Bunuri si servicii

97

20.01

152.943.792

-136.582

152.807.210

Furnituri de birou

98

20.01.01

2.508.587

-4.640

2.503.947

Materiale pentru curățenie

99

20.01.02

2.766.747

24.280

2.791.027

încălzit, iluminat si forța motrica

100

20.01.03

34.057.535

-211.836

33.845.699

Apa, canal si salubritate

101

20.01.04

36.870.768

-60.750

36.810.018

Carburanți si lubrifianti

102

20.01.05

813.500

-1.044

812.456

Piese de schimb

103

20.01.06

730.166

-9.820

720.346

Transport

104

20.01.07

597.276

-15.140

582.136

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

105

20.01.08

3.562.379

-6.360

3.556.019

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

106

20.01.09

41.140.285

136.020

41.276.305

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

107

20.01.30

29.896.549

12.708

29.909.257

Reparații curente

108

20.02

88.016.527

-4.500.000

83.516.527

Hrana

109

20.03

2.113.000

0

2.113.000

Hrana pentru oameni

110

20.03.01

2.113.000

0

2.113.000

Medicamente si materiale sanitare

111

20.04

597.000

-10.000

587.000

Medicamente

112

20.04.01

200.000

0

200.000
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale sanitare

113

20.04.02

313.000

0

313.000

Dezinfectanti

114

20.04.04

84.000

-10.000

74.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115

20.05

13.089.539

101.467

13.191.006

Uniforme si echipament

116

20.05.01

1.944.904

-20.000

1.924.904

Lenjerie si accesorii de pat

117

20.05.03

68.000

10.800

78.800

Alte obiecte de inventar

118

20.05.30

11.076.635

110.667

11.187.302

Deplasări, detasari, transferări

119

20.06

1.867.053

-5.170

1.861.883

Deplasări interne, detasari, transferări

120

20.06.01

1.308.530

-5.170

1.303.360

Deplasări in străinătate

121

20.06.02

558.523

0

558.523

Carii, publicații si materiale documentare

122

20.11

649.332

-1.890

647.442

consultanta si expertiza

123

20.12

209.100

-3.750

205.350

Pregătire profesionala

124

20.13

1.289.876

-34.819

1.255.057

Protecția muncii

125

20.14

482.679

-15.810

466.869

studii si cercetări

126

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

127

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

128

20.24.02

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

129

20.25

7.722.628

500.000

8.222.628

Alte cheltuieli

130

20.30

93.966.618

57.962

94.024.580

Reclama si publicitate

131

20.30.01

857.126

100.000

957.126

Protocol si reprezentare

132

20.30.02

850.000

-20.000

830.000

Chirii

133

20.30.04

1.634.271

-30.000

1.604.271

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

134

20.30.30

90.625.221

7.962

90.633.183

TITLUL III DOBÂNZI

135

30

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

136

30.01

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

137

30.01.01

17.300.000

0

17.300.000

TITLUL IV SUBVENȚII

138

40

26.493.332

2.000.000

28.493.332

Subvenții pe produse

139

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

140

40.03

26.493.332

2.000.000

28.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

141

50

1.000.000

-1.000.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

142

50.01

0

0

0

cy*3OTM5HBaO®C^5I!'.

Tmjir™™; izz__ iwi^ust»

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

143

50.04

1.000.000

-1.000.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

144

51

32.439.000

0

32.439.000

Transferuri curente

145

51.01

32.439.000

0

32.439.000

Transferuri către instituții publice

146

51.01.01

14.939.000

0

14.939.000

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

147

51.01.46

17.500.000

0

17.500.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

148

55

22.197.000

1.000

22.198.000

A. Transferuri interne

149

55.01

21.625.000

1.000

21.626.000

Restructurarea industriei de aparare

150

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

151

55.01.63

21.625.000

1.000

21.626.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

152

55.02

572.000

0

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

153

55.02.04

572.000

0

572.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

154

57

92.067.306

-168.979

91.898.327

Asigurări sociale

155

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

156

57.02

92.067.306

-168.979

91.898.327

Ajutoare sociale in numerar

157

57.02.01

32.959.200

-58.926

32.900.274

Ajutoare sociale in natura

158

57.02.02

58.193.106

-110.053

58.083.053

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

159

57.02.03

11.000

0

11.000

Suport alimentar

160

57.02.05

904.000

0

904.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

161

59

15.315.024

-148.072

15.166.952

Burse

162

59.01

13.709.024

-148.072

13.560.952

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

163

59.40

1.606.000

0

1.606.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

164

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

165

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

166

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

167

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

168

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

169

85

-4.499.235

-47.305

-4.546.540

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

170

85.01

-4.499.235

-47.305

-4.546.540

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

171

85.01.01

-4.499.235

-47.305

-4.546.540

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

172

50.02

186.440.176

-645.981

185.794.195

Autoritati publice si acțiuni externe

173

51.02

160.927.176

354.019

161.281.195

CHELTUIELI CURENTE

174

01

162.059.168

356.774

162.415.942

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

175

10

70.620.000

0

70.620.000

Cheltuieli salariale in bani

176

10.01

68.048.000

0

68.048.000

Salarii de baza

177

10.01.01

61.960.000

0

61.960.000

Sporuri pentru condiții de munca

178

10.01.05

2.400.000

0

2.400.000

Alte sporuri

179

10.01.06

123.000

0

123.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

180

10.01.12

550.000

0

550.000

Indemnizații de delegare

181

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

182

10.01.17

2.130.000

0

2.130.000

Alte drepturi salariale in bani

183

10.01.30

775.000

0

775.000

Cheltuieli salariale in natura

184

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

185

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

186

10.03

1.522.000

0

1.522.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

187

10.03.07

1.522.000

0

1.522.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

188

20

90.382.168

356.774

90.738.942

Bunuri si servicii

189

20.01

8.245.257

0

8.245.257

Furnituri de birou

190

20.01.01

1.520.000

0

1.520.000

Materiale pentru curățenie

191

20.01.02

550.000

0

550.000

încălzit, iluminat si forța motrica

192

20.01.03

1.140.000

0

1.140.000

Apa, canal si salubritate

193

20.01.04

200.000

0

200.000

Carburanți si lubrifianti

194

20.01.05

80.000

0

80.000

Piese de schimb

195

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                     -s.

