Hotărârea nr. 900/2019

Hotărârea 900/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza II”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”;

Reținând Referatul de aprobare nr. 635873/1/9.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 635916 din 9.12.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I -Faza II”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit. j, 24 și 29 alin. 7, alin. 11 lit. m din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și 25 alin. 4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 307 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce face parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate și reprezintă suma de 11445.93 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Nr. 900 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 900/10 decembrie 2019

Magazia: PRIMĂRIE - MIJLOACE DE TRANSPORT URBAN 213.03

Notă de recepție

Nr. 633, din data: 9.12.2019

Cod de clasificare

Denumiră

Nr. Inventar

Valoare unitara curenta

Cota T.V.A,

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata da funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

rantass

2,3.52

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415027-0

2.534.85178

0.00

2,934.65178

8 ’ 12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415328-0

2 934.85178

0,00

2.934.851 78

6'12

Ș

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415329-0

2.034.851,78

0,00

2.934.651.78

6 * 12

8

96

DA

2.3.5 2

TROLEIBUZ SOLARIS T ROLLINO 18

2415330 - 0

2.934.851,78

3,00

2 934.651 76

8 ' 12

8

96

DA

2.3.5,2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415331 • 0

2.934.551,78

0,00

2.934.851 78

8 ' 12

8

96

DA

2.3.52

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415032-0

2.934.851,78

3.00

2,934.851,78

B '12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415033 -0

2.934.851,78

Q,00

2.934.651 78

8'12

8

96

DA

2.3.S.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415034-0

2.934.851,78

0,00

2.934.651,78

B ‘12

8

96

DA

2.3,5,2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415035 • 0

2.034.851,78

0.00

2.934.851.78

8'12

8

98

DA

2.3.5 2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415036 &

2.934.851,78

0.00

2.034,851 78

8*12.

8

96

DA

2.3.5 2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415037 -0

2.934.851.78

0.00

2.934,851 78

8*12

8

96

DA

2.3.52

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415038■0

2.934.851.78

0.00

2.934.851 78

8'12

8

96

DA

2.3.S.2

TROI FIRUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415039-0

2,934.851.78

0,00

.2.934.651.78

6 ■ 12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

‘ 38,153,073 J4

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019

FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018


CONTRACT NR, Sgg/2g/o7./2.2<?/g

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de

Inventar

...............1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


Factura nr.

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (iei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN) : ^(JtJ                     hh

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

^effîTTatUF-a-;

Nume si prenume

.Semnătură

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIASIU

Primit in

PORUȚIU
COMISIA DE RECEPȚIE constituita conformdispozitiei nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018 CONTRACTNR. gg&f

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Facturanr.4^/0&mVom^5

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date                                     ,

Număr de identificare (cod VIN): ț(JU t 11 |O K dO 2 O£> 4 4 Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

c-^CbMISlĂ-B^ RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură |

Nume si prenume

,Spmn^tura

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 515830/31.10.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

.............................1

TROI FIRIJ7 Solaris Trollino 18

...............................1...................

.......2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861007977/07.11.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020541

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

5am.ri.at1

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 515830/31.10.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008009/13.11.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020532

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

| Semnătură

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

| i A, (.'•<

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

1              -'i

HORAȚIU POP

GABRIELLUPSA                    7

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

in


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 520737/02,11,2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Troliino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008124/29.11.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de Identificare (cod VIN): SUU341210KB020548

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCANume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN

Primit In gestiune: VIRGIL PORUȚIU

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 520737/02.11.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZSolarisTrollino 18

................1......

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008125/29.11.2019

Total facturat (fara TVA) (iei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de Inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020521

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

09/12/19


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 633296 din 09.12.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 520737/02.11.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de

clasificare

Durata

Normala

Nrde

inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008096/29.11.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851,78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020540

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

■I


COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

Semnătura

VIRGIL PORUȚIU

z

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

-a

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPS'Ă-

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU /

FF ——
COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 38S163 DIN 14.08.2018

CONTRACT N R. 515830/31,10,2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Troilino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008063/26.11.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020554

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume sl prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU

“Semnătură


Semnătură
COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 515830/31.10,2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3,5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008061/26.11.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020547

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume               «

'Serhnatur

Nume sl prenume

Semnațura

VIRGIL PORUȚIU

*■—  s.

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

_

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU
COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR. 515830/31.10.2018

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

.........................1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18 ..

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 4861008025/19.11.2019

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020522

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

.-Snril'natara

Nume si prenume

Sgmnațyra

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

/ o

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

/

CĂLIN ICLODEAN             £

FLORIN MARIAȘIU

i fi /

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU
COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019

FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018


CONTRACT NR. ^g|25/0?.R.2C>l2,

Poz.

Mijlocul fix sl caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Troliino 18

1

2,3,5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de Inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020536

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Nume si prenume

Nume si prenume

Spmnațura

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

!/c^^)

HORATIU POP

,              GABRIEL LUPSA

Wrz

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUCOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR.

Poz.

Mijlocul fix sl caracteristici

Buc

Cod de . clasificare

Durata Normala

Nr de

Inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Troliino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020546

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnafu

a

Nume si prenume

Semnatara

VIRGIL PORUȚIU

--

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

,, A

IOAN HOZA

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU                            /

\ ACOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019

FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

CONTRACT NR.gg^/25 /$? ./2,'TQ/g

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

2.3.5.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 0 # I &        I i .to'

Total facturat (fara TVA) (lei) 2466262.00 iei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB020556

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Nume si prenume

Serrînatura

Nume si prenume

(Sgpmatyira

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

l'-'F//','.:.

HORAȚIU POP

V.

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN            c

FLORIN MARIAȘIU

/

Primit In gestiune: VIRGIL PORUȚIU
Hotărârea nr. 900/2019 cuprinde 16 pagini.