Hotărârea nr. 903/2019

Hotărârea 903/2019 - Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Sabin Sărmaș, ales pe lista de candidați a P.N.L. şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului loan-Sabin Sărmaș, ales pe lista de candidați a P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului loan-Sabin Sărmaș, ales pe lista de candidați a P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Demisia domnului loan-Sabin Sărmaș, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 648.326/3, în data de 13 decembrie 2019, din calitatea de consilier local, ales pe lista de candidați a P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând Referatul constatator nr. 649.474/1/16.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca și al secretarului general al municipiului Cluj-Napoca;

Analizând Raportul de specialitate nr. 649.575/3/305 din 16.12.2019 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală și al Direcției Juridice, prin care se propune constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului loan-Sabin Sărmaș, ales pe lista de candidați a P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de acesta;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139, 196, 204 și 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se ia act cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului loan-Sabin Sărmaș, ales pe lista de candidați a P.N.L.

Art. 2 - Se declară vacant locul deținut de domnul loan-Sabin Sărmaș, consilier local ales pe lista de candidați a P.N.L.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul general al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Președinte de ședință, ,c. Dan Ștefan TARCEA

sneral al municipiului, Jr. Aurrifa ROȘCA

Nr. 903 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)