Hotărârea nr. 90/2019

Hotărârea 90/2019 - Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2019,

pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65.769 din 6.02.2019 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând dispozițiile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001, (r2), a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, pe anul 2019, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, precum și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, Direcția Generală Poliția locală, Direcția de Administrare și verzi.


Nr. 90 din 5 martie 2019

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 90/2019


CLUJ-NAPOCA

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2019

Nr. crt.

Compartimentul/ instituții partenere

Lucrări de executat

Nr. ore

Perioada

1.

Direcția de

Administrare

Menținerea curățeniei și efectuarea lucrărilor de întreținere în subsolul clădirilor primăriei, a curților, a spațiilor verzi adiacente, precum și mutarea unor piese de mobilier

100

ore/lună

- permanent

2.

Direcția de Asistență Socială și Medicală

  • - Asigurarea curățeniei la Cluburile Pensionarilor

  • - Alte activități

100 ore/lună

420 ore/lună

420 ore/lună

  • - permanent

  • - permanent

o

3.

Direcția Ecologie urbană și spații verzi

  • - Curățenia unor parcuri, zone de agrement și terenuri virane de gunoaie

  • - Curățarea manuală a zăpezii și gheții de pe zonele care nu fac obiectul contractelor de salubrizare

  • - Salubrizarea malurilor râurilor

  • - Curățarea unor parcuri, zone de agrement și terenuri virane de gunoaie

260 ore/lună

- permanent

4.

Direcția Generală Poliția locală

- Monitorizarea activităților de înlăturare a afișelor amplasate ilegal

525 ore/lună

- permanent

5.

Serviciul administrare hale și piețe

Igienizarea spațiilor       •

_

525/lună

-

- permanent