Hotărârea nr. 905/2019

Hotărârea 905/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 657015/1/18.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 657106/3/305 din 18.12.2019 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019, în sensul înlocuirii domnului Sabin Ioan Sărmaș, cu domnul Adrian Roman, consilier local supleant, în Comisia IV - pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă, în calitate de membru, precum și în Comisia VII - pentru sport, tineret, mediu și turism, în calitate de secretar;

Ținând cont de Hotărârea nr. 903/2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului loan-Sabin Sărmaș, ales pe lista de candidați a P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta, și, respectiv, de Hotărârea nr. 904/2019 privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 2, 139,196,124,125,126 și 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I - Se aprobă modificarea art. 2 alin. 4 din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019, în sensul înlocuirii domnului Sabin Ioan Sărmaș, din partea P.N.L., cu domnul Adrian Roman, consilier local supleant din partea P.N.L., în funcția de membru în Comisia IV -pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă.

Art. II. Se aprobă modificarea art. 2 alin. 7, din Hotărârea nr. 397/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019, în sensul înlocuirii domnului Sabin Ioan Sărmaș, din partea P.N.L., cu domnul Adrian Roman, consilier local supleant din partea P.N.L., în funcția de secretar al Comisiei VII - pentru sport, tineret, mediu și turism.

Art. HI - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

9

ează:

icipiului, ROȘCA

Nr. 905 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)