196

20.01.08

2.400.000

0

2.400.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

197

20.01.09

1.850.257

0

1.850.257

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

198

20.01.30

410.000

0

410.000

Reparații curente

199

20.02

1.700.000

0

1.700.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200

20.05

750.000

0

750.000

Alte obiecte de inventar

201

20.05.30

750.000

0

750.000
LMHlJKKHWT '  ’ MMIff

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări, detașări, transferări

202

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

203

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

204

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

205

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

206

20.13

430.000

0

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

207

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

208

20.30

77.153.911

356.774

77.510.685

Reclama si publicitate

209

20.30.01

810.825

100.000

910.825

Protocol si reprezentare

210

20.30.02

800.000

0

800.000

alte cheltuieli Cu bunuri si servicii

211

20.30.30

75.543.086

256.774

75.799.860

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

212

55

572.000

0

572.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

213

55.02

572.000

0

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

214

55.02.04

572.000

0

572.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

215

59

485.000

0

485.000

Burse

216

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

217

59.40

485.000

0

485.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

218

85

-1.131.992

-2.755

-1.134.747

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

219

85.01

-1.131.992

-2.755

-1.134.747

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

220

85.01.01

-1.131.992

-2.755

-1.134.747

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

221

51.02.01

160.927.176

354.019

161.281.195

Autoritati executive

222

51.02.01.03

160.927.176

354.019

161.281.195

Alte servicii publice generale

223

54.02

7.813.000

-1.000.000

6.813.000

CHELTUIELI CURENTE

224

01

7.813.000

-1.000.000

6.813.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

225

10

5.298.000

0

5.298.000

Cheltuieli salariate in bani

226

10.01

5.106.000

0

5.106.000

Salarii de baza

227

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

228

10.01.05

238.000

0

238.000

Alte sporuri

229

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

230

10.01.13

5.000

0

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Indemnizație de hrana

231

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

232

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

233

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

234

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

235

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

236

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

237

20

1.467.000

0

1.467.000

Bunuri si servicii

238

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

239

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

240

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

241

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

242

20.05

52.000

0

52.000

Alte obiecte de inventar

243

20.05.30

52.000

0

52.000

Deplasări, detasari, transferări

244

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

245

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

246

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

247

20.30

1.280.000

0

1.280.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

248

20.30.30

1.280.000

0

1.280.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

249

50

1.000.000

-1.000.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

250

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

251

50.04

1.000.000

-1.000.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

252

59

48.000

0

48.000

Burse

253

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

254

59.40

48.000

0

48.000

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

255

54.02.05

1.000.000

-1.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

256

54.02.10

6.093.000

0

6.093.000

Alte servicii publice generale

257

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

258

55.02

17.700.000

0

17.700.000

CHELTUIELI CURENTE

259

01

17.700.000

0

17.700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

260

20

400.000

0

400.000

Bunuri si servicii

261

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

262

20.01.01

0

0

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

263

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

264

20.24.02

400.000

0

400.000

TITLUL III DOBÂNZI

265

30

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

266

30.01

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

267

30.01.01

17.300.000

0

17.300.000

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

268

55.02.00

17.700.000

0

17.700.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

269

59.02

34.315.960

0

34.315.960

Ordine publica si siguranța naționala

270

61.02

34.315.960

0

34.315.960

CHELTUIELI CURENTE

271

01

34.315.960

0

34.315.960

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

272

10

29.489.960

0

29.489.960

Cheltuieli salariale in bani

273

10.01

24.589.960

0

24.589.960

Salarii de baza

274

10.01.01

22.885.000

0

22.885.000

Sporuri pentru condiții de munca

275

10.01.05

855.000

0

855.000

Alte sporuri

276

10.01.06

510.002

0

510.002

Indemnizații de delegare

277

10.01.13

10.000

0

10.000

Alte drepturi salariale in bani

278

10.01.30

329.958

0

329.958

Cheltuieli salariale in natura

279

10.02

4.270.000

0

4.270.000

Norme de hrana

280

10.02.02

3.800.000

0

3.800.000

Tichete de vacanta

281

10.02.06

470.000

0

470.000

Contribuții

282

10.03

630.000

0

630.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

283

10.03.07

630.000

0

630.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

284

20

4.676.000

0

4.676.000

Bunuri si servicii

285

20.01

1.805.000

0

1.805.000

Furnituri de birou

286

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

287

20.01.03

50.000

0

50.000

Carburanți si lubrifianti

288

20.01.05

600.000

0

600.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Piese de schimb

289

20.01.06

300.000

0

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

290

20.01.08

80.000

0

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

291

20.01.09

375.000

0

375.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

292

20.01.30

400.000

0

400.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

293

20.05

2.486.000

0

2.486.000

Uniforme si echipament

294

20.05.01

1.716.000

0

1.716.000

Alte obiecte de inventar

295

20.05.30

770.000

0

770.000

Deplasări, detasari, transferări

296

20.06

105.000

0

105.000

Deplasări interne, detasari, transferări

297

20.06.01

105.000

0

105.000

Cârti, publicații si materiale documentare

298

20.11

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

299

20.13

205.000

0

205.000

Alte cheltuieli

300

20.30

25.000

0

25.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

301

20.30.30

25.000

0

25.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

302

59

150.000

0

150.000

Burse

303

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

304

59.40

150.000

0

150.000

Din total capitol

Ordine publica

305

61.02.03

33.935.960

0

33.935.960

Politie locala

306

61.02.03.04

33.935.960

0

33.935.960

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

307

61.02.05

380.000

0

380.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

308

64.02

320.855.722

-1.540.682

319.315.040

Invatamant

309

65.02

111.014.420

-398.543

110.615.877

CHELTUIELI CURENTE

310

01

111.035.445

-394.743

110.640.702

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

311

20

59.000.115

-278.418

58.721.697

Bunuri si servicii

312

20.01

36.232.451

-235.582

35.996.869

Furnituri de birou

313

20.01.01

764.587

-3.640

760.947

Materiale pentru curățenie

314

20.01.02

1.718.747

24.280

1.743.027

încălzit, iluminat si forța motrica

315

20.01.03

14.276.194

-210.836

14.065.358

Apa, canal si salubritate

316

20.01.04

3.239.768

-60.750

3.179.018

Carburanți si lubrifianti

317

20.01.05

67.500

-2.044

65.456

_Z3HH!IHHHH8888888EL_            ............1L7    _'.. 'JJL2-

_ ,.■;■? .asffiEsafiSE- .•::

JilW / _?7Jîffl8K! : .   _ IJHHJfWUW

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Piese de schimb

318

20.01.06

215.166

-9.820

205.346

Transport

319

20.01.07

597.276

-15.140

582.136

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

320

20.01.08

817.379

-6.360

811.019

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

321

20.01.09

1.738.028

36.020

1.774.048

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

322

20.01.30

12.797.806

12.708

12.810.514

Reparații curente

323

20.02

12.236.527

0

12.236.527

Medicamente si materiale sanitare

324

20.04

25.000

0

25.000

Medicamente

325

20.04.01

18.000

0

18.000

Materiale sanitare

326

20.04.02

4.000

0

4.000

Dezinfectanti

327

20.04.04

3.000

0

3.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

328

20.05

6.490.935

41.467

6.532.402

Uniforme si echipament

329

20.05.01

20.300

0

20.300

Lenjerie si accesorii de pat

330

20.05.03

38.000

10.800

48.800

Alte obiecte de inventar

331

20.05.30

6.432.635

30.667

6.463.302

Deplasări, detasari, transferări

332

20.06

106.053

-5.170

100.883

Deplasări interne, detasari, transferări

333

20.06.01

105.530

-5.170

100.360

Deplasări in străinătate

334

20.06.02

523

0

523

Cârti, publicații si materiale documentare

335

20.11

269.332

-1.890

267.442

consultanta si expertiza

336

20.12

209.100

-3.750

205.350

Pregătire profesionala

337

20.13

424.876

-14.819

410.057

Protecția muncii

338

20.14

443.679

-15.810

427.869

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

339

20.25

61.200

0

61.200

Alte cheltuieli

340

20.30

2.500.962

-42.864

2.458.098

Reclama si publicitate

341

20.30.01

26.301

0

26.301

Chirii

342

20.30.04

1.446.271

0

1.446.271

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

343

20.30.30

1.028.390

-42.864

985.526

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

344

55

21.625.000

1.000

21.626.000

A. Transferuri interne

345

55.01

21.625.000

1.000

21.626.000

Restructurarea industriei de aparare

346

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

347

55.01.63

21.625.000

1.000

21.626.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

348

57

16.701.306

30.747

16.732.053

Asigurări sociale

349

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

350

57.02

16.701.306

30.747

16.732.053

Ajutoare sociale in numerar

351

57.02.01

2.262.200

140.800

2.403.000

Ajutoare sociale in natura

352

57.02.02

13.535.106

-110.053

13.425.053

Suport alimentar

353

57.02.05

904.000

0

904.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

354

59

13.709.024

-148.072

13.560.952

Burse

355

59.01

13.709.024

-148.072

13.560.952

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

356

85

-21.025

-3.800

-24.825

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

357

85.01

-21.025

-3.800

-24.825

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

358

85.01.01

-21.025

-3.800

-24.825

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

359

65.02.03

10.645.700

-8.230

10.637.470

Invatamant preșcolar

360

65.02.03.01

10.645.700

-8.230

10.637.470

Invatamant primar

361

65.02.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

362

65.02.04

75.626.920

-367.213

75.259.707

Invatamant secundar inferior

363

65.02.04.01

15.540.100

-68.900

15.471.200

Invatamant secundar superior

364

65.02.04.02

60.086.820

-298.313

59.788.507

Invatamant postliceal

365

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

366

65.02.11

3.116.800

-24.100

3.092.700

Internate si cantine pentru elevi

367

65.02.11.03

2.212.800

-24.100

2.188.700

Alte servicii auxiliare

368

65.02.11.30

904.000

0

904.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

369

65.02.50

21.625.000

1.000

21.626.000

Sanatate

370

66.02

37.337.787

-10.000

37.327.787

CHELTUIELI CURENTE

371

01

37.359.391

-10.000

37.349.391

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

372

10

18.894.359

40.000

18.934.359

Cheltuieli salariale in bani

373

10.01

18.230.824

41.000

18.271.824

Salarii de baza

374

10.01.01

15.360.824

40.000

15.400.824

Sporuri pentru condiții de munca

375

10.01.05

2.001.000

1.000

2.002.000

Indemnizație de hrana                                   /

376

10.01.17

573.000

0

573.000

Z ‘ACVOO

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte drepturi salariale in bani

377

10.01.30

296.000

0

296.000

Cheltuieli salariale in natura

378

10.02

257.000

-3.000

254.000

Tichete de vacanta

379

10.02.06

257.000

-3.000

254.000

Contribuții

380

10.03

406.535

2.000

408.535

Contribuții de asigurări sociale de stat

381

10.03.01

1.020

0

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

382

10.03.02

32

0

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

383

10.03.03

336

0

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

384

10.03.04

10

0

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

385

10.03.07

405.137

2.000

407.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

386

20

890.032

-50.000

840.032

Bunuri si servicii

387

20.01

202.000

-1.000

201.000

Furnituri de birou

388

20.01.01

25.000

-1.000

24.000

Materiale pentru curățenie

389

20.01.02

2.000

0

2.000

Piese de schimb

390

20.01.06

70.000

0

70.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

391

20.01.09

40.000

0

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

392

20.01.30

65.000

0

65.000

Medicamente si materiale sanitare

393

20.04

438.000

-10.000

428.000

Medicamente

394

20.04.01

148.000

0

148.000

Materiale sanitare

395

20.04.02

260.000

0

260.000

Dezinfectanti

396

20.04.04

30.000

-10.000

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

397

20.05

188.604

-20.000

168.604

Uniforme si echipament

398

20.05.01

78.604

-20.000

58.604

Alte obiecte de inventar

399

20.05.30

110.000

0

110.000

Deplasări, detasari, transferări

400

20.06

8.000

0

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

401

20.06.01

8.000

0

8.000

Pregătire profesionala

402

20.13

50.000

-20.000

30.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

403

20.25

1.428

0

1.428

Alte cheltuieli

404

20.30

2.000

1.000

3.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

405

20.30.30

2.000

1.000

3.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

406

51

17.500.000

0

17.500.000

. .rMflaffliOCL ____                      .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri curente

407

51.01

17.500.000

0

17.500.000

Transferuri către instituții publice

408

51.01.01

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

409

51.01.46

17.500.000

0

17.500.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

410

59

75.000

0

75.000

Burse

411

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

412

59.40

75.000

0

75.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

413

85

-21.604

0

-21.604

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

414

85.01

-21.604

0

-21.604

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

415

85.01.01

-21.604

0

-21.604

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

416

66.02.06

17.500.000

0

17.500.000

Spitale generale

417

66.02.06.01

17.500.000

0

17.500.000

Servicii de sanatate publica

418

66.02.08

19.837.787

-10.000

19.827.787

Cultura, recreere si religie

419

67.02

50.374.000

0

50.374.000

CHELTUIELI CURENTE

420

01

39.215.000

0

39.215.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

421

20

34.817.000

0

34.817.000

Bunuri si servicii

422

20.01

32.677.000

0

32.677.000

Furnituri de birou

423

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

424

20.01.03

257.000

0

257.000

Apa, canal si salubritate

425

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

426

20.01.09

31.180.000

0

31.180.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

427

20.01.30

745.000

0

745.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

428

20.05

2.070.000

0

2.070.000

Alte obiecte de inventar

429

20.05.30

2.070.000

0

2.070.000

studii si cercetări

430

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

431

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

432

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

433

51

4.398.000

0

4.398.000

Transferuri curente

434

51.01

4.398.000

0

4.398.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri către instituții publice

