Hotărârea nr. 904/2019

Hotărârea 904/2019 - Validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 657002/1/18.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 657076/3/305 din 18.12.2019 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 30-34 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, articole care reglementează procedura de validare a mandatelor consilierilor locali;

Văzând Hotărârea nr. 903/2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Sabin Sărmaș, ales pe lista de candidați a P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta;

Reținând Adresa nr. 651.450/305 din data de 16 decembrie 2019, prin care P.N.L. Cluj-Napoca comunică faptul că următorul pe lista suplenților P.N.L. la alegerile locale din 5 iunie 2016 este domnul Adrian Roman, acesta având calitatea de membru al P.N.L. Cluj-Napoca;

Analizând procesul-verbal al Comisiei de validare privind legalitatea alegerii consilierului local supleant Roman Adrian;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se validează mandatul de consilier local, al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați a P.N.L.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Contrasemnează icipiului, a ROȘCA


Nr. 904 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)