Hotărârea nr. 902/2019

Hotărârea 902/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., din data de 16.12.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 17.12.2019, ora 11 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al


municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății TETAROM S.A. din data de 16.12.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 17.12.2019, ora 11 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 16.12.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 17.12.2019, ora 11 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 637.764/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 637.774/44.10 din 10.12.2019 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 16.12.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 17.12.2019, ora 11 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 212 alin. 1, 215 alin. 3, 217 alin. 1, 3, 4 și 220 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Călin-Marcel Găbudean, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 16.12.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 17.12.2019, ora 11 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hot                                           el

Găbudean, consilier local, Direcția Tehnică și S.(


Nr. 902 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)