435

51.01.01

4.398.000

0

4.398.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

436

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

437

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

438

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

439

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

440

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

441

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

442

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

443

67.02.05

45.906.000

0

45.906.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

444

67.02.05.03

45.906.000

0

45.906.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

445

67.02.50

4.468.000

0

4.468.000

Asigurări si asistenta sociala

446

68.02

122.129.515

-1.132.139

120.997.376

CHELTUIELI CURENTE

447

01

122.629.488

-1.096.674

121.532.814

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

448

10

62.546.000

-640.000

61.906.000

Cheltuieli salariale in bani

449

10.01

60.453.000

-640.000

59.813.000

Salarii de baza

450

10.01.01

44.490.000

130.000

44.620.000

Sporuri pentru condiții de munca

451

10.01.05

4.228.000

-170.000

4.058.000

Alte sporuri

452

10.01.06

3.875.000

-105.000

3.770.000

Indemnizații de delegare

453

10.01.13

25.000

0

25.000

Indemnizație de hrana

454

10.01.17

4.036.000

-175.000

3.861.000

Alte drepturi salariale in bani

455

10.01.30

3.799.000

-320.000

3.479.000

Cheltuieli salariale in natura

456

10.02

747.000

0

747.000

Tichete de vacanta

457

10.02.06

747.000

0

747.000

Contribuții

458

10.03

1.346.000

0

1.346.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

459

10.03.07

1.346.000

0

1.346.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

460

20

11.328.488

-256.948

11.071.540

Bunuri si servicii

461

20.01

3.336.000

0

3.336.000

Furnituri de birou

462

20.01.01

199.000

0

199.000

Materiale pentru curățenie

463

20.01.02

496.000

0

496.0001 -3Lj< ~ZX ZLTZMKȚZLxăL

_• ~ j_l"zl :i2E.r                 ~':          ::::.::........«r^cr ~ --_    - -_____- _• -:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

încălzit, iluminat si forța motrica

464

20.01.03

965.000

-1.000

964.000

Apa, canal si salubritate

465

20.01.04

285.000

0

285.000

Carburanți si lubrifianti

466

20.01.05

66.000

1.000

67.000

Piese de schimb

467

20.01.06

50.000

0

50.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

468

20.01.08

265.000

0

265.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

469

20.01.09

390.000

0

390.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

470

20.01.30

620.000

0

620.000

Reparații curente

471

20.02

1.175.000

0

1.175.000

Hrana

472

20.03

2.113.000

0

2.113.000

Hrana pentru oameni

473

20.03.01

2.113.000

0

2.113.000

Medicamente si materiale sanitare

474

20.04

134.000

0

134.000

Medicamente

475

20.04.01

34.000

0

34.000

Materiale sanitare

476

20.04.02

49.000

0

49.000

Dezinfectanti

477

20.04.04

51.000

0

51.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

478

20.05

842.000

0

842.000

Uniforme si echipament

479

20.05.01

130.000

0

130.000

Lenjerie si accesorii de pat

480

20.05.03

30.000

0

30.000

Alte obiecte de inventar

481

20.05.30

682.000

0

682.000

Deplasări, detasari, transferări

482

20.06

365.000

0

365.000

Deplasări interne, detasari, transferări

483

20.06.01

310.000

0

310.000

Deplasări in străinătate

484

20.06.02

55.000

0

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

485

20.11

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

486

20.13

150.000

0

150.000

Protecția muncii

487

20.14

39.000

0

39.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

488

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

489

20.30

3.084.488

-256.948

2.827.540

Reclama si publicitate

490

20.30.01

20.000

0

20.000

Protocol si reprezentare

491

20.30.02

50.000

-20.000

30.000

Chirii

492

20.30.04

188.000

-30.000

158.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

493

20.30.30

2.826.488

-206.948

2.619.540DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

494

51

10.541.000

0

10.541.000

Transferuri curente

495

51.01

10.541.000

0

10.541.000

Transferuri către instituții publice

496

51.01.01

10.541.000

0

10.541.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

497

57

37.366.000

-199.726

37.166.274

Asigurări sociale

498

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

499

57.02

37.366.000

-199.726

37.166.274

Ajutoare sociale in numerar

500

57.02.01

30.697.000

-199.726

30.497.274

Ajutoare sociale in natura

501

57.02.02

6.658.000

0

6.658.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

502

57.02.03

11.000

0

11.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

503

59

848.000

0

848.000

Burse

504

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

505

59.40

848.000

0

848.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

506

85

-499.973

-35.465

-535.438

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

507

85.01

-499.973

-35.465

-535.438

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

508

85.01.01

-499.973

-35.465

-535.438

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

509

68.02.05

60.013.947

-47.138

59.966.809

Asistenta sociala in caz de invaliditate

510

68.02.05.02

60.013.947

-47.138

59.966.809

Asistenta sociala pentru familie si copii

511

68.02.06

0

0

0

Crese

512

68.02.11

30.038.000

-600.000

29.438.000

Prevenirea excluderii sociale

513

68.02.15

8.818.547

-50.000

8.768.547

Ajutor social

514

68.02.15.01

268.547

-50.000

218.547

Cantine de ajutor social

515

68.02.15.02

8.550.000

0

8.550.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

516

68.02.50

23.259.021

-435.001

22.824.020

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

517

68.02.50.50

23.259.021

-435.001

22.824.020

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLI^^OCUINTE, MEDIU SI APE

518

69.02

83.526.992

674.715

84.201.707

Locuințe, servicii si dezvoltare pubkjdîr'T

519

70.02

40.426.992

624.715

41.051.707

CHELTUIELI CURENTE

520

01

37.837.341

630.000

38.467.341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII /

521

20

37.837.341

630.000

38.467.341

Bunuri si servicii                  țȘA                  **» /

522

20.01

22.837.341

100.000

22.937.341Ca L


______......


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

523

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

524

20.01.03

16.172.341

0

16.172.341

Apa, canal si salubritate

525

20.01.04

25.000

0

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

526

20.01.09

1.400.000

100.000

1.500.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

527

20.01.30

5.240.000

0

5.240.000

Reparații curente

528

20.02

8.000.000

0

8.000.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

529

20.05

0

30.000

30.000

Alte obiecte de inventar

530

20.05.30

0

30.000

30.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

531

20.25

7.000.000

500.000

7.500.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

532

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

533

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

534

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

535

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

536

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

537

85

-820.349

-5.285

-825.634

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

538

85.01

-820.349

-5.285

-825.634

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

539

85.01.01

-820.349

-5.285

-825.634

Din total capitol

Locuințe

540

70.02.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

541

70.02.03.01

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

542

70.02.06

15.460.554

30.000

15.490.554

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

543

70.02.50

24.966.438

594.715

25.561.153

Protecția mediului

544

74.02

43.100.000

50.000

43.150.000

CHELTUIELI CURENTE

545

01

43.100.000

50.000

43.150.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

546

20

43.100.000

50.000

43.150.000

Bunuri si servicii

547

20.01

37.490.000

0

37.490.000

Furnituri de birou

548

20.01.01

0

0

0

Încălzit, iluminat si forța motrica

549

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

550

20.01.04

32.626.000

0

32.626.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

551

20.01.09

4.167.000

0

4.167.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

552

20.05

10.000

50.000

60.000

Alte obiecte de inventar

553

20.05.30

10.000

50.000

60.000

Alte cheltuieli

554

20.30

5.600.000

0

5.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

555

20.30.30

5.600.000

0

5.600.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

556

74.02.05

43.100.000

50.000

43.150.000

Salubritate

557

74.02.05.01

43.100.000

50.000

43.150.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

558

79.02

145.378.040

-2.500.000

142.878.040

Combustibili si energie

559

81.02

24.500.000

2.000.000

26.500.000

CHELTUIELI CURENTE

560

01

26.493.332

2.000.000

28.493.332

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

561

20

0

0

0

Bunuri si servicii

562

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

563

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

564

20.30

0

0

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

565

20.30.30

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

566

40

26.493.332

2.000.000

28.493.332

Subvenții pe produse

567

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

568

40.03

26.493.332

2.000.000

28.493.332

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

569

85

-1.993.332

0

-1.993.332

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

570

85.01

-1.993.332

0

-1.993.332

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

571

85.01.01

-1.993.332

0

-1.993.332

Din total capitol

Energie termica

572

81.02.06

24.500.000

2.000.000

26.500.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

573

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

574

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

575

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

576

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

577

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

578

20.01.30

322.000

0

322.000

ILWfflJBODffifflSSÎK?!

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Agricultura

579

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

580

83.02.03.30

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

581

83.02.50

0

0

0

Transporturi

582

84.02

120.556.040

-4.500.000

116.056.040

CHELTUIELI CURENTE

583

01

117.157.000

-4.500.000

112.657.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

584

20

79.157.000

-4.500.000

74.657.000

Bunuri si servicii

585

20.01

9.771.743

0

9.771.743

Furnituri de birou

586

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

587

20.01.03

480.000

0

480.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

588

20.01.30

9.291.743

0

9.291.743

Reparații curente

589

20.02

64.905.000

-4.500.000

60.405.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

590

20.05

200.000

0

200.000

Alte obiecte de inventar

591

20.05.30

200.000

0

200.000

Alte cheltuieli

592

20.30

4.280.257

0

4.280.257

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

593

20.30.30

4.280.257

0

4.280.257

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

594

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

595

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

596

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

597

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

598

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

599

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

600

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

601

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

602

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUÂTE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

603

85

-10.960

0

-10.960

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

604

85.01

-10.960

0

-10.960

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

605

85.01.01

-10.960

0

-10.960

Din total capitol

Transport rutier

606

84.02.03

120.556.040

-4.500.000

116.056.040

_ ......_... .'

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transport in comun

607

84.02.03.02

38.290.317

0

38.290.317

Străzi

608

84.02.03.03

82.265.723

-4.500.000

77.765.723

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

609

96.02

0

0

0

REZERVE

610

97.02

0

0

0

EXCEDENT

611

98.02

0

0

0

DEFICIT

612

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

363.825.009

0

363.825.009

TOTAL VENITURI

2

00.01

363.825.009

0

363.825.009

VENITURI PROPRII

3

49.90

2.641.075

-150.113

2.490.962

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

394.696

36.490

431.186

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

394.696

36.490

431.186

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

394.696

36.490

431.186

Diverse venituri

7

36.02

394.696

36.490

431.186

Taxa de reabilitare termica

8

36.02.23

394.696

36.490

431.186

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

9

37.02

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

10

37.02.04

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

11

00.15

2.246.379

-186.603

2.059.776

Venituri din valorificarea unor bunuri

12

39.02

2.246.379

-186.603

2.059.776

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

13

39.02.01

296.146

-244.823

51.323

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

14

39.02.03

29.263

-7.523

21.740

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

15

39.02.07

1.534.995

17.507

1.552.502

Depozite speciale pentru construcții de construinte

16

39.02.10

385.975

48.236

434.211

IV. SUBVENȚII

17

00.17

49.007.761

206.998

49.214.759

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

18

00.18

49.007.761

206.998

49.214.759

Subvenții de la bugetul de stat

19

42.02

49.007.761

206.998

49.214.759

B. Curente

20

49.007.761

206.998

49.214.759

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

21

42.02.55

0

680.638

680.638

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

22

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

□owtrMwuvuir^i£-i

jr^r'nwKKiML '      -wwibijw

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

23

42.02.69

41.122.761

-473.640

40.649.121

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

24

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

25

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

26

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

27

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

28

48.02

273.888.363

-56.885

273.831.478

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

29

48.02.01

268.579.691

-56.885

268.522.806

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

30

48.02.01.01

263.611.832

-61.705

263.550.127

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

31

48.02.01.02

1.160.447

4.820

1.165.267

Prefinantare

32

48.02.01.03

3.807.412

0

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

33

48.02.02

3.865.268

0

3.865.268

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

34

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

35

48.02.02.02

23.539

0

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

36

48.02.15

1.443.404

0

1.443.404

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

37

48.02.15.01

1.443.404

0

1.443.404

TOTAL CHELTUIELI

38

615.271.612

0

615.271.612

CHELTUIELI CURENTE

39

01

392.717.206

760.000

393.477.206

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40

51

26.196.000

0

26.196.000

Transferuri curente

41

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

42

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

43

51.02

26.196.000

0

26.196.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

44

51.02.28

6.120.000

0

6.120.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

45

51.02.29

20.076.000

0

20.076.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

46

55

6.140.000

0

6.140.000

A. Transferuri interne

47

55.01

6.140.000

0

6.140.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

48

55.01.12

6.140.000

0

6.140.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

49

56

14.652.000

0

14.652.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

50

56.01

2.251.000

0

2.251.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli neeligibile

51

56.01.03

2.251.000

0

2.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

52

56.25

12.401.000

0

12.401.000

Finanțarea naționala

53

56.25.01

1.861.000

0

1.861.000

Finanțarea externa nerambursabila

54

56.25.02

10.540.000

0

10.540.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

55

58

345.729.206

760.000

346.489.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

56

58.01

341.200.206

760.000

341.960.206

Finanțarea naționala

57

58.01.01

49.852.781

114.000

49.966.781

Finanțarea externa nerambursabila

58

58.01.02

244.068.425

646.000

244.714.425

Cheltuieli neeligibile

59

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

60

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

61

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

62

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

63

58.02.03

100.000

0

100.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

64

58.15

9.000

0

9.000

Finanțarea naționala

65

58.15.01

9.000

0

9.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

66

58.32

0

0

0

Finanțarea naționala

67

58.32.01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

68

70

225.592.638

-734.042

224.858.596

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

69

71

225.572.638

-734.042

224.838.596

Active fixe

70

71.01

225.572.638

-734.042

224.838.596

Construcții

71

71.01.01

13.249.000

0

13.249.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

72

71.01.02

12.663.701

0

12.663.701

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

73

71.01.03

5.031.359

0

5.031.359

Alte active fixe

74

71.01.30

194.628.578

-734.042

193.894.536

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

75

72

20.000

0

20.000

Active financiare

76

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

77

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

78

85

-3.038.232

-25.958

-3.064.190

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

79

85.01

-3.038.232

-25.958

-3.064.190
1WW


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

80

85.01.02

-3.038.232

-25.958

-3.064.190

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

81

50.02

55.992.206

0

55.992.206

Autoritati publice si acțiuni externe

82

51.02

55.992.206

0

55.992.206

CHELTUIELI CURENTE

83

01

18.547.206

0

18.547.206

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

84

58

18.547.206

0

18.547.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

85

58.01

14.027.206

0

14.027.206

Finanțarea naționala

86

58.01.01

2.103.781

0

2.103.781

Finanțarea externa nerambursabila

87

58.01.02

11.923.425

0

11.923.425

Programe din Fondul Social European (FSE)

88

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

89

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

90

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

91

58.02.03

100.000

0

100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

92

70

37.445.000

0

37.445.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

93

71

37.425.000

0

37.425.000

Active fixe

94

71.01

37.425.000

0

37.425.000

Construcții

95

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

96

71.01.02

10.674.000

0

10.674.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

97

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

98

71.01.30

23.751.000

0

23.751.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

99

72

20.000

0

20.000

Active financiare

100

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

101

72.01.01

20.000

0

20.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

102

51.02.01

55.992.206

0

55.992.206

Autoritati executive

103

51.02.01.03

55.992.206

0

55.992.206

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLip^'Ș^GUR^^fKNATIONALA

104

59.02

2.113.000

0

2.113.000

Ordine publica si siguranța nationala/-^^            \

105

61.02

2.113.000

0

2.113.000

CHELTUIELI CURENTE

106

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

2.113.000

0

2.113.000


I UltZLI L>L_ Uzni I I /AL.                 t r* •x.X                       *


I :aW88K88ffi?2!lf'

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

108

71

2.113.000

0

2.113.000

Active fixe

109

71.01

2.113.000

0

2.113.000

Construcții

110

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

111

71.01.02

1.463.000

0

1.463.000

Alte active fixe

112

71.01.30

650.000

0

650.000

Din total capitol

Ordine publica

113

61.02.03

953.000

0

953.000

Politie locala

114

61.02.03.04

953.000

0

953.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

115

61.02.05

1.160.000

0

1.160.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

116

64.02

76.617.199

0

76.617.199

Invatamant

117

65.02

22.072.199

0

22.072.199

CHELTUIELI CURENTE

118

01

11.581.000

0

11.581.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

119

56

3.701.000

0

3.701.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

120

56.25

3.701.000

0

3.701.000

Finanțarea naționala

121

56.25.01

556.000

0

556.000

Finanțarea externa nerambursabila

122

56.25.02

3.145.000

0

3.145.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

123

58

7.880.000

0

7.880.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

124

58.01

7.880.000

0

7.880.000

Finanțarea naționala

125

58.01.01

966.000

0

966.000

Finanțarea externa nerambursabila

126

58.01.02

5.471.000

0

5.471.000

Cheltuieli neeligibile

127

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

128

70

10.491.199

0

10.491.199

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

129

71

10.491.199

0

10.491.199

Active fixe

130

71.01

10.491.199

0

10.491.199

Construcții

131

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

132

71.01.02

290.701

0

290.701

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

133

71.01.03

1.774.834

0

1.774.834

Alte active fixe

134

71.01.30

8.425.664

0

8.425.664

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant preșcolar si primar

135

65.02.03

1.265.668

0

1.265.668

Invatamant preșcolar

136

65.02.03.01

270.334

0

270.334

Invatamant primar

137

65.02.03.02

995.334

0

995.334

Invatamant secundar

138

65.02.04

4.017.332

0

4.017.332

Invatamant secundar inferior

139

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

140

65.02.04.02

4.017.332

0

4.017.332

Invatamant postliceal

141

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

142

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

143

65.02.11.03

0

0

0

Alte servicii auxiliare

144

65.02.11.30

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

145

65.02.50

16.789.199

0

16.789.199

Sanatate

146

66.02

16.220.000

0

16.220.000

CHELTUIELI CURENTE

147

01

16.120.000

0

16.120.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148

51

6.120.000

0

6.120.000

Transferuri curente

149

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

150

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

151

51.02

6.120.000

0

6.120.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

152

51.02.28

6.120.000

0

6.120.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

153

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

154

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

155

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

156

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

157

70

100.000

25.958

125.958

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

158

71

100.000

25.958

125.958

Active fixe

159

71.01

100.000

25.958

125.958

Alte active fixe

160

71.01.30

100.000

25.958

125.958

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

161

85

0

-25.958

-25.958

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

162

85.01

0

-25.958

-25.958

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

163

85.01.02

0

-25.958

-25.958

Din total capitol


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

164

66.02.06

16.120.000

0

16.120.000

Spitale generale

165

66.02.06.01

16.120.000

0

16.120.000

Servicii de sanatate publica

166

66.02.08

100.000

0

100.000

Cultura, recreere si religie

167

67.02

30.873.000

0

30.873.000

CHELTUIELI CURENTE

168

01

24.865.000

0

24.865.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

169

51

1.291.000

0

1.291.000

Transferuri curente

170

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

171

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

172

51.02

1.291.000

0

1.291.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

173

51.02.29

1.291.000

0

1.291.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

174

58

23.574.000

0

23.574.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

175

58.01

23.574.000

0

23.574.000

Finanțarea naționala

176

58.01.01

3.402.000

0

3.402.000

Finanțarea externa nerambursabila

177

58.01.02

19.272.000

0

19.272.000

Cheltuieli neeligibile

178

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

179

70

6.009.439

0

6.009.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

180

71

6.009.439

0

6.009.439

Active fixe

181

71.01

6.009.439

0

6.009.439

Construcții

182

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

183

71.01.30

6.009.439

0

6.009.439

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

184

85

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

185

85.01

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

186

85.01.02

-1.439

0

-1.439

Din total capitol

Servicii culturale

187

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

188

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

189

67.02.05

29.582.000

0

29.582.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

190

67.02.05.03

29.582.000

0

29.582.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

191

67.02.50

1.291.000

0

1.291.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asigurări si asistenta sociala

192

68.02

7.452.000

0

7.452.000

CHELTUIELI CURENTE

193

01

711.000

0

711.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

194

51

502.000

0

502.000

Transferuri de capital

195

51.02

502.000

0

502.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

196

51.02.29

502.000

0

502.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

197

58

209.000

0

209.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

198

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

199

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

200

58.01.02

161.000

0

161.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

201

58.02

0

0

0

Finanțarea naționala

202

58.02.01

0

0

0

Finanțarea externa nerambursabila

203

58.02.02

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

204

58.15

9.000

0

9.000

Finanțarea naționala

205

58.15.01

9.000

0

9.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

206

58.32

0

0

0

Finanțarea naționala

207

58.32.01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

208

70

6.741.000

0

6.741.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

209

71

6.741.000

0

6.741.000

Active fixe

210

71.01

6.741.000

0

6.741.000

Construcții

211

71.01.01

5.490.000

0

5.490.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

212

71.01.02

236.000

0

236.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

213

71.01.03

256.525

0

256.525

Alte active fixe

214

71.01.30

758.475

0

758.475

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

215

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

216

68.02.05.02

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii /

217

68.02.06

0

0

0

Crese

218

68.02.11

5.990.000

0

5.990.000

Prevenirea excluderii sociale                                   ? /

219

68.02.15

502.000

0

502.000

Ajutor social

220

68.02.15.01

0

0

0

___ÂiHOiT

..               waTiwaw',r bwsh

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cantine de ajutor social

221

68.02.15.02

502.000

0

502.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

222

68.02.50

960.000

0

960.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

223

68.02.50.50

960.000

0

960.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

224

69.02

118.292.910

0

118.292.910

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

225

70.02

111.146.910

0

111.146.910

CHELTUIELI CURENTE

226

01

56.560.000

0

56.560.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

227

51

18.283.000

0

18.283.000

Transferuri curente

228

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

229

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

230

51.02

18.283.000

0

18.283.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

231

51.02.29

18.283.000

0

18.283.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

232

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

233

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

234

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

235

56

9.951.000

0

9.951.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

236

56.01

1.251.000

0

1.251.000

Cheltuieli neeligibile

237

56.01.03

1.251.000

0

1.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

238

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

239

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

240

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

241

58

22.535.000

0

22.535.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

242

58.01

22.535.000

0

22.535.000

Finanțarea naționala

243

58.01.01

9.024.000

0

9.024.000

Finanțarea externa nerambursabila

244

58.01.02

12.775.000

0

12.775.000

Cheltuieli neeligibile

245

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

246

70

56.784.000

0

56.784.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

247

71

56.784.000

0

56.784.000

Active fixe

248

71.01

56.784.000

0

56.784.000

Construcții

249

71.01.01

7.759.000

0

7.759.000

2Bisfii8Bffl™i23E. ______ ...............: 3L_

,.J£lîE338E388L7 ;

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte active fixe

250

71.01.30

49.025.000

0

49.025.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

251

85

-2.197.090

0

-2.197.090

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

252

85.01

-2.197.090

0

-2.197.090

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

253

85.01.02

-2.197.090

0

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

254

70.02.03

25.419.000

0

25.419.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

255

70.02.03.01

25.419.000

0

25.419.000

Iluminat public si electrificări rurale

256

70.02.06

14.417.000

0

14.417.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

257

70.02.50

71.310.910

0

71.310.910

Protecția mediului

258

74.02

7.146.000

0

7.146.000

CHELTUIELI CURENTE

259

01

1.000.000

0

1.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

260

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

261

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

262

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

263

70

6.146.000

0

6.146.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

264

71

6.146.000

0

6.146.000

Active fixe

265

71.01

6.146.000

0

6.146.000

Construcții

266

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

267

71.01.30

6.146.000

0

6.146.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

268

74.02.05

7.146.000

0

7.146.000

Salubritate

269

74.02.05.01

7.146.000

0

7.146.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

270

79.02

362.256.297

0

362.256.297

Combustibili si energie

271

81.02

677.934

0

677.934

CHELTUIELI CURENTE

272

01

349.000

0

349.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

273

55

349.000

0

349.000

A. Transferuri interne

274

55.01

349.000

0

349.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

275

55.01.12

349.000

0

349.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

276

70

1.150.000

0

1.150.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

277

71

1.150.000

0

1.150.000

Active fixe

278

71.01

1.150.000

0

1.150.000

Construcții

279

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

280

71.01.30

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

281

85

-821.066

0

-821.066

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

282

85.01

-821.066

0

-821.066

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

283

85.01.02

-821.066

0

-821.066

Din total capitol

Energie termica

284

81.02.06

677.934

0

677.934

Transporturi

285

84.02

361.578.363

0

361.578.363

CHELTUIELI CURENTE

286

01

262.984.000

760.000

263.744.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

287

58

262.984.000

760.000

263.744.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

288

58.01

262.984.000

760.000

263.744.000

Finanțarea naționala

289

58.01.01

32.818.000

114.000

32.932.000

Finanțarea externa nerambursabila

290

58.01.02

185.966.000

646.000

186.612.000

Cheltuieli neeligibile

291

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

292

70

98.613.000

-760.000

97.853.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

293

71

98.613.000

-760.000

97.853.000

Active fixe

294

71.01

98.613.000

-760.000

97.853.000

Construcții

295

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

296

71.01.30

98.613.000

-760.000

97.853.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

297

85

-18.637

0

-18.637

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

298

85.01

-18.637

0

-18.637

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

299

85.01.02

-18.637

0

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

300

84.02.03

361.578.363

0

361.578.363

Transport in comun

301

84.02.03.02

242.055.000

760.000

242.815.000

Străzi

302

84.02.03.03

119.523.363

-760.000

118.763.363

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

303

96.02

0

0

0

Pag. 61 / 61MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2019 - BUGET INDIVIDUAL


ANEXA 2 A 1 LA HOTARAREA NR

906/2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.385.788.502

-4.011.948

1.381.776.554

VENITURI PROPRII

2

49.90

962.505.826

-4.825.607

957.680.219

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

770.856.586

-3.977.230

766.879.356

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

693.942.498

8.478.616

702.421.114

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

4.209.113

483.058.113

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

478.849.000

4.209.113

483.058.113

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

248.613

6.723.613

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

248.613

6.723.613

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

472.374.000

3.960.500

476.334.500

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

472.374.000

3.960.500

476.334.500

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

11

00.09

112.783.240

1.985.711

114.768.951

Impozite si taxe pe proprietate

12

07.02

112.783.240

1.985.711

114.768.951

Impozit pe clădiri

13

07.02.01

87.935.000

1.482.432

89.417.432

Impozit pe clădiri - PF

14

07.02.01.01

27.608.000

347.664

27.955.664

Impozit pe clădiri - PJ

15

07.02.01.02

60.327.000

1.134.768

61.461.768

Impozit pe terenuri

16

07.02.02

15.233.240

503.279

15.736.519

Impozit pe terenuri - PF

17

07.02.02.01

8.544.817

145.764

8.690.581

Impozit pe terenuri - PJ

18

07.02.02.02

6.231.423

357.515

6.588.938

Impozit pe terenurile extravilane

19

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

20

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE Șl TAXET’ȘjSU^lURI SI SERVICII

21

00.10

99.998.258

2.283.792

102.282.050

Sume defaJcat$,iS$rTVA'^

22

11.02

61.296.000

305.000

61.601.000

Sume defalcate dir^taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, rnui^i^ii^r^^^^^ețor^SijMunicipiului București

23

11.02.02

27.276.000

273.000

27.549.000

Sume defalc^ dr^^^>6bilibrarea bugetelor locale

----------——-—t*.!**' ‘    ?---------------------------------------------------------------------------

24

11.02.06

12.426.000

0

12.426.000

Pag. 1 / 49\<           *

Val

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

25

11.02.09

21.594.000

32.000

21.626.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

26

12.02

2.258

50

2.308

Taxe hoteliere

27

12.02.07

2.258

50

2.308

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

2.177.000

427.469

2.604.469

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

1.410.000

388.552

1.798.552

Alte taxe pe servicii specifice

30

15.02.50

767.000

38.917

805.917

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

31

16.02

36.523.000

1.551.273

38.074.273

Taxa asupra mijloacelor de transport

32

16.02.02

29.084.000

550.997

29.634.997

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33

16.02.02.01

16.831.000

550.997

17.381.997

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

34

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

35

16.02.03

7.439.000

1.000.276

8.439.276

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

36

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

37

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

38

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

39

00.12

76.914.088

-12.455.846

64.458.242

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

40

00.13

29.397.431

-12.975.108

16.422.323

Venituri din proprietate

41

30.02

29.397.431

-12.975.108

16.422.323

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

42

30.02.01

218.237

0

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

43

30.02.05

29.108.000

-12.975.108

16.132.892

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

44

30.02.05.30

29.108.000

-12.975.108

16.132.892

Venituri din dividende

45

30.02.08

71.194

0

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

46

30.02.08.02

71.194

0

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

47.516.657

519.262

48.035.919

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

20.934.540

105.238

21.039.778

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

20.100.000

82.388

20.182.388

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

50

33.02.10

638.000

20.800

658.800

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

52

33.02.28

11.540

2.050

13.590

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

54

34.02

65.748

10.614

76.362

_____' SHWTCfflRRW; ’ KZ . ._1W».

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe extrajudiciare de timbru

55

34.02.02

65.748

2.366

68.114

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

56

34.02.50

0

8.248

8.248

Amenzi, penalitati si confiscări

57

35.02

19.552.931

6.478

19.559.409

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

58

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

59

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

60

35.02.50

450.931

6.478

457.409

Diverse venituri

61

36.02

6.215.696

40.158

6.255.854

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

62

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

63

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

64

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Taxa de reabilitare termica

65

36.02.23

394.696

36.490

431.186

Alte venituri

66

36.02.50

574.000

3.668

577.668

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67

37.02

747.742

356.774

1.104.516

Donații si sponsorizări

68

37.02.01

747.742

356.774

1.104.516

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

0

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

70

37.02.04

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

71

00.15

2.246.379

-186.603

2.059.776

Venituri din valorificarea unor bunuri

72

39.02

2.246.379

-186.603

2.059.776

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

73

39.02.01

296.146

-244.823

51.323

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

74

39.02.03

29.263

-7.523

21.740

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

75

39.02.07

1.534.995

17.507

1.552.502

Depozite speciale pentru construcții de construinte

76

39.02.10

385.975

48.236

434.211

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

77

00.16

251.446.603

0

251.446.603

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

78

40.02

251.446.603

0

251.446.603

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

79

40.02.14

251.446.603

0

251.446.603

IV. SUBVENȚII

80

00.17

49.062.761

208.770

49.271.531

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

81

00.18

49.062.761

208.770

49.271.531

Subvenții de ia bugetul de stat

82

42.02

49.062.761

208.770

49.271.531

B. Curente

83

49.062.761

208.770

49.271.531

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

84

42.02.34

15.000

0

15.000

‘ ...... ..... .

iidEZIEIE '■ Wv- ~         ~.L:

7335JU .-MW       . ZTiHKtRiiWJf

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

85

42.02.41

40.000

1.772

41.772

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

86

42.02.55

0

680.638

680.638

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

87

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

88

42.02.69

41.122.761

-473.640

40.649.121

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

89

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

90

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

91

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

92

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

93

48.02

273.888.363

-56.885

273.831.478

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

94

48.02.01

268.579.691

-56.885

268.522.806

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

95

48.02.01.01

263.611.832

-61.705

263.550.127

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

96

48.02.01.02

1.160.447

4.820

1.165.267

Prefinantare

97

48.02.01.03

3.807.412

0

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

98

48.02.02

3.865.268

0

3.865.268

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

99

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

100

48.02.02.02

23.539

0

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

101

48.02.15

1.443.404

0

1.443.404

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

102

48.02.15.01

1.443.404

0

1.443.404

TOTAL CHELTUIELI

103

1.129.935.140

-2.387.066

1.127.548.074

CHELTUIELI CURENTE

104

01

902.988.600

-1.619.026

901.369.574

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

105

10

105.407.960

0

105.407.960

Cheltuieli salariale in bani

106

10.01

97.743.960

0

97.743.960

Salarii de baza

107

10.01.01

89.485.000

0

89.485.000

Sporuri pentru condiții de munca

108

10.01.05

3.493.000

0

3.493.000

Alte sporuri

109

10.01.06

635.002

0

635.002

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

110

10.01.12

550.000

0

550.000

Indemnizații de delegare

111

10.01.13

125.000

0

125.000

Indemnizație de hrana

112

10.01.17

2.300.000

0

2.300.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte drepturi salariale in bani

113

10.01.30

1.155.958

0

1.155.958

Cheltuieli salariale in natura

114

10.02

5.396.000

0

5.396.000

Norme de hrana

115

10.02.02

3.800.000

0

3.800.000

Tichete de vacanta

116

10.02.06

1.596.000

0

1.596.000

Contribuții

117

10.03

2.268.000

0

2.268.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

118

10.03.07

2.268.000

0

2.268.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

119

20

292.371.102

-3.671.326

288.699.776

Bunuri si servicii

120

20.01

113.173.341

100.000

113.273.341

Furnituri de birou

121

20.01.01

1.520.000

0

1.520.000

Materiale pentru curățenie

122

20.01.02

550.000

0

550.000

încălzit, iluminat si forța motrica

123

20.01.03

18.816.341

0

18.816.341

Apa, canal si salubritate

124

20.01.04

33.346.000

0

33.346.000

Carburanți si lubrifiant!

125

20.01.05

680.000

0

680.000

Piese de schimb

126

20.01.06

395.000

0

395.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

127

20.01.08

2.480.000

0

2.480.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

128

20.01.09

38.972.257

100.000

39.072.257

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

129

20.01.30

16.413.743

0

16.413.743

Reparații curente

130

20.02

74.813.100

-4.708.100

70.105.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

131

20.05

5.568.000

80.000

5.648.000

Uniforme si echipament

132

20.05.01

1.716.000

0

1.716.000

Alte obiecte de inventar

133

20.05.30

3.852.000

80.000

3.932.000

Deplasări, detasari, transferări

134

20.06

1.388.000

0

1.388.000

Deplasări interne, detasari, transferări

135

20.06.01

885.000

0

885.000

Deplasări in străinătate

136

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

137

20.11

300.000

0

300.000

Pregătire profesionala

138

20.13

665.000

0

665.000

studii si cercetări

139

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

140

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

141

20.24.02

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

142

20.25

7.650.000

500.000

8.150.000


.....                                                       _ ..   — l.lWJLh'ffliK. _

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli

143

20.30

88.383.661

356.774

88.740.435

Reclama si publicitate

144

20.30.01

810.825

100.000

910.825

Protocol si reprezentare

145

20.30.02

800.000

0

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

146

20.30.30

86.772.836

256.774

87.029.610

TITLUL III DOBÂNZI

147

30

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

148

30.01

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

149

30.01.01

17.300.000

0

17.300.000

TITLUL IV SUBVENȚII

150

40

26.493.332

2.000.000

28.493.332

Subvenții pe produse

151

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

152

40.03

26.493.332

2.000.000

28.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

153

50

1.000.000

-1.000.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

154

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

155

50.04

1.000.000

-1.000.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

156

51

33.024.000

0

33.024.000

Transferuri curente

157

51.01

12.948.000

0

12.948.000

Transferuri către instituții publice

158

51.01.01

12.948.000

0

12.948.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

159

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

160

51.02

20.076.000

0

20.076.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

161

51.02.29

20.076.000

0

20.076.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

162

55

28.337.000

1.000

28.338.000

A. Transferuri interne

163

55.01

27.765.000

1.000

27.766.000

Restructurarea industriei de aparare

164

55.01.01

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

165

55.01.12

6.140.000

0

6.140.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

166

55.01.63

21.625.000

1.000

21.626.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

167

55.02

572.000

0

572.000

Alte transferuri curente in steaihafăte^*^^

168

55.02.04

572.000

0

572.000

Titlul VIII PROIECTE CUftNÂLORE^^N^NDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

169

56

14.652.000

0

14.652.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

170

56.01

2.251.000

0

2.251.000

Cheltuieli neeligibile /                     \ ^*1

171

56.01.03

2.251.000

0

2.251.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

172

56.25

12.401.000

0

12.401.000

Finanțarea naționala

173

56.25.01

1.861.000

0

1.861.000

Finanțarea externa nerambursabila

174

56.25.02

10.540.000

0

10.540.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

175

57

38.000.000

291.300

38.291.300

Asigurări sociale

176

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

177

57.02

38.000.000

291.300

38.291.300

Ajutoare sociale in numerar

178

57.02.01

0

291.300

291.300

Ajutoare sociale in natura

179

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

180

58

345.720.206

760.000

346.480.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

181

58.01

341.200.206

760.000

341.960.206

Finanțarea naționala

182

58.01.01

49.852.781

114.000

49.966.781

Finanțarea externa nerambursabila

183

58.01.02

244.068.425

646.000

244.714.425

Cheltuieli neeligibile

184

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

185

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

186

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

187

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

188

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

189

59

683.000

0

683.000

Burse

190

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

191

59.40

683.000

0

683.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

192

70

215.973.439

-734.042

215.239.397

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

193

71

215.953.439

-734.042

215.219.397

Active fixe

194

71.01

215.953.439

-734.042

215.219.397

Construcții

195

71.01.01

7.759.000

0

7.759.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

196

71.01.02

12.137.000

0

12.137.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

197

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

198

71.01.30

193.057.439

-734.042

192.323.397

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

199

72

20.000

0

20.000

Active financiare

200

72.01

20.000

0

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Participare la capitalul social al societăților comerciale

201

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

202

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

203

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

204

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

205

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

206

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

207

85

-7.005.899

-33.998

-7.039.897

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

208

85.01

-7.005.899

-33.998

-7.039.897

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

209

85.01.01

-3.967.667

-8.040

-3.975.707

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

210

85.01.02

-3.038.232

-25.958

-3.064.190

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

211

50.02

242.432.382

-645.981

241.786.401

Autoritati publice si acțiuni externe

212

51.02

216.919.382

354.019

217.273.401

CHELTUIELI CURENTE

213

01

180.606.374

356.774

180.963.148

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

214

10

70.620.000

0

70.620.000

Cheltuieli salariale in bani

215

10.01

68.048.000

0

68.048.000

Salarii de baza

216

10.01.01

61.960.000

0

61.960.000

Sporuri pentru condiții de munca

217

10.01.05

2.400.000

0

2.400.000

Alte sporuri

218

10.01.06

123.000

0

123.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

219

10.01.12

550.000

0

550.000

Indemnizații de delegare

220

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

221

10.01.17

2.130.000

0

2.130.000

Alte drepturi salariale in bani

222

10.01.30

775.000

0

775.000

Cheltuieli salariale in natura

223

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

224

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

225

10.03

1.522.000

0

1.522.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

226

10.03.07

1.522.000

0

1.522.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

227

20

90.382.168

356.774

90.738.942

Bunuri si servicii

228

20.01

8.245.257

0

8.245.257

Furnituri de birou

229

20.01.01

1.520.000

0

1.520.000

Materiale pentru curățenie

230

20.01.02

550.000

0

550.000

-JîonanMtiik. . 1_’' _

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

încălzit, iluminat si forța motrica

231

20.01.03

1.140.000

0

1.140.000

Apa, canal si salubritate

232

20.01.04

200.000

0

200.000

Carburanți si lubrifianti

233

20.01.05

80.000

0

80.000

Piese de schimb

234

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

235

20.01.08

2.400.000

0

2.400.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

236

20.01.09

1.850.257

0

1.850.257

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

237

20.01.30

410.000

0

410.000

Reparații curente

238

20.02

1.700.000

0

1.700.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

239

20.05

750.000

0

750.000

Alte obiecte de inventar

240

20.05.30

750.000

0

750.000

Deplasări, detasari, transferări

241

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

242

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

243

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

244

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

245

20.13

430.000

0

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

246

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

247

20.30

77.153.911

356.774

77.510.685

Reclama si publicitate

248

20.30.01

810.825

100.000

910.825

Protocol si reprezentare

249

20.30.02

800.000

0

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

250

20.30.30

75.543.086

256.774

75.799.860

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

251

55

572.000

0

572.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

252

55.02

572.000

0

572.000

Alte transferuri curente in străinătate

253

55.02.04

572.000

0

572.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

254

58

18.547.206

0

18.547.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

255

58.01

14.027.206

0

14.027.206

Finanțarea naționala

256

58.01.01

2.103.781

0

2.103.781

Finanțarea externa nerambursabila

257

58.01.02

11.923.425

0

11.923.425

Programe din Fondul Social European (FSE)

258

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

259

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

260

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Z . Z.Z LI_________zzl

.. . L WWr,    »w

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli neeligibile

261

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

262

59

485.000

0

485.000

Burse

263

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

264

59.40

485.000

0

485.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

265

70

37.445.000

0

37.445.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

266

71

37.425.000

0

37.425.000

Active fixe

267

71.01

37.425.000

0

37.425.000

Construcții

268

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

269

71.01.02

10.674.000

0

10.674.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

270

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

271

71.01.30

23.751.000

0

23.751.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

272

72

20.000

0

20.000

Active financiare

273

72.01

20.000

0

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

274

72.01.01

20.000

0

20.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

275

85

-1.131.992

-2.755

-1.134.747

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

276

85.01

-1.131.992

-2.755

-1.134.747

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

277

85.01.01

-1.131.992

-2.755

-1.134.747

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

278

51.02.01

216.919.382

354.019

217.273.401

Autoritati executive

279

51.02.01.03

216.919.382

354.019

217.273.401

Alte servicii publice generale

280

54.02

7.813.000

-1.000.000

6.813.000

CHELTUIELI CURENTE

281

01

7.813.000

-1.000.000

6.813.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

282

10

5.298.000

0

5.298.000

Cheltuieli salariale in bani

283

10.01

5.106.000

0

5.106.000

Salarii de baza

284

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

285

10.01.05

238.000

0

238.000

Alte sporuri

286

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

287

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

288

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

289

10.01.30

51.000

0

51.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli salariale in natura

290

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

291

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

292

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

293

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

294

20

1.467.000

0

1.467.000

Bunuri si servicii

295

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

296

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

297

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

298

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

299

20.05

52.000

0

52.000

Alte obiecte de inventar

300

20.05.30

52.000

0

52.000

Deplasări, detasari, transferări

301

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

302

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

303

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

304

20.30

1.280.000

0

1.280.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

305

20.30.30

1.280.000

0

1.280.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

306

50

1.000.000

-1.000.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

307

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

308

50.04

1.000.000

-1.000.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

309

59

48.000

0

48.000

Burse

310

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

311

59.40

48.000

0

48.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

312

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

313

54.02.05

1.000.000

-1.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

314

54.02.10

6.093.000

0

6.093.000

Alte servicii publice generale

315

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

316

55.02

17.700.000

0

17.700.000

CHELTUIELI CURENTE

317

01

17.700.000

0

17.700.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

318

20

400.000

0

400.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri si servicii

319

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

320

20.01.01

0

0

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

321

20.24

400.000

0

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

322

20.24.02

400.000

0

400.000

TITLUL III DOBÂNZI

323

30

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

324

30.01

17.300.000

0

17.300.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

325

30.01.01

17.300.000

0

17.300.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

326

70

0

0

0

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

327

55.02.00

17.700.000

0

17.700.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

328

59.02

36.428.960

0

36.428.960

Ordine publica si siguranța naționala

329

61.02

36.428.960

0

36.428.960

CHELTUIELI CURENTE

330

01

34.315.960

0

34.315.960

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

331

10

29.489.960

0

29.489.960

Cheltuieli salariale in bani

332

10.01

24.589.960

0

24.589.960

Salarii de baza

333

10.01.01

22.885.000

0

22.885.000

Sporuri pentru condiții de munca

334

10.01.05

855.000

0

855.000

Alte sporuri

335

10.01.06

510.002

0

510.002

Indemnizații de delegare

336

10.01.13

10.000

0

10.000

Alte drepturi salariale in bani

337

10.01.30

329.958

0

329.958

Cheltuieli salariale in natura

338

10.02

4.270.000

0

4.270.000

Norme de hrana

339

10.02.02

3.800.000

0

3.800.000

Tichete de vacanta

340

10.02.06

470.000

0

470.000

Contribuții

341

10.03

630.000

0

630.000

Contribuția asiguratorie pentru munca           -----X' 0 \

342

10.03.07

630.000

0

630.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

343

20

4.676.000

0

4.676.000

Bunuri si servicii

344

20.01

1.805.000

0

1.805.000

Furnituri de birou

345

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

346

20.01.03

50.000

0

50.000

Carburanți si lubrifianti

347

20.01.05

600.000

0

600.000


. .IWWHJCDOÎ


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Piese de schimb

348

20.01.06

300.000

0

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

349

20.01.08

80.000

0

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

350

20.01.09

375.000

0

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

351

20.01.30

400.000

0

400.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

352

20.05

2.486.000

0

2.486.000

Uniforme si echipament

353

20.05.01

1.716.000

0

1.716.000

Alte obiecte de inventar

354

20.05.30

770.000

0

770.000

Deplasări, detasari, transferări

355

20.06

105.000

0

105.000

Deplasări interne, detasari, transferări

356

20.06.01

105.000

0

105.000

Cârti, publicații si materiale documentare

357

20.11

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

358

20.13

205.000

0

205.000

Alte cheltuieli

359

20.30

25.000

0

25.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

360

20.30.30

25.000

0

25.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

361

59

150.000

0

150.000

Burse

362

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

363

59.40

150.000

0

150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

364

70

2.113.000

0

2.113.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

365

71

2.113.000

0

2.113.000

Active fixe

366

71.01

2.113.000

0

2.113.000

Construcții

367

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

368

71.01.02

1.463.000

0

1.463.000

Alte active fixe

369

71.01.30

650.000

0

650.000

Din total capitol

Ordine publica

370

61.02.03

34.888.960

0

34.888.960

Politie locala

371

61.02.03.04

34.888.960

0

34.888.960

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

372

61.02.05

1.540.000

0

1.540.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

373

64.02

141.619.559

84.200

141.703.759

Invatamant

374

65.02

40.657.100

84.200

40.741.300

CHELTUIELI CURENTE

375

01

33.414.100

84.200

33.498.300

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

376

20

208.100

-208.100

0

.3H£isMîci_

!          liWiRîtftRja:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri si servicii

377

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

378

20.01.01

0

0

0

Reparații curente

379

20.02

208.100

-208.100

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

380

55

21.625.000

1.000

21.626.000

A. Transferuri interne

381

55.01

21.625.000

1.000

21.626.000

Restructurarea industriei de aparare

382

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

383

55.01.63

21.625.000

1.000

21.626.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

384

56

3.701.000

0

3.701.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

385

56.25

3.701.000

0

3.701.000

Finanțarea naționala

386

56.25.01

556.000

0

556.000

Finanțarea externa nerambursabila

387

56.25.02

3.145.000

0

3.145.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

388

57

0

291.300

291.300

Ajutoare sociale

389

57.02

0

291.300

291.300

Ajutoare sociale in numerar

390

57.02.01

0

291.300

291.300

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

391

58

7.880.000

0

7.880.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

392

58.01

7.880.000

0

7.880.000

Finanțarea naționala

393

58.01.01

966.000

0

966.000

Finanțarea externa nerambursabila

394

58.01.02

5.471.000

0

5.471.000

Cheltuieli neeligibile

395

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

396

70

7.243.000

0

7.243.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

397

71

7.243.000

0

7.243.000

Active fixe

398

71.01

7.243.000

0

7.243.000

Construcții

399

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

400

71.01.30

7.243.000

0

7.243.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

401

65.02.03

1.265.668

0

1.265.668

Invatamant preșcolar

402

65.02.03.01

270.334

0

270.334

Invatamant primar

403

65.02.03.02

995.334

0

995.334

Invatamant secundar

404

65.02.04

4.225.432

83.200

4.308.632

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar inferior

405

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

406

65.02.04.02

4.225.432

83.200

4.308.632

Servicii auxiliare pentru educație

407

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

408

65.02.11.03

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

409

65.02.50

35.166.000

1.000

35.167.000

Sanatate

410

66.02

10.000.000

0

10.000.000

CHELTUIELI CURENTE

411

01

10.000.000

0

10.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

412

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

413

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

414

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

415

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

416

70

0

25.958

25.958

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

417

71

0

25.958

25.958

Active fixe

418

71.01

0

25.958

25.958

Alte active fixe

419

71.01.30

0

25.958

25.958

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

420

85

0

-25.958

-25.958

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

421

85.01

0

-25.958

-25.958

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

422

85.01.02

0

-25.958

-25.958

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

423

66.02.06

10.000.000

0

10.000.000

Spitale generale

424

66.02.06.01

10.000.000

0

10.000.000

Servicii de sanatate publica

425

66.02.08

0

0

0

Cultura, recreere si religie

426

67.02

81.247.000

0

81.247.000

CHELTUIELI CURENTE

427

01

64.080.000

'O

64.080.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

428

20

34.817.000

0

34.817.000

Bunuri si servicii

429

20.01

32.677.000

0

32.677.000

Furnituri de birou

430

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

431

20.01.03

257.000

0

257.000

Apa, canal si salubritate

432

20.01.04

495.000

0

495.000

!38888B8aBBfflPJJîK:

T3J88E' 7J88H88W5L .     _W»

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

433

20.01.09

31.180.000

0

31.180.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

434

20.01.30

745.000

0

745.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

435

20.05

2.070.000

0

2.070.000

Alte obiecte de inventar

436

20.05.30

2.070.000

0

2.070.000

studii si cercetări

437

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

438

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

439

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

440

51

5.689.000

0

5.689.000

Transferuri curente

441

51.01

4.398.000

0

4.398.000

Transferuri către instituții publice

442

51.01.01

4.398.000

0

4.398.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

443

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

444

51.02

1.291.000

0

1.291.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

445

51.02.29

1.291.000

0

1.291.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

446

58

23.574.000

0

23.574.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

447

58.01

23.574.000

0

23.574.000

Finanțarea naționala

448

58.01.01

3.402.000

0

3.402.000

Finanțarea externa nerambursabila

449

58.01.02

19.272.000

0

19.272.000

Cheltuieli neeligibile

450

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

451

70

6.009.439

0

6.009.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

452

71

6.009.439

0

6.009.439

Active fixe

453

71.01

6.009.439

0

6.009.439

Construcții

454

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

455

71.01.30

6.009.439

0

6.009.439

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

456

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

457

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

458

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

459

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

460

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

461

85

-1.439

0

-1.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

462

85.01

-1.439

0

-1.439

- _Xx>OOOChAr^uft«-„.' —su—

rrai'30BBBB3»HrI .. ZHfflBBKIi.^SK.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

463

85.01.02

-1.439

0

-1.439

Din total capitol

Servicii culturale

464

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

465

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

466

67.02.05

75.488.000

0

75.488.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

467

67.02.05.03

75.488.000

0

75.488.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

468

67.02.50

5.759.000

0

5.759.000

Asigurări si asistenta sociala

469

68.02

9.715.459

0

9.715.459

CHELTUIELI CURENTE

470

01

9.256.493

0

9.256.493

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

471

20

4.493

0

4.493

Alte cheltuieli

472

20.30

4.493

0

4.493

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

473

20.30.30

4.493

0

4.493

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

474

51

9.052.000

0

9.052.000

Transferuri curente

475

51.01

8.550.000

0

8.550.000

Transferuri către instituții publice

476

51.01.01

8.550.000

0

8.550.000

Transferuri de capital

477

51.02

502.000

0

502.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

478

51.02.29

502.000

0

502.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

479

58

200.000

0

200.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

480

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

481

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

482

58.01.02

161.000

0

161.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

483

70

470.000

0

470.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

484

71

470.000

0

470.000

Active fixe

485

71.01

470.000

0

470.000

Alte active fixe

486

71.01.30

470.000

0

470.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

487

85

-11.034

0

-11.034

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

488

85.01

-11.034

0

-11.034

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

489

85.01.01

-11.034

0

-11.034

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

490

68.02.05

-5.088

0

-5.088

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asistenta sociala in caz de invaliditate

491

68.02.05.02

-5.088

0

-5.088

Asistenta sociala pentru familie si copii

492

68.02.06

0

0

0

Crese

493

68.02.11

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

494

68.02.15

9.050.547

0

9.050.547

Ajutor social

495

68.02.15.01

-1.453

0

-1.453

Cantine de ajutor social

496

68.02.15.02

9.052.000

0

9.052.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

497

68.02.50

670.000

0

670.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

498

68.02.50.50

670.000

0

670.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

499

69.02

201.819.902

674.715

202.494.617

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

500

70.02

151.573.902

624.715

152.198.617

CHELTUIELI CURENTE

501

01

94.397.341

630.000

95.027.341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

502

20

37.837.341

630.000

38.467.341

Bunuri si servicii

503

20.01

22.837.341

100.000

22.937.341

Furnituri de birou

504

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

505

20.01.03

16.172.341

0

16.172.341

Apa, canal si salubritate

506

20.01.04

25.000

0

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

507

20.01.09

1.400.000

100.000

1.500.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

508

20.01.30

5.240.000

0

5.240.000

Reparații curente

509

20.02

8.000.000

0

8.000.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

510

20.05

0

30.000

30.000

Alte obiecte de inventar

511

20.05.30

0

30.000

30.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

512

20.25

7.000.000

500.000

7.500.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

513

51

18.283.000

0

18.283.000

Transferuri curente

514

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului                     J

515

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

516

51.02

18.283.000

0

18.283.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

517

51.02.29

18.283.000

0

18.283.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

518

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

519

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

520

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

• JwuiK!’.'..flODfflHsmP.T'            - JÎWWwlWMÎiJfE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

521

56

9.951.000

0

9.951.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

522

56.01

1.251.000

0

1.251.000

Cheltuieli neeligibile

523

56.01.03

1.251.000

0

1.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

524

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

525

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

526

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

527

58

22.535.000

0

22.535.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

528

58.01

22.535.000

0

22.535.000

Finanțarea naționala

529

58.01.01

9.024.000

0

9.024.000

Finanțarea externa nerambursabila

530

58.01.02

12.775.000

0

12.775.000

Cheltuieli neeligibile

531

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

532

70

56.784.000

0

56.784.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

533

71

56.784.000

0

56.784.000

Active fixe

534

71.01

56.784.000

0

56.784.000

Construcții

535

71.01.01

7.759.000

0

7.759.000

Alte active fixe

536

71.01.30

49.025.000

0

49.025.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

537

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

538

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

539

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

540

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

541

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

542

85

-3.017.439

-5.285

-3.022.724

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

543

85.01

-3.017.439

-5.285

-3.022.724

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

544

85.01.01

-820.349

-5.285

-825.634

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

545

85.01.02

-2.197.090

0

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

546

70.02.03

25.419.000

0

25.419.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

547

70.02.03.01

25.419.000

0

25.419.000

Iluminat public si electrificări rurale

548

70.02.06

29.877.554

30.000

29.907.554

:.; r. ^2s™. i     _.           .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

549

70.02.50

96.277.348

594.715

96.872.063

Protecția mediului

550

74.02

50.246.000

50.000

50.296.000

CHELTUIELI CURENTE

551

01

44.100.000

50.000

44.150.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

552

20

43.100.000

50.000

43.150.000

Bunuri si servicii

553

20.01

37.490.000

0

37.490.000

Furnituri de birou

554

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

555

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

556

20.01.04

32.626.000

0

32.626.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

557

20.01.09

4.167.000

0

4.167.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

558

20.05

10.000

50.000

60.000

Alte obiecte de inventar

559

20.05.30

10.000

50.000

60.000

Alte cheltuieli

560

20.30

5.600.000

0

5.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

561

20.30.30

5.600.000

0

5.600.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

562

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

563

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

564

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

565

70

6.146.000

0

6.146.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

566

71

6.146.000

0

6.146.000

Active fixe

567

71.01

6.146.000

0

6.146.000

Construcții

568

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

569

71.01.30

6.146.000

0

6.146.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

570

74.02.05

50.246.000

50.000

50.296.000

Salubritate

571

74.02.05.01

50.246.000

50.000

50.296.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

572

79.02

507.634.337

-2.500.000

505.134.337

Combustibili si energie

573

81.02

25.177.934

2.000.000

27.177.934

CHELTUIELI CURENTE

574

01

26.842.332

2.000.000

28.842.332

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

575

20

0

0

0

Bunuri si servicii

576

20.01

0

0

0

u LTJiJk. .nwmnflfliur.11___

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

577

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

578

20.30

0

0

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

579

20.30.30

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII

580

40

26.493.332

2.000.000

28.493.332

Subvenții pe produse

581

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

582

40.03

26.493.332

2.000.000

28.493.332

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

583

55

349.000

0

349.000

A. Transferuri interne

584

55.01

349.000

0

349.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

585

55.01.12

349.000

0

349.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

586

70

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

587

71

1.150.000

0

1.150.000

Active fixe

588

71.01

1.150.000

0

1.150.000

Construcții

589

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

590

71.01.30

1.150.000

0

1.150.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

591

85

-2.814.398

0

-2.814.398

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

592

85.01

-2.814.398

0

-2.814.398

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

593

85.01.01

-1.993.332

0

-1.993.332

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

594

85.01.02

-821.066

0

-821.066

Din total capitol

Energie termica

595

81.02.06

25.177.934

2.000.000

27.177.934

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

596

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

597

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

598

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

599

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

600

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

601

20.01.30

322.000

0

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

602

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

603

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

604

83.02.03.30

322.000

0

322.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

605

83.02.50

0

0

0

Transporturi

606

84.02

482.134.403

-4.500.000

477.634.403

CHELTUIELI CURENTE

607

01

380.141.000

-3.740.000

376.401.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

608

20

79.157.000

-4.500.000

74.657.000

Bunuri si servicii

609

20.01

9.771.743

0

9.771.743

Furnituri de birou

610

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

611

20.01.03

480.000

0

480.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

612

20.01.30

9.291.743

0

9.291.743

Reparații curente

613

20.02

64.905.000

-4.500.000

60.405.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

614

20.05

200.000

0

200.000

Alte obiecte de inventar

615

20.05.30

200.000

0

200.000

Alte cheltuieli

616

20.30

4.280.257

0

4.280.257

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

617

20.30.30

4.280.257

0

4.280.257

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

618

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

619

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

620

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

621

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

622

58

262.984.000

760.000

263.744.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

623

58.01

262.984.000

760.000

263.744.000

Finanțarea naționala

624

58.01.01

32.818.000

114.000

32.932.000

Finanțarea externa nerambursabila

625

58.01.02

185.966.000

646.000

186.612.000

Cheltuieli neeligibile

626

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

627

70

98.613.000

-760.000

97.853.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

628

71

98.613.000

-760.000

97.853.000

Active fixe

629

71.01

98.613.000

-760.000

97.853.000

Construcții

630

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

631

71.01.30

98.613.000

-760.000

97.853.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

632

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

633

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

634

81.01.01

0

0

0

XxJ^iPcc^ */

X£al

.                   .. ’                                   _                                                - A ■/ .« T                                                    ■ -v                                                  ■                                                          ‘           ' 1 -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Rambursări de credite interne

635

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

636

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

637

85

-29.597

0

-29.597

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

638

85.01

-29.597

0

-29.597

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

639

85.01.01

-10.960

0

-10.960

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

640

85.01.02

-18.637

0

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

641

84.02.03

482.134.403

-4.500.000

477.634.403

Transport in comun

642

84.02.03.02

280.345.317

760.000

281.105.317

Străzi

643

84.02.03.03

201.789.086

-5.260.000

196.529.086

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

644

96.02

0

0

0

REZERVE

645

97.02

0

0

0

EXCEDENT

646

98.02

255.853.362

-1.624.882

254.228.480

DEFICIT

647

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

770.516.890

-4.011.948

766.504.942

TOTAL VENITURI

2

00.01

770.516.890

-4.011.948

766.504.942

VENITURI PROPRII

3

49.90

708.418.148

-4.675.494

703.742.654

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

770.461.890

-4.013.720

766.448.170

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

693.942.498

8.478.616

702.421.114

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

4.209.113

483.058.113

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

478.849.000

4.209.113

483.058.113

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

248.613

6.723.613

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

6.475.000

248.613

6.723.613

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

3.960.500

476.334.500

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

3.960.500

476.334.500

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

112.783.240

1.985.711

114.768.951

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

112.783.240

1.985.711

114.768.951

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

1.482.432

89.417.432

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

347.664

27.955.664

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

1.134.768

61.461.768

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

15.233.240

503.279

15.736.519

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

8.544.817

145.764

8.690.581

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.231.423

357.515

6.588.938

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

99.998.258

2.283.792

102.282.050

Sume defalcate din TVA

23

11.02

61.296.000

305.000

61.601.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

273.000

27.549.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

12.426.000

0

12.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

21.594.000

32.000

21.626.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

2.258

50

2.308

Taxe hoteliere

28

12.02.07

2.258

50

2.308

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

2.177.000

427.469

2.604.469

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

1.410.000

388.552

1.798.552

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

767.000

38.917

805.917

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

32

16.02

36.523.000

1.551.273

38.074.273

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

29.084.000

550.997

29.634.997

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.01

16.831.000

550.997

17.381.997

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

7.439.000

1.000.276

8.439.276

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

37

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

38

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

39

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

40

00.12

76.519.392

-12.492.336

64.027.056

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

41

00.13

29.397.431

-12.975.108

16.422.323

Venituri din proprietate

42

30.02

29.397.431

-12.975.108

16.422.323

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

43

30.02.01

218.237

0

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

44

30.02.05

29.108.000

-12.975.108

16.132.892

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

45

30.02.05.30

29.108.000

-12.975.108

16.132.892

Venituri din dividende

46

30.02.08

71.194

0

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

47

30.02.08.02

71.194

0

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

48

00.14

47.121.961

482.772

47.604.733

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

49

33.02

20.934.540

105.238

21.039.778

Venituri din prestări de servicii

50

33.02.08

20.100.000

82.388

20.182.388

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

51

33.02.10

638.000

20.800

658.800

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

52

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

53

33.02.28

11.540

2.050

13.590

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

54

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

55

34.02

65.748

10.614

76.362

Taxe extrajudiciare de timbru

56

34.02.02

65.748

2.366

68.114

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

57

34.02.50

0

8.248

8.248

Amenzi, penalitati si confiscări

58

35.02

19.552.931

6.478

19.559.409

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

59

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

60

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

61

35.02.50

450.931

6.478

457.409

Diverse venituri

62

36.02

5.821.000

3.668

5.824.668

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

63

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

64

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

65

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Alte venituri

66

36.02.50

574.000

3.668

577.668

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67

37.02

747.742

356.774

1.104.516

Donații si sponsorizări

68

37.02.01

747.742

356.774

1.104.516

Varsaminte din s